Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017
227 stran : ilustrace ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-7290-952-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
České a anglické resumé
001461320
Obsah // Úvod 9 // 1 Epistemologická východiska integrativní/inkluzivní edukace // žáků s mentálním postižením 11 // 1.1 Základní charakteristika fenoménu mentálního postižení 11 // 1.2 Teoretická a terminologická východiska integrace/inkluze 18 // 1.2.1 Koncept integrace 20 // 1.2.2 Koncept inkluze 25 // 1.3 Psychosociální aspekty determinující proces integrace/inkluze // na mikrosociální úrovni školní třídy 33 // 2 Žákovské prekoncepce 39 // 2.1 Epistemologický „původ“ prekoncepcí 43 // 2.1.1 Terminologická analýza a vymezení klíčových pojmů 43 // 2.1.2 Koherentní vs. fragmentárni perspektiva 56 // 2.1.3 Základní charakteristiky prekoncepcí 58 // 2.2 Teoretická východiska 61 // 2.3 Strukturní charakteristiky prekoncepcí 69 // 2.4 Dynamická modifikace prekoncepcí 74 // 2.4.1 Teorie konceptuálni změny 75 // 2.4.2 Revize klasické teorie konceptuálni změny 76 // 2.4.3 Strategie a postupy podporující dynamickou modifikaci prekoncepcí 80 // 2.5 Současný stav poznání v oblasti výzkumu prekoncepcí 87 // 3 Výzkum žákovských prekoncepcí o mentálním postižení 93 // 3.1 Zdůvodnění významnosti výzkumu 93 // 3.2 Formulace výzkumného problému, cílů výzkumu, otázek a hypotéz 98 // 3.3 Design výzkumu a zdůvodnění jeho výběru 102 // 3.4 Vymezení základního souboru a charakteristika výzkumného vzorku 103 // 3.5 Výzkumné nástroje 107 // 3.6 Předvýzkum a optimalizace výzkumných nástrojů 113 // 3.7 Administrace, sběr dat a etické aspekty výzkumu 117 // 3.8 Statistické zpracování získaných dat 119 // 4 Výsledky výzkumu 123 // 4.1 Analýza myšlenkových map I23 // 4.1.1 Celkový výskyt pojmů a spojnic v myšlenkových mapách 124 // 4.1.2 Zastoupení asociovaných pojmů v jednotlivých kategoriích 127 // 4.2 Analýza dat dotazníkového šetření 139 //
4.2.1 Úroveň kognitivní dimenze žákovských prekoncepcí 146 // 4.2.2 Úroveň afektivní dimenze žákovských prekoncepcí 154 // 7 // 5 // Interpretace a diskuse výsledků // 5.1 Charakteristika strukturální dimenze žákovských prekoncepcí // o mentálním postižení // 5.2 Charakteristika kognitivní dimenze žákovských prekoncepcí // o mentálním postižení // 5.3 Charakteristika afektivní dimenze žákovských prekoncepcí // o mentálním postižení // 6 Shrnutí zjištěných poznatků z výzkumu // 6.1 Hlavní zjištění výzkumu // 6.2 Návrhy a opatření pro pedagogickou teorii a praxi // 6.3 Limity výzkumu // 6.4 Podněty pro navazující výzkumy // Závěr // 187 // Summary // Seznam použitých informačních zdrojů // Seznam tabulek, grafů a obrázků // Seznam příloh
(OCoLC)1005735135
cnb002929819

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC