Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2011
414 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-247-3641-9 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7358-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické a české resumé
Popsáno podle tištěné verze
001452732
1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) -- 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady -- 1.2 Anatomie mléčné žlázy -- 1.3 Svaly a fascie hrudní stěny -- 1.4 Anatomie axily -- 1.5 Lymfatická drenáž prsu a spádové mízní uzliny -- 1.6 Klinická topografie kvadranty a segmenty prsu -- 1.7 Základní estetická hlediska -- 1.8 Vedení kožních řezů -- Literatura -- 2 Histologie a histopatologie (R. Nenutil) -- 2.1 Histologie -- 2.2 Zánětlivé a nenádorové léze -- 2.3 Mezenchymální a metastatické nádory prsu -- 2.4 Benigní epitelové a fibroepiteliální nádory -- 2.5 Prekurzory mammárního karcinomu proliferativní léze -- 2.6 Karcinom in situ -- 2.7 Invazivní karcinom -- 2.8 Bioptické vyšetření a klinicko-patologická spolupráce -- Literatura -- 3 Zobrazovací metody v mammární diagnostice (M. Schneiderová) -- 3.1 Mammografie -- 3.2 Ultrasonografie -- 3.3 Magnetická rezonance prsu -- 3.4 Ostatní zobrazovací metody -- 3.5 Cílená punkční biopsie -- 3.6 Předoperační označování nehmatných lézí -- Literatura -- 4 Klinická diagnostika karcinomu prsu (O. Coufal, V. Fait) -- 4.1 Základní diagnostické schéma -- 4.2 Lokalizace a klinické formy karcinomů -- 4.3 Klinické příznaky -- 4.4 Anamnéza a klinické vyšetření -- 4.5 Diagnostické zobrazovací metody -- 4.6 Biopsie -- 5 Klasifikace rozsahu onemocnění (staging) (O. Coufal, V. Fait) -- 5.1 TNM systém -- 5.2 T primární nádor -- 5.3 N regionální mízní uzliny -- 5.4 M vzdálené metastázy -- 5.5 Výsledné klinické stadium -- 5.6 Hodnocení rozsahu onemocnění po léčbě -- 5.7 Příklady použití TNM systému v praxi -- Literatura -- 6 Léčebná strategie (O. Coufal, V. Fait) -- 6.1 Kurativní léčba lokalizovaného onemocnění -- 6.2 Indikace a principy operace -- 6.3 Neoadjuvantní léčba -- 6.4 Adjuvantní léčba -- Literatura --
7 Parciální mastektomie (O. Coufal, V. Fait, K Chrenko) -- 7.1 Historie -- 7.2 Indikační kritéria -- 7.3 Zajištění adekvátního rozsahu výkonu -- 7.4 Značení resekátu a lůžka nádoru -- 7.5 Klasická parciální mastektomie postup -- 7.6 Parciální mastektomie v méně častých situacích -- 7.7 Resekční okraje a reresekce -- 7.8 Mýty a pověry o parciálních mastektomiích -- 7.9 Kosmetické výsledky parciální mastektomie -- Literatura -- 8 Onkoplastické chirurgické techniky (O. Coufal V. Fait) -- 8.1 Onkoplastická chirurgie vymezení pojmu -- 8.2 Onkoplastické parciální mastektomie -- 8.3 Kontralaterální symetrizační redukce -- 8.4 Úskalí onkoplastických parciálních mastektomií -- Literatura -- 9 Totální mastektomie (O. Coufal, V. Fait) -- 9.1 Indikační kritéria -- 9.2 Typy mastektomií -- 9.3 Klasická mastektomie -- 9.4 Kůži šetřící mastektomie -- 9.5 Subkutánní mastektomie -- 9.6 Netradiční mastektomie -- 9.7 Krytí defektů po rozsáhlých mastektomiích -- 9.8 Korekce ztráty prsu -- Literatura -- 10 Biopsie sentinelové uzliny (O. Coufal, V. Fait) -- 10.1 Od disekce axily k sentinelové biopsii -- 10.2 Identifikace sentinelové uzliny -- 10.3 Praktický postup při biopsii sentinelové uzliny -- 10.4 Úspěšnost detekce sentinelové uzliny a diagnostická přesnost -- 10.5 Extraaxilární sentinelové uzliny -- 10.6 Diskutované kontraindikace sentinelové biopsie -- 10.7 Postupy navazující na sentinelovou biopsii -- 10.8 Výhody a úskalí sentinelové biopsie -- 10.9 Zavedení metody sentinelové biopsie na pracovišti -- Literatura -- 11 Disekce axily (O. Coufal, V. Fait) -- 11.1 Indikační kritéria -- 11.2 Vynechání disekce po pozitivní sentinelové biopsii -- 11.3 Praktický postup -- 11.4 Komplikace -- 11.5 Rehabilitace po axilární disekci -- Literatura --
12 Komplikace v mammární chirurgii (O. Coufal, V. Fait) -- 12.1 Serom, ranná infekce, hematom -- 12.2 Ischemická nekróza -- 12.3 Aseptická lymfangoitida -- 12.4 Sekundární lymfedém -- 12.5 Poruchy senzitivity a hybnosti a bolest -- Literatura -- 13 Preinvazivní karcinomy (in šitu) (O. Coufal, V. Fait) -- 13.1 Základní histologické typy -- 13.2 Duktální karcinom in situ -- 13.3 Pagetova choroba (morbus Paget) -- 13.4 Lobulární karcinom in situ -- Literatura -- 14 Lokálně pokročilé karcinomy (O. Coufal, V. Fait) -- 14.1 Vymezení pojmu a četnost -- 14.2 Lokálně pokročilý karcinom bez inflamace -- 14.3 Inflamatorní karcinom -- Literatura -- 15 Lokálně-regionáiní recidivy (O. Coufal) -- 15.1 Četnost lokálních recidiv -- 15.2 Prediktory rizika lokální recidivy po parciální mastektomii -- 15.3 Prediktory rizika lokálně-regionáiní recidivy po totální mastektomii -- 15.4 Regionální recidivy -- 15.5 Diagnostika a principy chirurgické léčby lokálně-regionálních recidiv -- 15.6 Léčebné uplatnění nechirurgických modalit -- 15.7 Lokální recidivy po rekonstrukci prsu -- Literatura -- 16 Chirurgická léčba metastatického onemocnění (O. Coufal) -- 16.1 Resekce primárního nádoru -- 16.2 Resekce vzdálených metastáz -- 16.3 Uplatnění chirurgie v symptomatické a podpůrné léčbě -- Literatura -- 17 Karcinom prsu ve specifických situacích (O. Coufal, M. Palácová) -- 17.1 Karcinom prsu v seniu nebo při komorbiditách -- 17.2 Odmítání navrhovaných léčebných postupů -- 17.3 Karcinom prsu v těhotenství nebo laktačním období -- 17.4 Karcinom prsu u mužů -- 17.5 Synchronní bilaterální karcinom -- 17.6 Mammární karcinom neznámého prima -- 18 Základy radioterapie (P. Čoupek, L. Hynková) -- 18.1 Mechanismus účinku radioterapie a zdroje záření -- 18.2 Adjuvantní radioterapie po parciální mastektomií --
18.3 Adjuvantní radioterapie po totální mastektomií -- 18.4 Ostatní indikace radioterapie -- 18.5 Brachy radioterapie -- 18.6 Nežádoucí účinky radioterapie -- Literatura 3L -- 19 Systémová léčba karcinomu prsu (K. Petrákova) -- 19.1 Přehled možností systémové léčby -- 19.2 Chemoterapie -- 19.3 Hormonální léčba -- 19.4 Biologická léčba -- 19.5 Bisfosfonáty -- Literatura -- 20 Epidemiologie, riziko a prevence karcinomu prsu -- (O. Coufal, L. Foretová, M. Palácová) -- 20.1 Epidemiologie -- 20.2 Rizikové faktory -- 20.3 Rozdělení preventivních opatření -- 20.4 Mammární screening -- 20.5 Dědičné nádory prsu -- 20.6 Premaligní změny prsu -- 20.7 Chirurgická prevence karcinomu prsu -- 20.8 Sledování pacientek po léčbě karcinom prsu -- Literatura -- 21 Rekonstrukce prsu (P. Hýža, O. Coufal) -- 21.1 Technické řešení mammárních rekonstrukcí -- 21.2 Autologní rekonstrukce -- 21.3 Aloplastické rekonstrukce -- 21.4 Výhody a nevýhody autologních a aloplastických rekonstrukcí -- 21.5 Kombinované rekonstrukční metody -- 21.6 Rekonstrukce areolomamilárního komplexu a korekční zákroky -- 21.7 Časování rekonstrukce -- 21.8 Onkologické aspekty mammárních rekonstrukcí -- 21.9 Rekonstrukce a radioterapie -- Literatura -- 22 Vzácné malignity a benigní onemocnění prsu (O. Coufal, V. Fait) -- 22.1 Vzácné malignity prsů -- 22.2 Poruchy vývoje a involuce žlázy -- 22.3 Zánětlivá onemocnění prsu -- 22.4 Sekreční choroba -- 22.5 Mastodynie -- 22.6 Gynekomastie -- 22.7 Ostatní častější patologické stavy -- 22.8 Vrozené vady prsů -- Literatura -- 23 Rehabilitační péče o pacientky s karcinomem prsu (A. Korvasová) -- 23.1 Léčebná tělesná výchova operovaných pacientek -- 23.2 Domácí péče po propuštění z nemocnice (rady pro pacientky) -- 23.3 Péče o pacientky s lymfedémem
(OCoLC)746836658
cnb002190241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC