Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
V Praze : C.H. Beck, 2016-
svazků ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7400-606-7 (II ; brožováno)
Právní instituty
Obsahuje bibliografii na stranách 289-291, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001461667
Obsah // O autorovi...V // Předmluva...ѴИ // Seznam použitých zkratek... XVII // ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 // KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 // KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče o nezletilé...4 // KAPITOLA III. Problém s prolínáním hmotného a procesního // práva...9 // KAPITOLA IV. К obecným ustanovením řízení ve věcech péče // o nezletilé (§467 až 477 ZŘS)... 10 // 1. Zahájení řízení... 10 // 1.1 К výhradně návrhovým řízením... 10 // 1.2 Podání uskutečněná ústně do protokolu... 13 // 2. Příslušnost soudu... 13 // 3. Vázanost soudu navrženým petitem... 17 // 4. Neúčinnost zpětvzetí návrhu... 18 // 5. Účastníci řízení... 19 // 6. Zastoupení dítěte... 19 // 7. Projevy vyšetřovací zásady... 23 // 8. Forma a obsah rozhodnutí... 23 // 9. Dohoda rodičů... 26 // 10. К předběžné vykonatelnosti... 29 // 11. Změna poměrů (§ 473 ZŘS, § 909 a 923 ObčZ)... 33 // 12. Řízení podle § 475 odst. 2 ZŘS // (rodiče versus pěstoun)... 36 // 13. К řízení o odvolání... 41 // 14. К mimořádným opravným prostředkům... 43 // 15. Náklady řízení... 43 // KAPITOLA V. Jednotlivá řízení ve věcech péče o nezletilé podle // § 466 a násl. ZŘS... 45 // 1. Řízení o jménu a příjmení dítěte [§ 466 písm. a) ZŘS]... 45 // 1.1 Řízení o ustavení jména a příjmení nezletilého dítěte 45 // 1.1.1 Hmotněprávní podmínky
pro rozhodnutí soudu 45 // IX // Obsah // 1.1.2 Hmotněprávní a procesní postavení rodiče... 46 // 1.1.3 Účastníci řízení... 47 // 1.1.4 Pojem neznámého rodiče... 48 // 1.2 Řízení o nahrazení souhlasu rodiče ke změně jména nebo // příjmení dítěte... 49 // 1.2.1 Podstata řízení... 49 // 1.2.2 Účastníci řízení... 50 // 1.2.3 Vztah soudního a matričního řízení... 52 // 2. Řízení o péči o nezletilého ve smyslu § 466 písm. b) ZŘS 53 // 2.1 Předmět řízení... 53 // 2.2 Řízení o poměrech dítěte... 53 // 2.2.1 Obecný výklad... 53 // 2.2.2 Postoj rodičů a názor dítěte jako kritérium pro // rozhodnutí o poměrech dítěte... 57 // 2.2.3 Způsob vyjádření postoje rodiče... 58 // 2.2.4 К řízení o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu 61 // a) Výhradně návrhový charakter řízení o poměrech dítěte pro dobu po rozvodu... 61 // b) Zastaralý rozsudek... 62 // c) Účinky rozsudku... 62 // 2.2.5 Rozhodování o poměrech dítěte nesezdaných rodičů, // žijí-li odděleně... 63 // 2.2.6 Poznámky к výroku rozsudku o střídavé nebo // o společné péči... 64 // 2.3 Svěření dítěte do péče jiné osoby (tzv. svěřenectví)... 66 // 2.3.1 Obecný výklad... 66 // 2.3.2 К účastníkům řízení... 66 // 2.3.3 Souhlas dítěte... 69 // 2.3.4 К výroku rozsudku... 69 // 3. Řízení o výživě nezletilého dítěte [§ 466 písm. c) ZŘS]... 71 // 3.1 Předmět řízení... 71 // 3.2 Příslušnost
soudu... 71 // 3.3 Zahájení řízení... 72 // 3.4 К účastníkům řízení... 72 // 3.5 Zákonná „výjimka“ z vyšetřovací zásady... 73 // 3.6 Výjimky z vyšetřovací zásady dané podstatou prokazované skutečnosti... 76 // 3-7 Pokračuje-li řízení o výživě i po dosažení zletilosti dítěte 77 // 3.8 Poznámky к výroku rozsudku o výživném... 81 // 3.9 Ke změně rozsudku o výživném... 83 // 3.10 Odvolací řízení... 84 // 3.11 К výkonu rozsudku o výživném... 86 // 3.12 Výživné stanovené předběžným opatřením... 90 // 3.13 Předběžné výživné podle § 920 odst. 3 ObčZ... 91 // 4. Řízení o styku s nezletilým dítětem [§ 466 písm. d) ZŘS] 94 // X // Obsah // 4.1 Pojem styku... 94 // 4.2 Řízení o úpravě styku... 95 // 4.2.1 Obecný výklad ... 95 // 4.2.2 К účastníkům řízení... 98 // 4.2.3 Výrok rozsudku o styku... 98 // 4.2.4 К prozatímní úpravě styku předběžným opatřením // к návrhu některého z rodičů... 99 // 4.2.5 Řízení o styku dítěte s příbuznými a dalšími // osobami... 100 // 4.3 Řízení o výkon rozhodnutí o styku... 102 // 4.3.1 Normy upravující výkon rozhodnutí o styku 102 // 4.3.2 Co je rozhodnutí o péči ve smyslu § 500 // a násl. ZŘS... 103 // 4.3.3 Příslušnost soudu... 104 // 4.3.4 К účastníkům řízení... 104 // 4.3.5 Zahájení řízení o výkon rozhodnutí o péči... 106 // 4.3.6 Povinnosti soudu před nařízením výkonu... 109 // a) Obecný
výklad... 109 // b) Blíže к výzvě к dobrovolnému splnění // povinnosti... 110 // c) Blíže к součinnosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí... 111 // 4.3.7 К nařízení vlastního výkonu rozhodnutí... 111 // 4.3.8 Výkon rozhodnutí nepřímým způsobem...113 // a) Obecný výklad... 113 // b) Výkon rozhodnutí ukládáním pokut... 114 // c) Nařízení výkonu některým ze způsobů podle // § 503 ZŘS... 115 // ca) Obecný výklad... 115 // cb) Nařízení setkání s mediátorem... 116 // Kdy soud nařídí setkání s mediátorem 117 // Obsah usnesení...117 // Průběh mediace...117 // cc) Plán navykacího režimu...120 // cd) Uložení povinnosti realizovat styk pod dohledem orgánu sociálně-právní ochrany // dětí... 124 // ce) Výkon rozhodnutí setkáním povinného // s pedopsychologem... 125 // 4.3.9 Přímý výkon rozhodnutí (odnětí dítěte)... 126 // 4.3.10 Výkon rozsudku o neplnění povinnosti informovat // (§ 890 ObčZ)... 129 // 4.3.11 Náklady výkonu rozhodnutí o péči...131 // a) Pojem nákladů řízení... 131 // b) Náhrada nákladů mezi účastníky... 132 // XI // Obsah // ba) Náklady řízení o výkon a náklady výkonu...132 // bb) Náklady hrazené z pokut... 133 // Pojem nezbytné potřeby dítěte... 133 // К předpokladům pro vyhovění návrhu... 136 // К proceduře...137 // c) Náhrada nákladů řízení státu...139 // ca) Obecně к náhradě nákladů státu...139 // cb) Náhrada nákladů
státu ve specifických případech... 140 // 4.3.12 Specifika odvolacího řízení... 141 // 4.3.13 Bránění ve styku jako důvod pro nové rozhodnutí // o styku... 143 // 5. Řízení o rodičovské odpovědnosti [§ 466 písm. e) ZŘS]...144 // 5.1 Hmotněprávní a procesní vnímání pojmu rodičovské odpovědnosti... 144 // 5.2 Základní hmotněprávní pojmy...146 // 5.3 Vztah řízení o rodičovské odpovědnosti podle // § 466 písm. e) ZŘS к jiným řízením... 147 // 5.4 Obecně к řízení o rodičovské odpovědnosti...147 // 5.5 Řízení o pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti // podle § 868 ObčZ... 148 // 5.5.1 Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti // u nezletilého rodiče (§ 868 odst. 1 ObčZ)... 148 // 5.5.2 Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti // u nesvéprávného rodiče (§ 868 odst. 2 ObčZ)... 150 // 5.5.3 Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti // podle § 869 ObčZ...154 // 5.6 Řízení o omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu (§ 870 ObčZ) а к řízení o zbavení rodičovské odpovědnosti (§ 871 ObčZ)...155 // ČÁST DRUHÁ. Zvláštní předběžná opatření podle ZŘS...159 // KAPITOLA I. Společný základ...161 // KAPITOLA II. Předběžné opatření ve věcech ochrany před // domácím násilím...163 // 1. Obecně... 163 // 2. К podmínkám pro vyhovění návrhu... 164 // 2.1 Obecný výklad... 164 // 2.2 Dočasná ochrana před domácím násilím v užším
smyslu 166 // 2.2.1 Obecně... 166 // 2.2.2 К jednotlivým podmínkám ochrany před domácím násilím v užším smyslu... 167 // a) Pojem společného bydlení a rodinné domácnosti. 167 // b) Pojem nesnesitelného domácího násilí...169 // XII // Obsah // c) Potřeba ochrany vlastních práv...170 // d) Princip proporcionality... 171 // e) Opuštění části obydlí... 172 // 2.2.3 Ochrana dítěte před domácím násilím...173 // a) Ke vzájemnému vztahu předběžných opatření // podle § 400 a násl. a § 452 a násl. ZŘS... 173 // b) Přítomnost dítěte při domácím násilí vůči // jinému... 174 // 2.2.4 Vztah předběžného opatření podle § 400 a násl. // ZŘS к „obyčejným“ předběžným opatřením podle // § 76c OSŘ... 174 // 2.3 Ochrana před tzv. stalkingem... 176 // 3. К průběhu řízení o ochraně před domácím násilím a stalkingem . 177 // 3.1 Obecně к proceduře... 177 // 3.2 Příslušnost soudu... 178 // 3.3 К aktivní legitimaci... 179 // 3.4 Zahájení řízení a dispozice s návrhem...181 // 3.5 Obsah návrhu, odstraňování jeho vad...183 // 4. Účastníci řízení... 184 // 5. Blíže к pravidlům osvědčování a dokazování... 189 // 6. Poznámky к formulaci výroku usnesení... 191 // 7. К odvolacímu řízení... 195 // 8. Zánik účinků předběžného opatření... 198 // 8.1 К zániku účinků předběžného opatření uplynutím doby 199 // 8.2 Rozhodování o prodloužení doby trvání
předběžného opatření...201 // 8.2.1 Návrh na prodloužení...201 // 8.2.2 Procedura prodloužení předběžného opatření...202 // 8.2.3 Podmínky pro prodloužení doby trvání // předběžného opatření...204 // 8.2.4 Vztah mezi návrhem na prodloužení a novým // návrhem...208 // 8.2.5 Na jak dlouho lze předběžné opatření prodloužit 210 // 8.3 Zrušení předběžného opatření...210 // 8.3.1 К proceduře...210 // 8.3.2 Podmínky pro zrušení předběžného opatření 214 // 9. Výkon předběžného opatření...216 // 9.1 Prvotní výkon...216 // 9.2 Uložení povinnosti třetí osobě...221 // 9.3 Opětovný výkon...222 // KAPITOLA III. Předběžné opatření upravující poměry dítěte — 225 // 1. Vztah mezi hmotněprávní a procesní dočasnou úpravou poměrů dítěte...225 // 2. Základní srovnání staré a nové úpravy...226 // XIII // Obsah // 3. Začlenění předběžného opatření podle § 452 a násl. ZŘS // do systému ostatních předběžných opatření...229 // 3.1 Kdy vydat obyčejné a kdy speciální předběžné opatření 229 // 3.2 Vztah к předběžném opatření o ochraně před domácím násilím...232 // 4. Důvody pro vydání předběžného opatření podle § 452 a násl. // ZŘS...233 // 4.1 Vztah § 452 a násl. ZŘS ke speciálním právním normám ... 233 // 4.2 Zájem dítěte jako základní předpoklad pro vydání předběžného opatření...235 // 4.3 К dalším důvodům pro nařízení
předběžných opatření // podle § 452 ZŘS...236 // 4.3.1 Společné důvody...236 // 4.3.2 Důvody pro vydání předběžného opatření // podle § 452 odst. 1 ZŘS...238 // a) Obecný výklad...238 // b) Pojem nedostatku řádné péče...239 // c) Vážné ohrožení nebo narušení života, normálního vývoje nebo jiného důležitého // zájmu dítěte...240 // 4.3.3 К důvodům pro svěření dítěte do pěstounské péče // po přechodnou dobu...242 // a) Obecný výklad...242 // b) Vztah к meritornímu řízení...243 // 5. Prodloužení předběžného opatření...244 // 5.1 Obecný výklad...244 // 5.2 Podmínky pro prodloužení předběžného opatření podle // § 452 odst. 1 ZŘS...247 // 5.2.1 Vymezení podmínek pro prodloužení...247 // 5.2.2 К prodloužení předběžného opatření nad šest // měsíců...249 // 5.2.3 Procesní poznámky к řízení o prodloužení // předběžného opatření...251 // 5.3 К přezkoumání důvodů pro trvání předběžného opatření // o svěření dítěte do přechodné pěstounské péče...252 // 6. Zrušení předběžného opatření...254 // 6.1 Obecný výklad...254 // 6.2 К oprávnění podat návrh na zrušení předběžného opatření.. 256 // 6.3 Další návrh na zrušení předběžného opatření...257 // 7. Průběh řízení o předběžných opatřeních dle § 452 ZŘS...260 // 7.1 Obecný výklad...260 // 7.2 Využitelnost předběžného opatření po zahájení // meritorního
řízení...262 // 7.3 Doručování předběžného opatření...263 // 7.4 Povinnost zahájit meritorní řízení...265 // XIV // Obsah // 7.5 Návrh na vydání předběžného opatření...266 // 7.5.1 Náležitosti návrhu...266 // 7.5.2 Odstraňování vad návrhu...267 // 7.6 Poznámky к výroku předběžného opatření а к vázanosti // soudu návrhem...269 // 7.7 Účastníci řízení...271 // 7.7.1 Obecný výklad...271 // 7.7.2 К navrhovateli...274 // 7.7.3 Zastoupení dítěte...275 // a) Obecný výklad...275 // b) К právu opatrovníka podat odvolání do předběžného opatření. Kdy dojde // к jeho ustanovení...275 // c) К osobě opatrovníka...276 // 7.8 Dokazování...278 // 7.8.1 Princip omezené aplikace vyšetřovací zásady...278 // 7.8.2 Zjištění názoru dítěte...280 // 7.9 Odvolací řízení...282 // 7.9.1 Obecný výklad...282 // 7.9.2 Nové skutečnosti vznesené až v odvolacím řízení 285 // 8. Poznámky к výkonu předběžného opatření...286 // Seznam citované literatury...289 // Věcný rejstřík...293 // XV

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC