Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
273 stran : barevné ilustrace, portréty ; 23 cm

objednat
ISBN 978-83-8019-554-7 (brožováno)
Edukacja Międzykulturowa
Obsahuje bibliografii na stranách 238-256 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001460369
Spis tresci // Tadeusz Lewowicki // Wstfp ... 9 // Ewa Ogrodzka-Mazur // Dzieci i miodziež z Pogranicza - uczniowie ze szkói podstawowych i gimnazjalnych w roku 2015 - charakterystyka srodowiska i badaných grup ... 13 // Ewa Ogrodzka-Mazur // Wartošci cenione przez uczniów z pogranicza polsko-czeskiego ... 23 // Wprowadzenie ... 23 // 1.1. Problematyka wartošci - konteksty filozoficzne i pedagogiczne ... 26 // 1.2. Przemiany spoteczno-kulturowe a šwiadomošč aksjologiczna // miodego pokolenia ... 34 // 1.3. Charakterystyka wartošci i celów žyciowych mlodziežy // w kontekscie badaň z lat 80. i 90. XX wieku ... 39 // 1.4. Preferencje aksjologiczne dzieci i mlodziežy - wyniki badaň . 45 // 1.4.1. Obraz wartošci cenionych przez badaných ... 45 // 1.4.2. Realizacja i urzeczywistnianie wartošci ... 59 // 1.4.3. Poczucie sprawstwa i kontroli ... 79 // 1.4.4. Sila d žeň uczniów do osi gni cia celów žyciowych ... 84 // Konkluzje ... 95 // 4 // Spis tresci // Gabriela Piechaczek-Ogierman // Aspiracje i piany žyciowe dzieci i mlodziežy ... 99 // Wprowadzenie ... 99 // 2.1. Aspiracje i piany žyciowe - ujfeie teoretyczne ... 101 // 2.2. Typologie aspiraeji ... 104 // 2.3. Uwarunkowania aspiraeji ... 107 // 2.3.1. Uwarunkowania osobowosciowe ... 107 // 2.3.2. Uwarunkowania šrodowiskowe ... 109 // 2.3.3. Uwarunkowania pedagogiczne ... 114 // 2.4. Funkcje planów žyciowych ... 122 // 2.5. Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów - wyniki badaň ... 124 // 2.5.1. Piany
i d ženia uczniów zwi zane z poziomem // wyksztalcenia ... 124 // 2.5.2. Cele žyciowe uczniów a ich piany zwi zane // z wyksztalceniem ... 129 // 2.5.3. Piany i d ženia i uczniów zwi zane z charakterem przyszlej // pracy ... 139 // 2.5.4. Cele žyciowe uczniów a ich piany zwi zane z rodzajem // wykonywanej pracy ... 142 // 2.5.5. Piany i d ženia uczniów zwi zane z kraj ami // Unii Europejskiej ... 149 // Konkluzje ... 170 // Aleksandra Minczanowska // Samoocena, wzory osobowe i cenione przez uczniów z Pogranicza cechy u innych ludzi ... 174 // Wprowadzenie ... 174 // 3.1. Kulturowy kontekst wspólczesnego wychowania ... 175 // 3.2. Samoocena dzieci i mlodziežy - uwarunkowania i implikaeje .180 // 3.3. Poczucie sprawstwa i autorytety uznawane przez badaných . 202 // Konkluzje ... 223 // Spis tresci // 5 // Tadeusz Lewowicki // Stalosč i zmiennošč wartošci i aspiraeji - trzeci szkic // do charakterystyki uczniów z pogranicza polsko-czeskiego .. 230 // Bibliografia ... 238 // Summary ... 257 // Wykaz publikaeji w serii „Edukacja Mifdzykulturowa” ... 261 // Nota ? autorach // 271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC