Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
690 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-306-8 (vázáno)
Dějiny států
polština
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na stranách 646-654 a rejstříky
001461134
DĚJINY STÁTŮ / POLSKO // 688 // OBSAH // PŘEDMLUVA...5 // 1 POLSKO V DOBĚ KNÍŽECÍ (Martin Wihoda)...13 // Nesnadný vstup do dějin...13 // Hnězdenský akt (13) Hledán í počátku (14) Oráč Piasi a jeho rod (19) // Protekce svátého Petra (21) Mezi Prahou a Magdeburkem (23) První polské království (28) Léta zkázy a křehkých nadějí (34) Origo gentis (38) // Na cestě ? různosti...41 // Křižkovské přísahy (41) Poslední z velkých knížat (42) Čas palatimi (47) // Chvála dobrých svobod (52) Křivopřísežník, nebo zářící drahokam? (56) Nástupnický řád (60) Seniorát bez seniora (61) Sedes regni principales (65) // Mezi Západem a Východem...69 // Lehnická pole (69) Ozvěny stárnoucího věku (71) Země na okraji (74) Monarchie slezských Jindřichů (77) Dlouhý stín polského práva (83) // Zlatá bula z Rimini (87) V cizích službách (89) Návrat krále (93) // Patrimonium Polonie (98) // 2 POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ KRÁLOVSTVÍ (Tomasz Jurek)...102 // Sjednocené polské království...102 // Krize západu a vzestup periferie (102) Vláda krále Vladisla va Lokýtka (104) Kazimír Veliký (108) Polsko-uherská personální unie (117) // Interregnum 1382-1384 (121) Hospodářské základy (123) Na prahu stavovské společnosti (126) Struktury monarchie (131) Svět církve a duchovenstva (135) Nová tvář království (137) // Království prvních Jagellonců...140 // „Podzim středověku" (140) Jagello a unie s Litvou (142) Stabilizace jagellonské vlády (148) Vladislav lil. a unies Uhrami (160) Kazimír IV. Jagellonský a opětovný zisk Pomoří (163) Rozloha státu a obyvatelstvo (169) Struktury stavovské společnosti (173) Monarchie a stavy (180) // Církev (186) Kultura multietnické společnosti (191) Duchovní kultura a umění (195) Jagellonská střední Evropa? (Miloš Řezník) (207) // 3 RANĚ NOVOVĚKÁ RZECZPOSPOLITA (Miloš Řezník)...210 //
Rzeczpospolita dvou nebo mnoha národů?...210 // Lublinská unie (210) Teritorium a jeho proměny (211) Demografický vývoj v raném novověku (215) Etnické složení obyvatel (217) Společenská struktura obyvatelstva (219) Hospodářský vývoj v raném novověku (224) // Polsko-litevská šlechtická republika...231 // „Nie pozwatam!“ (231 ) Formování šlechtické republiky (232) Král a královské elekce po roce 1573 (234) Stavovský systém Rzeczpospolité (236) // Náboženské poměry, reformace a protireformace (241) Humanismus, sarmatismus a politická kultura (245) // 689 // Polsko v Evropě raného novověku...251 // Polský průlom ? Vídně (251) Od expanze ke krizím (253) Polsko v rámci evropských vztahů (257) Kulturní aspekty válečných konfliktů (260) // „Saská epocha“ v polských dějinách...263 // Dvojí královská volba (263) „Oligarchie“ a „absolutizace“ moci? (265) Polsko-saské vazby (269) Velká severní válka jako cézura polského vývoje (270) Vnitřní nestabilita a perspektivy jejího překonávání (272) Náboženské problémy augustovské epochy (277) Kontury paměti (278) // Polské osvícenství a stanislavovská doba...280 // Květnová ústava (280) „Předstanislavovské“ reformní koncepty a sasko--stanislavovská kontinuita (282) Nástup stanislavovské doby a barská konfederace (285),Sok“ prvního dělení jako moment obratu? (289) // Velký sejm (292) Targovica, Košciuszkovo povstání a zánik státu (296) // „Polsko za kordóny“: zábory jako nové životní světy (301 ) // 4 ZROD MODERNÍ POLSKÉ SPOLEČNOSTI (Miloš Rezník)...310 // Kontury a struktury „dlouhého“ století (1795-1914)... 310 // Nová radnice v Poznani (310) Kontury paměti (311 ) Hranice, teritorium a prostor (312) Demografický vývoj (319) Sociální proměny 19. století (322) Industrializace a technická modernizace (324) //
Formování moderního národa...334 // Listopadová noc (334) Kategorie národa mezi stavovstvím a etnicitou (335) Kulturní aspekty národního formování (342) Konfesionalita, etnicita a regionalita (348) // Politický vývoj „dlouhého“ 19. století...358 // Adresa haličského sněmu císaři (358) Integrace vzáborových impériích, legie a konspirace (360) Varšavské vévodství (363) Polská otázka na Vídeňském kongresu a „Kongresovka" (366) Krakovsko po Vídeňském kongresu (369) Halič po Vídeňském kongresu (371) Listopadové povstání a jeho následky (374) „ Velká emigrace“ (378) Konspirace a legální aktivity v polských zemích (380) „Jaro národů“a éra neoabsolutismu (382) Polské království na prahu šedesátých let a lednové povstání (385) „Polský Piemon t“ (388) Polské země v Prusku a Německu (396) Polské království a ruský zábor v období 1864-1905 (401) Revoluce roku 1905 a poslední předválečná dekáda (407) // 5 POLSKO VE 20. STOLETÍ (Jiří Friedl)...411 // První světová válka...411 // Odmítnutí přísahy (411) Po boku centrálních mocnosti (412) V táboře Dohody (421) // OBSAH // DĚJINY STÁTŮ / POLSKO // 690 // 425 // Boj o hranice... // Zázrak na Visle (425) Formování ústřední vlády (426) Zápas o hranice na východě (431 ) Řešení hraničních otázek s Německem a Československem (438) // Druhá Rzeczpospolita...441 // Převrat (441) Těžká léta (442) Režim sanace (453) Po smrti Komendanta (463) // Druhá světová válka...468 // Ztráty nadějí (468) Zářijová kampaň (469) Zahraniční odboj (472) // Okupace a domácí odboj (484) Varšavské povstání a jeho důsledky (500) // Lidové Polsko 1944-1970...504 // Návrat (504) Komunisté upevňují moc (505) Období stalinismu (513) // Padesátý šestý (520) Ke krvavému prosinci (524) // Lidové Polsko 1970-1989...533 //
Výjimečný stav (533) Gierkova „konjunktura“ (535) „Karneval solidarity“ (540) Od výjimečného stavu ke svobodným volbám (548) // 6 DĚJINY SOUČASNÉHO POLSKA (Miloš Řezník)...561 // Přelom tisíciletí - společnost mezi tradicí a postmodernou (561) První (k)roky přeměn (563) Vnitropolitický vývoj devadesátých let (566) Problémy transformace a pozdně-moderní konzumn í společnost (569) Polsko ve světě a zahraniční politika (578) Vnitřní vývoj 21. století (1997-2017) (583) // 7 TISÍCILETÝ PŘÍBĚH JEDNOHO NELEHKÉHO SOUSEDSTVÍ // (Martin Wihoda, Miloš Řezník, Jiří Friedl)...588 // Kontakty a vztahy piastovských a přemyslovských zemí (588) Politické a kulturní prolínání v pozdním středověku (593) Jagellonská doba a raný novověk (595) Vztahy, vazby a prolnutí na prahu moderny (599) V osidlech územních sporů a rozdílných pohledů (603) Spojenectví versus obavy z „nákazy“ (610) Společně do evropských a severoatlantických struktur (614) // DODATKY... // Chronologický přehled významných událostí Dynastické přehledy, panovníci, prezidenti, // předsedové vlád, šéfové státu... // Přehled literatury... // Seznam map... // Jmenný rejstřík... // Místní rejstřík...
(OCoLC)1011121212
cnb002932846

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC