Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vydání
Praha : Wolters Kluwer, 2017
364 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-719-6 (brožováno)
Právní monografie
"Právní stav publikace je k 1. 7. 2017"--Rub titulní stránky
Obsahuje bibliografii na stranách 353-359, bibliografické odkazy a rejstřík
001460897
Obsah // Seznam používaných zkratek 9 // Úvod 11 // Předmluva ke druhému vydání 13 // KAPITOLA I Přehled vývoje právní úpravy územní samosprávy (se zaměřením na území České republiky) 15 // § 1 Od vzniku územní samosprávy do rozpadu rakouského mocnářství 17 // § 2 Od vzniku Československé republiky do její okupace 22 // § 3 Postavení samosprávných jednotek v období tzv. protektorátu Čechy a Morava 30 // § 4 Postavení obcí a územní samosprávy v období národních výborů 32 // § 5 Obnovení a vývoj územní samosprávy po roce 1989 46 // KAPITOLA II Komunální právo a jeho prameny 52 // § 1 Pojem komunálního práva 53 // § 2 Prameny komunálního práva (v užším pojetí) 56 // §2.1 Ustavní úprava 60 // § 2.2 Zákony, prováděcí právní předpisy a vybrané prameny evropského práva 62 // KAPITOLA III Pojem a základní znaky územních samosprávných celků 68 // § 1 Úvod 70 // § 2 Pojem obce 70 // § 3 Vyšší územní samospráva, kraje 73 // § 4 Územní základ 77 // § 4.1 Sloučení obcí a připojení obce 82 // § 4.2 Oddělení části obce 86 // § 4.3 Jiné změny hranic obcí 88 // § 4.4 Územní změny obcí vyvolané změnami jiných územních jednotek 90 // 5 // Obsah // §4.5 Územní změny hlavního města Prahy 91 // § 5 Osobní základ 92 // § 5.1 Historický exkurs (domovské právo) 92 // §5.2 Osoby v územních samosprávných celcích 96 // § 6 Pojetí samosprávy, právní subjektivita územních samosprávných celků 102 // KAPITOLA IV Druhy obcí 115 // §1 Členění obcí 116 // § 2 Statutární města 119 // § 3 Hlavní město Praha 124 // KAPITOLA V Spolupráce územních samosprávných celků 128 //
§ 1 Úvod 128 // § 2 Obecné formy sdružení obcí 129 // § 3 Platná úprava spolupráce územních samosprávných celků 132 // KAPITOLA VI Právní předpisy územních samosprávných celků 138 // §1 Autonomní právo 139 // §2 Obecně závazné vyhlášky 145 // § 3 Nařízení v oborupřenesené působnosti 156 // § 4 Přijímání a vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení a důsledky jejich porušení 161 // KAPITOLA VII Působnost obce a kraje 164 // §1 Pojem působnosti a její členění 165 // § 2 Samostatná působnost 174 // § 3 Přenesená působnost 189 // KAPITOLA Organizace obce a kraje 203 // § 1 Systémy uspořádání územních samosprávných celků 204 // § 2 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 208 // §2.1 Volby do zastupitelstev obcí 208 // §2.2 Volby do zastupitelstev krajů 217 // § 3 Místní a krajské referendum 221 // § 4 Orgány obce 225 // §4.1 Zastupitelstvo obce 225 // § 4.2 Rada obce 232 // § 4.3 Starosta 234 // § 4.4 Obecní úřad 238 // § 4.5 Zvláštní orgány obce 242 // § 4.6 Orgány zastupitelstva obce a rady obce 243 // 6 // Obsah // § 4.7 Obecní policie 243 // § 5 Orgány kraje 246 // §5.1 Zastupitelstvo kraje 246 // § 5.2 Rada kraje 247 // § 5.3 Hejtman kraje 248 // § 5.4 Krajský úřad 249 // § 5.5 Zvláštni orgány kraje 249 // § 5.6 Orgány zastupitelstva kraje a rady kraje 250 //
KAPITOLA IX Hospodaření územních samosprávných celků 251 // § I Nabývání majetku územních samosprávných celků 253 // § 1.1 Přechod nebo převod majetku státu podle zvláštních úprav 253 // § 1.2 Nabývání majetku podle obecných úprav 257 // § 2 Právní jednání územních samosprávných celků 260 // § 3 Zakládání a zřizování právnických osob a organizačních složek a účast na jiných právnických osobách 273 // § 3.1 Organizační složky územních samosprávných celků 274 // § 3.2 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 276 // § 3.3 Obchodní společnosti 278 // § 3.4 Ústavy 279 // § 3.5 Školské právnické osoby 280 // § 3.6 Veřejné výzkumné instituce 280 // §3.7 Dobrovolné svazky obcí 281 // KAPITOLA X Územní samosprávné celky a jejich orgány a postupy podle správního řádu 282 // § 1 Rozsah působnosti správního řádu 283 // § 2 Správní řízení 285 // §2.1 Správní orgán 287 // § 2.2 Dotčený orgán 296 // § 2.3 Účastník řízení 298 // § 3 Veřejnoprávní smlouvy 300 // §3.1 Koordinační smlouvy 301 // § 3.2 Subordinační smlouvy 303 // § 3.3 Veřejnoprávní smlouvy mezi subjekty soukromého práva 304 // § 4 Opatření obecné povahy 305 // § 5 Vyjádření,osvědčení, ověření, sdělení a jiné obdobné úkony 311 //
KAPITOLA XI Kontrola činnosti územních samosprávných celků 315 // § 1 Obecné otázky 315 // § 2 Kontrola činnosti územních samosprávných celků 320 // § 3 Dozor nad činností územních samosprávných celků a jejich orgánů 323 // 7 // Obsah // § 3.1 Pojetí správního dozoru 323 // § 3.2 Členění správního dozoru 326 // § 3.3 Systém dozoru nad činností územních samosprávných celků 328 § 3.4 Oprávnění dozorčích orgánů 330 // § 3.5 Platná úprava dozoru nad činností územních samosprávných celků 336 // KAPITOLA XII Ochrana právního postavení územních samosprávných celků 345 // Přehled literatury 353 // Stručný věcný rejstřík 361
(OCoLC)1000502246
cnb002884339

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC