Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2017
175 stran : faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-951-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001461307
Obsah // Úvodem...7 // ? pojetí učiva o útvarech českého národního jazyka ve výuce na 2. stupni ZŠ...9 // 1 Učivo o útvarech národního jazyka ve výuce českého jazyka na základní škole...9 // 1.1 Pojetí tématu v RVP...10 // 1.2 Analyzované materiály...11 // 2 Český národní jazyk...12 // 2.1 Útvary národního jazyka...14 // 3 Vymezení spisovnosti, spisovná čeština...13 // 3.1 Běžné mluvený jazyk...21 // 4 Nespisovné útvary národního jazyka...22 // 4.1 Teritoriální dialekty a interdialekty...23 // 4.1.1 Nářečí a nářeční skupiny...23 // 4.1.2 Nadnářečí a obecná čeština...28 // 4.2 Sociolekty...3I // 4.2.1 Profesní mluva...31 // 4.2.2 Slang...32 // 4.2.3 Argot...33 // 5 Shrnutí...36 // Zvuková stránka češtiny ve výuce na základní škole...40 // 1 Úvod...40 // 2 Učivo o zvukové stránce jazyka v RVP...42 // 2.1 Očekávané výstupy a učivo na 1. stupni...43 // 2.1.1 Komunikační a slohová výchova...43 // 2.1.2 Jazyková výchova...43 // 2.1.3 Literární výchova...44 // 2.2 Očekávané výstupy a učivo na 2. stupni...44 // 2.2.1 Komunikační a slohová výchova...44 // 2.2.2 Jazyková výchova...44 // 2.2.3 Literární výchova...45 // 2.3 Mezipředmětová propojení vzdělávacích obsahů...45 // 3 Zařazení učiva o zvukové stránce ve vybraných učebnicích...46 // 3.1 Nakladatelství Nová škola, s. r. o...46 // 3.1.1 Učebnice pro 1. stupeň...47 // 3.1.2 Shrnutí ? učebnicím pro 1. stupeň...49
// 3.1.3 Učebnice pro 2. stupeň...50 // 3.2 Nakladatelství Fraus...52 // 3.2.1 Shrnutí ? učebnicím pro 2. stupeň...55 // 4 Poznatky z praxe...56 // Pojetí slovního významu a vztahů lexikálních jednotek ve vybraných učebnicích pro 2. // stupeň ZŠ...61 // 1 Nauka o významu slov na základní škole...61 // 1.1 Pojetí lexikálních témat v RVP...61 // 1.2 Analyzované materiály...62 // 2 Slovo jako jednotka slovní zásoby...63 // 3 Významy slov...64 // 3.1 Komplexní pojetí významu slov v učebnicích...65 // 3.2 Sousloví a frazémy...68 // 3.3 Slova jednoznačná a mnohoznačná...74 // 3.3.1 Přenášení pojmenování...75 // 4 Vztahy slov ve slovní zásobě...78 // 4.1 Vztah významové hierarchie (hyperonymie, hyponymie, kohyponymie)...79 // 4.2 Vztah významové souznačnosti (synonymie)...80 // 4.3 Vztah významové protikladnosti (antonymie)...89 // 4.4 Vztah významové rozdílnosti a formální shody (homonymie)...93 // 5 Shrnutí...96 // Slovesný čas jako předmět jazykové výuky a výchovy ke komunikaci... 101 // 1 Děje v (plynoucím) čase a jejich reprezentace v řeči...101 // 1.1 Minulost, přítomnost a budoucnost v tvarech českých sloves... 102 // 1.1.1 Krátký pohled do historie...102 // 1.2 Přítomný čas - děj v okamžiku promluvy?...105 // 1.3 Minulost jako záznam lidské zkušenosti...106 // 1.4 Děje v budoucnosti...106 // 2 Chápání času dítětem a přístup ? výuce jazykových prostředků pro jeho vyjádření...
107 // 2.1 Konstruktivismus jako možná (racionální) opora výuky...108 // 3 Gramatická kategorie slovesný čas jako lingvodidaktický problém...109 // 3.1 Prekoncept pojmu slovesný čas...110 // 3.1.1 Vybrané údaje z uskutečněných šetření...110 // 3.2 Sémantická rozostřenost sdělení se „slovy o čase“...112 // 3.2.1 Časová adverbia...112 // 3.2.2 Časová adverbia jako hodnotící výraz... 113 // 3.3 Předčasnost, současnost, následnost - nepojmenovaný a neřešený prekoncept... 114 // 4 ? realizaci jazykové výuky...115 // 4.1 Nároky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP)... 115 // 4.2 Učebnice jako vyučovací pomůcka... 116 // 5 Závěry a doporučení...118 // Syntaktický pravopis v teorii a školní výuce... 122 // 1 Výuka syntaxe a specifika syntaktického pravopisu...122 // 1.1 Syntaktický pravopis a užívání interpunkčních znamének...123 // 1.2 Pravopisné učivo o čárce ve školní výuce češtiny...124 // 2 Interpunkční zásady a školní učebnice...130 // 2.1 Výklad o interpunkci v učebnicích Český jazyk z Nakladatelství Fraus...131 // 2.1.1 Učebnice Český jazyk 6...131 // 2.1.2 Učebnice Český jazyk 7...133 // 2.1.3 Učebnice Český jazyk 8...134 // 2.1.4 Učebnice Český jazyk 9...136 // 2.2 Existují ideální výklady o interpunkci?...138 // 3 Stav znalosti české interpunkce u školní mládeže - výsledky trojí sondy...140 // 4 Závěry a doporučení...142
Komunikační a slohová výchova v teorii a školní praxi... 146 // 1 Komunikační pojetí slohového vyučování...146 // 1.1 Cesta ke komunikačnímu pojetí současného slohového vyučování...148 // 2 Vyučování slohu a kognice žáka...150 // 3 Slohové učivo v současných učebnicích...132 // 3.1 Slohové učivo v učebnicích 1. stupně základních škol...152 // 3.2 Slohové učivo v učebnicích 2. stupně základních škol...154 // 3.3 Texty určené ? výuce komunikační a slohové výchovy...157 // 4 Možnosti stylistické analýzy na 2. stupni základních škol...159 // 5 Závěr...!62 // Summary... I7I // Rejstřík... I73

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC