Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Computer Press, a.s., 2009
542 stran : ilustrace ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-251-2467-3 (brožováno)
Obsahuje rejstřík
001461058
Úvodem -- Jak číst tuto knihu Zdrojové kódy Doprovodné CD Konvence použité v knize -- Vznik prvního objektu a prvního programu -- Co je to třída? -- Nejjednodušší nová třída -- Třída s vlastními daty -- Manipulace s objekty a s jejich daty -- Určení jedinečnosti metody -- Modifikátory viditelnosti -- Překrývání implicitní viditelnosti členu třídy -- Klíčové slovo static -- Nejjednodušší třída jako samostatný program Jak program uložit Překlad programu -- Jak spustit připravený program v jazyce Java Nejjednodušší odezva prvního programu Jednoduchá aplikace s argumenty Okamžité ukončení aplikace Jak zjistit, že se aplikace chystá ukončit svůj běh Komentáře v kódu -- S objekty se manipuluje pomocí odkazů Všechny objekty musíte vytvořit Objekty nemusíte mazat Doba platnosti objektů Mazání objektů z paměti Explicitní ukončení platnosti objektu -- Práce střídami a objekty -- Přirozený jazyk v pojmenování Čeština v identifikátorech -- Konvence pojmenování Význam názvů identifikátorů Co je při volbě názvu nejdůležitější Rozlišujte mezi názvy typů a objektů Nepoužívejte v názvech číslice -- Nepoužívejte názvy bez souvislosti s obsahem třídy nebo objektu -- Styl pojmenování v jazyce Java -- Návrhové vzory pojmenování -- Viditelnost a jedinečnost názvů -- Umístění nových tříd v balíčcích -- Informace o typu objektu 1 -- Informace o typu objektu 2 -- Informace
o typu objektu 3 -- Název třídy objektu -- Odkud byla načtena třída -- Umístění tříd načtených pomocí systémového zaváděče -- Zjištění viditelnosti objektů libovolného typu -- Zjištění viditelnosti datové složky -- Zjištění předka testovaného typu -- Jak zjistit, zda má třída předka? -- Je to třída nebo rozhraní? -- Výpis bázových rozhraní daného rozhraní -- Seznam rozhraní implementovaných danou třídou -- Jak zjistit umístění třídy v balíčku -- Zjišťování názvů členských objektů -- Nalezení metod pomocí objektů typu Method -- Volání metod pomocí objektů typu Method -- Jak lze pomocí objektu typu Class získat datové složky libovolného typu? -- Nastavení nebo načtení hodnoty datové složky pomocí objektu typu Field -- Zjištění informací o konstruktorech třídy -- Tvorba nového objektu pomocí instance typu Constructor -- Zaručená inicializace datových složek objektu -- Parametrizovaná inicializace objektu -- Implicitní a explicitní konstruktory -- Konstruktor a argumenty -- Konstruktor v jazyce Java -- Konstruktory a metody. Je to totéž? -- Konstruktor nesmí mít žádný návratový typ -- Proč nelze deklarovat konstruktor jako konečný? -- Zaručená inicializace pomocí konstruktoru -- Volání konstruktorů z konstruktorů -- Metoda finalizeO -- Úklid pomocí metody finalizeQ -- Metoda finalizeO není destruktor -- V jazyce Java nejsou destruktory -- Objekty nemusí být vymazány
z paměti -- Singleton jediný objekt daného typu v celém programu -- Zpřístupnění tříd import -- Vlastnosti a přístupové metody -- Klíčové slovo finál -- Klíčové slovo return -- Překrývání metod předka -- Přetížené metody -- Rozdíl mezi proměnnou CLASSPATH a příkazem import -- Načtení třídy neuvedené v proměnné CLASSPATH -- Indexované vlastnosti -- Přiřazení hodnoty instanci typu Object -- Tvorba duplikátů -- Zapouzdření primitivního typu do objektově orientovaného reprezentanta Změna typu hodnoty Přetypování datových typů Přetypování primitivních typů Zvláštnost datového typu Boolean -- Dialogy a formuláře -- Návrh dialogů a formulářů v IDE Hlavní okna -- Rozdíl mezi třídami Frame a Canvas Tvorba a zobrazení oken Zavření okna -- Ukončení aplikace pomocí systémového tlačítka Zavřít -- Ukrytí hlavního okna pomocí systémového tlačítka Zavřít -- Zobrazení okna uprostřed obrazovky -- Nastavení maximálních rozměrů okna -- Zákaz změn rozměrů hlavního okna aplikace -- Změna ikony okna -- Změna ikony okna (2) -- Odstranění záhlaví okna -- Exkluzivní celoobrazovkový režim -- Celoobrazovkový režim pomocí běžných oken -- Celoobrazovkový režim a změna rozměrů okna Oprávnění pro celoobrazovkový režim apletů Okno na celou obrazovku bez okrajů a titulku Okno na celou obrazovku -- Diagnostika možností průhledných a tvarovaných oken Průhledná a poloprůhledná
okna Okna s průhledným obsahem Okna různých tvarů Okno s odleskem -- Minimalizace a maximalizace hlavního okna aplikace -- Jak určit, zda je okno minimalizováno nebo maximalizováno -- Jak určit, zda je okno otevřeno nebo zavřeno -- Jak používat předdefinované dialogy -- Jednoduché předdefinované dialogy -- Informační dialog s vlastní ikonou -- Vlastní text na tlačítcích předdefinovaných dialogů -- Dialog, kdy uživatel musí vybrat některou z možností -- Nemodální dialog -- Modalita dialogů -- Implementace dialogů s různým rozsahem modality Uživatelský vstup získaný z dialogu Změna titulku dialogu pomocí komponenty TitleBorder Výběr souboru pomocí standardního dialogu Výběr adresáře pomocí standardního dialogu MDI-vnitřní okna -- Pravidla užívání vnitřních oken v rozhraní MDI Obsluha událostí v dokumentech aplikace MDI Manipulace se všemi okny aplikace Rychlejší přetahování oken v aplikacích MDI Minimalizace blikání při překreslování (1) Minimalizace blikání při překreslování (2) -- Fokus alias ohnisko uživatelského vstupu -- Definice kláves pro změnu ohniska vstupu v celé aplikaci -- Klávesy pro přesun ohniska uživatelského vstupu -- Ověřování textového pole při přesunu ohniska vstupu na jinou komponentu -- Jak odebrat ohnisko vstupu aktuální aplikaci -- Pořadí komponent uvnitř okna -- Přesun výběru na další nebo předchozí komponentu I -- Přesun výběru na další
nebo předchozí komponentu II -- Sledování změny výběru komponent v celé aplikaci Výběr komponenty ihned po zobrazení okna Změna ohniska uživatelského vstupu Zákaz výběru objektu Zákaz výběru okna -- Určujeme komponentu, na kterou bude přesunuto ohnisko vstupu Určujeme vybraný objekt nebo vybrané okno Určujeme, zda je ztráta ohniska vstupu dočasná nebo trvalá Nastavení typu ukazatele myši pro vybranou komponentu -- Písma použitá v aplikaci -- Seznam všech dostupných příbuzných písem -- Více písem v aplikaci -- Zobrazení odstavce textu -- Zobrazení textu různými styly -- Výpočet šířky textu v pixelech před jeho zobrazením -- Tvar grafického objektu na základě obrysu textu -- Ovládací prvky, jejich rozvržení a změny vzhledu -- Elegantní rozvržení textových polí s popisky rozvržení typu SpringLayout -- Dialog s kartami rozvržení typu CardLayout -- Dialog Najít rozvržení typu GroupLayout -- Umístění grafických prvků v mřížce rozvržení typu GridBagLayout -- Zobrazení komponent s menší zobrazovací plochou než jsou možnosti příslušného okna -- Jak používat motivy v Javě -- Implicitní motiv uživatelského rozhraní -- Nastavení motivu uživatelského rozhraní na příkazovém řádku -- Nastavení motivu uživatelského rozhraní pomocí souboru vlastností -- Nastavení motivu uživatelského rozhraní v kódu -- Úprava vlastností motivu -- Integrace vzhledu aplikací do hostitelského
operačního systému -- Změna motivu po spuštění aplikace -- Změna systémových vlastností -- Změna implicitního písma aplikace -- Změna barvy ovládacích prvků ve vybraném vzhledu -- Počeštění standardních dialogů -- Počeštění standardních dialogů (2) -- Změna vzhledu, zobrazení a hasnutí plovoucích popisků -- Vlastní motivy grafického uživatelského rozhraní Synth -- Vlastní motivy grafického uživatelského rozhraní Synth deklarativně -- Nesměšujte instance tříd knihovny AWT s instancemi tříd knihovny Swing -- Rozdíly mezi knihovnami AWT a Swing -- Vykreslování "lehkých" komponent knihovny Swing -- Kontejnery nejvyšší úrovně -- Vodicí linky ve stromové struktuře -- Zákaz klepnutí pravým tlačítkem ve stromové struktuře -- Podpora ikony v oznamovací oblasti hlavního panelu -- Přístup do oznamovací oblasti -- Práce s oznamovací oblastí (třída SystemTray) -- Implementace ikon v oznamovací oblasti -- Změna ikony v oznamovací oblasti -- Změna popisku ikony v oznamovací oblasti -- Změna rozměrů obrázku použitého v oznamovací oblasti -- Bublinová nápověda v oznamovací oblasti -- Obsluha událostí a posluchači -- Systém zasílání zpráv v jazyce Java -- Obsluha událostí tlačítek a nabídek -- Obsluha klepnutí tlačítka myši -- Obsluha pohybu ukazatele myši -- Obsluha stisku kláves -- Obsluha událostí pomocí anonymní třídy -- Jak rozpoznat klepnutí myši, poklepání nebo "trojklik"?
-- Čekání na událost typu PropertyChange -- Čekání na změnu vlastnosti, která má právo změnu odmítnout -- Úklid posluchačů z paměti -- Generování klepnutí tlačítka myši -- Přesun ukazatele myši na obrazovce -- Simulace stisku klávesy nebo tlačítka myši -- Způsob určení viditelnosti, přesunutí nebo změny rozměrů komponenty -- Kreslení 2D -- Nejjednodušší kreslení na povrch okna Kreslení primitivních tvarů bod Vzdálenost mezi dvěma body Kreslení primitivních tvarů úsečka Kreslení primitivních tvarů kvadratická křivka Kreslení primitivních tvarů kubická křivka Kreslení primitivních tvarů obdélník Kreslení primitivních tvarů elipsa -- Kreslení primitivních tvarů oblouk Změna tloušťky pera -- Definice okrajů primitivního grafického objektu -- Kombinujeme různé tvary -- Kreslení a vyplňování objektů -- Kreslení barevného přechodu -- Kreslíme kruhový diagram (graf) -- Nastavení barvy -- Výřez nakresleného tvaru -- Výřez vymezený textem -- Převod textového názvu barvy na odpovídající hodnotu -- Tvorba nových tvarů pomocí čar a křivek -- Úprava měřítka, oseknutí, překlopení nebo otočení tvaru -- Práce s rastrovými obrázky -- Obrázek ve stupních šedé -- Převod barevného obrázku v paměti na stupně šedé -- Zaostření obrázku -- Rozmazání obrázku -- Tvorba reliéfu z rastrového obrázku -- Úprava obrázku: Měřítko, ořezání, překlopení, otočení
-- Jak zesvětlit nebo ztmavit obrázek -- Průhledné pozadí obrázku -- Dotaz na množství volné zrychlené paměti použitelné pro práci s obrázkem -- Filtrování složek RGB v obrázku -- Komprese souboru JPEG -- Kreslení obrázku v paměti -- Tvorba a kreslení obrázků v paměti -- Úprava měřítka, oseknutí, překlopení a otočení obrázku v paměti -- Práce s pixely v obrázku načteném do paměti -- Průhledné pixely v obrázku -- Zjištění hodnoty průhledného pixelu nebo počtu barev použitých v obrázku Překlopení obrázku -- Převod objektu typu Bufferedlmage na objekt typu Image -- Převod objektu typu Image na objekt typu Bufferedlmage -- Načtení barevného modelu obrázku -- Třídy a metody pro práci s barevnými modely -- Načtení obrázku nebo ikony ze souboru -- Načtení obrázku ze souboru, vstupního proudu nebo z adresy URL -- Načtení vybrané části obrázku -- Uložení generované grafiky do souboru ve formátu PNG nebo JPEG -- Výpis všech grafických formátů, které lze načítat a do nichž lze ukládat -- Určení formátu obrázku v souboru -- Způsob zjištění, zda lze formát obrázku číst nebo použít k zápisu -- Rozpohybování pole obrázků -- Zachycení snímku obrazovky -- Práce s obrazovkou -- Rozlišení obrazovky Rozměry obrazovky -- Načtení dostupných rozměrů obrazovky, obnovovací frekvence a kvality (počtu) barev Načtení rozměrů obrazovky -- Způsob zjištění aktuální obnovovací
frekvence a kvality barev obrazovky Nastavení rozměrů obrazovky, obnovovací frekvence a kvality barev Počet dostupných obrazovek Lepší výkon v režimu celé obrazovky -- Možnosti zobrazení textu -- Vykreslení prostého textu -- Přirozenější proložení znaků -- Podtržení textu -- Přeškrtnutí textu -- Změna barvy textu -- Změna atributu textu u části textu -- Rozměry textu v nakresleném objektu -- Změna orientace textu v nakreslených objektech -- Změna orientace textu v nakreslených objektech -- Změna velikosti a typu písma v nakreslených objektech -- Paprskovité zobrazení textu -- Formátování textu -- Formátování a zpracování času Formátování a zpracování času v češtině Vlastní formátovací vzory pro čas Formátování zpráv obsahujících čas Formátování a zpracování kalendářních dat Vlastní formáty kalendářních dat Formátování zpráv obsahující datum Formátovací vzory pro kalendářní data -- Formátování zpráv obsahujících čísla Formátování čísel v souladu s místním nastavením Formátování měny v souladu s místním nastavením Formátování procent v souladu s místním nastavením Formátování čísel v exponenciálním zápisu -- Minimální počet číslic vlevo i vpravo od desetinné čárky v exponenciálním formátu -- Formátování čísel vlastním formátem -- Chyby při užívání modifikačních metod třídy String -- Hledání v textu -- Hledání podřetězce
v řetězci -- Hledání podřetězce v řetězci -- Hledání zalomení řádků v řetězcích Unicode -- Hledání znaku nebo podřetězce v řetězci -- Nalezení znaku, části slova nebo slovního spojení -- Nahrazení znaku, části slova nebo slovního spojení -- Hledání a nahrazení textu -- Porovnání řetězců bez ohledu na místní a jazykové nastavení Porovnávání textových řetězců Jak ověřit pořadí řetězců? -- Jak ověřit pořadí dvou řetězců bez ohledu na velikost písmen? Porovnání řetězce s objektem typu StringBuffer Procházení textu po znacích -- Regulární výrazy -- Vyhledávání pomocí regulárních výrazů -- Ukázka hledání pomocí regulárních výrazů -- Funkce „Najít a nahradit" pomocí regulárních výrazů -- Nahrazení textu proměnnými řetězci -- Zachycení skupin znaků pomocí regulárního výrazu -- Užití zachyceného textu ve vzoru regulárního výrazu -- Užití zachyceného textu ve vzoru nahrazujícího textu -- Aplikace regulárních výrazů na obsah souboru -- Převod řetězce na tokeny -- Zpracování dat oddělovaných určitým znakem -- Rozdělení textu na odstavce pomocí regulárního výrazu -- Čtení odstavců pomocí regulárních výrazů -- Čtení řádků pomocí regulárního výrazu -- Filtrování řádků ze vstupního proudu -- Filtrování vstupu pomocí regulárních výrazů -- Indexování textu -- Komentáře v regulárním výrazu -- Nalezení konců řádku pomocí
regulárního výrazu -- Nalezení textu bez ohledu na konce řádků -- „Nenasytné" vyhledávání pomocí regulárních výrazů -- Shoduje se nalezený řetězec se vzorem? -- Odstranění konce řádku z objektu typu String -- Odstranění zdvojených mezer -- Překlad regulárního výrazu s více příznaky -- Skupiny vzorů, které nezachycují text -- Záměny řídicích znaků v regulárních výrazech -- Změna v rozlišování malých a velkých písmen -- Převody a kódování řetězců -- Určování typu znaku -- Převod řetězce na velká nebo malá písmena -- Převod znaků mezi kódováním Unicode a UTF-8 -- Znakové bloky v řetězcích Unicode -- Převod čísel na textové řetězce -- Převod hodnoty primitivního datového typu na řetězec -- Rozklad textu na jednotlivá slova -- Stanovení hranic slova v řetězci Unicode -- Stanovení hranic věty v řetězci Unicode -- Stanovení hranice znaku v řetězci Unicode -- Načtení seznamu hodnot oddělených tabulátory -- Rozklad zdrojového kódu v Javě na tokeny -- Je řetězec platným identifikátorem v jazyce Java? -- Sestavení řetězce -- Ukládání řetězců v objektu typu ByteBuffer Načítání dat v požadovaném kódování Převod bajtového pole na řetězec v kódování Base64 Převod dat kódovaných pro přenosy v síti WWW Zápis dat ve vybraném kódování -- Výpis všech dostupných převaděčů mezi kódováním Unicode a jinými znakovými sadami Převody mezi Unicode
a jinými znakovými sadami -- Lokalizace uživatelského rozhraní -- Výpis všech dostupných místních nastavení Tvorba národního prostředí Lokalizace uživatelského rozhraní -- Priorita zdrojových souborů jazykového nastavení -- Priorita jazykového nastavení aplikace -- Jazykové nastavení aplikace -- Znaky Unicode v souborech jazykových prostředků -- Zpětný převod z kódování ASCII do UNICODE -- Kódování souborů jazykových prostředků -- Zjištění implicitního jazykového nastavení -- Vkládání znaků rozšířené abecedy do instance třídy JTextField -- XML -- Standard kódování souborů XML -- Tvorba modelu DOM ze souboru XML -- Dotaz na prvek modelu DOM na základě ID -- Dotaz na kořenový prvek dokumentu DOM -- Editace textu v uzlech typu CDATA, Comment a Text -- Hodnota znakové entity v modelu DOM -- Jak získat z objektu typu DOM Document pouze text -- Komentáře v dokumentu DOM -- Kopírování podstromu uzlů v modelu DOM -- Kopírování podstromu uzlů z jednoho objektu typu Document modelu DOM do jiného -- Načtení a změna atributu prvku v dokumentu DOM -- Nový uzel v dokumentu DOM -- Oddíl CDATA v dokumentu DOM -- Odebrání uzlu z dokumentu DOM -- Odstranění všech atributů vybraného prvku v dokumentu DOM -- Procházení uzlů v dokumentu DOM -- Procházení uzlů v objektu Document modelu DOM -- Přidání textového uzlu do dokumentu DOM -- Přidávání a odebírání atributů prvků v modelu DOM -- Přidávání
instrukcí zpracování do dokumentu DOM -- Relativní dotazy na uzly v objektech typu Document modelu DOM -- Rozdělení textového uzlu v dokumentu DOM -- Slučování textových uzlů v dokumentu DOM -- Tvorba prázdného dokumentu modelu DOM -- Ukládání objektů typu DOM Document do souboru XML -- Výpis všech atributů prvku v dokumentu DOM -- Vytvoření deklarace DOCTYPE při ukládání souboru XML -- Změna názvu prvku v dokumentu DOM -- Převod fragmentu XML na fragment DOM -- Ignorujeme komentáře v souboru XML -- Jak zabránit rozvinutí znakových entit při zpracování souboru XML -- Převod uzlů CDATA na textové uzly -- Explicitní nebo implicitní atribut prvku -- Ošetření chyb při zpracování souboru XML -- Pracujeme s jazykem XPath -- XPath: Dotaz na kořenový prvek -- XPath: Základní dotazy -- XPath: Pořadí načítaných prvků -- XPath: Základní dotazy na atributy prvků -- XPath: Rozlišování velkých a malých písmen -- Transformace dokumentu XML pomocí stylů XSL -- Transformace dokumentu XML pomocí stylu XSL do objektu typu DOM Document -- Manipulace se soubory -- Výpis souborů v adresáři -- Obsah adresáře -- Tvorba souboru -- Tvorba nových souborů -- Výpis kořenového adresáře -- Odkazují se dvě cesty na stejný soubor? -- Výpis všech kořenových adresářů -- Aktuální pracovní adresář -- Nadřazené adresáře v souborové cestě -- Soubor nebo na adresář? -- Dotaz na existenci souboru nebo adresáře
-- Seznam souborů a podadresářů -- Filtrovaný seznam souborů a podadresářů -- Seznam souborů jako objektů File -- Seznam podadresářů -- Procházení souborů a podadresářů -- Zpracování všech podadresářů -- Zpracování všech souborů ve všech podadresářích -- Tvorba dočasných souborů -- Odstranění souboru ze souborového systému -- Odstranění souboru ze souborového systému -- Velikost souboru -- Čtení nebo změna značky poslední změny souboru či adresáře Tvorba adresáře Odstranění adresáře Odstranění prázdného adresáře -- Odstranění adresáře, který není prázdný -- Přejmenování souboru nebo adresáře -- Přesunutí souboru nebo adresáře -- Kopírované soubory s obrázky jsou poškozeny -- Relativní souborové cesty -- Sestavení souborové cesty -- Převody mezi souborovou cestou a adresou URL -- Převody adresy URL na souborovou cestu -- Přesměrování výstupu metody println() do souboru -- Přesměrování standardního a chybového výstupu -- Přesměrování výstupního proudu System.err do souboru -- Načtení textu ze standardního vstupu -- Čtení textu ze souboru -- Zápis textu do souboru -- Připojení textu k existujícímu souboru -- Odstranění obsahu textového souboru -- Načtení obsahu souboru do bajtového pole -- Práce se soubory v režimu náhodného čtení a zápisu -- Rozdělení souboru -- Vynucení aktualizace souboru na pevném disku Serializace objektů a jejich členských
proměnných Uložení objektu do souboru -- Nová rozhraní pro vstup a výstup -- Co je to NIO? -- Tvorba datového proudu ze souborového kanálu -- Zápis do souborového kanálu -- Čtení ze souborového kanálu -- Kopírování obsahu jednoho souboru do jiného -- Tvorba souborového zámku -- Tvorba sdíleného souborového zámku -- Tvorba souboru mapovaného do paměti pro čtení -- Tvorba souboru mapovaného do paměti pro čtení a zápis -- Tvorba soukromého souboru mapovaného do paměti -- Tvorba bajtové vyrovnávací paměti -- Převod mezi objekty typu ByteBuffer a byte -- Tvorba pohledů na typ ByteBuffer -- Ukládání dat z objektů typu ByteBuffer do souboru -- Dotaz na kapacitu vyrovnávací paměti -- Dotaz na aktuální pozici v objektu ByteBuffer -- Vkládání dat do objektů typu ByteBuffer Nebajtové typy v objektech typu ByteBuffer Dotaz na bajty z objektů typu ByteBuffer Pořadí bajtů v objektu typu ByteBuffer Pracujeme s přímou vyrovnávací pamětí Trvalé změny v mapované vyrovnávací paměti Tvorba výstupního proudu z vyrovnávací paměti Tvorba vstupního proudu z vyrovnávací paměti -- Komprese a dekomprese -- Tvorba archivu ZIP -- Komprese pole bajtů -- Komprese souboru do formátu GZIP -- Dekomprese pole bajtů -- Extrahování souboru ve formátu GZIP -- Extrahování souboru z archivu ZIP -- Načtení obsahu archivu ZIP -- Výpočet kontrolního součtu pro pole bajtů -- Výpočet kontrolního součtu pro soubor -- Internet
-- Reprezentace adres IP v jazyce Java -- Adresa IP a název hostitele lokálního počítače -- Adresa IP vybraného hostitele -- Název hostitele dané adresy IP -- Testování síťových aplikací bez připojení k síti -- Tvorba objektu typu URL -- Zpracování adresy URL -- Adresa URL s odkazem na aktivní místo v dokumentu Dotazy na archiv JAR prostřednictvím objektu typu URL Načítání záhlaví odpovědi z připojení HTTP Načtení obrázku z adresy URL Načtení textu adresy URL -- Odeslání požadavku POST pomocí objektu typu URL -- Práce střídou URL -- Přetypováníz URL na URI -- Přístup k adrese URL chráněné heslem -- Zákaz automatického přesměrování -- Načítání souborů cookie z připojení HTTP -- Odeslání souboru cookie na server HTTP -- Pracujeme na straně serveru -- JSP versus serviet -- Rozsah platnosti na stránkách JSP -- Dotaz na adresu klienta -- Jednoduchá stránka JSP -- Základní kostra servietu -- Čeština na stránkách HTML z kontejneru JSP -- Čeština na stránkách JSP -- Čeština na stránkách JSP -- Nastavení kódování parametrů požadavku HTTP -- Překódování parametrů požadavku HTTP z Latin 1 -- Komentáře na stránkách JSP -- Sdílení stránek JSP -- Umístění servietu -- Zahrnutí souboru na stránce JSP -- Zahrnutí souboru na stránce JSP -- Zahrnutí další stránky na stránce JSP -- Předávání parametrů další stránce -- Předávání požadavků HTTP na stránky JSP dalším
stránkám -- Spouštění kódu na stránkách JSP -- Přesměrování na stránce JSP -- Přenesení webového serveru -- Parametry požadavku na stránce JSP -- Chybová hlášení na stránkách JSP -- Zákaz tvorby uživatelské relace -- Dotaz na hlavičku požadavku -- Dotaz na parametr požadavku -- Dotaz na záhlaví požadavku HTTP -- Podmíněný obsah na stránce JSP příkaz if -- Podmíněný obsah na stránce JSP příkaz switch -- Dynamický obsah na stránkách JSP -- Nedovolte uživateli opakovaně odeslat stránku JSP -- Zjištění adresy URL hostitele prostřednictvím servietu -- Zjištění adresy URL hostitele prostřednictvím servietu -- Zjištění adresy URI hostitele prostřednictvím servietu -- Protokolování v servietu -- Předkompilování stránky JSP -- Odeslání obrázku pomocí servietu -- Transakce na stránkách JSP -- Tvorba dokumentu XML ze stránky JSP -- Ukázka jednoduchého filtru -- Ukládání dat na stránkách JSP -- Uložení dat prostřednictvím servietu -- Dotaz na všechny atributy s platností požadavku -- Dotaz na všechny atributy s platností relace -- Dotaz na všechny atributy s platností aplikace -- Jednoduchý objekt typu JavaBeans -- Objekt JavaBeans na stránce JSP -- Víceslovné hodnoty na stránkách JSP z kódu -- Víceslovné hodnoty na stránkách JSP deklarativně -- Zamezte souběžným požadavkům na serviet -- Inicializační parametry servietu v kódu -- Inicializační parametry servietu deklarativně
-- Zpracování požadavku HEAD -- Nastavení prostředí pro tvorbu vlastních značek JSTL -- Deklarace knihoven JSTL na stránce JSP -- Aplikace jazyka výrazů JSTL -- Použití příkazů JSTL s formátovacími značkami HTML -- Dotaz na parametr požadavku pomocí JSTL -- Ukládání dat pomocí JSTL -- Zobrazení dat uložených pomocí JSTL -- Podmíněná tvorba výstupu s knihovnou JSTL: if -- Podmíněná tvorba výstupu s knihovnou JSTL: choose -- Jednoduchá uživatelsky definovaná značka -- Způsob užití uživatelsky definované značky -- Hodnota atributu URI v direktivě taglib -- Sokety -- Tvorba serverového soketu -- Tvorba klientského soketu bez časového omezení -- Tvorba klientského soketu s časovým limitem -- Čtení textu z objektu typu Socket -- Zápis textu do objektu typu Socket -- Odeslání datagramu -- Příjem datagramu -- Příjem dat ve skupině vícesměrového vysílání -- Odesílání dat skupině odběratelů pomocí vícesměrového rozesílání -- Připojení ke skupině vícesměrového vysílání -- Odeslání požadavku POST prostřednictvím soketu -- Problémy s třídou Socket -- Tvorba neblokujícího serverového soketu Tvorba neblokujícího soketu Čtení dat ze soketového kanálu Zápis do soketového kanálu -- Čekání na připojení pomocí serverového soketového kanálu -- Řízení neblokujících serverových soketů pomocí objektů typu Selector -- Řízení neblokujících soketů pomocí objektů typu
Selector -- Ošetření síťové komunikace pomocí neblokujících soketových kanálů -- Způsob zjištění, zda vzdálený počítač zavřel připojení -- Tvorba klientského soketu SSL -- Tvorba serverového soketu SSL -- Distribuované systémy -- Komunikace mezi dvěma stroji JVM na jednom počítači Posílání odkazů prostřednictvím soketů RMI versus sokety -- Volání systémových funkcí pomocí skriptů jazyka Perl -- Překlad kódu v jazyce IDL -- Implementace objektu proxy -- Tvorba objektu proxy -- Spouštění registru RMI -- Spouštění názvového serveru -- Definice a export přenositelných vzdálených objektů -- Definice a export vzdáleného objektu -- Načtení návratové hodnoty vzdálené metody -- Předávání argumentů vzdálené metodě -- Vyhledání vzdáleného objektu a volání jeho metod -- Vyhledání vzdáleného objektu a volání jeho metod -- Vyvolávání výjimek ze vzdálených metod -- Tvorba a mazání vnořeného kontextu názvové služby (Naming Service) -- Tvorba počátečního kontextu pro názvovou službu (Naming Service) -- Užití adresy URL jako názvu počátečního kontextu -- Vyhledání objektu pomocí názvové služby -- Přidávání, náhrada, odstraňování a přejmenování vazeb v názvové službě Dotaz na úplný název objektu Výpis obsahu názvové služby -- Správa paměti -- Mazání nepotřebných objektů Platnost objektů -- Je třeba určit, kdy bude objekt nepotřebný Je třeba určit,
kdy bude objekt vymazán z paměti Explicitní uvolnění neplatných objektů z paměti Explicitní uvolnění neplatných objektů z paměti Explicitní uvolnění neplatných objektů z paměti Dotaz na velikost dynamické paměti (haldy) v bajtech Dotaz na volnou paměť v dynamické oblasti Dotaz na maximální velikost haldy v bajtech Dotaz na velikost obsazené paměti Jak zachovat objekt, dokud je dostatek paměti K čemu je vlastnictví objektu v systémové schránce? Jak určit, zda je položka stále v systémové schránce Třída pro vkládání obrázků do systémové schránky Vkládání obrázků do systémové schránky Výběr obrázků ze systémové schránky Vložení textu do systémové schránky Výběr textu ze systémové schránky -- Souběžné zpracování -- Tvorba pracovního vlákna odvozením od bázové třídy Tvorba pracovního vlákna implementací rozhraní Zastavení vlákna -- Zachycení okamžiku ukončení běhu vlákna Určení okamžiku, kdy dojde k ukončení běhu vlákna Čekání na ukončení běhu vlákna Pozastavení aktuálního vlákna Nepoužívejte metody suspend() a resume() Korektní pozastavení běhu vlákna Implementace fronty pracovních vláken Seskupování vláken Jak vyhledat kořenovou skupinu vláken Rekurzivní procházení všech vláken ve skupině Výpis všech spuštěných vláken Určujeme, zda vlákno drží synchronizační zámek Ukončení aplikace se spuštěnými vlákny Zcela bezpečná třída
pro užití ve vláknech Třída částečně bezpečná pro užití ve vláknech Zastavení všech vláken po stisku Ctrl+C -- Tisk -- Tisk textu -- Tisk do souboru -- Tisk hlavního okna aplikace -- Implementace rozhraní Printable -- Kostra jednoduchého tiskového programu -- Zobrazení dialogu Tisk -- Zobrazení dialogu Vzhled stránky -- Dotaz na rozměry celé stránky -- Dotaz na rozměry tisknutelné oblasti -- Nastavení počtu kopií tiskové úlohy -- Nastavení orientace tištěné stránky -- Nastavení orientace tištěné stránky -- Tisk stránek v různých formátech -- Dotaz na implicitní tiskovou službu -- Nalezení všech dostupných tiskových služeb -- Nalezení tiskových služeb s podporou určitého formátu -- Nalezení tiskárny -- Nalezení tiskárny s možností barevného tisku Vyhledání tiskových služeb pro datové toky Tiskové služby pro datové toky v určitém formátu Tvorba tiskové služby pro datové toky Atributy tiskové služby -- Atributy tiskové úlohy podporované tiskovou službou Čekání na změnu stavu tiskové úlohy Čekání na změny atributu tiskové úlohy Čekání na změny stavů tiskových služeb Dotaz na implicitní hodnotu atributu tiskové úlohy Dotaz na možné hodnoty atributu tiskové úlohy Implementace hlídače dokončení tiskové úlohy Způsob užití hlídače dokončení tiskové úlohy Zrušení tiskové úlohy -- Kostra programu využívajícího tiskové služby Tisk datového proudu do souboru
-- Soubory zásad a správce zabezpečení -- Používejte správce zabezpečení Deklarativní aktivace správce zabezpečení Konfigurace ochrany souborů -- Kdy se zapíná správce zabezpečení -- Udělování oprávnění a ochrana souborového systému -- Nastavte vždy jen minimální oprávnění -- Ochrana systémových vlastnosti pomocí oprávnění -- Udělení oprávnění na základě podpisu autora -- Udělení oprávnění více třídám na základě podpisu -- Udělení kombinovaného oprávnění na základě podpisu -- Adresy URL v souborech zásad -- Kombinujte různé typy oprávnění -- Jak zjistit provázanost oprávnění? -- Rozvinutí systémových proměnných v souborech zásad -- Správa souborů zásad -- Tvorba nového souboru zásad -- Dotaz na oprávnění pro adresu URL -- Dotaz na oprávnění pro vybraný adresář -- Výpis všech udělených oprávnění -- Certifikáty, digitální podpisy, elektronické klíče a šifrování -- Certifikát zabezpečení Digitální podpis I. Digitální podpis II -- Cesta k certifikátu příslušného serveru SSL -- Dotaz na rozlišovací názvy předmětu a vydavatele certifikátu X509 -- Export certifikátu do souboru -- Export certifikátu do souboru pomocí nástroje keytool -- Import veřejného klíče ze souboru certifikátu -- Import veřejného klíče ze souboru certifikátu -- Import veřejného klíče ze souboru certifikátu do nového úložiště certifikátů -- Jak upravit soubor zásad
pro ověření identity ve vhodném úložišti certifikátů -- Načtení certifikátu z úložiště certifikátů -- Ověření validity certifikační cesty -- Převod certifikátů X509 z typu javax na typ java -- Převod certifikátů X509 z typu java na typ javax -- Tvorba certifikační cesty -- Přidání certifikátu do úložiště certifikátů -- Výpis certifikátů nedůvěryhodnějších certifikačních úřadů z úložiště certifikátů -- Výpis všech aliasů v úložišti certifikátů -- Výpis všech aliasů v úložišti certifikátů pomocí nástroje keytool -- Výpis všech dostupných algoritmů pro ověřování validity certifikační cesty -- Výpis všech dostupných formátů certifikátů -- Načtení a uložení souboru v apletu -- Veřejný a soukromý klíč -- Dotaz na bajty generovaného páru klíčů -- Dotaz na bajty generovaného symetrického klíče -- Dotaz na parametry DSA pro dvojici klíčů -- Dotaz na přihlašovací jméno aktuálně přihlášeného uživatele -- Generování bezpečného náhodného čísla -- Načtení dvojice klíčů z úložiště certifikátů -- Jak ověřit oprávnění pro přístup k adresáři -- Ověření podpisu bajtů ve vyrovnávací paměti -- Ověření podepsaného objektu v jazyce Java -- Konfigurace přihlášení k aplikaci -- Ověřování uživatele při přihlášení k aplikaci -- Řízení přístupu k objektu -- Tisk trasovacích zpráv systému zabezpečení -- Tvorba podpisu
-- Tvorba vlastního typu oprávnění -- Příklady užití vlastního typu oprávnění -- Výpis všech oprávnění udělených načtené třídě -- Zákaz ověřování validity při připojení HTTPS -- Tvorba páru šifrovacích klíčů s vlastním podpisem -- Tvorba seznamu parametrů pro algoritmus Diffie-Hellman Key Agreement (DH) -- Tvorba soukromého a veřejného klíče DH -- Tvorba symetrického klíče DES -- Tvorba symetrického klíče Blowfish -- Tvorba symetrického klíče Triple DES -- Tvorba symetrického klíče MAC pro algoritmus SHA1 -- Tvorba symetrického klíče MAC pro algoritmus MD5 -- Tvorba konspektu zprávy algoritmem MAC k ověření integrity zprávy -- Tvorba šifrovaného výpisu zprávy algoritmem MD5 -- Tvorba soukromého a veřejného klíče RSA -- Tvorba soukromého a veřejného klíče DSA -- Tvorba klíčů na základě parametrů DSA -- Generování tajného klíče pomocí algoritmu Diffie-Hellman Key Agreement (DH) -- Šifrování objektů algoritmem DES -- Třída pro šifrování algoritmem DES -- Příklad užití třídy DesEncrypter -- Třída pro šifrování algoritmem DES na základě hesla -- Příklad užití třídy DesEncrypterPass -- Šifrování souboru nebo proudu algoritmem DES -- Příklad užití třídy DesFileEncrypter -- Převod 56bitové hodnoty na klíč algoritmem DES -- Výpis všech dostupných typů kryptografických služeb -- Výpis všech implementací daného typu kryptografické služby -- Výpis
všech dostupných generátorů soukromých nebo veřejných klíčů -- Výpis všech dostupných generátorů symetrických klíčů -- Výpis všech dostupných podpisových algoritmů -- Seznam všech dostupných bezpečných generátorů náhodných čísel -- Seznam všech dostupných šifrovacích a dešifrovacích algoritmů -- Výpis všech dostupných algoritmů pro šifrování zpráv -- Přehrávání zvuků, zvukových souborů a sekvencí MIDI -- Jednoduchý zvukový signál -- Aplikační rozhraní Java Sound -- JMF (Java Media Framework) -- Digitálně vzorkovaná zvuková data v Javě -- Formátovaná zvuková data -- Datové formáty -- Souborové formáty -- Čtení a zápis zvuků -- Program neskončí po ukončení metody main() -- Diagnostika přítomnosti zvukového subsystému Java Sound -- Načtení zvukového souboru z místního disku -- Načtení zvukového souboru ze sítě -- Jak načíst zvukový soubor bez hlavičky? -- Formát zvukového souboru -- Souborový formát zvukového souboru -- Jak zjistit formáty podporované zvukovým systémem? -- Úprava formátu zvukového souboru pro přehrávání v Javě -- Přehrání zvukových souborů -- Přehrávání souborů MP3 pomocí Java Sound API -- Nepřetržité přehrávání zvukového souboru -- Jak se dovíte, že jsou k dispozici další data pro zápis nebo čtení -- Proč jsou metody getFramePosition() a getMicrosecondPosition() tak nepřesné? -- Rozdíl mezi metodami isActiveO a isRunningQ
-- Nedostatek paměti při přehrávání zvukových souborů o velikosti větší než 5 MB -- Postupné přehrávání zvukové stopy z datového proudu Délka zvukové stopy Délka zvukového souboru Pozice zvukové stopy -- Nastavení hlasitosti přehrávání zvukové stopy Pouštění mono-proudu jen do jednoho stereo-kanálu Událost ukončení přehrávání zvukového souboru Co je to sekvence MIDI Zvukové banky MIDI -- Která zvuková baňkaje implicitní, když je jich v počítači více? -- Načtení implicitní zvukové banky -- Načtení zvukové banky z konkrétního souboru -- Zjištění základních údajů o zvukové bance -- Zobrazení seznamu nástrojů dostupných ve zvukové bance -- Proč metoda getAvailablelnstrumentsQ vrací prázdné pole? -- Chyba „MIDI OUT transmitter not available" -- Načtení sekvence MIDI z místního disku -- Načtení sekvence MIDI ze sítě -- Souborový formát sekvence ve formátu MIDI -- Přehrávání sekvence ve formátu MIDI -- Přehrávání sekvence ve formátu MIDI z datového proudu -- Délka sekvence ve formátu MIDI -- Pozice sekvenceru MIDI -- Nastavení hlasitosti přehrávání sekvence ve formátu MIDI Opakované přehrávání sekvence MIDI v JDK 1.4-Opakované přehrávání sekvence MIDI v JDK 1.5+ Korektní ukončení přehrávání sekvence MIDI -- Java Media Framework (JMF) -- Rozdíl mezi JMF a rozhraním Java Sound API -- Diagnostika prostředí pro tvorbu aplikací s podporou multimédií -- Diagnostika
prostředí pro tvorbu aplikací s podporou multimédií -- Jednoduchý způsob ověření, zda multimediální soubor půjde přehrát ve vaší aplikaci -- Adresa souboru s multimediálním obsahem -- Tvorba objektu přehrávače multimediálního obsahu -- Přehrávání multimediálního souboru -- V jednoduchosti je síla: Přehrávač souborů MP3 -- Zobrazení videa pomocí lehkých komponent knihovny JFC/Swing -- Univerzální panel pro zobrazení přehrávače médií v okně -- Mini Media Player -- MDI Media Player Dotaz na aktuální snímek Dotaz na délku filmu v sekundách Dotaz na počet snímků ve filmu Převinutí multimediálního souboru Převíjení filmu v přehrávači -- Ovladače JDBC -- Získání ovladačů JDBC pro příslušné databáze Načtení ovladače JDBC Ovladač použitý pro databázové připojení Výpis všech načtených ovladačů JDBC Výpis parametrů pro tvorbu připojení JDBC -- Databáze a práce s daty -- Dotaz na záznamy z databázové tabulky -- Připojení k databázi ODBC a výpis obsahu tabulky -- Tvorba nové databázové tabulky -- Vložení nového záznamů do tabulky -- Vložení záznamu do tabulky pomocí výsledné sady -- Vymazání všech záznamů z databázové tabulky -- Vymazání celé tabulky z databáze -- Vymazání záznamu z tabulky pomocí výsledné sady -- Vymazání vybraného záznamu z databázové tabulky -- Vymazání vybraného záznamu z databázové tabulky -- Aktualizace záznamu v databázové
(OCoLC)436262614
cnb001967417

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC