Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.02.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2015
297 stran : ilustrace, noty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7510-173-0 (brožováno)
čeština
Nad názvem: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, kabinet literárněvědné komparatistiky
Obsahuje bibliografii na stranách 241-270, bibliografické odkazy a rejstřík
Český a polský text, částečně souběžný anglický text, anglická, česká a polská resumé
001461691
OBSAH // ANOTACE /Libor Martinek/...9 // STRUKTURALISMUS, TEORIE KOMUNIKACE, // SÉMIOTIKA, MEZIOBOROVÉ INSPIRACE...11 // 1/ DWIETRADYCJE POLSKIEGO ŠTRUKTURALIZMU // W LATACH TRZYDZIESTYCH XX WIEKU /Seweryna Wyslouch/...13 // 1.1 W kr§gu lingwistyki de Saussure’a...13 // 1.2 W kregu Floriana Znanieckiego i Gestaltpsychologie...18 // 1.3 Zakoňczenie...21 // 2/ К POJETÍ ESTETICKÉ HODNOTY V DÍLE JANA MUKAŔOVSKÉHO A JEHO NÁSLEDOVNÍKŮ (SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM // К PROBLEMATICE MEZITEXTOVOSTI) /Libor Martinek/...23 // 2.1 Estetická funkce a konkretizace díla ...23 // 2.2 Axiologie v literární vědě...26 // 2.3 Mezitextovost (intertextualita)...27 // 2.4 Závěrem ...30 // 3/ OD DOMINANT!’ К DEFORMACI. // POZNÁMKY К ARCHEOLOGIÍ DVOU POJMŮ ČESKÉHO LITERÁRNĚVĚDNÉHO STRUKTURALISMU V DÍLE // JANA MUKAŔOVSKÉHO /Michal Kříž/...31 // 3.1 Jak rozumět pojmu archeologie а jaks nim pracovat?...31 // 3.2 Dominanta jako vývojová dynamičnost struktury...33 // 3.2.1 Deformace jako záměrná aktualizace uměleckého díla...36 // 3.2.2 Dominanta a struktura umění...38 // 3.2.3 Dominanta v systému uměleckých funkcí, norem a hodnot...39 // 3.2.4 Deformace a estetická norma...40 // 3.2.5 Konstitutivní principy a estetická norma // (funkce konstitutivních principů vzhledem к estetickým normám)...41 // 3.2.6 Dominanta a vývoj...42 // 3.3 Shrnutí...43 // 4/ MUKAŔOVSKÉHO KRITIKA STRUKTURALISMU // NA POZADÍ KULTURNÍHO TYPU /Richard Změlík/...45
// 4.1 Vymezování hranic...45 // 4.2 Mezi strukturalismem a marxismem...49 // 4.3 Mukařovského noetický obrat...52 // 4.4 К modelu socialistické kultury...56 // 4.5 Vědecká metoda a kulturní typ...58 // 5/ MLUVÍM, ABYCH BYL SLYŠET. POZNÁMKY // К JAKOBSONOVĚ STRUKTURÁLNÍ SÉMIOTICE/VítGvoždiak/...61 // 5.1 Znaková univerzalita...63 // 5.2 Znaková univerzalita: obecné principy...64 // 5.3 Znaková univerzalita: arbitrárnost a typologie znaků...65 // 5.4 Sémiotika komunikace...68 // 5.5 Zpráva a kód...70 // 5.6 Závěr...72 // 6/ STRUKTURALIZM A NOWOCZESNE LITERATUROZNAWSTWO // POLSKIE/Joanna Barska, Katarzyna Kaczmarczyk/...75 // 6.1 Strukturalizm: wprowadzenie...75 // 6.2 Znaczenie i zasi?g štrukturalizmu w badaniach Iiterackich...77 // 6.3 Teoria vs. teorie (literatury)...80 // 7/ JAZYKOVÁ KOMUNIKACE JAKO SPECIFICKÁ ČINNOST/LadislavTondl/...83 // 7.1 Úvodní poznámky...83 // 7.2 Hlavní rysy a složky komunikační činnosti...83 // 7.3 Význam a kompetence účastníků komunikace...86 // 7.4 Důležité cíle komunikace a účastníků komunikace...87 // 7.5 Předpoklady přijetí a informačního zisku příjemce sdělení...88 // 7.6 Sdělení chápané jako specifický artefakt...89 // 8/ „SLABÉ OGNIWO STRUKTURY”. ODBIORCA W POLSKIEJ // SZKOLETEORII KOMUNIKACI! LITERACKIEJ/Aleksandra Jastrz?bska/...91 // 8.1 Czytelnik - „šlepa plamka teorii”?...91 // 8.2 Dzieloliterackiew ruchu...92 // 8.3 Obraz czytelnika...94 // 8.4 Style odbioru...96
// 8.5 Publicznošé literacka...98 // 8.6 Empiryczne badania nad odbiorem...100 // 8.7 Przyszlošé poetyki odbioru...101 // 8.8 Notoryczna otwartošc...103 // 9/ CHVÁLA BEZVÝZNAMNOSTI A SÉMIOTIKA/Jarmila Doubravová/... 105 // 10/ SÉMIOTICKÉ POJMY PRAŽSKÉHO LINGVISTICKÉHO KROUŽKU NA AMERICKÉM KONTINENTĚ ATEORIE EMOTIVNÍHO JAZYKA // /Bronislava Volková/... 111 // 11/ STRUKTURALISMUS A SÉMIOTIKA /Tomáš Hoskovec/... 121 // 11.1 Smrt strukturalismu...121 // 11.2 Uchopení strukturalismu...122 // 11.3 Rozmanitost strukturalismu...124 // 11.3.1 Paříž-Ženeva: dědictví Saussurovo...125 // 11.3.2 Pražské ohnisko funkčního strukturalismu...128 // 11.3.3 Kodaňské ohnisko imanentního strukturalismu...131 // 11.3.4 Pařížská škola interpretatívni sémantiky...136 // 11.4 Strukturalismus a sémiotika...139 // 12/ STRUKTURALIZM A MUZYKOLOGIA (POLSKA). // KILKA UWAG O DIE LORELEI II FRANZA LISZTA W ŠWIETLE // ANALIZY NARRATOLOGICZNEJ /Malgorzata Gatnrat/... 143 // 12.1 Strukturalizm i narratologia...143 // 12.2 Narratologia i muzyka... 145 // 12.3 Narratologia muzycznaw Polsce...148 // 12.4 Die Lorelei II Franz Liszta w šwietle analizy narratologicznej...149 // POSTSTRUKTURALISMUS, // POSTMODERNISMUS...155 // 13/ SÁZKA NA BUDOUCÍ HODNOTU MINULOSTI: CO SE ZTRATILO PO CESTĚ SOUČASNÉHO STRUKTURALISMU, SÉMIOTIKY A ESTETIKY Z HLEDISKA METAKRITIKY/Emil Volek/... 157 // 13.1 Úvod...157 // 13.2 „Teoretická scéna“...160 // 13.3 Strukturalismus vs. poststrukturalismus...
162 // 13.4 Pražská škola a její skryté poklady: sémiotika...164 // 13.5 Sémiotická estetika Jana Mukařovského... 167 // 13.6 Budoucnost a minulost splývají při hledání nového paradigmatu...169 // 14/ ČESKÝ STRUKTURALISMUS A FIKĆNI SVĚTY LITERATURY/Martin Charvát/. .. 171 // 14.1 Arbitrárnost znaku u Ferdinanda de Saussura...171 // 14.2 Jan Mukařovský: Autonomie uměleckého díla... 172 // 14.3 Roman Jakobson a problematika básnického jazyka...174 // 14.4 Stylistika a poetika: Lubomír Doležel... 176 // 14.5 Pražská škola a fikční světy... 178 // 14.6 Fikční světy: Konstituce...179 // 14.7 Rozhledy a výhledy: Fikční světy a kognitivní véda...182 // 14.8 Závěr...183 // 15/ FILOZOFIE A PARADIGMA LITERÁRNÍ VĚDY/Wojciech Kalaga/... 185 // 15.1 Prastará spojenectví...185 // 15.2 Zména paradigmatu...187 // 15.3 Drobení základů...188 // 15.4 Soumrak estetické nevinnosti - ideologická demystifikace literatury...195 // 15.5 Rozmytí hranic - kulturni kontextualizace...199 // 15.5.1 Literatura / filozofie, vnitřek / vnějšek... 199 // 15.5.2 Literatura/kultura, nízké/vysoké...200 // 15.6 Horizonty času-historická kontextualizace...201 // 15.7 Shrnutí...204 // 15.8 Kritická praxe. Vchody a brány...205 // APENDIX // 211 // 16/ NĚKOLIK POZNÁMEK NA OKRAJ JEDNOHO VÝROČÍ. // MICHEL FOUCAULT (1926-1984) /Hana Bednaříková/...213 // 16.1 Kontexty a setkávání...214 // 16.2 Opus opificem probat...217 // 17/ MOJE ŠTRUKTURALISTICKÉ
ZAČÁTKY/Aleš Hainan/... 219 // KLÍČOVÁ SLOVA - SLOWA KLUCZOWE - KEYWORDS // /ке všem kapitolám - do wszystkich rozdzialów/...221 // ABSTRAKTY - ABSTRACTS /ке všem kapitolám - do wszystkich rozdzialów/...225 // SUMMARY/Libor Martinek/...235 // LITERATURA /ke všem kapitolám - do wszystkich rozdzialów/...241 // AUTORSKÉ PROFILY- BIOGRAMY...271 // EDIČNÍ POZNÁMKA-NOTA EDYTORSKA/Libor Martinek/...285 // JMENNÝ REJSTŘÍK - INDEKS OSOBOWY // 287
(OCoLC)944218639
cnb002766275

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC