Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Paseka, 2017
750 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-000-2 (soubor ; vázáno)
ISBN 978-80-7432-749-0 (vázáno)
"Tematická řada, sv. VI"--Tiráž
Uloženo v kartonovém pouzdru
Obsahuje bibliografii na stranách 712-741, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461577
OBSAH // Úvod // Hlava první // PRÁVO OD POČÁTKŮ DO ÉRY MODERNÍHO PRÁVA // L // II. // II/l // H/2 // III. // IV. IV/1 // IV/2 // V. // V/l // V/2 // V/3 // VI. // Periodizace dějin práva // Pojetí práva za feudalismu... // Princip legitimity panovníka ve staré české ústavě // jako předpoklad legitimity práva ... // Poměr českého státu k Ríši římské jako důležitý fenomén posilující či oslabující legitimitu českých vládců... // Právo soukromé a veřejné... // Právo doby předhusitské ... // Velkomoravská říše... // České právo před rokem 1420 // Nařízení panovníka ... // Právní knihy... // Kodifikace... // České právo stavovské monarchie... // Charakteristika práva, zvláště práva zemského a městského // Právní způsobilost... // Prameny práva... // Právní knihy... // Sněmovní usnesení... // Kodifikace práva... // Desky zemské ... // Soudní nálezy ... // Recepce římského práva // 15 // 17 // 17 // 20 // 22 // 25 // 27 // 28 28 // 29 // 30 37 43 // 45 // 45 // 46 // 47 // 48 // 53 // 54 58 66 // 68 // VII. // VII/1 // VII/2 // VII/3 // VII/4 // Vili. // VIII/1 // VIII/2 // VIII/3 // IX. // X. // X/l // X/2 // XI. // XI/1 // XI/2 // XI/3 // XI/3 // XI/4 // XI/5 // XI/6 // Právní instituty doby raného a rozvinutého feudalismu, // husitství a stavovské monarchie ...70 // Trestní právo...70 // Trestní právo husitské...76 // Klasické trestní právo a jeho vybrané instituty...78 // Procesní
právo...97 // Právo soukromé do roku 1620 ...101 // Právo rodinné...102 // Právo dědické...107 // Obligace ...113 // Práva věcná...118 // Služebnosti ...126 // Jednotlivé vybrané kategorie práva...129 // Právo horní...129 // Právo lenní ...135 // Právo vrchnostenské ...138 // Nesvobodná držba...141 // Právo první noci...150 // Právo mlynářské...151 // Právo viničné...154 // Právo církevní...157 // Právo cechovní...158 // Právo v českém státě po roce 1627 ... 159 // Obnovené zřízení zemské — kodifikace zakotvující absolutismus ... 159 // Trestní právo...161 // Procesní právo...165 // Osvícenství a právo...169 // Advokácie a notářství od jejich počátků do konce 18. století ... 184 // Advokácie ...184 // Notářství ...186 // Soudy od jejich počátků do konce 18. století...190 // Zemský soud ...190 // Dvorský soud...195 // Komorní soud ...196 // Městský soud...197 // Apelační soud...203 // Vrchnostenský soud...208 // Speciální soudy ...209 // Mezní soud... 210 // Slubní soud...211 // Horní soud...212 // Desetipanský soud...213 // Cechovní soud ...217 // Soud Vysokého učení pražského ...218 // XII. Právní a jazyková kultura od rozvinutého feudalismu // do konce 18. století...221 // XII/1 Charakteristika právní kultury...221 // XII/2 Český jazyk versus jazyk německý...223 // XIII. Medailonky osobností...226 // Ondřej z Dubé...226 // Viktorin Kornel ze Vsehrd...227 // Ctibor Tovačovský
...229 // Jan Kocín z Kocinétu ...231 // Jiří Kezelius Bydzovský...233 // Jakub Menšík z Menštejna ...233 // Pavel Kristián Koldín...234 // Josef Vratislav Monse ...236 // Josef Sonnenfels ...237 // Hlava druhá // MODERNÍ PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA...239 // I. Počátky moderního práva...239 // II. Počátky publikace právních norem...244 // III. Rakouské právo a česká právní věda druhé poloviny 19. století ... 246 // IV. Právo demokratického Československa v letech 1918—1938 ... 257 // V. Právo pomnichovského Česko-Slovenska v letech 1938—1939 ... 281 // VI. Právo Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939—1945 ... 284 // VII. Právo poválečného Československa v letech 1945—1948 ... 292 // VIII. Právo socialistického Československa v letech 1948—1989 ... 295 // IX. Polistopadové změny v právu a v právní vědě...318 // Hlava třetí // SOUDNICTVÍ...325 // I. Soudnictví v habsburské monarchii v letech 1848—1918...325 // 1/1 Počátky moderního soudnictví...325 // 1/2 Soudnictví v letech 1850—1855 ... 325 // 1/3 Soudnictví v letech 1855—1867 ... 331 // 1/4 Soudnictví v letech 1868—1918 ... 332 // 1/5 Trestní řízení v habsburské monarchii ...341 // Trestní řád z roku 1853...345 // Trestní řád z roku 1873...347 // 1/6 Počátky moderního civilního řízení...354 // Civilní řízení v habsburské monarchii ...354 // Právní služba v habsburské monarchii ...367 // Počátky české procesní védy...368
// II. Soudnictví v meziválečném Československu // vletech 1918-1939 ... 370 // II/l Trestní řízení v meziválečném Československu...379 // II/2 Civilní řízení v meziválečném Československu...380 // II/3 Právní služba v meziválečném období ...383 // Advokácie...383 // Notářství...384 // II/4 Věda procesního práva v meziválečném Československu ...384 // III. Soudnictví v Protektorátu Čechy a Morava vl945 ... 389 // III/l Organizace německého soudnictví...390 // III/2 Organizace autonomního soudnictví ...399 // IH/3 Trestní řízení před německými soudy v Protektorátu...402 // HI/4 Nástin řízení před zvláštním soudem ...406 // III/5 Trestní řízení před autonomními soudy...408 // III/6 Civilní řízení před německými soudy v Protektorátu...409 // IV. Soudnictví v poválečném Československu v letech 1945—1948 ... 410 // IV/1 Obnova demokratického soudnictví...410 // IV/2 Retribuční soudnictví...412 // V. Soudnictví v socialistickém Československu, 1948-1989 ... 420 // V/l Organizace soudnictví v padesátých letech 20. století...420 // Dotvoření jednotné soudní soustavy...423 // V/2 Soudnictví v šedesátých až osmdesátých letech 20. století...427 // Reforma soudnictví na počátku šedesátých let...427 // Reforma soudnictví v roce 1964 ... 432 // V/3 Prokuratura...436 // V/4 Trestní řízení v socialistickém Československu ...442 // V/5 Civilní řízení v socialistickém Československu
...452 // V/6 Právní služba v socialistickém Československu ...453 // Advokácie...453 // Notářství...456 // V/7 Věda procesního práva v socialistickém Československu...458 // VI. Soudnictví po listopadu 1989 ... 463 // VI/1 Soudní rehabilitace...465 // VI/2 Řízení sporné a nesporné ...466 // VI/3 Exekuční řízení ...467 // VI/4 Správní soudnictví...468 // VI/5 Rozhodčí řízení...469 // VI/6 Insolvenční řízení...469 // VI/7 Změna v organizaci a postavení orgánu veřejné žaloby...471 // VI/8 Soudnictví ve věcech mládeže...474 // VI/9 Změny v trestním řízení...475 // VI/10 Právní služba ...476 // I flava čtvrtá // OhČANSKÉ PRÁVO...478 // I. Cesta ke sjednocení a kodifikaci práva ...478 // II. Kodifikace občanského práva za vlády Marie Terezie...479 // III. Kodifikace občanského práva za vlády Josefa II...480 // IV. Dokončení kodifikace občanského práva...481 // V. Všeobecný občanský zákoník (ABGB) ...482 // VI. Změny v občanském právu v 19. století ...485 // VII. Změny v občanském právu na počátku 20. století ...489 // VIII. Počátky české vědy civilního práva ...493 // IX. Vznik Československa a zásahy do vlastnických práv...494 // X. Pokus o novou kodifikaci občanského // práva za první republiky ...497 // XI. Věda civilního práva v meziválečném Československu ...503 // XII. Občanské právo v Protektorátu Čechy a Morava ...506 // XIII. Poválečné Československo
a změny // v oblasti občanského práva ...517 // XIV. Občanský zákoník z roku 1950 (tzv. střední kodex) ...521 // XV. Občanský zákoník z roku 1964 ... 527 // XVI. Občanské právo po obnovení demokracie ...531 // XVII. Věda civilního práva v socialistickém Československu ...533 // I Nava pátá // I KESTNÍ PRÁVO...540 // I. Trestní právo do roku 1918 ...540 // II. Trestní právo meziválečného Československa, 1918—1939 ... 547 // II/l Věda trestního práva v meziválečném období ...551 // III. Trestní právo za Protektorátu Čechy a Morava, 1939—1945 ... 553 // II l/l Německé trestní právo ...554 // Ideologický charakter nacistického trestního práva...564 // Autonomní trestní právo ...566 // IV. Trestní právo v poválečném Československu, 1945—1948 ... 567 // V. Trestní právo v socialistickém Československu, 1948—1989 ... 571 V/l Trestněprávní věda v socialistickém Československu ...581 // VI. Trestní právo po obnovení demokracie ...582 // Soudní rehabilitace ...583 // Protiprávnost komunistického režimu...584 // Zákon o výkonu trestu odnětí svobody ...586 // Probacní a mediami služba...587 // Nový trestní zákoník...588 // Hlava šestá // PRACOVNÍ PRÁVO...593 // I. Počátky právní úpravy pracovních vztahů...593 // II. Právní úprava pracovních vztahů v rakouském // Všeobecném občanském zákoníku ...595 // III. Vývoj pracovního práva do vzniku Československa...597 // IV.
Pracovní právo meziválečného Československa, 1919—1939 ... 601 // V. Pracovní právo v období Protektorátu Čechy a Morava, // 1939-1945 ... 604 // VI. Pracovní právo v poválečném Československu, 1945-1948 ...611 // VII. Pracovní právo v socialistickém Československu, 1948—1989 ... 613 // VIII. Pracovní právo po obnovení demokracie...618 // Hlava sedmá // RODINNÉ PRÁVO...620 // I. Rodinné právo v rakouském Všeobecném // občanském zákoníku...622 // II. Rodinné právo ve druhé polovině 19. století...623 // III. Rodinné právo v meziválečném Československu, 1918—1939 ... 625 // IV. Rodinné právo v Protektorátu Čechy a Morava, 1939—1945 . 628 // V. Rodinné právo v socialistickém Československu, 1948—1989 . 631 // Zákon o rodině z roku 1963 ... 633 // VI. Rodinné právo po obnovení demokracie...633 // Hlava osmá // OBCHODNÍ PRÁVO...635 // I. Počátky obchodního práva ...635 // II. Počátky směnečného práva...638 // III. Obchodní a směnečné právo // v meziválečném Československu, 1918—1939 ... 640 // IV. Věda obchodního práva...642 // V. Obchodní právo v Protektorátu Čechy a Morava, // 1939-1945 ...644 // VI. Směnečné právo v Protektorátu Čechy a Morava, // 1939-1945 ...649 // VII. Právní regulace obchodněprávních vztahů // v padesátých letech 20. století...650 // Vlil. Hospodářský zákoník ...653 // IX. Návrat ? obchodnímu právu po obnovení demokracie...655 // ľosnámky
...657 // Srstiam literatury...712 // í )brazový materiál...742 // /??? rejstřík ...745 // Summary ...751
(OCoLC)1011121215
cnb002939290

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC