Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
Vydání první
Brno : Zoner Press, 2010
656 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7413-094-6 (brožováno)
Encyklopedie Zoner Press
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
001461140
Část I Základy C# -- Kapitola 1 Základy typů -- Vytvoření třídy -- Definice členských proměnných, vlastností a metod -- Definice statických členů -- Konstruktory -- Inicializace vlastností při jejich konstrukci -- Klíčová slova const a readonly -- Opětovné využívání kódu ve více konstruktorech -- Odvozování z třídy -- Volání konstruktoru základní třídy -- Překrytí metody nebo vlastnosti základní třídy -- Vytvoření rozhraní -- Implementace rozhraní -- Vytvoření struktury -- Vytvoření anonymního typu -- Použití abstraktní základní třídy pro zamezení vytváření instancí Rozhraní, nebo abstraktní základní třída? -- Kapitola 2 Vytváření univerzálních typů -- Formátování typu s ToString() -- Jak určit, zda jsou typy shodné? -- Jak na hašování typů s GetHashCode()? -- Jak na seřazování typů? -- Přidělování indexu typům -- Oznamování klientům, že se něco změnilo -- Přetěžování operátorů -- Převod typů na jiné typy -- Jak zabránit dědění -- Povolení null u hodnotového typu -- Kapitola 3 -- Obecné zásady psaní kódu -- Deklarace proměnných -- Odložení kontrol typů na dobu běhu (dynamické typy) Dynamické typování pro zjednodušení interoperability s COM Deklarace polí -- Vytváření vícerozměrných polí Alias jmenného prostoru Podmínkový operátor (:?) Podmínkový operátor (??) zahrnující null -- Přidávání metod do existujících typů pomocí
rozšiřujících metod Volání metod s výchozími parametry Volání metod s pojmenovanými parametry -- Odložené vytvoření hodnoty až do okamžiku, kdy se na ni odkazuje Vynucení kódových kontraktů -- Generování výjimky Zachycení výjimky Zachycení více výjimek Opětovné vygenerování výjimky (Téměř) zaručené vykonání s finally Získávání užitečných informací z výjimek Vytvoření vlastní třídy výjimky Zachycení nezpracovaných výjimek Rady pro používání výjimek -- Kapitola 4 -- Výjimky -- Kapitola 5 -- Čísla -- Volba mezi Float, Double a Decimal Enormně velká celá čísla (Biglnteger) Komplexní čísla Formátování čísel v řetězci -- Převod řetězce na číslo -- Převody mezi číselnými soustavami -- Převod čísla na bajty (a naopak) -- Jak určit, zdali je celé číslo sudé? -- Jak určit, zdali je celé číslo mocnina dvou? -- Jak určit, zdali je číslo prvočíslem? -- Jak určit počet jednotkových bitů? -- Převod stupňů na radiány -- Zaokrouhlování čísel -- Generování více náhodných čísel -- Generování jedinečných identifikátorů (GUID) -- Deklarace výčtu -- Deklarace indikátorů jako výčet -- Určení, zdali je nastaven konkrétní indikátor -- Převod výčtu na celé číslo (a naopak) -- Určení, zda je výčet platný -- Získání seznamu hodnot výčtu -- Převod řetězce na výčet -- Připojování metadat k výčtům pomocí rozšiřujících metod Tipy pro práci
s výčty -- Převod řetězce na bajty (a naopak) Vytvoření vlastního kódovacího schématu Řádné porovnávání řetězců Změna velikosti písmen Detekce prázdných řetězců -- Řetězení řetězců: měli byste používat StringBuilder? Řetězení prvků kolekce do řetězce Přidávání znaků pro nový řádek Převod řetězce na pole řetězců -- Převod binárních dat na řetězec (datový formát Base64) -- Kapitola 6 -- Výčty -- Kapitola 7 -- Řetězce -- Opačné pořadí slov -- Přirozené seřazení řetězců obsahujících čísla -- Kapitola 8 Regulární výrazy -- Vyhledávání textu Extrakce skupin textu Nahrazování textu Shoda a validace -- Zvyšování výkonu regulárních výrazů -- Kapitola 9 Generiky -- Vytvoření generického seznamu Vytvoření generické metody Vytvoření generického rozhraní Vytvoření generické třídy Vytvoření generického delegáta Používání více generických typů najednou Omezování generického typu -- Převod IEnumerable<Child> na IEnumerable<Parent> (kovariance) Převod IComparer<Child> na IComparer<Parent>(kontravariance) Vytváření entic (dvojice, trojice atd.) -- Část II-Zpracování dat -- Kapitola 10 Kolekce -- Výběr správné třídy pro kolekci Inicializace kolekce -- Iterace přes kolekci nezávisle na její implementaci -- Vytvoření vlastní kolekce -- Vytváření vlastních iterátorů pro kolekci -- Opačné pořadí prvků pole -- Opačné pořadí prvků propojeného
seznamu -- Získání jedinečných prvků z kolekce -- Četnosti prvků v kolekci Implementace prioritní fronty Vytvoření prefixového stromu (Trie) -- Kapitola II Soubory a serializace -- Vytváření, čtení a zapisování souborů Odstranění souboru -- Kombinování proudů (komprimace souboru) -- Získání velikosti souboru -- Získání bezpečnostních informací o souboru -- Kontrola existence souboru a adresáře -- Seznam jednotek -- Seznam adresářů a souborů -- Výběr adresáře procházením -- Vyhledání souboru nebo adresáře -- Manipulace s cestami souborů -- Vytváření jedinečných nebo dočasných názvů souborů -- Sledování změn souborového systému -- Získání cest ke složkám Dokumenty, Obrázky atd -- Serializace objektů -- Serializace do proudu v paměti -- Ukládání dat, když má aplikace omezená oprávnění -- Kapitola 12 Sítě a web -- Překlad názvu hostitele do IP adresy -- Získání názvu hostitele a IP adresy aktuálního stroje -- Ping na nějaký stroj -- Získání informací o síťové kartě -- Vytvoření klienta a serveru TCP/IP -- Odeslání e-mailu přes SMTP -- Stahování webového obsahu přes HTTP -- Nahrání souboru z FTP serveru -- Odstranění HTML značek z textu -- Vložení webového prohlížeče do aplikace -- Konzumace RSS kanálu -- Dynamické generování kanálu RSS v IIS -- Komunikace mezi procesy na tomtéž stroji (WCF) -- Komunikace mezi dvěma stroji na téže síti (WCF) -- Komunikace
přes internet (WCF) -- Odhalování služeb za běhu (WCF) -- Kapitola 13 Databáze -- Vytvoření nové databáze ve Visual Studiu Připojení k databázi a získávání dat Vkládání dat do databázové tabulky Odstraňování dat z tabulky Spuštění uložené procedury Transakce -- Vázání dat k ovládacímu prvku pomocí sady dat Detekce, zda je databázové připojení dostupné Automatické mapování dat na objekty s knihovnou Entity Framework -- Kapitola 14 XML -- Serializace objektu do XML a z XML -- Zápis XML úplně od začátku -- Čtení XML souboru -- Validace XML dokumentu -- Dotazy na XML s XPath -- Transformace databázových dat do XML -- Transformace XML do HTML -- Část III Interakce s uživatelem -- Kapitola 15 Delegáti, události a anonymní metody -- Rozhodnutí až při běhu, která metoda se má zavolat Jak se přihlásit k odběru události Publikace události -- Přímý přístup k pixelům bitmapy pro lepší výkon Kreslení s vyhlazováním hran Kreslení bez problikávání Změna velikosti obrázku Vytvoření miniatury obrázku -- Snímání obsahu obrazovky v prostředí s několika monitory -- Vzdálenost kurzoru myši od daného bodu -- Je bod uvnitř daného obdélníka? -- Je bod uvnitř dané kružnice? -- Je bod uvnitř dané elipsy? -- Mají dva obdélníky neprázdný průnik? -- Tisk a náhled před tiskem -- Kapitola 18 Windows Presentation Foundation (WPF) -- Zobrazení okna -- Volba metody rozvržení -- Pruh nabídek
-- Stavový řádek -- Panel nástrojů -- Standardní příkazy -- Vlastní příkazy -- Vypínání a zapínání příkazů -- Rozbalování a sbalování skupiny ovládacích prvků -- Reakce na události -- Oddělení vzhledu od funkcionality -- Změna stylů při běhu pomocí triggerů -- Vázání vlastností ovládacího prvku k jinému objektu -- Formátování hodnot během vázání dat -- Převod hodnot na jiný typ během vázání dat -- Vázání ke kolekci -- Definice způsobu pro zobrazování vázaných dat Definice vzhledu ovládacích prvků pomocí šablon Animace vlastností prvku Realizace trojrozměrné geometrie -- Uživatelské rozhraní se musí aktualizovat na jeho vláknu Přiřazení anonymní metody delegátovi Použití anonymní metody jako zpracovatele událostí Jak těžit z výhod kontravariance -- Kapitola 16 Formuláře Windows -- Modální a nemodální formuláře Pruh nabídek -- Dynamické vypínání prvků nabídek Stavový řádek Panel nástrojů -- Vytvoření rozhraní pro rozdělení okna Dědění formuláře Uživatelský ovládací prvek Časovač -- Konfigurační hodnoty pro aplikaci a uživatele Efektivní práce s ListView ve virtuálním režimu Vodorovné posouvání nakláněním kolečka myši Vyjímání a vkládání do schránky Obnovení čekacího kurzoru do původní podoby -- Kapitola 17 Grafika s formuláři Windows a GDI+ -- Definice barev -- Systémový dialog pro výběr barev Převod barev mezi RGB a HSV
Kreslení obrazců Pera -- Vlastní štětce -- Transformace -- Kreslení textu -- Kreslení textu šikmo -- Kreslení obrázků -- Kreslení průhledných obrázků -- Kreslení do bufferu mimo obrazovku -- Video na trojrozměrném povrchu -- Interaktivní ovládací prvky na trojrozměrném povrchu -- WPF v aplikacích formulářů Windows -- Formuláře Windows v aplikaci WPF -- Kapitola 19 ASP.NET -- Prohlížení ladicích a sledovacích informací -- Zjištění schopností webového prohlížeče -- Přesměrování na jinou stránku -- Formulářová autentizace pro přihlašování uživatelů -- Jednotný vzhled se vzorovými stránkami -- Přidání navigačního menu -- Vázání dat ke GridView -- Vytvoření uživatelského ovládacího prvku -- Tvorba flexibilního uživatelského rozhraní s Web Parts -- Vytvoření jednoduché ajaxové stránky -- Ověřování platnosti dat -- Udržování stavu aplikace -- Udržování stavu uživatelského rozhraní -- Udržování uživatelských dat v relaci -- Uložení stavu relace -- Použití cookies pro obnovení stavu relace ASP.NET Model-View-Controller (MVC) -- Kapitola 20 Silverlight -- Vytvoření projektu Silverlightu Přehrávání videa -- Sestavení ukazatele průběhu pro stahování a přehrávání Reakce na události časovače na vláknu uživatelského rozhraní Obsah v trojrozměrné perspektivě Běh aplikace bez webového prohlížeče Zobrazení výstupu z webové kamery Tisk dokumentu -- Část IV
Pokročilé funkce C# -- Kapitola 21 LINQ -- Dotaz na objekt kolekce Seřazení výsledků Filtrování kolekce -- Získání kolekce částí objektů (projekce) Slučování tabulek Dotaz na XML Vytvoření XML -- Dotazování s Entity Framework -- Dotaz na webovou službu (LINQ to Bing) -- Urychlování dotazů s PLINQ (paralelní LINQ) -- Kapitola 22 Správa paměti -- Kolik paměti používá aplikace -- Úklid neřízených prostředků pomocí finalizace -- Úklid řízených prostředků pomocí vzoru propouštění -- Vynucený svoz odpadků -- Vytvoření cache, která umožňuje svoz odpadu -- Ukazatele -- Urychlení přístupu k poli Zamezení přesunů paměti Alokace neřízené paměti -- Kapitola 23 Vlákna, asynchronní a paralelní programování -- Snadná dělba práce mezi procesory -- Používání datových struktur ve více vláknech -- Asynchronní volání metody -- Fond vláken -- Vytvoření vlákna -- Výměna dat s vláknem -- Ochrana dat používaných ve více vláknech -- Použití metody třídy Interlocked místo zámků -- Ochrana dat ve více procesech -- Omezení aplikace na jedinou instanci -- Omezení počtu vláken, která mohou přistupovat k prostředku -- Signalizace vláknům událostmi -- Vícevláknový časovač -- Zámek typu Reader-Writer -- Použití asynchronního programovacího modelu -- Kapitola 24 Reflexe a vytváření pluginů -- Jmenovitý seznam typů v assembly -- Přidání vlastního atributu -- Dynamické vytvoření
instance třídy -- Vyvolání metody na dynamicky vytvořené instanci třídy -- Implementace pluginové architektury -- Kapitola 25 Aplikační vzory a tipy -- Stopky pro potřeby profilace kódu Vyznačování zastaralého kódu Zkombinování událostí do jediné události Implementace vzoru pozorovatel Zprostředkovatel událostí Uložení pozice aplikace na obrazovce Implementace funkce Zpět pomocí objektů příkazů Vzor Model-View-ViewModel ve WPF Lokalizace -- Lokalizace aplikace formulářů Windows Lokalizace aplikace ASP.NET Lokalizace aplikace WPF Lokalizace aplikace Silverlightu Nasazení aplikace do provozu s ClickOnce -- Kapitola 26 Interakce s operačním systémem a hardwarem -- Verze operačního systému, opravného balíčku a CLR -- Informace o CPU a dalším hardwaru -- Vyžádání oprávnění správce vyvoláním Řízení uživatelských účtů -- Zapisování do protokolu událostí -- Přístup k registru -- Správa služeb Windows -- Vytvoření služby Windows -- Volání nativních funkcí Windows pomocí P/Invoke -- Volání funkcí C v DLL z C# -- Paměťově mapované soubory -- Zajištění, aby aplikace pracovala v 32bitovém i 64bitovém prostředí Reakce na změny v konfiguraci systému Využití předností funkcí Windows 7 Informace o stavu napájení -- Kapitola 27 Ostatní záležitosti -- Okno, které není obdélníkové Ikona pro oznamovací oblast Spořič obrazovky ve WPF Úvodní obrazovka Přehrání zvukového souboru
Míchání karet -- Dodatek A Nepostradatelné nástroje -- Reflector NUnit NDepend FXCop Virtual PC -- Process Explorer a Process Monitor -- RegexBuddy -- LINQPad -- Kde najdete další nástroje
(OCoLC)670480991
cnb002118637

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC