Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání druhé, v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o. první
Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011
186 stran : ilustrace ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-739-0 (brožováno)
Nad názvem: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Obsahuje bibliografii na straně 186
001462012
ČÁST I HYDRAULIKA -- 1. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI KAPALIN -- 1.1 Hustota a měrná tíha kapaliny -- 1.2 Soudržnost kapalin -- 1.3 Viskozita kapalin -- 1.4 Stlačitelnost kapalin -- 1.5 Tepelná roztažnost -- 1.6 Povrchové napětí -- 1.7 Kapilarita -- 1.8 Tepelná vodivost -- 1.9 Ideální kapalina -- 2. HYDROSTATIKA -- 2.1 Tlak v kapalině -- 2.2 Neproměnnost tlaku v různých směrech -- 2.3 Eulerova diferenciální rovnice rovnováhy v kapalině -- 2.4 Tlak v kapalině, na níž působí jen tíže -- 2.5 Rovňové a hladinové plochy, spojité nádoby a Pascalův teorém -- 2.6 Tlaková síla kapaliny na vodorovné plochy -- 2.7 Tlaková síla kapaliny na rovinné plochy -- 2.7.1 Analytické řešení -- 2.7.2 Horizontální a vertikální složka hydrostatické tlakové síly na rovinné plochy -- 2.7.3 Grafické znázornění hydrostatického tlaku na rovinné plochy s konstantní šířkou pomocí zatěžovacích obrazců -- 2.8 Tlakové síly na zakřivené plochy -- 2.9 Plování těles -- 3. HYDRODYNAMIKA -- 3.1 Rovnice kontinuity -- 3.1.1 Rovnice kontinuity ve 3D -- 3.1.2 Rovnice kontinuity v ID -- 3.2 Bernoulliho rovnice -- 3.2.1 Bernoulliho rovnice -- 3.2.2 Příklady použití Bernoulliho rovnice -- 3.3 Věta o hybnosti (impulsová věta) -- 4. VÝTOK KAPALINY OTVOREM Z NÁDOB -- 4.1 Ustálený výtok kapaliny otvorem z nádob -- 4.1.2 Volný výtok malým otvorem ve dně -- 4.1.2 Součinitelé výtoku, zúžení, výtokové rychlosti a ztrát -- 4.1.3 Volnývýtok otvorem ve svislé stěně -- 4.1.4 Volný výtok hydraulicky malým otvorem ve svislé stěně -- 4.1.5 4 Výtok ponořeným otvorem ve svislé stěně -- 4.1.6 Výtok částečně ponořeným obdélníkovým otvorem -- 4.1.7 Volný výtok obdélníkovým otvorem v šikmé stěně -- 4.2 Plnění a prázdnění -- 4.2.1 Plnění a prázdnění prizmatické nádoby otvorem při Qp = konst //
4.2.2 Prázdnění válcové cisterny otvorem při Qp = 0 -- 5. PŘEPADY -- 5.1 Ostrohranné přelivy -- 5.1.1 Výpočet přepadu přes ostrou hranu, Bazinův přeliv -- 5.1.2 Nedokonalý přepad přes ostrou hranu -- 5.1.3 Ostrohranné přelivy s bočním zúžením -- 5.2 Jezové přelivy -- 5.2.1 Výpočet přepadu přes jezová tělesa -- 5.2.2 Nedokonalý přepad , -- 5.2.3 Vliv půdorysného uspořádání jezů -- 5.2.4 Boční kontrakce -- 5.2.5 Jezy obdélníkového příčného průřezu -- 5.2.6 Jezy lichoběžníkového příčného průřezu -- 5.2.7 Proudnicová přelivná plocha -- 5.2.8 Některé typy pohyblivých jezů -- 5.3 Přepad přes širokou korunu bez bočního zúžení -- 6. USTÁLENÉ TLAKOVÉ PROUDĚNÍ VODY V POTRUBÍ -- 6.1 Hydraulické odpory -- 6.2 Základní rovnice pro rovnoměrný pohyb kapalin -- 6.3 Laminární a turbulentní proudění -- 6.4 Ztráty třením -- 6.4.1 Součinitel tření -- 6.4.2 Rychlostní součinitel C -- 6.4.3 Empirické výrazy pro výpočet součinitele tření X -- 6.5 Místní ztráty -- 6.5.1 Náhlé rozšíření průřezu potrubí Bordova ztráta -- 6.5.2 Kónické rozšíření průřezu -- 6.5.3 Náhlé zúžení průřezu -- 6.5.4 Kónické zúžení průřezu -- 6.5.5 Ztráta na vtoku do potrubí a výtoku z potrubí -- 6.5.6 Ztráta v obloucích a v kolenech -- 6.6 Hydraulicky krátká potrubí -- 6.6.1 Shybka -- 6.6.2 Hydraulicky krátká složená potrubí -- 6.7 Hydraulicky dlouhé potrubí a potrubí s odběrem po délce -- 7. ROVNOMĚRNÉ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH -- 7.1 Výpočet průřezové rychlosti -- 7.1.1 Rychlostní vzorec Pavlovského -- 7.1.2 Rychlostní vzorec Manningův -- 7.1.3 Rychlostní vzorec Stricklerův -- 7.2 Hydraulický výpočet rovnoměrného proudění v otevřených korytech -- 7.3 Profily o různých drsnostech jednotlivých částí -- 7.4 Složené profily //
7.5 Uzavřené profily s volnou hladinou -- 7.6 Měrná energie průřezu -- 7.7 Proudění kritické, říční a bystřinné -- 7.8 Určení kritické hloubky ve vybraných profilech -- 7.9 Froudovo kritérium -- 8. VODNÍ SKOK -- 8.1 Druhy vodního skoku -- 8.2 Prostý vodní skok -- 8.2.1 Funkce vodního skoku -- 8.2.2 Výpočet vzájemných hloubek -- 8.2.3 Délka vodního skoku -- 8.2.4 Ztráta energie ve vodním skoku -- 8.3 Spojení hladin vodních zdrží návrh vývaru -- 8.3.1 Základní rovnice -- 8.3.2 Dimenzování podjezí vývaru -- 8.3.3 Schéma hydraulického řešení vývaru -- 9. MOSTY -- 9.1 Mosty na tocích s říčním prouděním -- 9.1.1 Vtok zatopený dolní vodou -- 9.1.2 Vtok není zatopený dolní vodou -- 9.2 Mosty na tocích s bystřinným prouděním -- 10. PROPUSTKY -- 10.1 Propustky s volnou hladinou po celé délce -- 10.1.1 Propustky neovlivněné dolní vodou -- 10.1.2 Propustky ovlivněné dolní vodou -- 10.2 Propustky s volnou hladinou a zatopeným vtokem -- 10.2.1 Propustky neovlivněné dolní vodou -- 10.2.2 Propustky ovlivněné dolní vodou -- 10.3 Tlakové propustky (kruhové) -- 10.3.1 Výtok z propustku není zatopen dolní vodou -- 10.3.2 Výtok z propustku je zatopen dolní vodou -- 11. PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY -- 11.1 Darcyho vztah -- 11.2 Dupuitovy předpoklady -- 11.3 Jímání podzemní vody -- 11.3.1 Filtrační stabilita na plášti studny -- 11.3.2 Úplná studna s volnou hladinou -- 11.3.3 Neúplná studna s volnou hladinou -- 11.3.4 Studny tlakové -- 11.3.5 Studny vsakovací -- 11.4 Sběrná štola -- 11.5 Soustava studní -- 12. NEROVNOMĚRNÉ USTÁLENÉ PROUDĚNÍ VODY V OTEVŘENÝCH KORYTECH -- 12.1 Křivky vzdutí a snížení -- 12.2 Řešení nerovnoměrného pohybu metodou po úsecích -- 12.2.1 Řešení nerovnoměrného pohybu metodou po úsecích v prizmatických korytech //
12.2.1 Řešení nerovnoměrného pohybu metodou po úsecích v prizmatických korytech -- 12.2.2 Řešení nerovnoměrného pohybu metodou po úsecích v přirozených korytech -- 12.3 Výpočet průtoku ze známého průběhu hladiny -- 12.4 Výpočet průtoků v ramenech koryta -- ČÁST II HYDROLOGIE -- 13. HYDROLOGIE ZÁKLADNÍ POJMY -- 13.1 Význam a rozdělení hydrologie -- 13.2 Vývoj hydrologie -- 13.3 Rozdělení vody na zemi -- 13.4 Koloběh vody na zemi -- 13.5 Povodí -- 13.6 Srážkoodtokový proces v povodí -- 13.7 Základní bilanční rovnice -- 14. METEOROLOGIE A KLIMATOLOGIE -- 14.1 Vlhkost ovzduší -- 14.2 Výpar -- 14.3 Srážky -- 14.3.1 Vznik a druhy -- 14.3.2 Extrémní deště -- 14.3.3 Měření srážek -- 14.4 Plošné a časové rozdělení srážek. Extrémní hodnoty -- 15. ŘÍČNÍ SÍŤ -- 15.1 Vodní toky -- 15.2 Vodní stavy a jejich pozorováni -- 15.3 Měření průtoků -- 15.4 Měrná křivka průtoku -- 16. REŽIM VODNÍCH TOKŮ -- 16.1 Čáry četnosti a čáry překročení průtoků -- 16.2 Vlivy působící na povrchový odtok -- 16.3 Maximální průtoky -- 16.4 Minimální průtoky -- 16.5 Zimní režim toků a ledové jevy -- 17. VODNÍ NÁDRŽE
(OCoLC)730408454
cnb002177946

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC