Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.12.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
AKVIZICE
Academia, 2017.


ISBN 978-80-200-2694-1
Duplicitní ISBN
001461040
Obsah // Úvod—9 // I. ÚVAHY O ŘEČI—13 // I. A. O řeči a stylu—15 // 1. Co jazyk nabízí a uživatelé nedoceňují—15 // 2. Posuny v řeči profesionálních mluvčích veřejnoprávních // médií—26 // 3. Řád a chaos v myslích uživatelů češtiny—36 // 4. Ještě ? procesu přijímání textu—46 // 5. Jak se dítě slovy zmocňuje světa? // Analogie, nebo kreativita v řeči dítěte?—50 // 6. Sociolekty z pohledu (převážně) stylistického—58 // 7. Stabilita, nebo dynamika vlastních osobních jmen // v sociolektech?—68 // 8. Ze sta let české stylistiky // Od roku 1911 do roku 2011—80 // 9. Slovesné vazby a předložkové konstrukce v pohybu—96 // 10. Paralingvální grafické prostředky // Interpunkční znaménka nejen v syntaktické funkci—109 // I. B. Úvahy nad kodifikací—118 // 11. Kodifikace z hlediska pragmatického—118 // 12. Kodifikace češtiny i z pohledu cizinců—135 // 13. Úvaha nad kodifikační Akademickou příručkou českého jazyka—140 // OBSAH // I. C. Nad frazeologií v řeči—150 // 14. Život frazémů—150 // 15. Posuny a omyly v užívání a chápání frazeologie—160 // 16. Propria ve frazeologii—167 // 17. Stylový charakter frazémů—176 // I. D. Úvahy pojmoslovné—184 // 18. Jsme současníci, vrstevníci, // nebo různé generace?—184 // 19. Generace a souvztažné termíny-pojmy // 6 užívané v literární vědě—194 // II. ÚVAHY NAD ČEŠTINOU VE ŠKOLE—203 II. A.
Ideál a smysl výuky češtiny—205 // 1. Nenaplnitelný ideál češtináře? // Učitelé nejvýbornější z lidí být musejí (J. A. Komenský)—205 // 2. Dynamika v obsahu a formách vyučování // mateřskému jazyku na středních školách—212 // 3. Ztracená středoškolská léta? // Rozetneme gordický uzel?—220 // 4. Vybrané psychodidaktické aspekty // a faktory ve vyučování češtině—228 // 5. Zrušíme nejen větné rozbory?—238 // II. B. Vzdělávání učitele a žáka—245 // 6. Kontinuita vzdělávání žáků a uěitelů // v mateřském jazyce—245 // 7. Profesní příprava učitelů češtiny—253 // 8. Historická nadčasovost výukových problémů // Z výzkumu chápání mluvnických kategorií učiteli a žáky—263 // 9. Odborný styl v odborných školách—292 // II. C. Čeština i pro cizince—298 // 10. Čeština - jazyk cizí i mateřský—298 // 11. Věcné styly ve vzdělávání bohemistů cizinců—307 // OBSAH // 12. Místo frazeologických obratú // v osvojování češtiny cizinci—314 // 13. Čeština a Egypťané—322 // III. PAMĚŤ PRO BUDOUCNOST—327 1. Kultura regionu a učitel // Řeč regionu a češtinář—329 2.0 češtině trochu jinak // Historie a současnost Olympiády v českém jazyce—337 // 3. Vývoj lingvodidaktiky z pohledu časopisu // Český jazyk a literatura // Dožije se ČJL sedmdesátin?—344 // 4. Poslední ze tří králů bohemistiky 20. století, // František Daneš—357
// 5. Jaromír Spal a časopis Český jazyk a literatura—362 // 6. Současná slovenská lingvodidaktika—369 // Resumé—374 // Jmenný rejstřík autorů—376 Věcný rejstřík výběrový—380 Seznam zkratek—390

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC