Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny : Český národní korpus, 2016
289 stran : ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-557-4 (brožováno)
Studie z korpusové lingvistiky ; 23
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001461347
OBSAH // Slovo úvodem 9 // 1. Kontrastivní lingvistika, translatologie a korpusová lingvistika 12 // Anna Čermáková // 1.1 Úvod 12 // 1.2 Kontrastivní lingvistika 13 // 1.3 Korpusová translatologie 16 // 1.4 Konvergence kontrastivní lingvistiky a translatologie: korpusová data 18 // 1.5 Tertium comparationis, metodologie a výhled do budoucna 20 // 2. Vazby kauzativní a vazby experienciální: paralely anglického slovesa have se sekundární predikací 24 // Michaela Martinková // 2.1 Úvod 24 // 2.2 Teoretická východiska 24 // 2.3 Dosavadní korpusový výzkum 27 // 2.4 Předpokládané překladové protějšky 29 // 2.4.1 Metodologie 31 // 2.4.2 Analýza dat 32 // 2.5 Závěry 45 // 3. Překladové protějšky jako ukazatele hranic a významu lexikálních jednotek: kontrastivní pohled na anglickou konstrukci ,come VEKB-ing 48 // Markéta Malá // 3.1 Úvod 48 // 3.2 Korpus a metodologie 48 // 3.3 Vzorec ,come VERB-mg3 4 49 // 3.4 Kontrastivní pohled na konstrukci ,come VERB-ingť 50 // 3.4.1 Syntaktické vzorce se slovesem come 50 // 3.4.2 Vzorec ,come (Adv)‘ 51 // 3.4.3 Vzorec ,come VERB-ing‘ 52 // 3.4.4 Vzorec ,come NomPred‘ 54 // 3.4.5 Vzorec ,come to VerbInf4 55 // 3.4.6 Vzorce ,come and Verb‘ a ,come VerbZákl‘ 56 // 3.4.7 České překladové protějšky jako ukazatele rozsahu // a významu konstrukcí se slovesem come 56 // 3.5 Jiné způsoby vyjádření pohybu směrem k deiktickému centru: // anglické protějšky českých pohybových sloves s předponou pň- 57 // 3.6 Další pohybová slovesa ve vzorci ,Verb VERB-ing4 59 // 3.7 Závěry 61 // 5 // 4. Česká deminutiva nejmenných slovních druhů s přihlédnutím // k jejich protějškům v němčině a angličtině 64 // Tomáš Káňa // 4.1 Úvod 64 // 4.2 Vymezení deminutiv 64 // 4.3 Data a metodologie 66 // 4.3.1 Postup rešerší 67 // 4.3.2 Využití paralelního korpusu a kontrastivní analýza 67 //
4.4 Deminutiva okrajových slovních druhů 68 // 4.4.1 Zájmena 68 // 4.4.2 Číslovky 72 // 4.4.3 Předložky, spojky a částice 78 // 4.4.4 Citoslovce 81 // 4.5 Závěr 90 // 5. Identifikace posunů ve slovnědruhové příslušnosti: // nejen na paralelních korpusech 95 // Olga Richterová // 5.1 Úvodem 95 // 5.2 Předložky a prepozicionalizace: vymezení tématu 97 // 5.2.1 Základní rysy předložek 97 // 5.2.2 Prepozicionalizace v češtině: výběrový přehled dosavadního bádání 98 // 5.2.3 Slovesné formy již identifikované jako předložky 99 // 5.3 Identifikace dalších možných prepozic slovesného původu 101 // 5.3.1 Departicipiální formy: kategoriální příslušnost 101 // 5.3.2 Identifikace kandidátů prepozicionalizace 102 // 5.4 Departicipiální lemmata podržující slovesnou valenci - kandidáti prepozicionalizace identifikovaní pomocí P-kolokací 110 // 5.4.1 Prověření kandidátů pomocí kolokací založených // na asociačních mírách 112 // 5.4.2 Kolokační analýza forem na -oucí a -ící: // předběžní kandidáti prepozicionalizace 114 // 5.5 Další analýza identifikovaných kandidátů prepozicionalizace 115 // 5.5.1 Distribuce kandidátů v jazyce překladů 115 // 5.5.2 Žánrová a textově-typová distribuce kandidátů 116 // 5.5.3 Překladové ekvivalenty: jakou naznačují slovnědruhovou příslušnost? 119 // 5.5.4 Celkové porovnání výsledků analýzy šesti kandidátů // prepozicionalizace na -oucí/íd v korpusu Acquis 133 // 5.5.5 Výskyt bez koncovek: porovnání korpusů Acquis a SYN2010 134 // 5.6 Srovnání kolokací a analýzy překladových ekvivalentů 135 // 5.6.1 Problematika českých tvarů na -civ porovnání // s angličtinou a němčinou 136 // 5.6.2 Pořádající funkce v rámci textu v češtině 139 // 5.7 Shrnutí postupu, výsledků a nástin dalších kroků 141 // 5.7.1 Shrnutí postupu 141 //
5.7.2 Výsledky 141 // 5.7.3 Výhledy // 143 // 6. Uvozovací slovesa v překladech třech různých jazyků 145 // Lenka Párová // 6.1 Úvod 145 // 6.2 Překladové univerzálie 146 // 6.3 Uvozovací slovesa v jednotlivých jazycích - výchozí stav 147 // 6.3.1 Čeština 148 // 6.3.2 Angličtina 149 // 6.3.3 Finština 150 // 6.4 Data: překladové subkorpusy 150 // 6.4.1 Subkorpus 6en 150 // 6.4.2 Subkorpus 3cs 151 // 6.5 Překlady nejfrekventovanějších uvozovací sloves 152 // 6.5.1 Sonda č. 1 - anglický originál 152 // 6.5.2 Sonda č. 2 - český originál 156 // 6.5.3 Nej frekventovanější uvozovací slovesa - shrnutí 156 // 6.6 Překlady dalších uvozovacích sloves 157 // 6.7 Závěr 159 // 7. Jazyk dětské literatury: kontrastivní srovnání // angličtiny a češtiny 162 // Anna Čermáková a Lucie Chlumská // 7.1 Úvod 162 // 7.2 Dětská literatura a jazyk 162 // 7.3 Dětská literatura a překlad 165 // 7.4 N-gramy v korpusové lingvistice 167 // 7.5 Metodologie a data 168 // 7.5.1 Kontrastivní srovnání 168 // 7.5.2 Data 170 // 7.5.3 Extrakce n-gramů 171 // 7.5.4 Klasifikace n-gramů 173 // 7.6 Analýza n-gramů 173 // 7.6.1 N-gramy v nepřekladové literatuře 173 // 7.6.2 N-gramy v překladové dětské literatuře 175 // 7.6.3 Srovnání trigramů v překladové a nepřekladové dětské literatuře 177 // 7.6.4 N-gramy v anglické dětské literatuře 180 // 7.6.5 Případové studie některých n-gramů s místním významem 181 // 7.7 Závěr 183 // 8. Za hranice věty: analýza změn v segmentaci na věty v překladových textech na základě francouzsko-českého paralelního korpusu 188 // Olga Nádvomíková a Jovanka Šotolová // 8.1 Úvod 188 // 8.2 Výzkum interpunkce v kontextu výzkumu překladových univerzálií 189 // 8.3 Kodifikace interpunkce ve francouzštině a v češtině 192 // 7 // 8.3.1 Vymezení a popis interpunkčních znamének 192 //
8.3.2 Kodifikace a praxe 195 // 8.3.3 Mýty 196 // 8.4 Kvantitativní analýza segmentace na věty // ve francouzštině a v češtině 199 // 8.4.1 Výskyt interpunkce ve vyvážené části // srovnatelného korpusu Jerome 199 // 8.4.2 Výskyt interpunkce ve francouzských a českých // jednojazyčných korpusech 202 // 8.4.3 Výskyt interpunkce ve francouzsko-české // a česko-francouzské části paralelního korpusu InterCorp 205 // 8.5 Analýza změn v interpunkci na konkrétních výskytech 215 // 8.5.1 Přehled změn v interpunkci v IT-FR-CS a IT-CS-FR 216 // 8.5.2 Analýza konkrétních změn 218 // 8.6 Závěr 231 // 9. (Ne)typické slovní kombinace v českých překladech a možnosti jejich zkoumání 235 // Lucie Chlumská // 9.1 Úvod 235 // 9.2 Přehled dosavadního výzkumu v oblasti víceslovných kombinací v překladu 236 // 9.2.1 Normalizace 236 // 9.2.2 Hypotéza o jedinečných jednotkách 239 // 9.3 Data a metodologie 240 // 9.3.1 Korpus Jerome a zastoupené textové typy 240 // 9.3.2 Postup při extrakci n-gramů 241 // 9.4 Analýza slovních kombinací na základě n-gramů 242 // 9.4.1 Slovní kombinace typické pro překlady 243 // 9.4.2 Slovní kombinace typické pro nepřeklady 244 // 9.5 Analýza kolokačních vzorců vybraných substantiv 245 // 9.5.1 Srovnání kolokačních vzorců // v překladové a nepřekladové beletrii 246 // 9.5.2 Srovnání kolokačních vzorců // v překladové a nepřekladové odborné literatuře 255 // 9.6 Závěr 264 // Slovníček 267 // Bibliografie 271
(OCoLC)989929127
cnb002884059

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC