Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017
590 stran : ilustrace, mapy, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-566-6 (vázáno)
Česká historie ; sv. 34
Obsahuje bibliografii na stranách 456-530, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001461889
Obsah // Pár slov na začátek // 583 // oesAH // I. V ZRCADLE HISTORICKÉHO VNÍMÁNÍ // /. Mnoho tváří václavovské doby... // Václavovská doba v hisloriografickém odkazu (I I) Palacký a následovníci (12) Ediční zpřístupňování (13) Susta (14) Graus, // Fiala (16) Zájem sousedního bádání (17) Balzer W lodarski, Jurek a polské přínosy (18) Vaniček, diskuse nad rázem přemyslovské monarchie (19) Charvátová. Dvořáčková-Malái, Jan (19) kukačka. // Kirt (21) Diplomatická produkce. Havel (21) Zbraslavská kronika (22) Otacher Štýrský (22) Kole subjektivního vnímání (23) // 2. Skryté samozřejmosti... // Středověk a dnešek (23) Kvalita cest (24) Cestovní rychlost (24) Vojenská tažení (25) Jejich dopady (26) Dlouhý zrod měst (28) Obezdění Pražského Města (29) Kdo stavěl hrady? (30) Náročnost hornických prací (30) Ekologické následky (31) Problémy s drobnou mincí (32) Rozptyl duchovenských majetku (32) Vytyčování a objezdy (33) Letmí udílení (34) Převody zemí a oblastí (34) Od trini ? městům (35) Orientace v prostoru (35) Ochrana zemské hranice (35) Posuny v chápání času (36) Naplňování církevních norem (37) // Kádnost manželství (37) Písemná sdělnost (38) Obecná vzdělanost (39) // II. PRÍZRAKY „ZLÝCH LET“ // 3. Každé rozdelené království pustne... // Smrt Přemysla Otakara II. (43) Kumulace negativních jevu (43) Možnosti vládního řešení (44) Habsburk na Moravě (45) Styky
jižní Mora ty s Rakousy (45) Biskup Bruno pověřen dohledem nad severní Moravou (46) Ota V. Braniborský a Jindřich IV. Vratislavský (46) // Rozvolnění řádu (47) Reakce Kunhuty, vstup krále Rudolfa do Čech (48) Smírná ujednání, zástupnictví markraběte Oty v Cechách, Morava do rukou krále Rudolfa (49) Poručenství ve středověku (50) Hrozba rozdělení monarchie (50) Představy markraběte Oty a krále Rudolfa (51) „Sňatek" Václava s Gulou (52) Rozdíly v postavení české a moravské šlechty (53) Markrabě Ota a Kunhuta (54) Vherské // 584 // DO TŘÍ // KORUN // klenoty (54) Královská rodina na Bezdězu (55) Kunhuta na Opavsku (55) Její dvůr (57) Tobiáš z Benešova pražským biskupem (58) Sněmy v Cechách (59) Převoz Václava do Špandavy (60) Pokles autority poručenské správy (60) Loupení a žhářství (62) Opory Otova zástupnictví (63) Proměnlivá stranictví a spojenectví (64) Pražští purkrabí (64) „Braniborská“ strana (65) Situace na Moravě (66) // Reakce krále Rudolfa na kroky markraběte Oty, tažení do Cech (67) // Sněm, biskup Tobiáš pověřen správou země (68) Stav setrvalého násilí, ústrky církvi (69) Sněm z května 1281: snahy o zemský mír, opatření proti rušitelům (70) Pražský dominikánský klášter (70) Smrt biskupa Bruna, volba Dětřicha z Hradce (71 ) Král Rudolf opouští Vídeň, pověření pro jeho syna Albrechta (71) Albrecht Saský správcem Moravy (72) // 4. Život jde přesto
dál...72 // „Prudký lijavec“ z června 1281 (73) Otřesné kulisy hladu a nemocí (74) Také v sousedství, nejvíce ale postiženy české země (74) // Škody církevních ústavů (75) Smrt Anežky Přemyslovny (76) Otálení s návratem Václava (77) Panští odpůrci „Braniborců“ (78) Okruh biskupa Tobiáše (79) Postoje Vítkovců (79) Jednání o Václavův návrat, podmínky markraběte Oty (80) Otřesy na Moravě (81) Příchod vévody Mikuláše na Opavsko (82) Vytlačování Kunhuty a Závise (83) Návrat Václava II. do Prahy (84) Slavnost vjezdu (84) Dominance skupiny biskupa Tobiáše a Purkarta z Vimperka (84) Zrušení Otových požadavků (85) Návrat Moravy (86) // 5. Utlum správy a veřejného dění...86 // Váha podkomořství (86) „Důchody“ světských kurfiřtů (87) Zadrhnutí výběrčích mechanismů (87) Cenové relace (88) Otovy finanční požadavky (88) Moravské podkomořství (89) Moravské sněmy a soudy (90) Integrační snahy olomouckých biskupů (91) Větší stmelenost moravské šlechty (91) Rozsah vítkovského vlivu (92) „Sněmíky“ v Cecluích (93) Připomínky monarchické jednoty (94) Šlechta a král (95) // III. KLOPOTNÁ OSMDESÁTÁ // 6. Čí je král?...99 // Pojítka mezi šlechtou (99) Její členění (100) Původ Závise z Falkenštejna (100) Majetky krumlovských Vítkovců (101) Drkolná a hrad Falkenštejn (101) Ota Durynský a Otacher Štýrský o Závišovi (103) Otazníky s využitím formulářů
(104) Závis s Kunhutou v Praze, ovládnutí dvora (105) Zatlačení skupiny „patriotů“ (106) // Obnova záští a nepokojů v Cechách (106) Příměří z května 1284 (107) Věrnostní přísahy (108) „Obnova“ královského dvora (109) Vybavení úřadů (109) Přední oficia (110) Závis jako představitel „královské“ strany (111) Zájem krále Rudolfa o české dění (111) Jeho nevraživý vztah ? Závišovi (112) // 112 // 7. Závišovská mezihra... // Dohoda s vévodou Mikulášem o Opavsku (113) Chebska svatba, Závišova opatrnost (114) Guta odjíždí nazpět (115) Václav zapojován do říšských věcí (115) Sňatek Záviše a Kunhuty (115) Kolektivní privilegium pro města (116) Závis na vrcholu (117) Smrt Kunhuty, její nelichotivá hodnocení (117) Václavův dar Závišovi a jeho synovi (118) Založení kláštera augustiniánů-eremitů pod Pražským hradem (118) Začátek moravského tažení Václava a Záviše (119) Poměry v markrabství, opevňování míst (120) Vojenské úspěchy (120) Brněnské shromáždění, přísahy (121) Václav a Závis v Brně (121 ) Druhá Václavova výprava (122) Účinek moravských tažení (122) Opozičníci se mění ve státotvůrce (123) Zpevnění Václavova sebevědomí (123) Výpad do Kladska? (123) Okolnosti Gutina příjezdu (124) Pokles Závišova vlivu (125) Jeho zájem míří do Uher (125) Dramatické poměry v arpádovskěm rodě (126) Obavy Habsburků (127) Slábnutí Závišovy pozice,
nové kolo vnitřních zápasů (127) Krach první Závišovy svatební cesty (128) Sňatek Záviše a Alžběty, odjezd na Svojanov (129) Síření zóny nepokojů do Rakous, angažmá Albrechta Habsburského (129) Tlak tobiášovské a purkartovské opozice (130) Mentální proměny závišovské „strany“ (130) Václavova nedůvěra ? otčímovi (131) Bizarní rodinné poměry krále Václava (131) Porada o Závišově orestování (132) Jeho internace (133) První „kádrové“ změny (134) Generační výměna šlechtické elity (135) // 585 // OBSAH // 8. Hledání ztraceného...135 // Koncepční plány Habsburků a realita (135) Výbušné Uhry (136) // Slezské průsečíky (136) Modernizace centrálního Slezska, // Vratislavsko (137) Vzestup Jindřicha IV Probuse (137) Probus ve Vídni obléněn? (138) Jeho spor s vratislavským biskupem Tomášem (138) // Václavův list Arnoldovi Bamberskému (139) Závišův projekt obnovy otakarovské „říše“? (139) Nesnáze Habsburků (140) Krach wůrzburských jednání (140) Korutany a Kraňsko po 1276 (141) // Bamberská léna (142) Nedůraznost nároků pražské politiky (143) // První zahraniční iniciativa Václava IL? (143) Smysl příměří z května 1288 (144) Nový akcent: Kazimír Opolsko-Bytomský českým leníkem (145) Kontext se zápasy o Krakov (146) Krakovská usilování Jindřicha Probuse (146) // 9. Zkrocení vítkovské frakce...147 // Královo okolí (147) Štěpení závišovské strany (147)
Úsilí o její ekonomické podtětí (148) Chystaná směna krále Václava s Fridrichem Klementem (148) Předměty směny (149) Úskalí (150) Souhlas krále Rudolfa (151) Lokalizace míst (151) Odmítnutí Závišových nároků (152) Různorodost územních položek (153) Odstoupení od směnného záměru (154) Nové útoky na biskupská zboží (155) // Vrácení arcičíšnictví a elekčního práva (156) Udělení Cech v léno Václavovi (156) Opavská schůzka českého krále s haličským knížetem (157) Václav II. do Erfurtu (158) Údajná antiváclavovská // 586 // DO TŘÍ // KORUN // koalice (158) Opatření ? posílení Václavovy autority (159) Arnold Bamberský (159) Král Rudolf a římská jízda (159) Václavova „plná moc“ pro habsburskou volbu (160) Smrt vévody Rudolfa (161 ) Smrt Jindřicha IV. Probuse (161) Odsouzení Závise (162) Václav opět v Erfurtu (162) Václavovi „léna“ uvolněná Probusovou smrtí (163) Rada krále Rudolfa (163) Stětí Závise před Hlubokou (163) Závišovo hodnocení (165) Sezení na Nižboru (166) Role cizích rádců (167) Přípravy na exil Závišových blízkých (167) Trest vyhnání v českém právu (168) Osudy poražených (168). ...i přizpůsobivých (168) Náhrady pražskému biskupství (169) Tvrdé účtování (169) Zisky Benešoviců (170) Proměny majetků sepekovské linie (170) // IV. SLIBNÉ POČÁTKY DEVADESÁTÝCH // 10. Obnova prosperity...I75 // Role krále (175) Recepty klášterů ?
překonání nepřízně, Vilémov (176) Doživotní užívání (177) Otázka odchodu poddaných do měst (178) Propůjčování majetku (179) Trpělivost církve (180) Další formy podnikání a majetkových transakcí (181) Městské rychty (183) Sběh ke Kutně (184) Mincovní reforma, pražský groš (184) Akcelerace hospodářského vývoje (185) Důsledky stříbrného bohatství (185) // 11. Cas vyčkávání ...186 // Svatá říše římská (186) Její vztah ke střední Evropě (187) Genetické shody středoevropského vývoje (187) Panovník a zemská reprezentace (188) Vstup Habsburků (189) Askánci, // Wittelsbachové (190) Wettinové (191) Otázka Míšeňská a Durynska (192) Údělné Polsko (193) Snahy o sjednocení (194) Role Krakova (194) Situace v Malopolsku (195) Knížata-sjednotileté (196) // Útoky z východu (197) Role hradů (198) Hustá spleť polského kronikářství a analistiky (198) Usilování o Krakov (199) Korunovační plány Jindřicha Probuse (200) Jeho závěť (202) Diskuse o její pravosti (202) Nový uherský král Ondřej III. (203) Nároky neapolských Anjouovců, Habsburků a papežství (204) Bernard z Kamence do českých služeb (205) // 12. Vstup do velké politiky...206 // Propojení zájmů Václava a krále Rudolfa (206) Habsburkova vstřícnost (207) Privilegia pro Václava (208) Dědická dohoda Probuse s Přemyslovci? (209) Kladsko opět ? Čechám (209) Kladští purkrabí (210) Ovládnutí Vratislavi Jindřichem V.
Lehnickým (211) // Hrabě Albrecht z Hohenbergu českým leníkem (211) Napření zájmu ke Krakovu (212) Závislost dalších hornoslezských knížat (212) Otázka nároků ke krakovské zemi (213) Rezignace Přemysla II. Velkopolského na Krakovsko (214) České výpravy, rozpory pramenů (214) Odvoz polské koruny z Krakova (215) Výsada pro Krakovsko a Sandoměřsko (216) Smrt krále Rudolfa (216) Jeho hodnocení (217) // Uzemní tlaky ze strany Francie (217) Volby v Říši (218) Účasti z Cech (219) Odpor ke kandidatuře vévody Albrechta (220) Vlna odbojů a povstání (220) Váhavost českého krále (221) Převod Chebu a Chebska (222) Snahy získat Václava pro Albrechtovu volbu (222) Žitavská ujednání (222) Odchod Arnolda Bamberského, vliv probošta Bernarda (223) Listy zvoucí do Frankfurtu (223) Chystaná Václavova korunovace? (224) V předvečer frankfurtské volby (225) // V. NOVE PROJEKTY // 13. Nasavská vsuvka...229 // Zvolení Adolfa Nasavského (229) Tajemný Konrád z Tečku (230) Listina z Andernachu (230) Douška ohledně Rakous (231) Skála Adolfových „příbuzných“ (231 ) Sepětí Adolfa s Kolínem (232) Role Porýní (232) // Postoj české legace (233) Trik probošta Bernarda? (234) Koncese českému králi, sňatkové spojení (234) Milosti dalším adresátům (235) // Adolfova korunovace (236) Pokračují přísliby (236) Problémy v Sandoměřsku (237) Tažení proti Lokýtkovi (237) Václav rytířsky opásán (238) Podrobení Lokýtka,
série říjnových listin (238) Lokýtek českým leníkem (239) Role arcibiskupa Swinky (239) Postoj Přemysla Velkopolského (239) Schůzka Adolfa s Albrechtem v Hagenau (240) // Mlčení o českých nárocích (240) Styky s východem (241 ) // 587 // OBSAH // 14. Míšeňské vyhlídky...241 // Založení zbraslavského kláštera (241) Rozsah fundace (242) // Středověká měřítka síly a moci (242) Lidé okolo krále (242) Svědkové z června 1294 (243) Příběh kněze Alexia (244) Probošt Bernard míšeňským biskupem (245) Smrt Fridricha Tuta, štěpení Míšeňská (245) Fridrich Klement na vedlejší koleji (246) Lenní pyramida v Míšeňská, role biskupa Bernarda (247) Sbližování pražského a vídeňského dvora (247) Obtíže krále Adolfa (248) Jeho smíření s rýnskými Wittelsbachy (249) Avizovaný zájem o říšskou Itálii (249) Prodej Durynska králi Adolfovi (250) Jeho dvojí tažení do Míšeňská (250) Anglofrancouzský spor, jeho nadregionální dimenze (251 ) Smlouva králů Adolfa a Eduarda (251) Anglické subsidie (252) Přesto Adolfova zadluženost (252) Vyznění jeho angažmá pro Anglii do prázdna (252) // 15. Kališská lekce...253 // Korunovace Přemysla II. Velkopolského (253) Reakce Prahy (253) // Spojení Velkopolska s Gdaňským Po mořím (254) Svatopetrský denár (255) Neklid v Malopolsku, povolání krakovského biskupa do Prahy (256) Volba Jana Muškáty, spory o její kanonický průběh (257) Václav II. do Krakovská
(258) Korunovační rituál (259) „Kališský“ král (260) Dvojí rozměr označení Polonia (261) Povaha Přemyslova království (261) Jeho univerzální nebo partikulární ráz? (262) Změny ve Slezsku (263) Zavraždění krále Přemysla (263) // Původci a motivy (264) Dělba Hlohovčíka a Lokýtka o Velkopolsko (265) Úmrtí kolem Václava (266) Smrt Bernarda Míšeňského, jeho ocenění (267) Kariéra Petra z Aspeltu (269) Jan Muskata v Krakově (269) Problémy krále Adolfa (270) Grünhain (270) Šance Albrechta Habsburského (271) // 588 // DO TŘÍ // KORUN // VI. KRÁLOVSKÉ SACRUM V POLITICKÉ PRAXI // 16. Knize králem, ale král zůstává knížetem...275 // Reges raného středověku (275) Smysl korunovace (276) Vkládání koruny a pomazání (276) Ordines (277) Vladařské insignie (278) // Koruna (278) Svaté kopí (278) Právo udílet korunu (279) Mitra (279) Nastolování (280) Srovnání českého a říšského zvyku (280) Stirps regia (281) Král v českých souřadnicích (282) Královská ideologie (283) Otázka Vyšehradu (283) Království Vratislava II. (284) Knížecí základ královského panování (285) Rozměr pojmu „princeps“ (285) Regnum jako institucionální království (285) Král „Cechů“ a jeho oponenti (286) Království Vladislava IL a Přemysla Otakara I. (287) Konec pražského trůnního balvanu (288) Typy korunovací (288) Sváteční korunovace (289) Kdy vkládat korunu (289) Dědičný a volební princip (289)
Opožďování korunovací za nástupem (290) Adventus regis (290) Zákruty šlechtického práva volby (291) Prosazení užší královské rodiny (291 ) Pojem dědic (292) // „Pán a dědic“ ? Václava II. (292) Přihlášení ke královskému titulu (292) Mohučské napomenutí (293) Krátká prodleva ? francouzských a cášských korunovací (293) // 17. Pražská korunovace...294 // Důkladnost příprav (294) Převoz ostatků Přemysla Otakara II. (294) // Další úmrtí (294) Nároky na korunovační akci (295) Její veřejný rozměr (296) Petr Žitavský a Otacher (296) Volba dne a nákladnost slavnosti (297) Množství hostů, negativní jevy (297) Výčty knížat a biskupů (298) České poselstvo v Římě, papežovy listy (299) Reakce na Václavovo zdraví (299) Aspelt basilejským biskupem (300) Nové poselstvo do Říma ohledně mohučského arcibiskupa (300) Obřad podle římsko-germánského pontifikálu (300) Královo pomazání a korunování (301) Obraz uherské korunovace (301) Předkorunovační návštěva Vyšehradu? (302) Relace Otachera o vzhledu Václavovy koruny (303) Její možné osudy (304) Busta Karla Velikého z Cách (304) Otázka původu Svatováclavské koruny (304) Dění ve Zbraslavi (305) Nová králova pečeť (306) Naplněn smysl korunovace (307) Pražská politická vyjednávání, záměr Adolfova sesazení (307) Smrt královny Guty (307) // 18. Návrat Habsburků... // „Východní“ kurfiřti (308) Kořeny Adolfova pádu v
jeho zvolení (308) Kontakty opozice (309) Výzva ke schůzce do Frankfurtu (309) Česko- // uherské zásnuby ve Vídni (310) Albrechtovy sliby, reciprocita z Václavovy strany (311) Aktivizace krále Adolfa (312) Albrechtovo tažení ? Rýnu (313) Uherská a česká pomoc (313) Manévry obou stran (314) Přeložení schůzky do Mohuče (314) Ne papež, ale režie kurfiřtů (315) Protižidovské bouře (315) Mohučská schůzka kurfiřtů, Adolfovo sesazení (316) Zdůvodňující deklarace (316) Setkání obou vojsk (317) Bitva ? Göllheimu (317) Zabití Adolfa (318) Zajatci (318) Král Adolf jako dlužník (319) Výčitky Albrechtovi (320) Český podíl na vítězství (320) Nová Albrechtova volba (320) Kurfiřti poprvé jako kolegium (321) Korunovace (321) Vítězovy odměny a sliby (321) Míšeňsko, Osterland a Plíseňko českým lénem, výjezd krále Václava (322) Vytlačení Fridricha Čackého (322) Smrt Oty V Dlouhého (323) Sněm v Norimberku (323) Odmítnutí nároků Wettinů (323) Arcičíšnická služba (324) Její dobrovolnost s nesením královské koruny (324) Potvrzení zisku Pirny, nedotažení Albrechtových slibů (325) // VIL NEJEN KORUNA ČESKÁ // 19. Krakovem cesta nekončí...329 // Pokračují zájem o Míšeňsko (329) Nová Lokýtkova smlouva s Václavem (331) Tlak Hlohovčíka na Velkopolsko (331) Stabilita v Krakovskú (332) Lokýtkovy závazky z Klqki (333) Jejich naplnění i proti hlohovskému knížeti (334) Postoje vévody Mikuláše
(335) Aspelt do Říma, otázka jednání o polskou korunu (335) Kritické chvíle Lokýtka (336) Přípravy ? polskému tažení (337) Zasnoubení s polskou „dědičkou’ (338) Albrechtovo svolení ? polské akci (339) Postoje Braniborců a řádu německých rytířů (340) Tažení do Hnězdna, korunovace (341 ) Její slabé echo v polské analistice (342) Datum slavnosti (342) Míra honosnosti (343) Úspěch Hnězdna před Krakovem (343) Kontinuita s Přemyslovým královstvím (344) // Václavova nová titulatura (344) Lokýtkův exil (345) // 20. Kuning von Beemen...ne hát nichelen core...345 // Český panovník v optice Saského zrcadla (346) Je arcičíšník, ale nevolí (346) Vývoj elektorského sboru (347) Bula Venerabilem (347) „Knížata, která volí" (348) Skladba kurfiřtů, prosazení české účasti (349) Rok 1300: dobrá pozice Václava II. (349) // 21. Uherské pokušení: sukces nebo hazard?...350 // Nástroje polských zisků (350) Postavení piastovských knížat (351) // Absence krále Václava v Polsku (352) Smrt Ondřeje HI. v Uhrách (353) // Jeho vládní potíže, úsilí Neapole (353) Uherští magnáti a oligarchové (3154) Zájem papežství (355) Rozštěpení uherské veřejnosti (355) Opozice vůči Anjouovcům, její poselstvo do Cech (356) Vyslání legáta Mikuláše (358) Václav přijímá českou kandidaturu (358) Příbuzenství Neapolců a Přemyslovců (359) Role // 589 // OBSAH // českých peněz a darů (360) Relikty společné
minulosti Čech, Polska, Uher (361) Jednání ? Hodonína, přijetí českého prince (362) Další zisky uherských předáků (363) Štěpánská koruna (364) Nadějné začátky Václava-Ladislava (365) Úspěch nebo neúměrné riziko? (365) Kysečtí, Matouš Čák (366) Aktivita papežské kuňe (368) Hodnocení Václavova kroku (368) // 590 // DO TŘI KORUN // Součty a výhledy... // Moravské pole a jeho důsledky (370) Řetěz „zlých leť‘ (370) Opětovné spojení „rozděleného“ království (371) Klika Záviše z Falkenštejna (372) Postupná stabilizace, završení procesu „obnovy“ (373) Hospodářské oživení, městská síť (373) Václav mezi elektory (373) Hornictví, mincovní reforma (374) Průniky do Slezska a Polska (374) Přemysl II. Velkopolský (375) Lokýtek, Václavova korunovace ve Hnězdně (375) Vztah krále a šlechty (376) Obnova zájmu o Míšeňsko (376) Role králových poradců (377) Vymření Arpádovců (377) Václavův syn uherským králem (377) Rizika „uherského“ kroku (378) Tlaky na královy finance (378) Bilance ? roku 1301 (379) // Poznámky...380 // Prameny a literatura...456 // Seznam vyobrazení...531 // Resumé: Up to Three Crowns. // The last boom of the Přemyslids (1278 1301)... 534 // Rejstřík osob, míst a nej důležitě]sich pojmů...543
(OCoLC)1022796240
cnb002958343

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC