Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.03.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
318 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-271-0434-5 (vázáno)
Expert
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
001461968
Obsah // Slovo úvodem...10 // O autorech... 11 // Předmluva...13 // Část I. // Tvorba strategie a strategické plánování // 1. Strategické řízení, jeho základní prvky a význam pro úspěšné // řízení organizace...19 // 1.1 Vymezení obsahu strategického řízení...19 // 1.2 Fáze strategického managementu...22 // 1.2.1 Formulace strategického záměru...22 // 1.2.2 Tvorba strategického plánu...23 // 1.2.3 Implementace strategie ...23 // 1.2.4 Hodnocení realizace strategie...23 // 1.3 Úrovně, složky a charakteristiky úspěšné strategie...24 // 1.4 Model strategického managementu ...25 // Shrnutí...27 // Seznam použité literatury...27 // 2. Základní principy správné tvorby strategie...29 // 2.1 Poslání, vize, strategické cíle: vymezení strategických východisek...29 // 2.2 Analýza prostředí ovlivňujícího strategická východiska ...31 // 2.3 Uplatnění scénářů na taktické úrovni řízení firmy...32 // 2.4 Revize výchozího strategického záměru...34 // 2.4.1 Korekce strategických východisek...35 // Shrnutí...36 // Seznam použité literatury...37 // Část II. // Základní aspekty realizace strategie // 3. Implementace strategie a její úspěšnost...41 // 3.1 Charakter implementace a její vztah ke strategii ...41 // 3.2 Poznatky z empirických výzkumů implementace strategie...43 // 3.2.1 Úspěšnost implementace strategie...43 // 3.2.2 Rozdíly výkonnosti nejúspěšnějších realizátorů strategie // od
ostatních společností ...45 // Shrnutí...47 // Seznam použité literatury...48 // 4. Implementační faktory...51 // 4.1 Skupiny implementačních faktorů ...51 // 4.2 Kategorizace implementačních faktorů...54 // 4.3 Významnost implementačních faktorů ...56 // 4.3.1 Významnost implementačních bariér...57 // 4.3.2 Významnost implementačních aktivit...62 // 4.3.3 Významnost faktorů úspěšnosti implementace strategie...63 // Shrnutí...67 // Seznam použité literatury...69 // 5. Modely a podpůrné nástroje realizace strategie...71 // 5.1 Rámcové modely implementace strategie ...71 // 5.1.1 Rámcový implementační model podle Syretta...72 // 5.1.2 Rámcový implementační model podle Allia ...73 // 5.1.3 Rámcový implementační model podle Hrebiniaka...75 // 5.1.4 Rámcový implementační model podle Okumuse...78 // 5.1.5 Rámcový implementační model podle Ivančic ...79 // 5.1.6 Rámcový implementační model podle Noblea ...80 // 5.1.7 Rámcový implementační model AMA...81 // 5.1.8 Implementační model podle Ramashaly...82 // 5.1.9 Závěrečné poznámky...82 // 5.2 Strategické mapy...83 // 5.2.1 Rámec strategické mapy ...85 // 5.2.2 Perspektivy strategických map...87 // 5.2.3 Interní procesy ...89 // 5.2.4 Interní potenciály: učení se a růst ...90 // 5.2.5 Obecné podoby strategických map pro implementací základních // profilových strategií organizací...90 // 5.2.6 Aplikace strategických map...95 // 5.3 Implementace
strategie pomocí modelu Balanced Scorecard...96 // 5.3.1 Zásady praktického zpracování dokumentace pro implementaci // strategického plánu pomocí BSC v organizaci...99 // 5.4 Řízení portfolia projektů ...120 // 5.4.1 Nedostatky řízení portfolia projektů v hospodářské praxi...121 // 5.4.2 Cíle řízení portfolia projektů ...122 // 5.4.3 Procesní modely řízení portfolia projektů ...122 // 5.4.4 Charakteristika fází procesního modelu...124 // 5.4.5 Přínosy řízení portfolia projektů v praxi a předpoklady // jejich dosažení...135 // 5.5 Management změny ...137 // 5.5.1 Charakteristika konceptu ...137 // 5.5.2 Charakter, dynamika, příčiny a důsledky působení změn ...138 // 5.5.3 Řízení procesu změny ...138 // 5.5.4 Fenomén změny v silovém poli organizace ...141 // 5.5.5 Chaos jako podnikatelská příležitost...142 // 5.5.6 Reengineering...143 // 5.5.7 Kritické faktory úspěchu BPR a jeho přínosy...146 // Shrnutí... 146 // Seznam použité literatury...149 // - Část III. // Integrovaný model realizace strategie // 6. Struktura modelu a jeho základní aktivity...155 // 6.1 Struktura a náplň integrovaného modelu realizace strategie ...155 // 6.2 Charakteristika aktivit tvořících jádro integrovaného modelu...157 // 6.2.1 Strategie...157 // 6.2.2 Tvorba podnikatelského plánu...162 // 6.2.3 Struktura podnikatelského plánu...162 // 6.3 Realizační resumé...163 // 6.4 Charakteristika firmy a jejích strategických
cílů na sledované období -164 // 6.5 Vymezení produktů a služeb ...164 // 6.6 Obchodní plán shrnující výsledky marketingového průzkumu...165 // 6.7 Výrobně-technologický plán ...165 // 6.8 Finanční plán a dílčí podpůrné rozpočty...166 // 6.9 Analýza finanční výkonnosti plánu ...166 // 6.10 Organizační zabezpečení podnikatelského plánu...167 // 6.11 Rozbor rizikovosti podnikatelského plánu ...168 // 6.12 Dodatky a přílohy ? podnikatelskému plánu ...168 // 6.13 Požadavky na podnikatelský plán...169 // 6.13.1 Implementační plány...169 // 6.13.2 Realizace strategie na podnikové úrovni...173 // 6.14 Východiska realizace firemní strategie...173 // 6.15 Zformování realizačního týmu ...173 // 6.16 Upřesnění a redefinice vybraných předpokladů...174 // 6.17 Zajištění souhlasu klíčových stakeholderů ...174 // 6.18 Vlastní realizace strategie...175 // 6.19 Komunikace strategie a její realizace ...177 // 6.20 Konflikty a jejich řešení ...177 // 6.21 Řízení rizik spojených s realizací strategie...178 // 6.21.1 Celkové zhodnocení realizace strategie...179 // Shrnutí... 185 // Seznam použité literatury... 188 // Dodatek I: Postup tvorby finančního plánu...190 // Plánová výsledovka...190 // Rozpočtová rozvaha ...190 // Plán cash flow...192 // 7. Aktivity vytvářející předpoklady úspěšné realizace strategie...195 // 7.1 Tvorba komplexního systému řízení výkonnosti ... 195 // 7.1.1 Podstata
komplexních přístupů ? měření výkonnosti firem ...196 // 7.1.2 Souvislosti mezi systémem Balanced Scorecard (BSC) a řízením // výkonnosti firem s cílem zvyšování jejich hodnoty...199 // 7.1.3 Souvislosti mezi systémem Balanced Scorecard (BSC) a řízením // výkonnosti na úrovni procesů ...201 // 7.1.4 Souvislosti mezi systémem Balanced Scorecard (BSC) // a promítnutím výkonnosti do atributů kvality...202 // 7.1.5 Souvislosti mezi systémem Balanced Scorecard (BSC) // a zajišťováním výkonnosti projektových portfolií...203 // 7.1.6 Praktické poznatky zavedení Balanced Scorecard (BSC) jako // komplexního nástroje řízení výkonnosti organizace...206 // 7.2 Tvorba systému řízení lidských zdrojů...214 // 7.3 Organizační struktura a kultura ...217 // 7.3.1 Organizační struktura...218 // 7.3.2 Organizační kultura...218 // Shrnutí...221 // Seznam použité literatury...224 // 8. Průběžné aktivity realizace strategie...225 // 8.1 Komunikace...225 // 8.1.1 Vertikální a horizontální komunikace...225 // 8.1.2 Komunikace se stakeholdery ...227 // 8.2 Koordinace...232 // 8.3 Monitorování externího okolí...233 // 8.4 Kontrola, monitorování a hodnocení průběhu implementace strategie ... 239 // 8.4.1 Controlling ...240 // 8.4.2 Reporting a jeho úloha v controllingu...246 // 8.4.3 Kontrola průběhu implementace podnikatelského plánu // v metodice Balanced Scorecard (BSC) ...247 // 8.5 Leadership ...258 // Shrnutí...259
Seznam použité literatury...261 // Přílohy // Příloha 1 A: Strategický plán společnosti Kaučuk, a.s., se zaměřením // na realizaci investiční strategie...265 // Tvorba strategického plánu organizace Kaučuk, a.s...265 // Tvorba a realizace investičního plánu...266 // Závěr ...267 // Příloha 1B: Případová studie realizace strategie ve sféře státní instituce // „Koncepce petrochemie ČR (1994)w...269 // Základní strategická východiska...269 // Organizace realizace strategie a naplnění cílů...270 // Závěr ...271 // * // Příloha 1C: Případová studie realizace strategie rozvoje vybraného města // a jeho realizační plán...273 // Tvorba strategického plánu města Kralupy nad Vltavou...273 // Průběh kontroly projektů a realizace PSER...276 // Základní poznatky z kontroly projektů a realizace PSER...277 // Závěr ...«...278 // Příloha 2: Tvorba scénářů na podporu strategického plánování...279 // 2.1 Identifikace rizikových faktorů a stanovení jejich významnosti...279 // 2.2 Formulace reprezentativních scénářů a testování jejich konzistence...280 // 2.3 Stanovení pravděpodobností scénářů...281 // 2.4 Provedení gap analýzy pro posouzení míry naplnění formulovaných // strategických cílů...282 // 2.4.1 Uplatnění scénářů pro podporu strategického plánování v praxi .. 282 // Literatura...291 // Příloha 3: Příklad tvorby finančního plánu pro podnikatelský plán // v konkrétní
firmě...293 // 3.1 Plánový výkaz zisků a ztrát...293 // 3.2 Plánová rozvaha...300 // 3.2.1 Plán aktiv... 300 // 3.2.2 Plán pasiv...302 // 3.3 Plán cash flow...306 // Příloha 4: Počítačová podpora zlepšení realizace strategie (Organizational // Effectiveness Simulator)...309 // Závěr ...313 // Rejstřík // 315
(OCoLC)1019668556
cnb002938074

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC