Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017
227 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-952-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001461320
Obsah // Úvod...9 // 1 Epistemologická východiska integrativní/inkluzivní edukace // žáků s mentálním postižením...11 // 1.1 Základní charakteristika fenoménu mentálního postižení...11 // 1.2 Teoretická a terminologická východiska integrace/inkluze...18 // 1.2.1 Koncept integrace...20 // 1.2.2 Koncept inkluze...25 // 1.3 Psychosociální aspekty determinující proces integrace/inkluze // na mikrosociální úrovni školní třídy...33 // 2 Žákovské prekoncepce...39 // 2.1 Epistemologický „původ“ prekoncepcí...43 // 2.1.1 Terminologická analýza a vymezení klíčových pojmů...43 // 2.1.2 Koherentní vs. fragmentárni perspektiva...56 // 2.1.3 Základní charakteristiky prekoncepcí...58 // 2.2 Teoretická východiska...61 // 2.3 Strukturní charakteristiky prekoncepcí...69 // 2.4 Dynamická modifikace prekoncepcí...74 // 2.4.1 Teorie konceptuálni změny...75 // 2.4.2 Revize klasické teorie konceptuálni změny...76 // 2.4.3 Strategie a postupy podporující dynamickou modifikaci prekoncepcí...80 // 2.5 Současný stav poznání v oblasti výzkumu prekoncepcí...87 // 3 Výzkum žákovských prekoncepcí o mentálním postižení...93 // 3.1 Zdůvodnění významnosti výzkumu...93 // 3.2 Formulace výzkumného problému, cílů výzkumu, otázek a hypotéz...98 // 3.3 Design výzkumu a zdůvodnění jeho výběru...102 // 3.4 Vymezení základního souboru a charakteristika výzkumného vzorku...103 // 3.5 Výzkumné nástroje...107
3.6 Předvýzkum a optimalizace výzkumných nástrojů...113 // 3.7 Administrace, sběr dat a etické aspekty výzkumu...117 // 3.8 Statistické zpracování získaných dat...119 // 4 Výsledky výzkumu...123 // 4.1 Analýza myšlenkových map...I23 // 4.1.1 Celkový výskyt pojmů a spojnic v myšlenkových mapách...124 // 4.1.2 Zastoupení asociovaných pojmů v jednotlivých kategoriích...127 // 4.2 Analýza dat dotazníkového šetření...139 // 4.2.1 Úroveň kognitivní dimenze žákovských prekoncepcí...146 // 4.2.2 Úroveň afektivní dimenze žákovských prekoncepcí...154 // 7 // 5 // Interpretace a diskuse výsledků... // 5.1 Charakteristika strukturální dimenze žákovských prekoncepcí // o mentálním postižení... // 5.2 Charakteristika kognitivní dimenze žákovských prekoncepcí // o mentálním postižení... // 5.3 Charakteristika afektivní dimenze žákovských prekoncepcí // o mentálním postižení... // 167 // .167 // 170 // 172 // 6 Shrnutí zjištěných poznatků z výzkumu... // 6.1 Hlavní zjištění výzkumu... // 6.2 Návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi // 6.3 Limity výzkumu... // 6.4 Podněty pro navazující výzkumy... // 177 // 177 // 179 // 181 // 183 // Závěr // 187 // Summary... // Seznam použitých informačních zdrojů // Seznam tabulek, grafů a obrázků... // Seznam příloh... // 189 // 193 // .217 // .221 // 8
(OCoLC)1005735135
cnb002929819

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC