Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Academia ; Brno : Masarykova univerzita, 2017
386 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2699-6 (Academia ; brožováno)
ISBN 978-80-210-8529-9 (Masarykova univerzita ; brožováno)
Společnost ; sv. 18
Obsahuje bibliografii na stranách 362-381, bibliografické odkazy a rejstřík
001461932
Obsah // Úvod 13 // 1— Post-transformační proměny českých novinářů v rámu globální profesní krize 21 // 1.1— Transformace a rekonstituce domácích zpravodajských médií a její nezamýšlené důsledky 25 // 1.2— Příčiny existenční a existenciálni krize v žurnalistickém poli 28 // 1.2.1— Profesně existenciálni krize jako důsledek tlaku vnějších faktorů oslabujících autonomii žurnalistického pole 30 // 1.2.2— Krize v žurnalistickém poli: jeho štěpení a obrana 33 // 1.3— Symptomy blížící se paradigmatické změny: hybridizace // a virtualizace novináře mizejícího za hranicemi veřejného zájmu 35 // 1.3.1— Konec čtvrtého stavu a jeho služby veřejnému zájmu v etapě rozptýleného publika? 39 // 2— Kdo je a kdo není (český) novinář? 43 // 2.1— Klíčový definiční znak: profesionalizovaná společenská odpovědnost 47 // 2.2— Obtíže s definicí: žurnalistika s přívlastky 49 // 2.2.1— Pokus o deskriptívni definici 50 // 2.3— Český novinář v post-transformační etapě: předběžný profil 55 // 2.3.1— (Ne)zamýšlené důsledky generační transformace: přetrvávající socioprofesní a hodnotová specifika 56 // 2.3.2— Transformační paradox: profesionalizovanější novináři s rostoucím pocitem ztráty profesní autonomie 66 // 2.3.2.1—Profesní autonomie 70 // 2.4— Čeští žurnalisté v post-transformační fázi 75 // 3— Konstruktéři ontologického bezpečí ve
spirále nedůvěry 79 // 3.1— Žurnalisté jako spolutvůrci ontologického bezpečí 82 // 3.1.1—Důvěryhodnost jako klíčový předpoklad novinářské profesní existence 85 // 3.2— Nedůvěryhodná média optikou zahraničního výzkumu 86 // 3.3— Nedůvěra v domácím žurnalistickém poli: nedůvěryhodní žurnalisté nedůvěřující politickým institucím, vlastním publikům ani sobě 91 // 3.3.1— (Ne)důvěřivá publika 92 // 3.3.1.1— Sociodemografická struktura nedůvěřujících a její proměny 95 // 3.3.1.2— Nedůvěra vůči žurnalistům jako důsledek odlišných politických postojů novinářů a běžné populace? 99 // 3.3.1.3— Nedůvěra jako výsledek štěpení ideálně typického obrazu novináře 101 // 3.3.1.4— Diskurzy nedůvěry 104 // 3.3.2— (Ne)důvěřiví novináři za hranicemi svého pole: mezi nedůvěřivým hledáním důvěry a jejím apriorním odmítáním 114 // 3.3.2.1— Vztah novinářů a jejich konzumentů: apriorně udržovaná distinkce 115 // 3.3.2.2— Důvěra ? politickým institucím, jejich reprezentantům a prezidentovi 117 // 3.3.2.3— (Ne)důvěra v profesní komunitě: stabilizovaná pochybnost umocňovaná rolí sociálních sítí 126 // 3.4—Žurnalisté v bludném kruhu chronické nedůvěry: ekonomicko-technologické, mediálně-politické a hodnotové souvislosti 130 // 3.4.1— Čeští novináři ve spirále nedůvěry: nezamýšlený důsledek strukturální transformace českého
žurnalistického pole 134 // 4—Žurnalistická identita v procesu adaptivní strukturace a socio-technického štěpení 139 // 4.1— Formování a proměny žurnalistické identity v procesu adaptivní strukturace 142 // 4.1.2— Profesní identita jako dualita formálního a neformálního jednání ve formálních a neformálních strukturách 146 // 4.1.3— Profesní identita v procesu profesionalizace 151 // 4.1.3.1— Žurnalistický kapitál českých novinářů jako součást jejich profesní identity 154 // 4.1.3.2— Žurnalistická identita a profesně rolová identifikace 158 // 4.1.3.2.1— Proměny profesní identifikace: motivace, sebeobraz a satisfakce 159 // 4.1.3.2.2— Proměny profesně rolových typů: aktivisté s posláním vs. neutrální distributoři informací 166 // 4.1.3.2.3— Profesní identita optikou institucionálních rolí, epistemologických rámců a etických ideologií: relativizující tvůrci obsahů pro všechny vs. eticky rigorózní kritici moci 173 // 4.2— Žurnalistická identita v procesu uzavírání rozštěpeného subjektu: hranice profesní autenticity a autonomie 178 // 4.2.1— Příčiny bazálního (roz)štěpení žurnalistické identity optikou tří registrů lidské existence: imaginárního, symbolického a reálného 179 // 4.2.2— Štěpení a uzavírání žurnalistické identity jako výsledek pohledu do fantazmatického profesního zrcadla 184 // 4.2.3— Krize profesní identity jako krize žurnalistické
autenticity 189 // 4.2.4— Čtyři dimenze fragmentace žurnalistické identity a ohrožení z ní plynoucí 192 // 5— Na prahu žurnalistického pole: postoje a hodnoty nastupující novinářské generace v mezinárodní perspektivě 197 // 5.1— Komu se otevírá/komu se uzavírá žurnalistické pole? 201 // 5.1.1— Zděděný kapitál: žurnalistika jako obor pro mladé ženy ze středostavovských rodin 201 // 5.1.2— Získaný kapitál: víceoboroví polostudenti? 207 // 5.1.3— Hodnotové charakteristiky studentů žurnalistiky: proti hlavnímu proudu? 210 // 5.2— Slabé illusio studentů žurnalistiky jako možný zdroj dalšího oslabování/ štěpení žurnalistické profesní identity 214 // 5.2.1— Studijní motivace: žurnalistika jako nepříliš náročný obor vhodný i pro nerozhodné 215 // 5.2.2— (Ne)zájem o kariéru novináře a prostupné hranice s jinými povoláními 218 // 5.2.3— Profesní motivace studentů žurnalistiky: za vlastním uspokojením 220 // 5.2.4— Kariérní aspirace studentů: opatrní egoisti, tvůrci populárně-kulturních iluzí a idealističtí aktivisté 222 // 5.2.5— Představy studentů o žurnalistickém poli: nepříliš prestižní řemeslo s nejasnými hranicemi 227 // 5.3— Profesně rolová identita 234 // 5.3.1— Představy studentů o žurnalistických rolích: novinář jako šiřitel „čistých informací“ 234 // 5.3.2— Epistemologická východiska studentů: za „pravdou“ pomocí empirických
faktů? 237 // 5.3.3— Etické dimenze profesní role: kde jsou meze neutrální žurnalistické tvorby? 238 // 5.3.4— Žurnalistické vzdělávání jako (neúspěšný) pokus o vytvoření pevné profesní identity 244 // 6— Čeští novináři v generační optice: mezi pre-transformační a post-transformační zkušeností 251 // 6.1— Novinářské generace jako produkty generačního efektu? 256 // 6.2— Tři žurnalistické generace v kontextu pre-transformační, transformační a post-transformační sociální a kulturní zkušenosti 258 // 6.2.1— Sociální a kulturní kapitál jako příčina odlišné generační optiky? 263 // 6.2.2— Na cestě ? hodnotové homogenizaci žurnalistického pole 266 // 6.2.3— Profesní hodnoty a role jako indikátory generačního „profesního vyznání“ 275 // 6.2.3.1— Rolová dimenze 277 // 6.2.3.2— Profesně epistemologická a etická dimenze 281 // 6.2.4— Intergenerační homogenizace profesních postojů a prohlubující se profesně identitní štěpení: paradox pozdně moderní moci? 285 // 7—Novinářská řeč v proměňujícím se mocenském poli: mezi diferenciačně-emancipačním a kritickým scénářem 287 // 7.1—Novináři jako omezení suveréni a spolutvůrci sociálního řádu 290 // 7.1.1— Normotvorní profesionální zaříkávači uplatňující sociální kontrolu v roli moderních pastýřů 291 // 7.2— Mechanismy a příčiny atrofie habitualizované novinářské moci 295
7.2.1— Konec starého paradigmatu 299 // 7.3— Dva scénáře: posilování autonomie žurnalistické profese jako výsledek její diferenciace vs. oslabování novinářské role v procesu ekonomicko-technologické hybridizace 301 // 7.3.1—Možnosti a limity diferenciace žurnalistického pole 301 7A—Nová smlouva mezi novináři a veřejností? 305 // Přílohy 309 // č. 1—Použité metody, konstrukce výběrových souborů 311 č. 2—Screeningový dotazník 316 // č. 3—Dotazník: „Český novinář v komparativní perspektivě“ 317 č. A—Dotazník: „Kredibilita, prestiž a důvěra v žurnalistickém poli“ 337 č. 5—Dotazník: „Studenti žurnalistiky v evropském kontextu“ 342 č. 6—Základní cíle a struktura hloubkového rozhovoru 357 č. 7—Tabulky, grafy, schémata 359 // Literatura 362 Jmenný rejstřík 382
(OCoLC)1019635747
cnb002879371

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC