Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Galén, [2017]
254 stran : ilustrace ; 23 cm + 1 CD audio

objednat
ISBN 978-80-7492-314-2 (vázáno)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
Anglické a české resumé
001461954
Obsah // Autori...5 // Úvod...11 // 1§J§ Vývoj komunikace...13 // i 1.1. Vývoj mozku...15 // i 1.2. Vnímání a poznávání jako funkční systém mozku...18 // ?- Anatomie a fyziologie struktur a procesů v CNS, // které se podílejí na vývoji a realizaci řečové komunikace...21 // II 1. Centrální nervový systém...21 // II 1.1. Mozkové hemisféry...21 // II 1.2. Thalamus a hypothalamus...25 // Il 1.3. Limbický systém (lobus limbicus)...27 // Il 1.4. Mozkový kmen (pons cerebri)...28 // Il 1.5. Mozeček (cerebellum)...28 // Il 1.6. Komorový systém mozku...29 // II 1.7. Nervové dráhy (tracti et fasciculi cerebri)...29 // Il 1.8. Mozkové nervy a jejich jádra...30 // II 2. Artikulační a fonační orgány...33 // II 2.1. Artikulační systém...33 // 11 2.2. Fonační systém...35 // II 3. Centrální sluchové procesy...37 // II 3.1. Dichotické slyšení...38 // Il 3.2. Časové zpracování ...39 // II 3.3. Binaurální interakce...40 // HJ Jazykovědná hlediska ...43 // III 1. Fonetika...45 // lil 1.1. Akustická fonetika (Jan Vokřál)...46 // 7 // // Ill 2. Fonologie...50 // 111 3. Morfologie...51 // 111 4. Gramatika...51 // 111 5. Sémantika a pragmatika...52 // Fyziologický vývoj řeči...55 // Vývojové poruchy řeči - obecná část...61 // Y 1. Klasifikace vývojových poruch řeči...61 // Y1.1. Historie názorů na klasifikaci poruch vývoje řeči, // na níž mají podíl i čeští foniatři...62 // Y 1.2. Současné názory na klasifikaci
vývojových poruch řeči...64 // Y 2. Etiologie a genetika u vývojových poruch řeči...67 // Y2.1. Etiologie vývojových poruch řeči...67 // Y 2.2. Genetika u vývojových poruch řeči...70 // Y 3. Mezioborový pohled na poruchy vývoje řeči...74 // Y 3.1. Pohled neurologa na vývoj řeči a jeho poruchy (Soňa Nevšímalová)... 74 Y 3.2. Opožděný vývoj řeči z pohledu dětského klinického psychologa // (Dana Krejčířová)... .77 // Y 3.3. Opožděný vývoj řeči z pohledu foniatra...83 // Y 4. Diagnostika vývojových poruch řeči...86 // Y4.1. Vlastní vyšetření řeči...87 // Y4.1.1. Vyšetření rozumění řeči...87 // Y 4.1.2. Vyšetření řečové produkce (exprese) ...97 // Y 4.1.3. Posouzení morfologie a funkce v orofaciální oblasti...102 // Y 4.1.4. Vyšetření plynulosti řeči...103 // Y 4.2. Vyšetření hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky...104 // Y 4.3. Vyšetření laterality...106 // Y 4.4. Vyšetření čtení a psaní...106 // Y 4.5. Konziliárni vyšetření...106 // Y 5. Terapie vývojových poruch řeči (Eva Škodová)...112 // Y5.1. Rozvíjení řečových struktur...112 // Yývojové poruchy řeči - speciální část...117 // Y1 1. Prostý opožděný vývoj řeči...117 // Y1 2. Vývojová dysfázie...118 // Y1 2.1. Receptivní (percepční) vývojová dysfázie...120 // Y1 2.2. Expresívni vývojová dysfázie...122 // Y1 2.3. Smíšené formy vývojové dysfázie...123 // Y1 2.4. Diagnostika vývojové dysfázie...123
// Y1 2.5. Kombinace vývojové dysfázie s dalšími poruchami ve vývoji dítěte... 126 Y1 2.5.1. Klinické projevy neurologických dysfunkcí...126 // 8 // Y1 2.5.2. Zvýšený výskyt poruch pozornosti a hyperaktivity (Ivo Pack).127 // Y1 2.5.3. Vývojové poruchy učení...129 // Y1 2.5.4. Koktavost ...133 // Y1 2.6. Specifické poruchy vývoje řeči a EEG abnormality // (Soňa Nevšímalová)...138 // Y1 2.7. Vývojová dysfázie a syndrom Landauův-Kleífnerův...146 // Y1 2.8. Centrální porucha sluchu u vývojové dysfázie...148 // Y1 2.9. Sluchové evokované potenciály u vývojové dysfázie...155 // Y1 2.10. Vývoj laterality u dysfatických dětí ...162 // Y1 2.11. Vývojová dysfázie a bilingvismus...164 // Yi 2.12. Terapie vývojové dysfázie (Eva Škodová)...166 // Y1 3. Vývojová dysartrie, dyspraxie a kombinované formy postižení...179 // Y1 4. Vývojová porucha artikulace - dyslalie (Eva Škodová)...182 // Y1 4.1. Etiologie, klasifikace, diagnostika...182 // Yi 4.2. Logopedická terapie...184 // Y1 5. Pervazivní vývojové poruchy řeči...188 // Y1 5.1. Etiologie, klasifikace...189 // Y1 5.2. Diferenciální diagnostika a terapie...192 // Y1 6. Poruchy řeči u dětí s postižením dalších důležitých oblastí CNS // a oblasti otoorofaciální...193 // Y1 6.1. Vývoj řeči u vad sluchu...193 // Y1 6.1.1. Klasifikace sluchových vad a terminologie...194 // Y1 6.1.2. Genetika u sluchových vad...197 // Y1 6.1.3. Screening vad sluchu...198
// Y1 6.1.4. Podmínky rozvoje řeči u dětí s vadami sluchu...199 // Y1 6.2. Vývoj řeči u mentální retardace...201 // Y1 6.3. Vývoj řeči u rozštěpů rtů a patra...203 // Y1 6.4. Poruchy řeči u závažných neurologických onemocnění...205 // Y1 6.4.1. DMO, poranění a pooperační stavy CNS...205 // Y1 6.4.2. Poruchy mozečkových funkcí u dětí...206 // Y1 6.5. Poruchy řeči u chromosomálních vad...208 // Y1 6.5.1. Downův syndrom...208 // Y1 6.5.2. Syndrom fragilního chromosomu X...209 // Y1 6.5.3. Velokardiofaciální syndrom...209 // Y1 6.5.4. Williamsův syndrom...210 // Y1 6.5.5. Sotosův syndrom...210 // Y1 6.5.6. Praderův-Williho syndrom...210 // Y1 6.5.7. Angelmanův syndrom ...211 // Y1 6.5.8. Rettův syndrom...211 // Y1 6.5.9. Dandyho-Walkerova vývojová vada...212 // Y1 6.6. Poruchy řeči u vrozených metabolických vad...212 // Y1 6.6.1. Poruchy funkce štítné žlázy...212 // 9 // Y1 6.6.2. Mukopolysacharidózy...213 // Y1 6.6.3. Diabetes mellitus...213 // Y1 6.6.4. Fenylketonurie...214 // ??1 Hodnocení disability (WHO) a medicínsko-sociální hlediska...215 // Abstract...219 // Souhrn...223 // Zkratky...225 // Přílohy...229 // Rejstřík...245 // Není-li uvedeno jinak, je autorkou kapitol Olga Dlouhá. // 10
cnb002944611

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC