Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2016
850 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-321-1 (vázáno)
Právní stav publikace je ke dni 1. 11. 2016
Obsahuje bibliografii na stranách 815-834, bibliografické odkazy a rejstřík
České, anglické a německé resumé
001460863
Přehled obsahu // // 1 Zdravotnické právo...31 // 2 Organizace zdravotní péče...64 // 3 Zdravotničtí pracovníci...88 // 4 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků...134 // 5 Zdravotnická dokumentace...162 // 6 Pacient...197 // 7 Informovaný souhlas...232 // 8 Náležitý odborný postup (lex artis)...263 // 9 Občanskoprávní odpovědnost zdravotnických pracovníků // a poskytovatelů zdravotních služeb...296 // 10 Trestní odpovědnost zdravotnických pracovníků // a poskytovatelů zdravotních služeb...327 // 11 Lidské tělo...388 // 12 Zdravotní služby prováděné za zvláštních podmínek...412 // 13 Eutanázie a odpojení od přístrojů...550 // 14 Veřejné zdravotní pojištění...579 // 15 Farmaceutické právo (právo léčivých přípravků)...647 // 16 Právo zdravotnických prostředků...668 // 17 Medicínský výzkum...684 // 18 Právo veřejného zdraví...748 // 7 // Obsah // Autoři jednotlivých kapitol...6 // Přehled obsahu...7 // Slovo lékaře...24 // Slovo děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy...26 // Předmluva autorů...27 // Prolog...29 // 1 Zdravotnické právo...31 // 1.1 Medicínské (lékařské) právo...32 // 1.1.1 Úmluva o biomedicine... 33 // 1.1.2 Občanský zákoník...36 // 1.1.2.1 Smlouva o péči o zdraví...38 // 1.1.3 Zákon o zdravotních službách...41 // 1.1.3.1 Zdravotní služby a zdravotní péče...42 // 1.1.3.2 Postavení pacienta ...44 // 1.1.3.3 Postavení poskytovatele a zdravotnických
// pracovníků...47 // 1.1.3.4 Zdravotnická dokumentace a Národní zdravotnický // informační systém...48 // 1.1.3.5 Nakládání s odejmutými částmi lidského těla, // tělem zemřelého, postup při úmrtí a pitvy...50 // 1.1.3.6 Stížnosti...50 // 1.1.3.7 Hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb.50 // 1.1.3.8 Kontrolní činnost...51 // 1.1.3.9 Kraje...51 // 1.1.3.10 Fakultní nemocnice a centra vysoce // specializované péče...51 // 1.1.3.11 Správní delikty...51 // 1.2 Právo veřejného zdravotního pojištění...52 // 1.3 Právo léčivých přípravků a zdravotnických prostředků // (farmaceutické právo)...57 // 1.4 Právo veřejného zdraví (ochrana veřejného zdraví)...61 // 8 // OBSAH // 2 Organizace zdravotní péče...64 // 2.1 Provádění veřejného zdravotního pojištění...67 // 2.2 Pojištěnec... 69 // 2.2.1 Vztah pojištěnec - zdravotní pojišťovna...72 // 2.3 Poskytovatelé zdravotních služeb...73 // 2.3.1 Soustava poskytovatelů zdravotních služeb // (organizace zdravotní péče)...75 // 2.3.1.1 Fakultní nemocnice...78 // 2.3.1.2 Centra specializované péče...78 // 2.4 Systém veřejného zdravotního pojištění...80 // 2.4.1 Obecná charakteristika...80 // 2.4.2 Účastníci systému...80 // 2.4.2.1 Zdravotní pojišťovny...81 // 2.4.2.2 Právní povaha zdravotních pojišťoven...82 // 2.5 Veřejná moc, veřejná správa a její role...84 // 2.5.1 Ministerstvo zdravotnictví ČR...85 // 3 Zdravotničtí
pracovníci...88 // 3.1 Vymezení pojmu zdravotnického pracovníka...88 // 3.2 Základní povinnosti zdravotnických pracovníků...89 // 3.3 Základní práva zdravotnických pracovníků...90 // 3.4 Zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta...92 // 3.4.1 Způsobilost ? výkonu povolání...95 // 3.4.2 Samostatný výkon povolání...97 // 3.4.3 Specializovaná způsobilost...99 // 3.4.4 Specializační vzdělávání...100 // 3.4.5 Celoživotní vzdělávání...104 // 3.5 Zdravotnická povolání nelékařů...105 // 3.5.1 Způsobilost ? výkonu povolání...108 // 3.5.2 Koncepční změny ve vzdělávání nelékařských // zdravotnických povolání de lege ferenda...112 // 3.5.3 Akreditace...115 // 3.5.4 Celoživotní vzdělávání...117 // 3.5.5 Specializační vzdělávání...118 // 3.5.5.1 Doporučení pro vzdělávání sester na úrovni EU...121 // 3.6 Sankce za neoprávněný výkon zdravotnického povolání...122 // 3.7 Profesní komory...124 // 3.7.1 Profesní komory a povinné členství...124 // 3.7.2 Disciplinární delikty...126 // 3.7.3 Přezkum rozhodnutí soudem...127 // 3.7.4 Etické kodexy...128 // 9 // OBSAH // 3.8 Pracovněprávní vztahy ve zdravotnictví...129 // 3.8.1 Práce přesčas ve zdravotnictví...129 // 3.8.2 Prohlubování a zvyšování kvalifikace // zdravotnických pracovníků...131 // 3.8.2.1 Prohlubování kvalifikace...131 // 3.8.2.2 Zvyšování kvalifikace...133 // 4 Povinná mlčenlivost zdravotnických
pracovníků...134 // 4.1 Právní úprava povinné mlčenlivosti...135 // 4.1.1 Osobní rozsah povinné mlčenlivosti...137 // 4.1.2 Věcný rozsah povinné mlčenlivosti...137 // 4.2 Prolomení povinné mlčenlivosti...140 // 4.2.1 Zajištění kontinuity poskytování zdravotních služeb...141 // 4.2.2 Zproštění povinné mlčenlivosti pacientem...142 // 4.2.3 Poskytování informací třetím osobám...142 // 4.2.3.1 Osoby pacientem určené...143 // 4.2.3.2 Poskytování informací osobám blízkým...143 // 4.2.3.3 Pečující osoby...145 // 4.2.3.4 Ochrana zdraví osob, s nimiž pacient přišel // do styku...146 // 4.2.3.5 Poskytování informací po smrti pacienta...146 // 4.2.3.6 Osoby oprávněné ? přístupu ? údajům obsaženým // ve zdravotnické dokumentaci pacienta...147 // 4.2.3.7 Poskytování informací veřejnosti a médiím (veřejný zájem na informacích o zdravotním stavu pacienta). . 147 // 4.2.3.8 Lékařské vizity a povinná mlčenlivost...149 // 4.2.3.9 Další praktické problémy spojené se zásahy // do soukromí...150 // 4.3 Oznamovací povinnost a mlčenlivost vůči orgánům činným // v trestním řízení...151 // 4.3.1 Nepřekažení a neoznámení trestného činu...151 // 4.3.2 Oznamovací povinnost dle zákona o zdravotních službách // a jiných právních předpisů ...152 // 4.3.3 Další případy prolomení mlčenlivosti vůči orgánům činným // v trestním řízení...154 // 4.3.3.1 Souhlas soudce...154 // 4.3.3.2 Žádost
o odborné vyjádření...154 // 4.3.3.3 Zákaz výslechu...155 // 4.3.3.4 Pátrání po hledané nebo pohřešované osobě...155 // 4.3.3.5 Prohlídka a pitva mrtvoly, zjištění totožnosti // neznámé mrtvoly...156 // 4.3.3.6 Vyšetření duševního stavu obviněného nebo svědka. . 156 // 10 // OBSAH // 4.3.3.7 Výkon trestu domácího vězení...156 // 4.3.3.8 Odběr biologického materiálu...157 // 4.4 Porušení povinnosti mlčenlivosti...r-:...157 // 4.4.1 Disciplinární odpovědnost...157 // 4.4.2 Občanskoprávní odpovědnost...158 // 4.4.3 Pracovněprávní odpovědnost...158 // 4.4.4 Správněprávní odpovědnost...159 // 4.4.5 Trestněprávní odpovědnost...160 // 5 Zdravotnická dokumentace...162 // 5.1 Právní úprava zdravotnické dokumentace...162 // 5.2 Definice zdravotnické dokumentace...166 // 5.3 Vlastnictví zdravotnické dokumentace...167 // 5.4 Podoba vedení zdravotnické dokumentace...168 // 5.5 Zápis do zdravotnické dokumentace...170 // 5.6 Přístup ? údajům obsaženým ve zdravotnické dokumentaci...171 // 5.6.1 Pacient a osoby s odvozeným právním postavením...171 // 5.6.1.1 Pacient...172 // 5.6.1.2 Zákonný zástupce, opatrovník...173 // 5.6.1.3 Osoba pacientem určená...174 // 5.6.1.4 Osoby blízké zemřelému pacientovi...175 // 5.6.2 Osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace // bez souhlasu pacienta...175 // 5.6.2.1 Osoby podílející se na poskytování // zdravotních služeb...176 // 5.6.2.2 Konzultující
poskytovatel zdravotních služeb...177 // 5.6.2.3 Žáci a studenti...177 // 5.6.2.4 Soudní znalec...178 // 5.6.2.5 Lékařské posudky...179 // 5.6.2.6 Posuzování zdravotního stavu...180 // 5.6.2.7 Převzetí zdravotnické dokumentace // správním orgánem...180 // 5.6.2.8 Kontrola a dozor...180 // 5.6.2.9 Evidence údajů, kontrola sdělování údajů do Národního zdravotnického informačního // systému...182 // 5.6.2.10 Hodnocení kvality a bezpečí, externí klinické audity // lékařského ozáření...182 // 5.6.2.11 Veřejný ochránce práv...183 // 5.6.2.12 Mezinárodní orgány...183 // 5.6.2.13 Orgány činné v trestním řízení...183 // 11 // OBSAH // 5.7 Pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace...184 // 5.7.1 Právo na originál zdravotnické dokumentace...187 // 5.8 Prokázání totožnosti v souvislosti se zpřístupňováním zdravotnické // dokumentace...188 // 5.9 Ochrana soukromí třetích osob...188 // 5.10 Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu...189 // 5.11 Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku // oprávnění ? poskytování zdravotních služeb...190 // 5.12 Správní trestání na úseku zdravotnické dokumentace...191 // 5.13 Důsledky nedostatků při vedení zdravotnické dokumentace // v občanskoprávním sporu...192 // 5.13.1 Situace v České republice...192 // 5.13.2 Srovnání se Spolkovou republikou Německo...194 // 5.13.2.1 Judikatura...195 // 5.13.2.2Novela
BGB...196 // 6 Pacient...197 // 6.1 Pacient z pohledu práva EU...198 // 6.1.1 Poskytování přeshraniční zdravotní péče...198 // 6.2 Pacient/ošetřovaný v občanském zákoníku...204 // 6.3 Pacient podle zákona o zdravotních službách...209 // 6.3.1 Práva pacientů...209 // 6.3.1.1 Právo na informace o zdravotním stavu...209 // 6.3.1.2 Právo udělit svobodný a informovaný souhlas...211 // 6.3.1.3 Právo na postup lege artis...212 // 6.3.1.4 Právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost // a respektování soukromí...212 // 6.3.1.5 Právo na volbu poskytovatele...213 // 6.3.1.6 Právo na konzultační služby od jiného // poskytovatele...214 // 6.3.1.7 Právo na nepřetržitou přítomnost třetích osob // a právo přijímat návštěvy...214 // 6.3.1.8 Právo na informace o vnitřním řádu a ceně // poskytovaných služeb...215 // 6.3.1.9 Právo znát jména a příjmení zdravotnických // pracovníků...216 // 6.3.1.10 Právo odmítnout přítomnost dalších osob...216 // 6.3.1.11 Právo na zajištění kvality a bezpečí...217 // 6.3.1.12 Práva pacientů se zdravotním postižením...218 // 6.3.1.13 Další specifická práva pacientů...218 // 6.4 Domácí porody...219 // 12 // OBSAH // 6.5 Hospitalizace bez souhlasu a omezovači prostředky...224 // 6.6 Práva člověka převzatého do zařízení bez souhlasu a detenční // řízení...228 // 7 Informovaný souhlas...232 // 7.1 Základní principy...232 // 7.1.1 Souhlas jako právní
důvod opravňující zasáhnout // do integrity...232 // 7.1.2 Zákroky bez souhlasu...234 // 7.1.3 Vymezení pojmu informovaného souhlasu...235 // 7.2 Informovaný souhlas v právním řádu...236 // 7.2.1 Obecně...236 // 7.2.2 Informovaný souhlas v zákonu o zdravotních službách...237 // 7.2.3 Informovaný souhlas v občanském zákoníku...237 // 7.2.4 Informovaný souhlas v dalších předpisech...237 // 7.3 Obsah a podoba poučení...238 // 7.3.1 Obecně...238 // 7.3.2 Rozsah a obsah poučení...240 // 7.3.2.1 Vymezení v právních předpisech...240 // 7.3.2.2 Stav nemoci či zranění a účel zákroku...241 // 7.3.2.3 Povaha zákroku...242 // 7.3.2.4 Důsledky zákroku...242 // 7.3.2.5 Rizika a možné komplikace...243 // 7.3.2.6 Alternativní možnosti...244 // 7.3.2.7 Další aspekty poučení...244 // 7.3.3 Způsob a forma poučení...245 // 7.3.4 Terapeutické privilegium...246 // 7.3.5 Informování třetích osob...248 // 7.3.5.1 Informování osob rozhodujících za pacienta...248 // 7.3.5.2 Informování dalších osob...249 // 7.4 Souhlas...250 // 7.4.1 Obecně...250 // 7.4.2 Způsobilost udělit souhlas...251 // 7.4.2.1 Způsobilý pacient...251 // 7.4.2.2 Dítě...252 // 7.4.2.3 Osoba s duševní poruchou, neschopná projevit vůli // či neschopná úsudku...253 // 7.4.3 Forma souhlasu...255 // 7.4.4 Odvolání souhlasu...256 // 7.5 Odpovědnostní důsledky...257 // 7.6 Odmítnutní péče (negativní revers)...259 // 7.7 Dříve vyslovené přání...261
// 13 // OBSAH // 8 Náležitý odborný postup (lex artis)...263 // 8.1 Obecne...263 // 8.1.1 Vymezení pojmu...265 // 8.1.2 Pojetí v právních předpisech...272 // 8.1.2.1 Mezinárodní právní úprava: Úmluva o biomedicíně.. 272 // 8.1.2.2 Vnitrostátní právní úprava: občanský zákoník..274 // 8.1.2.3 Vnitrostátní právní úprava: zákon o zdravotních // službách...275 // 8.2 Znalecké posudky...282 // 8.2.1 Znalecké posudky a jejich význam pro soudní spory...283 // 8.2.2 Znalec...285 // 8.2.2.1 Znalci a znalecké disciplíny...287 // 8.2.2.2 Znalec na náhrady při ublížení na zdraví...289 // 8.2.3 Znalecký posudek jako prostředek zjištění skutkového stavu.. 290 // 8.3 Postavení soudu při hodnocení znaleckých posudků...291 // 8.4 Lex artis a znalecké posudky...294 // 9 Občanskoprávní odpovědnost zdravotnických // pracovníků a poskytovatelů zdravotních služeb...296 // 9.1 Základní principy...296 // 9.1.1 Role občanskoprávní odpovědnosti v souvislosti // se zdravotními službami...296 // 9.1.2 Odpovědný subjekt...298 // 9.1.3 Odpovědnost zpravidla za činnost, nikoli za výsledek..299 // 9.1.4 Smluvní a mimosmluvní péče...301 // 9.2 Odpovědnost obecná a zvláštní...302 // 9.2.1 Odpovědnost při porušení smluvní povinnosti...302 // 9.2.2 Odpovědnost při porušení zákonné povinnosti...303 // 9.2.3 Odpovědnost za škodu způsobenou provozní činností...304 // 9.2.4 Odpovědnost při použití vadné věci...307
// 9.2.5 Odpovědnost za škodu samovolně způsobenou věcí...308 // 9.2.6 Odpovědnost za škodu způsobenou informací nebo radou .. .309 // 9.2.7 Ověřování nezavedených metod a klinické hodnocení léčiv // a zdravotnických prostředků...310 // 9.3 Prvky odpovědnosti...313 // 9.3.1 Protiprávní j ednání...313 // 9.3.2 Újma...315 // 9.3.3 Příčinná souvislost...317 // 9.3.4 Zavinění...318 // 9.4 Nároky proti škůdci...321 // 9.4.1 Druhy nároků...321 // 9.4.2 Náhrada škody...322 // 9.4.3 Odčinění nemajetkové újmy...323 // 14 // OBSAH // 10 Trestní odpovědnost zdravotnických pracovníků // a poskytovatelů zdravotních služeb...327 // 10.1 Základy trestní odpovědnosti...*?...327 // 10.1.1 Význam trestní odpovědnosti v souvislosti // se zdravotními službami...327 // 10.1.2 Prvky trestní odpovědnosti ...330 // 10.1.2.1 Objektivní stránka: jednání, následek a příčinná // souvislost...330 // 10.1.2.2 Subjektivní stránka: zavinění a další znaky...335 // 10.1.2.3 Subjekt a objekt trestného činu...338 // 10.1.3 Okolnosti vylučující protiprávnost...339 // 10.1.3.1 Krajní nouze...339 // 10.1.3.2 Svolení poškozeného...340 // 10.1.3.3 Přípustné riziko...342 // 10.1.4 Typové příklady postižitelného jednání...344 // 10.1.5 Trestní řízení...347 // 10.1.6 Adhezní řízení...349 // 10.2 Vybrané trestné činy v souvislosti se zdravotní péčí...351 // 10.2.1 Trestné činy proti životu a zdraví: trestné
činy proti životu // a trestné činy proti zdraví...351 // 10.2.2 Trestné činy proti životu a zdraví: trestné činy ohrožující // život nebo zdraví...355 // 10.2.3 Trestné činy proti životu a zdraví: trestné činy // proti těhotenství ženy...359 // 10.2.4 Trestné činy proti životu a zdraví: trestné činy související // s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem...360 // 10.2.5 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: trestné činy proti svobodě .. 362 // 10.2.6 Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství: trestné činy proti právům // na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství...363 // 10.2.7 Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných...364 // 10.3 Trestní odpovědnost právnických osob ve zdravotnictví...365 // 10.3.1 Trestní odpovědnost právnických osob...365 // 10.3.2 Druhy trestní odpovědnosti právnických osob a jejich místo // v zahraničních úpravách...369 // 10.3.3 Trestní odpovědnost poskytovatelů zdravotních služeb...371 // 10.3.3.1 Okruh trestných činů...372 // 10.3.4 Přičitatelnost trestných činů právnickým osobám // a možnost vyvinění...380 // 15 // OBSAH // 10.3.5 Trestání právnických osob...384 // 10.3.6 Shrnutí...386 // 11 Lidské tělo...388 // 11.1 Právní status lidského těla a jeho částí...388
// 11.2 Odběr a použití části lidského těla...395 // 11.2.1 Předpoklady odběru části lidského těla...395 // 11.2.2 Informovaný souhlas...396 // 11.2.3 Zákaz finančního nebo jiného prospěchu plynoucího // z lidského těla...398 // 11.2.4 Sankce...399 // 11.3 Postup při úmrtí...401 // 11.3.1 Oznamovací povinnost při úmrtí nebo nálezu lidského těla.. .401 // 11.3.2 Prohlídka těla zemřelého...402 // 11.3.3 Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím...404 // 11.4 Pitvy...405 // 11.4.1 Druhy pitev a jejich provádění...405 // 11.4.2 Provádění nepovinných pitev bez souhlasu zemřelého...409 // 12 Zdravotní služby prováděné za zvláštních podmínek...412 // 12.1 Antikoncepce a sterilizace...414 // 12.1.1 Právní aspekty antikoncepce...414 // 12.1.1.1 Regulace přístupu ? antikoncepci...416 // 12.1.1.2 Judikatura ESLP...417 // 12.1.1.3 Antikoncepce a nezletilí...418 // 12.1.2 Sterilizace...419 // 12.1.2.1 Úvod...419 // 12.1.2.2 Právní úprava...421 // 12.1.2.3 Jednání a stanovisko odborné komise...421 // 12.1.2.4 Souhlas soudu...423 // 12.1.2.5 Poučení a informovaný souhlas pacienta...424 // 12.1.2.6 Úhrada sterilizace...425 // 12.1.2.7 Provedení sterilizace bez souhlasu pacienta...425 // 12.1.2.8 Situace v České republice...427 // 12.1.2.9 Sterilizace ve stavu nouze ...428 // 12.2 Nároky na náhradu újmy vzniklé z narození dítěte (wrongful // conception)...429 // 12.2.1 Druhy nároků na náhradu újmy
z narození dítěte...430 // 12.2.2 Argumenty pro a proti přiznávání nároků z narození dítěte. . .432 // 12.2.3 Argumenty pro přiznávání nároků...434 // 12.2.4 Argumenty proti přiznávání nároků...436 // 16 // OBSAH // 12.2.5 Přístupy vybraných zemí...442 // 12.2.5.1 Přístup k žalobám wrongful birth...442 // 12.2.5.2 Přístup ? žalobám wrongful life...447 // 12.2.6 Judikatura v České republice...451 // 12.3 Umělé přerušení těhotenství...454 // 12.3.1 Úvod...454 // 12.3.2 Interrupční zákonodárství ve světle judikatury ESLP...456 // 12.3.2.1 Procesní záruky...456 // 12.3.2.2 Výhrada svědomí...459 // 12.3.2.3 Právo na legální interrupci...460 // 12.3.2.4 Právo na provedení legální interrupce...461 // 12.3.2.5 Provedení interrupce navzdory nesouhlasu otce...462 // 12.3.3 Předchozí právní úprava v ČR...463 // 12.3.4 Platný zákon o umělém přerušení těhotenství...464 // 12.3.4.1 Podmínky provedení interrupce...464 // 12.3.4.2 Projednání umělého přerušení těhotenství...465 // 12.3.4.3 Nezletilí a osoby s omezenou svéprávností...466 // 12.3.5 Některé problematické aspekty zákona o umělém přerušení // těhotenství...469 // 12.3.5.1 Bezplatnost antikoncepčních prostředků...469 // 12.3.5.2 Svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb. . . 470 // 12.3.5.3 Přezkum negativního stanoviska lékaře...470 // 12.3.5.4 Interrupce prováděné cizinkám...471 // 12.3.6 Zvláštní případy
související s interrupcí ...474 // 12.3.6.1 Redukce víceěetného těhotenství...474 // 12.3.6.2 Prenatální diagnostika, výhrada svědomí // a terapeutické interrupce ...475 // 12.3.7 Právní odpovědnost...477 // 12.3.8 Nakládání s plodem po potratu a mrtvě narozenými dětmi . . . 478 // 12.3.8.1 Plod po potratu...478 // 12.3.8.2 Mrtvorozené dítě...479 // 12.3.8.3Navrhovaná legislativní změna...481 // 12.3.8.4 Judikatura ESLP...481 // 12.4 Asistovaná reprodukce...482 // 12.4.1 Úvod...482 // 12.4.2 Právní úprava...484 // 12.4.3 Osoby podstupující asistovanou reprodukci...485 // 12.4.3.1 Věkové limity...487 // 12.4.4 Postup při umělém oplodnění...488 // 12.4.5 Vybrané aspekty asistované reprodukce...489 // 12.4.5.1 Dárcovství zárodečných buněk...489 // 17 // OBSAH // 12.4.5.2 Anonymita dárců...491 // 12.4.5.3 Zákaz finančního prospechu a úhrada // účelných výdaju...494 // 12.4.5.4Nakládání s nadbytečnými embryí...495 // 12.4.5.5 Prediktivní genetická vyšetření a volba pohlaví..498 // 12.4.5.6 Postmortální nakládání s embryem ...498 // 12.4.5.7 Likvidace nadbytečných embryí...501 // 12.4.6 Náhradní mateřství...502 // 12.4.7 Právní odpovědnost...506 // 12.5 Kastrace...508 // 12.5.1 Úvod...508 // 12.5.2 Právní úprava...508 // 12.5.2.1 Poučení a souhlas odborné komise...509 // 12.5.2.2 Souhlas soudu...510 // 12.5.2.3 Souhlas pacienta...510 // 12.5.3 Zahraniční kritika a snahy o novelizaci...511
// 12.6 Změna pohlaví transsexuálních pacientů...513 // 12.6.1 Úvod...513 // 12.6.2 Zákonné předpoklady pro změnu pohlaví...515 // 12.6.3 Podmínky provedení změny pohlaví...516 // 12.6.4 Vliv změny pohlaví na manželství a registrované // partnerství...519 // 12.6.5 Změna jména a příjmení...520 // 12.6.6 Judikatura ESLP...520 // 12.7 Transplantace...527 // 12.7.1 Úvod...527 // 12.7.2 Vybrané problematické aspekty darování ...528 // 12.7.2.1 Racionalizace péěe a principy alokace darovaných // orgánů...528 // 12.7.2.2 Komercializace...531 // 12.7.2.3 Finanění prospěch a jiné výhody...532 // 12.7.2.4Náhrada výdajů, ušlého výdělku, příspěvek // na náklady pohřbu...532 // 12.7.2.5 Anonymita...533 // 12.7.3 Právní úprava...534 // 12.7.3.1 Postup při odběru od zemřelých dárců (ex mortuo) . . 534 // 12.7.3.2 Smrt organismu (ělověka)...535 // 12.7.3.3 Presumo váný souhlas dárce...535 // 12.7.3.4 Vyslovení nesouhlasu potenciálním dárcem...537 // 12.7.3.5 Role rodinných příslušníků a dalších osob blízkých .. 538 // 12.7.3.6 Další případy nepřípustnosti odběru // od zemřelého dárce...538 // 18 // OBSAH // 12.7.3.7 Souhlas příjemce...539 // 12.7.3.8 Postup při transplantaci ex vivo...540 // 12.7.3.9 Subsidiarita dárcovství eX vivo...540 // 12.7.3.10 Vyloučení dárcovství...541 // 12.7.3.11 Poučení a souhlas dárce...542 // 12.7.3.12 Okruh příjemců, podmínění příjemce dárcem // a stanovení
dalšího postupu...543 // 12.7.4 Zvláštní případy...544 // 12.7.4.1 Nezletilí dárci, osoby s omezenou svéprávností // a osoby neschopné dát souhlas...544 // 12.7.4.2 Darování krve...545 // 12.7.5 Judikatura ESLP...547 // 13 Eutanázie a odpojení od přístrojů...550 // 13.1 Etická diskuse o eutanázii...551 // 13.2 Kvalifikace jednání...554 // 13.3 Eubiosie, paliativní léčba a jiné alternativy...555 // 13.4 Formy eutanázie...556 // 13.4.1 Aktivní eutanázie...558 // 13.4.1.1 Aktivní eutanázie přímá...558 // 13.4.1.2 Aktivní eutanázie nepřímá...559 // 13.4.2 Pasivní eutanázie...559 // 13.5 Okolnosti vylučující protiprávnost...562 // 13.6 Privilegovaná skutková podstata...563 // 13.7 Legislativní snahy o legalizaci eutanázie v České republice...564 // 13.8 Eutanázie jako dovolené jednání...566 // 13.8.1 Nizozemsko...566 // 13.8.2 Belgie...567 // 13.9 Účast na sebevraždě...568 // 13.9.1 Zahraniční úpravy účasti na sebevraždě...569 // 13.9.2 Pretty v. Spojené království Velké Británie a Severního // Irska...571 // 13.9.3 Haas v. Švýcarsko, Gross v. Švýcarsko...573 // 13.10 Odpojení od přístrojů...574 // 13.10.1 Případ Anthony Bland a případ dvojčat Mary a Jodie...576 // 13.10.2 Případ Terri Schiavo...578 // 14 Veřejné zdravotní pojištění...579 // 14.1 Základní charakteristika...579 // 14.2 Pojištěnci, jejich práva a povinnosti...580 // 14.2.1 ? podmínce trvalého pobytu...581 // 14.2.1.1 Vztah
právní úpravy ? právu EU...581 // 19 // OBSAH // 14.2.2 Vznik a zánik zdravotního pojištění...582 // 14.2.3 Práva pojištěnce...583 // 14.2.3.1 Právo na poskytnutí hrazených služeb: // obecná úprava...584 // 14.2.3.2 Právo na poskytnutí hrazených služeb: // územní působnost...585 // 14.2.3.3 Právo na poskytnutí hrazených služeb: // úhrada nadstandardní péče...587 // 14.2.3.4Některá další práva pojištěnce...596 // 14.2.4 Povinnosti pojištěnce...600 // 14.2.4.1 Povinnost hradit regulační poplatky...601 // 14.2.4.2 Zvláštní povinnosti v souvislosti s placením // pojistného...603 // 14.3 Zdravotní pojišťovny a jejich role...606 // 14.3.1 Právní postavení zdravotní pojišťovny, právní povaha // provádění veřejného zdravotního pojištění...606 // 14.3.2 Evropský kontext-judikatura Evropského soudního dvora . .607 // 14.3.3 Názory na postavení a činnost zdravotních pojišťoven // v České republice a na vztahy mezi nimi... 607 // 14.3.3.1 Zdravotní pojišťovny jako veřejné instituce...609 // 14.3.3.2 Výkon veřejné správy zdravotními pojišťovnami, smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb . . 612 // 14.3.4 Povinnost smluvních stran používat seznam zdravotních // výkonů s bodovými hodnotami a některá zvláštní smluvní ujednání...620 // 14.3.4.1 Zvláštní ujednání ve smlouvě o poskytování // hrazených zdravotních služeb...624 // 14.3.5 Ukončení smlouvy...627 // 14.3.6 Právní
úprava povinnosti uveřejňovat smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovateli zdravotních služeb .. . 629 // 14.3.7 Úhrady poskytnutých zdravotních služeb // a úhradové vyhlášky ...633 // 14.3.7.1 Úhradové vyhlášky...635 // 14.4 Racionalizace zdravotní péče (tzv. rationing)...640 // 15 Farmaceutické právo (právo léčivých přípravků)...647 // 15.1 Nakládání s humánními léčivými přípravky...648 // 15.1.1 Registrace humánních léčivých přípravků...649 // 15.1.1.1 Právní úprava...649 // 15.1.1.2 Registrační řízení...649 // 20 // OBSAH // 15.1.1.3 Národní registrace...651 // 15.1.1.4 Procedura vzájemného uznávání...652 // 15.1.1.5 Centralizovaná registrace...653 // 15.1.1.6 Převzetí registrace z jiného členského státu EU.653 // 15.2 Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky...654 // 15.2.1 Reklama zaměřená na širokou veřejnost...655 // 15.2.2 Reklama zaměřená na odborníky...655 // 15.3 Distribuce a zprostředkování léčivých přípravků...656 // 15.4 Předepisování léčivých přípravků...658 // 15.4.1 Lékařské recepty...658 // 15.4.2 Elektronické recepty...659 // 15.4.3 Předepisované léčivé přípravky...661 // 15.5 Příprava a výdej léčivých přípravků...662 // 15.5.1 Příprava léčivých přípravků...662 // 15.5.2 Výdej léčivých přípravků...663 // 15.5.3 Zásilkový výdej... 663 // 15.5.4 Prodej vyhrazených léčivých přípravků...664 // 15.5.5 Odstraňování
léčivých přípravků...665 // 15.6 Farmakovigilance...666 // 16 Právo zdravotnických prostředků...668 // 16.1 Harmonizace s právní úpravou Evropské unie...668 // 16.2 Národní právní úprava...671 // 16.3 Zdravotnický prostředek...673 // 16.4 Základní mechanismy obecné regulace zdravotnických prostředků . . 676 // 16.4.1 Uvedení na trh a povinnosti s tím spojené...676 // 16.4.2 Pravidla správné distribuční a dovozní praxe...678 // 16.4.3 Předepisování, výdej a prodej...679 // 16.4.4 Používání, servis a revize...680 // 16.4.5 Vigilance...681 // 16.5 Cenová a úhradová regulace...682 // 17 Medicínský výzkum...684 // 17.1 Klinický výzkum...688 // 17.1.1 Preklinické hodnocení léčivých přípravků...691 // 17.1.2 Klinické hodnocení humánních léčivých přípravků...692 // 17.1.2.1 Právní úprava...692 // 17.1.2.2 Vymezení pojmů...693 // 17.1.2.3 Průběh a fáze klinického hodnocení...694 // 17.1.3 Novela zákona o léčivech...695 // 21 // OBSAH // 17.1.4 Předpoklady provádění klinického hodnocení humánních // léčivých přípravků...696 // 17.1.4.1 Informovaný souhlas subjektu hodnocení...698 // 17.1.5 Právní odpovědnost při provádění klinického hodnocení.700 // 17.1.5.1 Odpovědnost zadavatele...700 // 17.1.5.2 Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb, // jeho zaměstnanců a zkoušejícího...701 // 17.1.5.3 Související judikatura...703 // 17.1.6 Smlouvy o provádění klinického hodnocení...703
// 17.1.6.1 Odpovědnost za újmu...704 // 17.1.6.2 Pojištění odpovědnosti...704 // 17.1.6.3 Ochrana informací, rozhodné právo, vynálezy...704 // 17.2 Hodnocení zdravotnických prostředků...705 // 17.2.1 Klinické hodnocení...706 // 17.2.1.1 Předpoklady provádění klinické zkoušky...709 // 17.2.1.2 Informovaný souhlas...714 // 17.2.1.3 Právní odpovědnost při provádění klinické // zkoušky...716 // 17.2.2 Hodnocení funkční způsobilosti... .1X1 // 17.3 Ověřování nezavedené metody...721 // 17.3.1 Předpoklady ověřování nezavedené metody...723 // 17.3.2 Informovaný souhlas...727 // 17.3.3 Právní odpovědnost při ověřování nezavedené metody...728 // 17.4 Právní aspekty výzkumu lidských kmenových buněk...730 // 17.4.1 Druhy kmenových buněk...731 // 17.4.2 Mezinárodní a evropská právní úprava výzkumu...732 // 17.4.3 Zákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových // buňkách...734 // 17.4.3.1 Podmínky přípustnosti výzkumu embryonálních // kmenových buněk...737 // 17.4.3.2 Získávání, dovoz a vývoz embryonálních // kmenových buněk...740 // 17.4.3.3 Delikty...742 // 17.4.4 Srovnání české právní úpravy výzkumu embryonálních // kmenových buněk v evropském kontextu...742 // 17.4.5 Financování výzkumu embryonálních kmenových buněk... 745 // 17.4.6 Právní úprava výzkumu adultních kmenových buněk...747 // 22 // OBSAH // 18 Právo veřejného zdraví...748 // 18.1 Orgány ochrany
veřejného zdraví...750 // 18.2 Zákon o ochrane veřejného zdraví a prováděcí předpisy...754 // 18.2.1 Základní pojmy...754 // 18.2.2 Hodnocení a řízení zdravotních rizik...755 // 18.2.3 Struktura zákona o ochraně veřejného zdraví a některé // oblasti úpravy...756 // 18.2.4 Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení... 758 // 18.3 Prevence infekčních onemocnění...760 // 18.3.1 Očkování...761 // 18.3.1.1 Očkování v soudní judikatuře...764 // 18.3.2 Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace...768 // 18.3.3 Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění...768 // 18.3.4 Podmínky vyšetřování nákazy vyvolané virem lidského // imunodeficitu...776 // 18.3.5 Systém epidemiologické bdělosti...777 // 18.4 Delikty...779 // 18.5 Vybrané oblasti neupravené zákonem o ochraně veřejného zdraví... 779 // 18.5.1 Ochrana před riziky ionizujícího záření...780 // 18.5.2 Pohřebnictví...781 // Abstrakt...783 // Abstract...792 // Kurzfassung...801 // Klíčová slova...811 // Keywords...812 // Schlüsselworte...813 // Seznam použitých zkratek...814 // Bibliografie...815 // Judikatura...835 // Rejstřík...843 // 23
(OCoLC)972608201
cnb002813015

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC