Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.11.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
Publikace z konference
Vydanie prvé
Bánská Bystrica : Belianum, 2016
311 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-557-1165-2 (brožováno)
"Zborník prezentuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Jazyk ako prostriedok na vyjadrenie a formovanie identity ... ktorá sa konala v dňoch 13.–14. septembra 2016"--Úvod
Nad názvem: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta
100 výtisků
Slovenský, český, maďarský a polský text, anglická resumé
001453244
OBSAH // ÚVOD 6 // AUTENTICITA A IDENTITA V JAZYKU, KULTÚRE A PRI TLMOČENÍ Zuzana Bohušová 8 // A KÔZMONDÁS SZEREPE AZ ÔNAZONOSSÁG ÉS A MÁSSÁG KIFEJEZÉSÉBEN Mihaela Bucin 18 // NOVÝ JAZYK V STREDNEJ EURÓPE - ÁNO ČI NIE? // Eva Culenová 27 // A FORDÍTHATÓSÁG HATÁRAIRÓL // Erzsébet Drahota-Szabó 40 // JAZYK FOLKLÓRNYCH NARATÍVNYCH PRAMEŇOV MEDZI ORALITOU A SKRIPTURALITOU // Ľubomír Gábor 51 // JAZYK A IDENTITA V KONTEXTE DVOJJAZYČNOSTI // Ladislav Gyôrgy 63 // TZV. FACEWORK A VŽTAHOVÁ SNAHA V ANGLIČTINE AKO V JAZYKU LINGUA FRANCA. KONTRASTÍVNA ŠTÚDIA ODPOVEDÍ NA STRÁNKE TripAdvisor Christopher Hopkins on 73 // JAZYK AKO PROSTRIEDOK NA VYJADRENIE A FORMOVANIE IDENTITY Anita Huťková 86 // IDENTITÁS / KAPCSOLATOK // Anna István 96 // TENDENCIE VPLYVU ANGLICKÉHO JAZYKA NA SLOVENSKÝ JAZYK S DÔRAZOM NA LEXIKÁLNE NEOLOGIZMY // Petra Jesenská 102 // INTERNACIONALIZMY W CZESKIM I POLSKIM TEKŠCIE LITERACKIM NA PRZYKLADZIE POWIEŠCI UMELOHMOTNÝ TŘÍPOKOJ PETRY HŮLOVEJ I JEJ POLSKIEGO TLUMACZENIA // Malgorzata Kalita 1 j 2 // ZACHOWANIA JIjZYKOWO-KOMUNIKACYJNE HOMO VIRTUALIS Malgorzata Kita ] 22 // ÁLNÉV ÉS IDENTITÁS A KÔZÉP-EURÓPAIIRODALMAKBAN // Zoltán Németh 13 3 // OBRAZ ČLOVEKA A SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI V TERMINOLÓGII MARKETINGU Anita Račáková 142 // POSZUKIWANIE TOŽSAMOŠCI WE WSPÓLCZESNEJ PROZIE AUTOREK TRAN S JIjZ Y CZNY CH POCHODZENIA POLSKIEGO I W4GIFRSKIHGO: ANALFABETKA AGOTY KRIŠTOF I ZAGUBIONE WPRZEKLADZIE
EVY HOFFMAN Magdalena Roguska 154 // JAZYK AKO PROSTRIEDOK VYJADRENIA REGIONÁLNEJ A POHRANIČNEJ IDENTITY V PRIESTORE V4 // Anna Slatinská - Jana Pecniková 167 // WPLYW GLOBALIZACJI NA WSPÓLCZESNY JF-ZYK SLOWACKI // Natalia Shlikhatka 175 // JAZYKY AKO SÚČASŤ KULTÚRNE PLURALITNÉHO PROSTREDIA // Zuzana Slušná 134 // K NIEKTORÝM PROBLÉMOM OSVOJOVANIA SI SLOVENČINY V MAĎARSKU Stanislava Spáčilová I94 // PRZEKLAD W KONTEKŠCIE GLOBALIZACJI // Lucy na Spyrka 202 // TABU I DETABUIZACJA W DOBIE PONOWOCZESNOŠCI (NA MATERIALE POLSKIM I SLOWACKIM) // Mariolo Szymczak-Rozlach // 213 // HLEDÁNÍ IDENTITY V BILINGVNÍM PROSTŘEDÍ HLUČINSKA NA PŘÍKLADU ROMÁNU PÁN Z BOLATIC OD AUGUSTA SCHOLTISE // Irena Šebestová 223 // JAZYKY V EDUKACII // (NIEKOĽKO POZNÁMOK K VYUČOVANIU SLOVENČINY PRE CUDZINCOV V ZAHRANIČÍ) // Ivan Šuša 231 // ANGLIČTINA JAKO LINGUA FRANCA VERSUS ANGLIČTINA RODILÝCH MLUVČÍCH V ODBORNÝCH TEXTECH // Renáta Tomášková 240 // INTERNACIONALIZÁCIA V SLOVENČINE A V MAĎARČINE // Sándor János Tóth 250 // BILINGVIZMUS U POSLUCHÁČOV SLOVAKISTIKY V MAĎARSKU // Tiinde Tušková 259 // NĚMECKÝ JAZYK V ČESKÝCH ZEMÍCH MINULOST A PŘÍTOMNOST // Lenka Vaňková 268 // „IGEN. AZT HISZEM, AZ IRODALOMRÓL BESZÉLT“ // ELMÉLETI, GYAKORLATI ÉS MÓDSZERTANI GONDOLATOK A TOLMÁCSKÉPZÉSROL // Zita Veit 275 // A MÁGY ARORSZÁGI ROMÁNOK IDENTITÁSTU DAT A ÉS ANY ANYEL VHASZNÁL AT A // Péter Wéber 284 // ŽÁNROVÁ ANALÝZA PODĚKOVÁNÍ
V KORPUSU SciELF // Gabriela Zapletalová 289 // PODOBY SLOVENSKÉHO JAZYKA A IDENTITY SLOVENSKEJ MINORITY V MAĎARSKU NA ZAČIATKU 21. STOROČIA // Mária Žiláková 299

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC