Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.6) Půjčeno:8x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
xxiii, 260 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0062-0 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9673-9 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9672-2 (online ; pdf)
Pod názvem: Academy of Health Care Management
Obsahuje bibliografii na stranách 229-236, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001461070
Obsah // Obsah // Seznam použitých zkratek...XI // Seznam obrázků ...XIII // Seznam tabulek...XIV // Předmluva...XV // Úvod... XVII // 1 Úvod do řízení rizik...1 // 1.1 Riziko - definice pojmu...1 // 1.2 Teorie vzniku rizik - Swiss Cheese Model ...1 // 1.3 Fenomén černé labutě (The Black Swan)...4 // 1.4 Řízení rizik (risk management) - definice a význam pojmu ... 6 // 1.5 Cíle programu řízení rizik...7 // 1.6 Pětikrokový model řízení rizik v organizaci ...8 // 1.6.1 Identifikace (definice) rizika a jeho analýza .9 // 1.6.2 Retrospektivní (reaktivní) detekce rizik - RCA metoda (Root Cause Analysis) ...9 // 1.6.3 Proaktivní detekce rizik - FMEA metoda ...13 // 1.6.4 Zkoumání a hodnocení (analýza) rizika...21 // 1.6.5 Ošetření rizika, zvládnutí rizika, registr rizik (karta rizik)...26 // 1.7 Registr rizik... 28 // 1.7.1 Rizika v rámci poskytování zdravotní péče a jejich zvláštnosti...29 // 1.8 Oblasti rizik u poskytovatelů zdravotních služeb...32 // 2 Současný stav řízení kvality, bezpečí a monitorace rizik při poskytování zdravotní péče v České republice a jeho legislativní kontext (resortní bezpečnostní cíle)...33 // 2.1 Legislativní východiska pro program zvyšování kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče...34 // 2.2 Resortní bezpečnostní cíle...37 // 2.3 Aktuální mezinárodní kontext - spolupráce s WHO...39 // V // Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb// 2.3.1 HPH projekt WHO (Health Promoting Hospitals - Nemocnice podporující zdraví) a jeho přínos pro řízení rizik...41 // 2.4 Aktuální mezinárodní kontext - spolupráce s OECD...43 // 2.5 Prevence rizik a současná legislativa...47 // 2.6 Právní předpisy se vztahem k výkonu lékařského povolání a poskytování zdravotních služeb - celkový přehled...50 //
3 Řízení rizik, Spojená akreditační komise a akreditační standardy...53 // 3.1 Spojená akreditační komise...54 // 3.1.1 Akreditační standardy SAK a implementace resortních bezpečnostních cílů - minimální legislativní požadavky...55 // 3.1.2 Další akreditační standardy SAK ve vztahu k rizikům poskytování léčebné a ošetřovatelské péče ...57 // 3.1.3 Akreditační standardy ve vztahu k organizaci a provozu poskytovatele zdravotních služeb ...63 // 3.1.4 Řízení rizik a akreditační standardy SAK...68 // 3.1.5 Bezpečnost informací a komunikace...69 // 3.1.6 Řízení lidských zdrojů...71 // 3.2 Prevence rizik a další společnosti provádějící v ČR akreditační či certifikační činnost...71 // 3.2.1 Prevence rizik a JCAHO - mezinárodní kontext řízení rizik...71 // 3.2.2 Prevence rizik, certifikace ISO 9001 // a pomocné normy...75 // 3.2.3 Rizika a Český institut pro akreditaci...78 // 3.2.4 Rizika a Národní akreditační středisko pro klinické laboratoře ...79 // 4 Příprava a rozvoj programu řízení rizik v organizaci...81 // 4.1 Historický kontext risk managementu...81 // 4.2 Základní principy implementace řízení rizik...82 // 5 Metodologie a organizace řízení rizik v praxi...85 // 5.1 Organizační (firemní) kultura poskytovatele zdravotních služeb a řízení rizik...85 // VI // Obsah // // 5.2 Detekce rizik v praxi - základní způsoby a prostředky...86 // 5.2.1 Reaktivní/retrospektivní metody...86 // 5.2.2 Proaktivní detekce rizik - „risk assessment“..87 // 5.2.3 Kombinace obou přístupů - retroaktivního a proaktivního (Ishikawův diagram)...88 // 5.2.4 Řízení rizik na úrovni jedince ...90 // 5.3 Řízení rizik a jeho možné začlenění do organizační struktury ...95 // 6 Bezpečné poskytování zdravotní péče a řízení rizik...99 //
6.1 Bezpečí pacientů - priorita poskytování zdravotní péče.99 // 6.2 Nežádoucí (dříve „mimořádné“) události - „adverse events“...100 // 6.3 Historie systému sledování nežádoucích událostí - přehled...102 // 6.4 Druh nežádoucí události ...104 // 7 Riziko řízení a provádění změny...111 // 7.1 Kotterova osmikroková teorie řízení změny...112 // 7.1.1 Vyvolání vědomí naléhavosti uskutečnit změny .115 // 7.1.2 Sestavení koalice prosazující změny...116 // 7.1.3 Vytvoření vize a strategie ...117 // 7.1.4 Komunikace transformační vize...118 // 7.1.5 Posílení pravomocí zaměstnanců v širokém měřítku - delegování...119 // 7.1.6 Vytváření krátkodobých vítězství...120 // 7.1.7 Využití výsledků a podpora dalších změn ...120 // 7.1.8 Zakotvení nových přístupů do podnikové kultury...121 // 7.2 Lewinova teorie řízení změny...121 // 7.2.1 První krok - rozmražení...121 // 7.2.2 Druhý krok - pohyb ...122 // 7.2.3 Třetí krok - znovuzamražení...122 // 7.3 Reakce na změnu...123 // 7.3.1 Model Kůbler-Rossové ...123 // 7.3.2 Pilotní projekt...127 // 7.3.3 Kotterovi „Neneové“ a jejich rizika...128 // 8 Rizika personální práce...135 // VII // Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb // 8.1 Řízení lidských zdrojů, prevence rizik a akreditační // standardy SAK ...135 // 8.2 Česká lékařská komora a její úloha v prevenci personálních rizik...137 // 8.3 Kontinuální vzdělávání zdravotníků - úloha České lékařské komory...139 // 8.3.1 Kontinuální vzdělávání zdravotníků v právní problematice...143 // 8.3.2 Licenční činnost České lékařské komory...144 // 8.4 Institut postgraduálního vzdělávání...145 // 8.5 Vzdělávání nelékařských pracovníků...146 // 8.6 Personální individuální rizika - psychologický aspekt..147 //
8.6.1 Pracovní podmínky...148 // 8.7 Bezpečnost práce ... 149 // 8.8 Zvládání stresu na pracovišti...151 // 8.9 Kritické jevy v řízení lidských zdrojů...153 // 8.9.1 Syndrom vyhoření...154 // 8.9.2 Šikana na pracovišti...156 // 9 Vztahy s veřejností a rizika mediální komunikace...159 // 9.1 Vztahy s médii...160 // 9.1.1 Prevence komunikační krize ...162 // 9.1.2 Krizová komunikace...162 // 10 Management stížností, jejich monitorace a vyhodnocování změn, riziko soudních sporů, právní rizika, smluvní rizika ...165 // 10.1 Monitorace stížností a jejich klasifikace ...167 // 10.2 Soudní spory a rizika...167 // 10.2.1 Znalecká činnost ve zdravotnictví ...168 // 10.3 Právní riziko...169 // 10.3.1 Druhy právní odpovědnosti poskytovatelů zdravotních služeb ...170 // 10.3.2 Pracovněprávní rizika...171 // 10.4 Smluvní riziko...174 // 10.4.1 Kvalitní smluvní vztah - zásadní pravidla kontraktace...174 // 11 Finanční riziko...177 // 11.1 Úhradová vyhláška - legislativní základ pro poskytování a hrazení zdravotních služeb...178 // Vlil // Obsah // 11.2 Rizika plánování objemu poskytované zdravotní péče, modelace úhrad...180 // 11.3 Správné vykazování zdravotní péče - riziko účelového vykazování ve vztahu k aktuální legislativě...182 // 12 Řízení rizik a bezpečnost informačních technologií...189 // 12.1 Definice a bezpečnost nemocničního informačního systému...189 // 12.2 Zásady bezpečnostní politiky v rámci IT ...190 // 12.3 Klíčové kroky k zajištění bezpečnosti IS a ochrany dat v organizaci v praxi...191 // 12.4 PACS - zobrazovací metody a riziko ztráty konektivity...194 //
12.5 Nastupující trend v legislativní opoře bezpečnosti informací...197 // 12.6 Rizika při řízení bezpečnosti informací a bezpečnostní politika pro ochranu informací a dat...199 // 12.7 Bezpečnostní kybernetický incident, kybernetická bezpečnostní událost, nežádoucí události a reaktivní opatření...202 // 12.7.1 Ochrana osobních údajů...204 // 12.7.2 Elektronická zdravotnická dokumentace...206 // 13 Specifické oblasti řízení rizik a jejich prevence v rámci poskytování zdravotních služeb v odrazu současné legislativy...209 // 13.1 Traumatologický plán...209 // 13.2 Bezpečnost práce a pracovního prostředí, ochrana zaměstnanců a řízení rizik ve vztahu k platné legislativě.210 // 13.3 Požární ochrana...213 // 13.4 Stravovací provoz a rizika...213 // 13.5 Nakládání s nebezpečným odpadem - odpadové hospodářství...215 // 13.6 Ochrana majetku a budov ...217 // 14 Řízení rizik a řízení kvality - vzájemný vztah a překrývající se funkce...221 // 14.1 Prolínající se funkce řízení kvality a rizik...221 // 14.2 Komplexní přístup k řízení rizik...223 // Závěr ...225 // IX // Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb // Seznam použitých pramenů...229 // Příloha č. 1: Základní legislativní zdravotnické předpisy // Oblast poskytování zdravotních služeb ...237 // Příloha č. 2: Základní zdravotnické předpisy vztažené k výkonu povolání ...240 // Příloha č. 3: Kontrolní seznam - bezpečí chirurgického výkonu...246 // Příloha č. 4: Základní předpisy vztažené k stravovacímu provozu...247 // Příloha č. 5: Základní výběr zákonných předpisů pro nakládání s odpady ve zdravotnictví...248 // Rejstřík...251 // Souhrn ...257 // Summary...259
(OCoLC)982107262
cnb002879657

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC