Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
První vydání
Praha : Grada, 2017
272 stran ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0508-3 (brožováno)
Právo pro každého
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
001461466
Obsah // Seznam použitých zkratek... 10 // Předmluva... 11 // Úvodem... 13 // 1. Jaké právní know-how v oblasti životního prostředí knížka // prinasi... 15 // A co v ní nenajdete...17 // 2. Veřejná správa životního prostředí ... 18 // ... a její (občasná) soudní kontrola ...22 // Kontrola (dozor) uvnitř veřejné správy, metodické pokyny, // role nadřízených správních orgánů...26 // Odpovědnost za vadný výkon veřejné správy (stát, orgán, // úředník)...32 // Neřádní znalci, autorizované a jiné odborně způsobilé osoby . . 34 // 3. Samostatná a přenesená působnost obcí a krajů na úseku // životního prostředí ...36 // Samostatná působnost a obecně závazné vyhlášky...36 // Obec jako účastník řízení a dotčený územní samosprávný // celek...39 // Přenesený výkon státní správy obecními a krajskými úřady podle zákonů ? ochraně životního prostředí, nařízení obce // a kraje ...43 // Přestupky podle zákona o obcích a o hlavním městě Praze ... 44 // Působnost městských obvodů a městských částí, statuty...45 // Systémová podjatost aneb Úředník není nezávislý, ale měl // by být nestranný...46 // 4. Účast veřejnosti, možnosti občanů a spolků podílet se na // rozhodování v životním prostředí... 50 // Evropské a mezinárodní záruky - směrnice EIA, Aarhuská // úmluva . . 53 // Účast veřejnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
// a v navazujících správních řízeních...55 // Účast veřejnosti v územním plánování, právo na soudní // ochranu ...59 // Účast veřejnosti ve správních řízeních týkajících se zájmů // životního prostředí ...61 // Přímá dotčenost na právech - „sousedé“, spolky...63 // 5. // Nejsilnější ustanovení o právu účasti veřejnosti ve správních // řízeních (hned po EIA) - § 70 zákona o ochraně přírody a jeho zmrzačení od 1. 1. 2018 ... 67 // Výkladové poznámky ? § 70 zákona o ochraně přírody // v současné podobě...70 // Zamýšlené zásahy, při nichž mohou být dotčeny zájmy // ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona . . 72 // Neúčast v řízení o přestupku...73 // Způsoby sdělení informace o zahájení řízení, na něž se // vztahuje žádost ekologického spolku...75 // Možnost účasti spolků, co před zahájením řízení neměly // podánu žádost o informování...77 // 6. Základní zásady činnosti správních orgánů v praxi...79 // 7. Typy podání ve veřejné správě životního prostředí...87 // Zlaté pravidlo: podání se posuzuje podle obsahu, nikoli // podle toho, jak je označí podatel...87 // Formálně či neformálně, s podpisem (případně elektronickým) // nebo bez?...88 // Podání prostřednictvím „cizí“ datové schránky...89 // Spamový filtr...90 // Listinné podklady v originálu, ověřené kopii, autorizované // konvertované x prosté
kopie či naskenované dokumenty ... 92 Podání podle § 37 správního řádu - požadavky na obsah // a formu...93 // 8. Dotčené osoby a správní orgány...95 // Účel procesních ustanovení ...98 // Námitky podjatosti a vyloučení úřední osoby...99 // Plné moci, vady a domnělé vady, pověření člena spolku // (zaměstnance právnické osoby)...107 // Spis a nahlížení do něj...111 // Ústí jednání a jiné úkony „tváří v tvář“ - ústní přednesy // a protokolace...114 // Nahrávání - zvukové a obrazové záznamy...117 // Malá odbočka - použitelnost utajených nahrávek jako // důkazů ve správním řízení...121 // Doručování...123 // 9. Práva účastníků řízení...130 // Právo navrhovat důkazy - a kdy je lze odmítnout...131 // ... a povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení - má // ji zejména žadatel...134 // Právo vyjádřit se ? podkladům před vydáním rozhodnutí - // přísné ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu...136 // Právo účastnit se dokazování...138 // ... nebo povinnost účastnit se určitého úkonu správního // orgánu...139 // Ústní jednání a provádění důkazů mimo ústní jednání ... 141 Ohledání místa nebo vlastní šetření správního orgánu, vstup // na pozemky...144 // Svědecké výpovědi nebo písemná vyjádření svědků, výslech // znalce...150 // Hodnocení provedených důkazů, zvláště znaleckých posudků 154 Vypořádání se s návrhy
a námitkami účastníků - // přezkoumatelnost rozhodnutí...161 // Může být rozhodnutí např. o povolení kácení bez // odůvodnění?...164 // Odvolání, blanketní odvolání, výzvy ? odstranění nedostatků, // posuzování opožděnosti...165 // Spory o účastenství, opomenutý účastník...171 // 10. Žádosti o informace (nejen) o životním prostředí...176 // Zákon č. 123/1998 SK, nebo zákon č. 106/1999 Sb.?...179 // Zdůvodnění žádosti o informace se nevyžaduje ...183 // Neformálně, rychle a v principu bezplatně...184 // Identifikace žadatele a požadované informace ...185 // Odkázat na jiný povinný subjekt, který má ? informaci „bližší // vztah“?...188 // Povinný subjekt informaci nemá a není povinen ji mít...189 // Vytvoření nové informace x zpracování ze zdrojových informací („výtahy z databází či části dokumentů“), přehledy, statistiky z rozhodovací činnosti povinného // subjektu ...190 // Způsob a forma zpřístupnění informace, odkaz na // zveřejněnou informaci ...191 // Lhůta pro vyřízení žádosti o informace, její výjimečné // prodloužení...192 // Zákonné důvody odepření (části) informací...194 // Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace...200 // Nečinnost povinného subjektu, odpírání neformálním // sdělením...202 // Úhrada nákladů spojených se zpřístupněním informace ... 202 // Vyřizování žádostí o informace a správní řad...203
Právní obrana žadatele o informace...204 // Práva osoby dotčené poskytnutím informace...205 // Šikanózní žádosti, zneužití práva na informace...206 // Poskytování informací ze správních spisů...209 // Poskytování informací z kontrolní činnosti...211 // Stavební zákon, obecní zřízení a další zvláštní ustanovení // o poskytování informací ...212 // 11. Podněty ? zahájení řízení, kontrole a jiné činnosti z moci // úřední...216 // § 42 správního řádu...217 // Neformálnost, ale nezapomenout požádat o sdělení výsledku . 218 Ochrana totožnosti podatele podnětu, anonymní podněty . . . 220 Postupování podnětů mezi správními orgány a otázka // sdílených kompetencí...222 // Jak se bránit proti nedůvodnému odložení podnětu, // „přehazování“ podnětů mezi úřady či nedodržování lhůt - // § 80 správního řádu...224 // Podněty, nečinnostní žaloba a zásahová žaloba podle // soudního řádu správního...227 // Oznámení přestupku a podněty - specifika správního // trestání...229 // Rozhodnutí vydat a vymoci...231 // Podněty ? přezkumnému řízení...234 // 12. Stížnosti...239 // „Stížnost“ podle obsahu často není stížností podle § 175 // správního řádu...239 // Slabší právní nástroj, než by se zdálo - subsidiarita, // nenárokovost...240 // V první instanci vyřizuje správní orgán, proti němuž nebo // jeho úředníkovi stížnost směřuje...241
// Přešetření způsobu vyřízení stížnosti nadřízeným správním // orgánem...242 // Opakované stížnosti, stížnosti podávané různým správním // orgánům...243 // 13. Petice...245 // Na koho a v jakých záležitostech se lze peticemi obracet ... 246 Právo na odpověď v zákonné lhůtě, nikoli právo // na vyhovění...247 // Odraz petic v rozhodování správních orgánů?...248 // Vyžadovaná podpora stanoveného počtu podpisů - zvláštní // druh petice...249 // 14. Zásada zákazu zneužití práva, procesní obstrukce, šikanózní // podání...252 // Jak soudy charakterizovaly zneužití práva - jde // o „hledisko spravedlnosti“...253 // Obstrukce ve správním řízení - námitky podjatosti, // zástupci, doručování, vadná podání a jejich doplňování, // omluvy z ústního jednání...255 // Šikanózní podněty, stížnosti, žádosti o informace...262 // Lze hovořit o obstrukcích i na straně správních orgánů? ... 265 // Literatura // 272
(OCoLC)1011126735
cnb002940801

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC