Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.11.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Grada, 2009.


ISBN 9788024726656
Duplicitní ISBN
001460539
Obecná část -- 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibl) -- 1.1 Buněčný cyklus -- 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu -- 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její restrikční bod -- 1.1.3 S fáze: replikace DNA -- 1.1.4 G2 fáze: kontrola integrity DNA a příprava na M fázi -- 1.1.5 Mitóza (M fáze) -- 1.2 Apoptóza -- 1.2.1 Průběh -- 1.2.2 Extrinzická cesta aktivace -- 1.2.3 Intrinzická cesta aktivace -- 1.2.4 Kontrolní fáze -- 1.2.5 Exekutivní část apoptotické kaskády -- 1.3 Význam znalosti buněčného cyklu a apoptózy pro klinickou praxi Literatura -- 2 Molekulární biologie v klinické praxi (M. Zikán) -- 2.1 Molekulární principy tumorogeneze -- 2.1.1 Protoonkogeny a onkogeny -- 2.1.2 Tumor supresory -- 2.1.3 Mechanizmy mutageneze -- 2.1.4 Epigenetické změny -- 2.1.5 Význam molekulární genetiky pro klinickou praxi -- 2.2 Molekulární genetika některých gynekologických malignit -- 2.2.1 Molekulární genetika ovariálního karcinomu -- 2.2.2 Molekulární genetika karcinomu endometria -- 2.2.3 Molekulární genetika karcinomu děložního hrdla -- 2.3 Metody molekulární genetiky s významem pro klinickou praxi -- 2.3.1 Polymerázová řetězová reakce -- 2.3.2 Reverzně transkripční polymerázová řetězová reakce (RT-PCR) -- 2.3.3 Real-time polymerázová řetězová reakce -- 2.3.4 Elektroforéza nukleových kyselin nebo jejich fragmentů -- 2.3.5 Hybridizace -- 2.3.6 Metody mutační analýzy -- 2.3.7
Sekvenování DNA -- 2.3.8 Metody analýzy transkripčního profilu microchip arrays -- 2.4 Očekávaný rozvoj molekulární genetiky malignit -- Literatura -- 3 Hereditámí syndromy (M. Zikán) -- 3.1 Hlavní hereditární syndromy -- 3.2 Syndrom hereditárního karcinomu prsu a vaječníků -- 3.2.1 GenBRCAl -- 3.2.2 Gen BRC A2 -- 3.2.3 Funkce proteinů BRCA1 a BRCA2 -- 3.2.4 Riziko vzniku hereditárního karcinomu prsu a vaječníků -- 3.2.5 Karcinom prsu u nositelek mutací genů BRCAI a BRCA2 -- 3.2.6 Karcinom ovaria u nositelek mutací genů BRCA1 a BRCA2 -- 3.2.7 Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu a vaječníků u nositelek mutací -- 3.2.8 Hormonální kontracepce u nositelek mutací genů BRCA1 A BRCA2 -- 3.2.9 Mutační analýza genů BRCAl a BRCA2 a indikace k vyšetření -- 3.2.10 Klinická péče o nositele mutací -- 3.3 Karcinom endometria jako součást hereditárního syndromu -- 3.3.1 Riziko vzniku hereditárního karcinomu endometria -- 3.3.2 Mutační analýza genů MMR systému a indikace k vyšetření -- 3.3.3 Klinická péče o nositele mutací -- Literatura -- 4 Incidence, mortalita a prognóza (D. Pavlišta) -- 4.1 Incidence a mortalita -- 4.2 Prognóza -- Literatura -- 5 Histopatologie (P. Dundr) -- Literatura -- 6 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 6.1 Rizikové faktory -- 6.2 Prognostické faktory -- Literatura -- 7 Prevence a screening zhoubných nádorů (M. Zikán, D. Cibula) -- 7.1 Prevence -- 7.1.1 Primární prevence
-- 7.1.2 Sekundární prevence -- 7.1.3 Terciární prevence -- 7.1.4 Kvartérní prevence -- 7.2 Screening -- 7.2.1 Obecné principy -- 7.2.2 Screening zhoubných nádorů reprodukčních orgánů -- Literatura -- 8 Staging (J. Sláma) -- 8.1 TNM klasifikace -- 8.2 FIGO klasifikace -- Literatura -- 9 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) -- 9.1 Klasické rentgenové zobrazovací metody -- 9.2 Další diagnostické metody -- 9.3 Moderní zobrazovací metody -- 9.3.1 Ultrazvukové vyšetření -- 9.3.2 Počítačová tomografie -- 9.3.3 Magnetická rezonance (MR) -- 9.3.4 Pozitronová emisní tomografie -- 9.4 Klinický staging -- 9.4.1 Využití zobrazovacích metod ve stanovení klinického stagingu -- 9.4.2 Shrnutí využití jednotlivých zobrazovacích metod v klinickém stagingu -- Literatura -- 10 Sérové nádorové markery (L. Masák) -- 10.1 Dělení nádorových markerů -- 10.2 Vlastnosti ideálního nádorového markem -- 10.3 Charakteristika nejčastěji používaných nádorových markerů -- 10.3.1 Karcinoembryonální antigen (CEA) -- 10.3.2 Alfa-1-fetoprotein (AFP) -- 10.3.3 Tkáňový polypeptidový antigen (TPA) -- 10.3.4 Choriový gonadotropin (HCG) -- 10.3.5 Steroidní hormony -- 10.3.6 Inhibin -- 10.3.7 Laktátdehydrogenáza(LDH) -- 10.3.8 Antigen epidermálních karcinomů (SCCA) -- 10.3.9 CYFRA21-1 -- 10.3.10 CA 125 -- 10.3.11 CA 19-9 -- 10.3.12 CA72-4 -- 10.3.13 CA 15-3 -- 10.3.14 Kyselina sialová asociovaná s lipidy
(LASA) -- 10.3.15 Inhibitor tripsinu asociovaný s tumory (TATI) -- 10.3.16 S karcinomem asociovaný sérový antigen (CASA) -- 10.4 Možnosti využití nádorových markerů v klinické praxi -- Literatura -- 11 Proteomika (J. Lacheta) -- 11.1 Metody proteomické analýzy -- 11.1.1 2D-PAGE -- 11.1.2 Hmotnostní spektrometrie -- 11.2 Význam proteomické analýzy v onkogynekologii -- 11.3 Další ,,-omy" -- Literatura -- 12 Léčba úvod (D. Cibula) -- 13 Chirurgická léčba úvod (D. Cibula) -- 14 Lymfatické mapování a koncept sentinelové lymfatické uzliny (L. Ševčík) -- 14.1 Historie -- 14.2 Lymfatický systém -- 14.2.1 Lymfa a lymfatické cévy -- 14.2.2 Lymfatické uzliny -- 14.3 Metody detekce SLN -- 14.3.1 Metoda využívající barvivo -- 14.3.2 Metoda využívající radiokoloid -- 14.3.3 Předoperační detekce SLN -- 14.3.4 Peroperační detekce SLN -- 14.4 Radiohygienická bezpečnost lymfatického mapování -- 14.5 Selhání lymfatického mapování -- 14.6 Histologické vyšetření lymfatických uzlin -- 14.6.1 Pooperační vyšetření lymfatických uzlin -- 14.6.2 Peroperační vyšetření SLN -- 14.6.3 Pooperační vyšetření SLN -- 14.6.4 Imunohistochemické metody zpracování SLN -- 14.6.5 Molekulárněbiologické metody zpracování SLN -- 14.7 Klinický a prognostický význam konceptu lymfatického mapování -- Literatura -- 15 Význam endoskopické chirurgie (z. Holub) -- 15.1 Hysteroskopie -- 15.1.1 Úloha hysteroskopie v diagnostice a terapii
gynekologických malignit -- 15.1.2 Limitace a rizika hysteroskopie -- 15.2 Laparoskopické operace -- 15.2.1 Laparoskopická technika -- 15.2.2 Laparoskopická lymfadenektomie -- 15.3 Závěr -- Literatura -- 16 Urologické komplikace (L. Jarolím) -- 16.1 Prevence urologických komplikací -- 16.2 Anatomie ureteru a cévního zásobení adnex, uteru a vaginy, hemostáza -- 16.3 Iatrogenní poranění ureteru -- 16.3.1 Poranění ureteru rozpoznaná peroperačně -- 16.3.2 Poranění ureteru rozpoznaná pooperačně -- 16.4 Iatrogenní poranění močového měchýře -- 16.4.1 Poranění měchýře při oddělování dělohy od měchýře -- 16.4.2 Poranění měchýře rozpoznané během gynekologické operace -- 16.4.3 Poranění měchýře nerozpoznané během gynekologické operace -- 16.4.4 Vezikovaginální píštěle -- 16.5 Rektovezikovaginální píštěle -- 16.6 Uretrovaginální píštěle -- Literatura -- 17 Chirurgické komplikace (R. Gürlich) -- 17.1 Únik obsahu gastrointestinálního traktu do dutiny břišní -- 17.1.1 Perioperační poranění trávicí trubice -- 17.1.2 Chirurgické výkony při poranění tenkého a tlustého střeva -- 17.2 Dehiscence anastomózy -- 17.2.1 Rizikové faktory -- 17.2.2 Diagnostika a léčba -- 17.3 Pooperační porucha pasáže -- 17.4 Ranná infekce -- Literatura -- 18 Chemoterapie (J. Finek, D. Fischerová, J. Novotný, N Jančárková) -- 18.1 Nejčastěji používaná cytostatika v onkogynekologii -- Literatura -- 19
Hormonální léčba (P. Líbalová) -- 19.1 Steroidy -- 19.2 „Antihormony" -- 19.3 Inhibitory aromatázy -- 19.4 Analoga gonadoliberinů -- Literatura -- 20 Cílená molekulární biologická léčba (L. Petruželka, E. Závadová, J. Novotný) -- 20.1 Principy molekulární bioregulační léčby -- 20.2 Skupina receptorů epidermálních růstových faktorů EGFR -- 20.3 Signální transdukce -- 20.4 Monoklonální protilátky -- 20.5 Tyrozinkinázové inhibitory (TKI) blokáda tyrozinkinázy -- intracelulární domény receptorů pro epidermální růstový faktor -- 20.6 Imunoterapie a molekulární cílená léčba -- 20.7 Antiangiogenní terapie -- 20.7.1 Antiangiogenní léčba ovariálních karcinomů -- 20.7.2 VEGF receptor a tyrozinkinázové inhibitory -- 20.8 Nežádoucí účinky biologické léčby -- Literatura -- 21 Radioterapie (V. Tornancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) -- 21.1 Princip protinádorového efektu radioterapie -- 21.2 Metody -- 21.2.1 Základní pojmy -- 21.2.2 Technika radioterapie -- 21.3 Klasifikace -- 21.4 Nežádoucí účinky -- 21.4.1 Geneze nežádoucích účinků -- 21.4.2 Časné nežádoucí účinky -- 21.4.3 Pozdní nežádoucí účinky -- Literatura -- 22 Podpůrná léčba a léčba komplikací chemoterapie (P. Tesařová) -- 22.1 Hematologická toxicita -- 22.1.1 Anemie pacientů se zhoubnými nádory -- 22.1.2 Neutropenic a její léčba -- 22.1.3 Léčba febrilní neutropenie -- 22.1.4 Trombocytopenie -- 22.2 Prevence
a léčba chemoterapií indukované nevolnosti a zvracení -- 22.2.1 Patofyziologie nauzey po chemoterapii -- 22.2.2 Emetogenní potenciál chemoterapie -- 22.2.3 Akutní zvracení -- 22.2.4 Odložené zvracení -- 22.2.5 Anticipované zvracení -- 22.2.6 Speciální situace -- 22.3 Mukozitida -- 22.3.1 Prevence -- 22.3.2 Léčba -- 22.4 Kardiotoxicita -- 22.4.1 Mechanizmus kardiotoxicity -- 22.4.2 Rizikové faktory -- 22.4.3 Klinické příznaky -- 22.4.4 Snížení rizika -- 22.4.5 Sledování v průběhu léčby -- 22.4.6 Prognóza a léčba -- 22.4.7 Další kardiotoxická chemoterapeutika -- 22.5 Hyperkoagulační stavy spojené s malignitou -- 22.5.1 Patogeneze -- 22.5.2 Incidence tromboembolické nemoci -- 22.5.3 Vrozená trombofilie -- 22.5.4 Prevence a léčba -- 22.6 Enterotoxicita -- 22.6.1 Průjem -- 22.6.2 Zácpa -- 22.6.3 Kolitidy -- 22.7 Nefrotoxicita -- 22.7.1 Zhodnocení glomerulární filtrace pro přizpůsobení dávky cytostatika -- 22.7.2 Nefrotoxicita jednotlivých cytostatik -- 22. 8 Neurologické komplikace chemoterapie -- Literatura -- 23 Symptomatická léčba (J. Novotný) -- 23.1 Maligní výpotek -- 23.2 Lymfedém -- 23.3 Bolest -- 23.4 Metastatické postižení skeletu -- 23.4.1 Základní charakteristika bisfosfonátů -- 23.4.2 Klinické využití bisfosfonátů -- 23.5 Únava -- 23.6 Nádorová anorexie a kachexie -- 23.7 Hospicová péče -- Literatura -- 24 Ochrana reprodukčních funkcí a možnosti zachování fertility (K. Řežábek) -- 24.1
Faktory zajišťující plodnost u ženy -- 24.2 Ochrana folikulů -- 24.2.1 Při operaci -- 24.2.2 Při radioterapii -- 24.2.3 Při chemoterapii -- 24.3 Mimotělní uchování oocytů či embryí -- 24.3.1 Uchování ovariální tkáně -- 24.3.2 Uchování oocytů -- 24.3.3 Kroykonzervace embryí -- 24.3.4 Ochrana folikulů analogy GnRH -- 24.3.5 Málo běžné a budoucí způsoby uchování fertility -- 24.4 Bezpečnost použití kryokonzervovaných buněk -- 24.5 Etické a právní otázky kryokonzervace tkání a buněk -- 24.6 Přijetí darovaných oocytů (embryí) -- 24.7 Za jak dlouho po léčbě zhoubného nádoru se lze snažit o těhotenství? -- 24.8 Praktický postup pro zachování reprodukčních funkcí -- Literatura -- 25 Hormonální substituce po léčbě zhoubných nádorů (D. Cibula) -- 25.1 Karcinom ovaria -- 25.2 Karcinom endometria -- 25.3 Karcinom děložního hrdla -- Literatura -- 26 Psychiatrická léčba onkologických pacientek (P. Mohr) -- 26.1 Duševní poruchy u nádorových onemocnění -- 26.1.1 Diagnostika duševních poruch u onkologických nemocných -- 26.1.2 Deprese -- 26.1.3 Úzkostné poruchy -- 26.1.4 Delirium -- 26.1.5 Suicidium -- 26.2 Terapie depresivních a úzkostných stavů -- 26.2.1 Farmakoterapie antidepresiva -- 26.2.2 Farmakoterapie anxiolytika -- 26.2.3 Farmakoterapie hypnotika -- 26.2.4 Farmakoterapie stimulancia -- 26.2.5 Psychoterapie -- 26.3 Terapie delirantních stavů -- Literatura -- 27 Psychologie onkologického
pacienta (d. Jandourková, B. Čepická) -- 27.1 Osobnost pacienta -- 27.2 Vyrovnávání se s nemocí -- 27.3 Stadia nádorového onemocnění a jejich prožívání -- 27.4 Léčebné společenství -- 27.5 Psychosociální intervence u onkologicky nemocných -- 27.6 Péče o pečovatele -- Literatura -- 28 Sexuální rehabilitace u žen se zhoubnými nádory -- reprodukčních orgánů (V. Urbánek, P. Weiss) -- 28.1 Vliv onemocnění a jeho léčby na sexuální funkci -- 28.1.1 Vliv operační léčby zhoubných nádorů rodidel -- 28.1.2 Vliv aktinoterapie při zhoubném nádoru rodidel -- 28.1.3 Vliv chemoterapie při zhoubném nádoru rodidel -- 28.2 Sexuální rehabilitace -- 28.2.1 Poradenská péče -- 28.2.2 Sexoterapie -- 28.2.3 Minimalizace negativního vlivu tělesných postižení -- 28.3 Některé závěry pro praxi -- Literatura -- 29 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) -- Literatura -- Speciální část -- 30 Prekancerózy v gynekologii (j. Sláma) -- 30.1 Prekancerózy vulvy -- 30.1.1 Klasifikace -- 30.1.2 Etipatogeneze a rizikové faktory -- 30.1.3 Klinický obraz -- 30.1.4 Diagnostika -- 30.1.5 Management a metody léčby -- 30.1.6 Dispenzarizace -- 30.2 Prekancerózy pochvy -- 30.2.1 Klasifikace -- 30.2.2 Etiopatogeneze a rizikové faktory -- 30.2.3 Klinický obraz -- 30.2.4 Diagnostika -- 30.2.5 Management a metody léčby -- 30.2.6 Dispenzarizace -- 30.3 Prekancerózy děložního hrdla -- 30.3.1 Klasifikace -- 30.3.2 Etiopatogeneze -- 30.3.3
Diagnostika -- 30.3.4 Management -- 30.3.5 Dispenzarizace -- 30.3.6 Prevence karcinomu děložního hrdla -- 30.4 Prekancerózy endometria -- 30.4.1 Klasifikace -- 30.4.2 Etiopatogeneze a rizikové faktory -- 30.4.3 Klinický obraz -- 30.4.4 Diagnostika -- 30.4.5 Management a metody léčby -- 30.4.6 Dispenzarizace -- Literatura -- 31 Nádory vulvy -- 31.1 Incidence a mortalita (D. Pavlišta) -- 31.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 31.2.1 Maligní epitelové nádory -- 31.2.2 Maligní mezenchymální nádory -- 31.2.3 Maligní melanom -- 31.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 31.3.1 Rizikové faktory -- 31.3.2 Prognostické faktory -- 31.4 Staging (J. Sláma) -- 31.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z Seidl, O. Bělohlávek) 31.5.1 Diagnostické metody u zhoubného nádoru vulvy -- 31.6 Sérové tumorové markery (L. Masák) -- 31.7 Léčba -- 31.7.1 Chirurgická léčba (D. Cibula) -- 31.7.2 Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševčík) -- 31.7.3 Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) -- 31.7.4 Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) -- 31.7.5 Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) -- 31.7.6 Fertilitu zachovávající léčba (H. Robová) -- 31.8 Sledování po léčbě (M. Mlynček) -- 31.9 Melanom vulvy (I. Krajsová) -- 31.9.1 Incidence -- 31.9.2 Etiologie a patogenze -- 31.9.3 Klinický obraz -- 31.9.4 Klasifikace -- 31.9.5 Prognóza -- 31.9.6 Léčba -- 31.9.7
Diferenciální diagnostika -- Literatura -- 32 Nádory pochvy -- 32.1 Incidence a prognóza (D. Pavlišta) -- 32.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 32.2.1 Maligní epitelové nádory -- 32.2.2 Maligní mezenchymální nádory -- 32.2.3 Maligní melanocytární nádory -- 32.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 32.3.1 Rizikové faktory -- 32.3.2 Prognostické faktory -- 32.4 Staging (J. Sláma) -- 32.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) -- 32.6 Léčba -- 32.6.1 Chirurgická léčba (D. Cibula) -- 32.6.2 Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) -- 32.6.3 Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) -- Literatura -- 33 Nádory děložního hrdla -- 33.1 Incidence a prognóza (D. Pavlišta) -- 33.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 33.2.1 Maligní epitelové nádory -- 33.2.2 Maligní mezenchymální nádory -- 33.2.3 Smíšené maligní epitelové a mezenchymální nádory -- 33.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 33.3.1 Rizikové faktory -- 33.3.2 Prognostické faktory -- 33.4 Prevence a screening (J. Sláma) -- 33.5 Staging (J. Sláma) -- 33.6 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) -- 33.6.1 Diagnostické metody -- 33.7 Sérové tumorové markery (L. Masák) -- 33.8 Léčba -- 33.8.1 Chirurgická léčba (D. Cibula) -- 33.8.2 Lymfatické mapování a detekce sentinelové uzliny (L. Ševčík) -- 33.8.3 Význam endoskopické
chirurgie (Z. Holub) -- 33.8.4 Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) -- 33.8.5 Chemoterapie (D. Fischerová, J. Novotný, L. Petruželka) -- 33.8.6 Fertilitu zachovávající léčba (H. Robova) -- 33.9 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) -- Literatura -- 34 Nádory děložního těla -- 34.1 Epitelové nádory -- 34.1.1 Incidence a prognóza (D. Pavlišta) -- 34.1.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 34.1.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 34.1.4 Prevence a screening (M. Zikán, D. Cibula) -- 34.1.5 Staging (J. Sláma) -- 34.1.6 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) -- 34.1.7 Sérové tumorové markery (L. Masák) -- 34.1.8 Léčba -- ■ Chirurgická léčba (D. Cibula) -- » Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) -- « Radioterapie (V. Tomancová, J. Vaňásek, P. Vítek, M. Doležel) -- ■ Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný) -- « Hormonální léčba (P. Líbalová) -- « Fertilitu zachovávající léčba (H Robová) -- 34.1.9 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) -- 34.2 Sarkomy (J. Špaček) -- 34.2.1 Incidence a prognóza (D. Pavlišta) -- 34.2.2 Charakteristika a základní klasifikace -- 34.2.3 Diagnostika -- 34.2.4 Léčba -- ■ Chirurgie -- ■ Radioterapie (V. Tomancová) -- « Chemoterapie -- ■ Hormonální léčba -- ■ Léčba pokročilého onemocnění -- » Léčba recidiv -- ■ Dispenzarizace -- Literatura -- 35 Nádory
ovaria -- 35.1 Border line nádory (D. Cibula) -- 35.1.1 Klinická charakteristika -- 35.1.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 35.1.3 Prognostické faktory -- 35.1.4 Léčba -- 35.1.5 Sledování po léčbě -- 35.2 Epitelové nádory -- 35.2.1 Incidence a prognóza (D. Pavlista) -- 35.2.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 35.2.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 35.2.4 Prevence a screening (D. Cibula, M. Zikán) -- 35.2.5 Staging (J. Sláma) -- 35.2.6 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) -- 35.2.7 Sérové tumorové markety (L. Masák) -- 35.2.8 Léčba -- ■ Chirurgická léčba (D. Cibula) -- ■ Význam endoskopické chirurgie (Z. Holub) -- » Radioterapie (V. Tomancová) -- ■ Chemoterapie (L. Petruželka, D. Fischerová, J. Novotný) -- ■ Hormonální léčba (P. Líbalová) -- ■ Možnosti fertilitu zachovávající léčby (H. Robova) -- 35.2.9 Sledování po ukončení léčby (M. Mlynček) -- 35.3 Neepitelové nádory ovaria (P. Líbalová) -- 35.3.1 Incidence -- 35.3.2 Histopatologie -- 35.3.3 Prevence a screening -- 35.3.4 Rizikové a prognostické faktory -- 35.3.5 Diagnostika -- 35.3.6 Gonadostromální nádory specifické rysy a léčba -- 35.3.7 Germinální nádory ovaria -- 35.3.8 Nádory smíšené germinální a gonadostromální -- 35.3.9 Ovariální sarkomy -- 35.3.10 Malobuněčný karcinom ovaria hyperkalcemický typ -- 35.3.11 Úloha endoskopie v léčbě neepitelových nádorů
ovaria -- Literatura -- 36 Nádory vejcovodu -- 36.1 Incidence a prognóza (D. Pavlišta) -- 36.2 Histopatologická klasifikace (P. Dundr) -- 36.3 Rizikové a prognostické faktory (P. Freitag) -- 36.3.1 Rizikové faktory -- 36.3.2 Prognostické faktory -- 36.4 Staging (J. Sláma) -- 36.5 Diagnostika (D. Fischerová, A. Burgetová, Z. Seidl, O. Bělohlávek) -- 36.6 Sérové tumorové markery, léčba a sledování po skončení léčby (L. Masák, M. Mlynček). Literatura -- 37 Nádory v dětském věku (E. Kabíčková) -- 37.1 Nádory vaječníku -- 37.1.1 Klinické projevy -- 37.1.2 Diagnostika -- 37.1.3 Léčba a prognóza -- 37.2 Nádory dělohy -- 37.3 Nádory pochvy -- 37.4 Nádory vulvy -- Literatura -- 38 Nádory V graviditě (J. Bouda, J. Novotný) -- 38.1 Radioterapie -- 38.2 Chemoterapie -- 38.2.1 Bezpečnost podání jednotlivých cytostatik v průběhu těhotenství -- 38.2.2 Reverzibilní nežádoucí účinky cytostatik na vyvíjející se plod -- 38.3 Specifika onkochirurgického výkonu -- 38.4 Prekancerózy a zhoubné nádory děložního hrdla -- 38.5 Nádory ovaria -- 38.6 Ostatní gynekologické zhoubné nádory -- 38.6.1 Prekancerózy a zhoubné nádory vulvy -- 38.6.2 Prekancerózy a zhoubné nádory pochvy -- 38.6.3 Karcinom endometria -- 38.7 Negynekologické zhoubné nádory -- 38.7.1 Karcinom prsu -- 28.7.2 Maligní melanom -- 38.7.3 Lymfomy -- 38.7.4 Leukemie -- Literatura

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC