Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. vydání
Tvarožná u Brna : Ivana Rešková, 2006
262 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 80-239-6575-1 (učebnice ; brožováno)
Obsahuje rejstřík
Popsáno podle 2. dotisku z roku 2009
001453042
Obsah // Předmluva (Preface)...5 // Zkratky (Abbreviations used)...9 // Úvod FONETIKA... 11 // České hlásky. Česká abeceda. Výslovnost. Pozdravy a základní fráze. Důležité fráze používané ve třídě. // Czech sounds. Czech Alphabet. Pronunciation. Greetings and basic social phrases. Important phrases for students in the classroom. // Lekce 1 PRVNÍ DEN ...15 // Osobní zájmena a sloveso být. Rod substantiv. Demonštratívni zájmeno ten. Číslovka jeden. Adjektiva. Příslovce místa. // Otázky co? kdo? kde? Posesivní zájmena. // Personal pronouns and the verb být. Czech genders. Demonstrative pronoun ten. Numeral jeden. Adjectives. Adverbs of Place. // Questions Co? Kdo? Kde? Possessive pronouns. // Lekce 2 SEZNÁMENÍ ...27 // Prézens českých sloves. Slovesa znát, vědět, umět. // Akuzativ singuláru. // Present tense of Czech verbs. The verbs znát, vědět, umět. // Accusative singular. // Lekce 3 NAKUPOVÁNÍ ...41 // Nominativ a akuzativ plurálu Mi, F a N. Číslovky základní. // Posesivní zájmeno svůj. Akuzativ osobních zájmen. // Nominative and accusative Mi, F and N. Cardinal numerals. // Possessive pronoun svůj. Accusative of personal pronouns. // Lekce 4 MĚSTO. NA POŠTĚ. V BANCE ...55 // Akuzativ plurálu Ma. Otázky Kde? Kam? Neurčitá a záporná zájmena a adverbia. Adverbia ještě/ještě ne, už/už ne. // Accusative plural Ma. Questions Kde? Kam? Indefinite and negative pronouns and adverbs. Adverbs ještě/ještě
ne, už/už ne. // Lekce 5 HOTEL. RESTAURACE ...67 // Modálni slovesa. Vokativ. Vyjádření pocitů. Adverbia míry. // Modal verbs. Vocative case. Likes and dislikes. Adverbs denoting quantity. // 3 // Lekce 6 CO JSI DĚLAL VČERA?...81 // Minulý čas. Genitiv singuláru. Radové číslovky. Datum, mesíce. // Past tense. Genitive singular. Ordinal numerals. Date, months. // Lekce 7 NA NÁVŠTĚVĚ. POZVÁNÍ. KINO, TELEVIZE...101 // Genitiv plurálu. Genitiv osobních zájmen. Shoda jmen a sloves po číslovce. Kolik je hodin? // Genitive plural. Genitive of personal pronouns. Noun and verb agreement with counted expressions. Telling the time. // Lekce 8 RODINA. NAJÍMÁNÍ BYTU...117 // Nominativ plurálu Ma. Slovesa chodit, jezdit. Časové otázky Kdy? Jak dlouho? Jak často? Zájmena každý, žádný a všichni. Nominative plural Ma. Verbs chodit, jezdit. Time questions Kdy? Jak dlouho? Jak často? Pronouns každý, žádný, všichni. // Lekce 9 CESTUJEME. POČASÍ. ROČNÍ OBDOBÍ...133 // Budoucí čas. Vid. Lokál singuláru. Lokál osobních zájmen. // Tvoření adverbii. // Future tense. Locative singular. Locative of personal pronouns. // Adverbs. // Lekce 10 CO SI VEZMEŠ NA SEBE? OBLEČENÍ...159 // Dativ singuláru. Dativ osobních zájmen. Reflexivní zájmeno se. Imperativ. // Dative singular. Dative of personal pronouns. Reflexive pronoun se. Imperative. // Lekce 11 NOVÉ ZAMĚSTNÁNÍ. ŽIVOTOPIS...175 // Instrumentál singuláru. Instrumentál osobních
zájmen. // Instrumental singular. Instrumental of personal pronouns. // Lekce 12 SLUŽBY. SPORT. U LÉKAŘE...,...191 // Opakovací lekce. (Review lesson) // Příloha Klíč ke cvičením (Key to the exercises)...215 // Libreto k audionahrávce (Tapescript)...229 // Přehled české gramatiky (Grammar notes)...233 // Přehled české deklinace (Reference tables)...247 // Slovník (Glossary)...253 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC