Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
3. aktualizované a doplněné vydání
Praha : Leges, 2017
519 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7502-202-8 (brožováno)
Glosátor
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001460880
Obsah // Úvodem... 13 // Úvodní poznámka ke druhému vydání... 17 // Úvodní poznámka ke třetímu vydání... 19 // Zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ... 21 // ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 21 // HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY... 21 // § 1 ... 21 // HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY ČINNOSTI SPRÁVNÍCH // ORGÁNŮ ... 27 // § 2 29 // § 3 33 // §4 38 // § 5 42 // § 6 43 // § 7 45 // § 8 47 // ČÁST DRUHÁ - OBECNÁ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ... 48 // HLAVA I SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ ... 48 // § 9 48 // HLAVA II SPRÁVNÍ ORGÁNY ... 50 // Díl 1 Příslušnost správních orgánů ... 50 // § 10 Věcná příslušnost ... 50 // § 11 Místní příslušnost... 52 // § 12 Postoupení pro nepříslušnost... 55 // Dožádání ... 57 // § 13 57 // Díl 2 Vyloučení z projednávání a rozhodování věci ... 59 // § 14 59 // Díl 3 Vedení řízení a úkony správních orgánů... 66 // §15 Vedení řízení... 66 // §16 Jednací jazyk... 69 // § 17 Spis ... 72 // § 18 Protokol... 74 // 5 // Správní řád // // Díl 4 Doručování ... 77 // § 19 Společné ustanovení o doručování... 77 // § 20 Doručování fyzickým osobám ... 83 // §21 Doručování právnickým osobám... 86 // § 22 Doručování do ciziny... 88 // § 23 Uložení... 89 // §24 Překážky při doručování... 91 // § 25 Doručování veřejnou vyhláškou... 96 // § 26 Úřední deska... 100 // HLAVA III ÚČASTNICI ŘÍZENÍ A ZASTOUPENÍ...
102 // Díl 1 Účastníci řízení... 102 // § 27 102 // § 28 ... 106 // § 29 Procesní způsobilost... 109 // § 30 Úkony právnické osoby... 111 // §31 Zástupce... 112 // § 32 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví... 113 // § 33 Zastoupení na základě plné moci... 118 // §34 ... 121 // § 35 Společný zmocněnec a společný zástupce... 123 // Díl 2 Úkony účastníků... 124 // § 36 124 // § 37 Podání ... 132 // § 38 Nahlížení do spisu ... 138 // HLAVA IV LHŮTY A POČÍTÁNÍ ČASU... 145 // § 39 Určení lhůty ? provedení úkonu... 145 // § 40 Počítání času... 146 // §41 Navrácení v předešlý stav ... 149 // HLAVA V POSTUP PŘED ZAfiÁJENÍM ŘÍZENÍ ... 152 // § 42 Přijímání podnětů ? zahájení řízení... 152 // §43 Odložení věci... 153 // HLAVA VI PRŮBĚH ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI... 155 // Dili Zahájení řízení ... 155 // §44 Zahájení řízení o žádosti... 155 // § 45 Žádost... 157 // § 46 Zahájení řízení z moci úřední... 160 // § 47 164 // §48 Překážky řízení... 165 // Díl 2 Ústní jednání... 169 // § 49 169 // 6 // Obsah // Díl 3 Podklady pro vydání rozhodnutí... 171 // §50 ... 171 // Dokazování ... 177 // §51 ... 177 // §52 ... 182 // §53 Důkaz listinou... 184 // §54 Důkaz ohledáním... 186 // §55 Důkaz svědeckou výpovědí... 189 // §56 Důkaz znaleckým posudkem ... 191 // Předběžná otázka ... 192 // §57 ... 192 // Díl 4 Zajištění účelu
a průběhu řízení... 196 // § 58 Úvodní ustanovení... 196 // § 59 Předvolání ... 196 // § 60 Předvedení... 198 // §61 Předběžné opatření... 199 // § 62 Pořádková pokuta... 200 // § 63 Vykázání z místa konání úkonu... 205 // Díl 5 Přerušení řízení a zastavení řízení... 206 // Přerušení řízení... 206 // § 64 ... 206 // §65 ... 210 // Zastavení řízení... 211 // §66 ... 211 // Díl 6 Rozhodnutí ... 218 // §67 Obsah a forma rozhodnutí ... 218 // Náležitosti rozhodnutí... 223 // § 68 ... 223 // § 69 ... 234 // § 70 ... 237 // §71 Lhůty pro vydání rozhodnutí ... 239 // § 72 Oznamování rozhodnutí... 244 // Právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky rozhodnutí... 246 // § 73 ... 246 // § 74 ... 248 // § 75 Doložka právní moci nebo vykonatelnosti... 250 // § 76 Usnesení... 251 // Díl 7 Nicotnost rozhodnutí... 253 // § 77 ... 253 // Díl 8 Náklady řízení... 260 // § 79 ... 260 // 7 // Správní řád // HLAVA VII OCHRANA PŘED NEČINNOSTÍ ... 263 // § 80 263 // HLAVA VIII ODVOLACÍ ŘÍZENÍ... 270 // Odvolání ... 270 // § 81 270 // § 82 272 // Odvolací lhůta... 278 // § 83 278 // § 84 Odvolací lhůta při neoznámení rozhodnutí... 281 // Ücinky odvolání ... 282 // § 85 282 // Podání odvolání a postup správního orgánu, který napadené // rozhodnutí vydal... 285 // § 86 285 // § 87 287 // § 88 Předání spisu odvolacímu správnímu orgánu ... 287 // Postup
odvolacího správního orgánu... 290 // § 89 290 // § 90 Rozhodnutí odvolacího správního orgánu... 293 // §91 301 // § 92 302 // Použití obecných ustanovení... 306 // § 93 306 // HLAVA IX PŘEZKUMNÉ ŘÍZENÍ... 309 // § 94 309 // §95 317 // § 96 320 // § 97 Rozhodnutí v přezkumném řízení... 324 // § 98 Zkrácené přezkumné řízení ... 327 // § 99 Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení... 329 // HLAVA X OBNOVA ŘÍZENÍ A NOVÉ ROZHODNUTÍ... 331 // §100 Obnova řízení... 331 // § 101 Nové rozhodnutí... 341 // § 102 Společné ustanovení... 343 // HLAVA XI EXEKUCE... 345 // Díl 1 Úvodní ustanovení... 345 // § 103 345 // § 104 346 // § 105 347 // 8 // Obsah // Díl 2 Exekuce na peněžitá plnění... 348 // § 106 348 // Díl 3 Exekuce na nepeněžitá plnění... 350 // Oddíl 1 Obecná ustanovení... 350 // § 107 Příslušnost... 350 // §108 Právo vymáhat nepeněžitou povinnost... 351 // § 109 Exekuční výzva... 352 // §110 Nařízení exekuce... 353 // § 111 Exekuční příkaz ... 355 // §112 Způsoby provedení exekuce ... 356 // § 113 Odložení a přerušení exekuce... 357 // §114 358 // §115 Zastavení exekuce... 359 // §116 Exekuční náklady... 360 // § 117 Námitky... 362 // §118 Společná ustanovení... 363 // Oddíl 2 Exekuce provedením náhradního výkonu ... 364 // §119 364 // Oddíl 3 Exekuce přímým vynucením ... 367 // § 120 367 // Vyklizení ... 367 // § 121 367 // § 122 368
// § 123 369 // § 124 370 // Odebrání movité věci... 371 // § 125 371 // § 126 Osobní prohlídka a prohlídka bytu a jiných místností. 373 // Předvedení ... 373 // § 127 375 // Přizvané osoby ... 375 // § 128 375 // Oddíl 4 Exekuce ukládáním donucovacích pokut... 375 // § 129 375 // ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ ... 377 // HLAVA I ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPRÁVNÍCH // ORGÁNECH... 377 // § 130 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace // nebo jiné právnické osoby... 377 // 9 // Správní řád // 1 // Změny příslušnosti...,... 379 // § 131 ... 379 // § 132 ... 385 // Spory o věcnou příslušnost... 386 // § 133 ... 386 // Řízení před kolegiálním orgánem ... 389 // § 134 ... 389 // Součinnost Policie České republiky při provádění úkonů // správního orgánu ... 392 // § 135 ... 392 // HLAVA II DOTČENÉ ORGÁNY... 393 // § 136 ... 393 // HLAVA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O POSTUPU // PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ... 396 // § 137 Vysvětlení... 396 // § 138 Zajištění důkazu... 398 // §139 Předběžná informace... 399 // HLAVA IV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH ŘÍZENÍCH ... 401 // §140 Společné řízení ... 401 // § 141 Sporné řízení... 405 // § 142 Řízení o určení právního vztahu ... 407 // §143 Řízení na místě... 411 // § 144 Řízení s velkým počtem účastníků... 413 // § 145 Řízení s předstihem žádosti... 416 // §146 Řízení
o výběru žádosti... 418 // HLAVA V ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ZAJIŠTĚNÍ // PRŮBĚHU A ÚČELU ŘÍZENÍ... 420 // § 147 Záruka za splnění povinnosti... 420 // HLAVA VI ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH // ROZHODNUTÍCH... 422 // § 148 Mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci ... 422 // § 149 Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem... 423 // § 150 Příkaz... 432 // §151 Vydání dokladu... 435 // HLAVA VII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ // O PŘEZKOUMÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ ... 437 // §152 Rozklad ... 437 // § 153 Uspokojení účastníka po podání žaloby // ve správním soudnictví ... 441 // 10 // Obsah // ČÁST ČTVRTÁ - VYJÁDŘENÍ, OSVĚDČENÍ A SDĚLENÍ ... 444 // § 154 445 // § 155 449 // § 156 451 // § 157 455 // § 158 456 // ČÁST PÁTÁ - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY... 458 // § 159 459 // Druhy veřejnoprávních smluv ... 461 // § 160 461 // § 161 463 // § 162 466 // Uzavírání veřejnoprávní smlouvy... 467 // § 163 467 // § 164 468 // Přezkoumání souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy. 469 // § 165 469 // Změna obsahu veřejnoprávní smlouvy, výpověď // a zrušení veřejnoprávní smlouvy... 472 // § 166 472 // § 167 474 // Souhlas třetích osob... 475 // § 168 475 // Závazky z veřejnoprávních smluv ... 476 // § 169 476 // Obecné ustanovení... 477 // § 170 477 // ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ... 478 // § 171 479 // § 172 484 // § 173 489 // § 174 492 // ČÁST
SEDMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ // A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 496 // HLAVA I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 496 // § 175 Stížnosti... 496 // § 176 500 // § 177 501 // § 178 503 // 11 // Správní řád // HLAVA II PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI... 506 // § 179 506 // § 180 509 // § 181 510 // §182 511 // § 183 512 // ČÁST OSMÁ - ČINNOST ... 513 // § 184 513 // VĚCNÝ REJSTŘÍK ... 515 // 12
(OCoLC)1003286189
cnb002909278

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC