Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Zoner Press, [2011]
2 svazky (880, 700 stran) : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 
   Obsah - kniha 2 

objednat
ISBN 978-80-7413-131-8 (kniha 1 ; vázáno)
ISBN 978-80-7413-145-5 (kniha 2 ; vázáno)
Encyklopedie Zoner Press
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Na titulní stránce a na obálce uvedeno též původní nakladatelství Apress
Obsahuje rejstřík
Kniha 1. c2011. 880 stran -- Kniha 2. c2011. 700 stran
001461057
Část IV-Bezpečnost // Kapitola 19 Bezpečnostní model ASP.NET // Tvorba bezpečného softwaru // Potenciální hrozby // Zásady bezpečného programování // Strážní Úrovně bezpečnosti // Ověřování // Autorizace // Důvěrnost a integrita // Jak všechno spojit dohromady Jak na SSL? // Certifikáty // Co je SSL // Konfigurace SSL na MS 7.x Shrnutí // Kapitola 20 Ověřování založené na formulářích // Úvod do ověřování s formuláři // Proč používat ověřování založené na formulářích? Proč nepoužívat ověřování založené na formulářích? Proč neimplementovat vlastní ověřování s cookie? Třídy ověřování založeného na formulářích // 6 // Implementace ověřování založeného na formulářích Konfigurace ověřování založeného na formulářích Odmítnutí přístupu anonymním uživatelům Tvorba vlastní přihlašovací stránky Vlastní úložiště přihlašovacích dokladů Trvalé cookie při ověřování založeném na formulářích // IIS 7.x a ověřování založené na formulářích // Shrnutí // Kapitola 21 Členství // Úvod do API členství ASP.NET Práce s API členství // Konfigurace ověřování založeného na formulářích // Vytvoření úložiště dat // Konfigurace připojovacího řetězce a zprostředkovatele členství // Vytváření a ověřování uživatelů Práce s ovládacími prvky pro bezpečnost // Ovládací prvek Login // Ovládací prvek LoginStatus // Ovládací prvek LoginView // Ovládací prvek PasswordRecovery // Ovládací prvek ChangePassword // Ovládací prvek CreateUserWizard Konfigurace členství v IIS 7.x // Konfigurace zprostředkovatelů a uživatelů // Použití API členství s jinými aplikacemi Použití třídy Membership // Získávání uživatelů z úložiště // Aktualizace uživatelů v úložišti // Vytváření a odstraňování uživatelů // Ověřování uživatelů Shrnutí //
Kapitola 22 Ověřování systému Windows // Úvod do ověřování systému Windows // 7 // Proč používat ověřování systému Windows? 115 // Proč nepoužívat ověřování systému Windows? 117 // Mechanismy ověřování systému Windows 117 // Implementace ověřování systému Windows 123 // Konfigurace IIS 7.x 124 // KonfiguraceASP.NET 125 // Podrobněji o zpracovatelském kanálu IIS 7.x 125 // Odepření přístupu anonymním uživatelům 129 // Přístup k informacím o uživateli Windows 130 // Zosobnění 136 // Zosobnění a delegování ve Windows 136 // Konfigurované zosobnění 138 // Programátorské zosobnění 138 // Shrnutí 142 // Kapitola 23 Autorizace a role 143 // Autorizace URL 143 // Autorizační pravidla 144 // Souborová autorizace 150 // Autorizační kontroly v kódu 151 // Metoda IsInRoleO 151 // Třída PrincipalPermission 152 // Autorizace založená na rolích s API rolí 154 // Použití ovládacího prvku LoginView s rolemi 160 // Programátorský přístup rolím 161 // API rolí s ověřováním systému Windows 164 // Autorizace a role v IIS 7.x 166 // Autorizace s ASP.NET Roles v IIS 7.x 168 // Správa ASP.NET Roles s IIS 7.x 171 // Shrnutí 172 // Kapitola 24 Profily 173 // Co je profil 173 // Představení profilů 174 // Jak profily ukládají data 175 // Profily a ověřování 176 // Profily versus vlastní datové komponenty 176 // Zprostředkovatel SqIProfileProvider 177 // Vytvoření tabulek pro profily 177 // Konfigurace zprostředkovatele 179 // Definování vlastností profilu 180 // Použití vlastností profilu 181 // Seriál izace profilu 183 // Skupiny profilu 185 // Profily a vlastní datové typy 186 // API pro profily 189 // Anonymní profily 192 // Vlastní zprostředkovatelé profilu 195 // Třídy vlastního zprostředkovatele profilu 195 // Návrh zprostředkovatele FactoredProfileProvider 197 // Naprogramování FactoredProfileProvider 198 //
Testování FactoredProfileProvider 203 // Shrnutí 206 // Kapitola 25 Kryptografie 207 // Šifrování dat: diskrétnost 207 // Jmenný prostor.NET pro kryptografii 208 // Úvod do kryptografických tříd.NET 212 // Symetrické šifrovací algoritmy 213 // Asymetrické šifrování 214 // Abstraktní šifrovací třídy 215 // Rozhraní ICryptoTransform 215 // Třída Cry ptoSt rea m 216 // Šifrování citlivých dat 217 // Správa tajných údajů 217 // Používání symetrických algoritmů 219 // Používání asymetrických algoritmů 224 // Šifrování citlivých dat v databázi 227 // Šifrování dotazovacího řetězce 232 // Obalení dotazovacího řetězce 232 // Vytvoření testovací stránky 235 // Shrnutí 237 // 9 // Kapitola 26 Vlastní zprostředkovatelé členství // Architektura vlastních zprostředkovatelů // Základní kroky při vytváření vlastních zprostředkovatelů Návrh vlastního zprostředkovatele v obecných rysech Návrh a implementace vlastního úložiště Implementace tříd zprostředkovatele Používání tříd vlastních zprostředkovatelů // Shrnutí // Část V Pokročilé uživatelské rozhraní // Kapitola 27 Vlastní serverové ovládací prvky // Základy vlastního serverového ovládacího prvku // Vytvoření kostry vlastního ovládacího prvku // Použití vlastního ovládacího prvku // Vlastní ovládací prvky v Tool boxu // Webový ovládací prvek podporující vlastnosti stylu // Proces realizace (generování HTML) Práce s různými prohlížeči // HtmITextWriter // Detekce prohlížeče // Vlastnosti prohlížeče // Překrývání detekce typu prohlížeče // Adaptivní realizace Stav ovládacího prvku a události // Stav zobrazení // Stav ovládacího prvku // Data odesílaná na server a události změn // Jak se spustí odeslání na server Rozšiřování existujících webových ovládacích prvků // Složené ovládací prvky // Odvozené ovládací prvky Shrnutí //
Kapitola 28 Grafiky, GDI+ a grafy // Ovládací prvek ImageMap // Vytváření aktivních oblastí 314 // Ošetření kliknutí do aktivních oblastí 315 // Vlastní aktivní oblast 317 // Kreslení s GDI+ 319 // Jednoduché kreslení 319 // Formát a kvalita obrázku 321 // Třída Graphics 322 // Práce s třídou GraphicsPath 325 // Pera 327 // Štětce 329 // Vkládání dynamické grafiky do webové stránky 331 // Použití formátu PNG 332 // Předávání informací dynamickým obrázkům 333 // Vlastní ovládací prvky používající GDI+ 335 // Ovládací prvek Chart 340 // Vytvoření základního grafu 340 // Plnění grafu daty 346 // Shrnutí 354 // Kapitola 29 JavaScript a techniky Ajax 355 // Základy JavaScriptu 356 // HTML DOM (Document Object Model) 356 // Události na straně klienta 357 // Bloky skriptu 360 // Manipulace s prvky HTML 361 // Ladění JavaScriptu 362 // Základní příklady JavaScriptu 365 // Vytvoření stránkového procesoru v JavaScriptu 365 // Asynchronní stahování obrázků pomocí JavaScriptu 368 // Realizace bloků skriptu 373 // Útoky injektáží skriptu 375 // Validace požadavku 375 // Vypnutí validace požadavku 376 // Rozšíření validace požadavku 378 // Vlastní ovládací prvky s JavaScriptem 380 // Automaticky otevíraná okna 381 // Překlápěcí tlačítka 385 // 11 // Rámce // Navigace pomocí rámců // Vložené rámce Úvod do technologie Ajax // Objekt XMLHttpRequest // Příklad použití Ajaxu Použití Ajaxu se zpětným voláním klienta // Vytvoření zpětného volání klienta // Zpětná volání klienta "pod pokličkou" // Zpětné volání klienta ve vlastních ovládacích prvcích Shrnutí // Kapitola 30 ASP.NET AJAX // Úvod do ASP.NET AJAX // ASP.NET AJAX na klientovi knihovny skriptů // ASP.NET AJAX na serveru ScriptManager Serverová zpětná volání // Webové služby v ASP.NET AJAX // Umístění webové metody do stránky //
Aplikační služby ASP.NET AJAX Serverové ovládací prvky ASP.NET AJAX // Částečná realizace s prvkem UpdatePanel // Pravidelné aktualizace časovačem Timer // Časově náročné aktualizace s prvkem UpdateProgress // Správa historie prohlížeče Hlubší pohled na klientské knihovny // Pochopení klientského modelu // Objektově orientované programování v JavaScriptu // Framework webové stránky Extendery // Instalace ASP.NET AJAX Control Toolkit // Extender pro automatické dokončování // Obsah ASP.NET AJAX Control Toolkit Shrnutí // Kapitola 31 Portály s webovými částmi // Typické portálové stránky // 480 // Základy stránek budovaných s Web Parts // Vytvoření návrhu stránky // WebPartManager a WebPartZone // Přidávání webových částí na stránku // Přizpůsobení stránky Vytváření webových částí // Jednoduché úlohy webové části // Vývoj pokročilých webových částí // Editory webových částí // Propojování webových částí // Vlastní akční slovesa a webové části // Uživatelské ovládací prvky a pokročilé webové části // Dynamické nahrávání webových částí // Autorizace webových částí // Finální personalizační úlohy Shrnutí // Část VI-Nové směry // Kapitola 32 MVC // Co zvolit, MVC nebo webové formuláře? // Vytvoření základní aplikace MVC Vytvoření modelu Vytvoření kontroléru Vytvoření zobrazení Index Otestování (nekompletní) aplikace Zkompletování kontroléru a zobrazení Modifikace souboru Site.Master // Rozšiřování základní aplikace MVC Konfigurace směrování Zpracování chyb Ověřování identity // Konsolidace přístupu k datovému skladu Přidání podpory pro omezení cizích klíčů Přizpůsobování zobrazení Modifikace zobrazení Přidávání dat k zobrazení // 13 // Přidávání do modelu, modifikace zobrazení Edit // Validace dat // Základní validace // Přidávání validačních anotací //
Pomocné metody třídy ActionResult // Formát dat JSON // Volání jiné metody kontroléru // Shrnutí // Kapitola 33 Dynamická data // Vytvoření aplikace dynamických dat // Vytvoření webu dynamických dat // Průzkum webu dynamických dat // Anatomie projektu dynamických dat // Přizpůsobování webu dynamických dat // Přizpůsobování se šablonami // Přizpůsobování se směrováním // Přizpůsobování s metadaty // Přizpůsobování validací // Shrnutí // Kapitola 34 Silverlight // Co je Silverlight // Silverlight versus Flash // Systémové požadavky Silverlightu // Vytvoření řešení Silverlightu // Kompilace Silverlightu // Vstupní stránka // Vytvoření projektu Silverlightu // Navrhování stránky Silverlightu // Co je XAML // Nastavování vlastností // XAML a kód v pozadí // Zpracování událostí // Prohlídka knihoven tříd Silverlightu // Layout // Prvek Canvas // Prvek Grid Animace // Základy animace // Definice animace // Třída Storyboard // Příklad interaktivní animace // Transformace Používání webových služeb se Silverlightem // Vytvoření webové služby // Přidání webové reference // Volání webové služby // Konfigurace URL webové služby // Volání webové služby napříč doménami Shrnutí // Rejstřík
(OCoLC)730408755
cnb002180659

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC