Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Karolinum, 2008
251 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1499-1 (brožováno)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 247-251 a rejstřík
Určeno pro posluchače PřF UK
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
001462046
1 Algoritmy pro kompresi rastrových dat -- 1.1 Barevné modely a vztahy mezi nimi -- 1.2 Komprese dat, hodnocení, metody -- 1.2.1 Hodnocení kvality komprese -- 1.2.2 Dělení kompresních algoritmů -- 1.3 Metody komprese rastrových dat -- 1.3.1 Jednoduché metody komprese -- 1.3.2 Metody statistické komprese -- 1.3.2.1 Huffmanovo a Shannon-Fanovo kódování -- 1.3.3 Metody slovníkové komprese -- 1.3.3.1 Algoritmus LZ-77 -- 1.3.3.2 Algoritmus LZW -- 1.3.4 Transformační metody -- 1.3.4.1 JPEG komprese (Joint Photographic Experts Group) -- 1.3.4.2 JPEG 2000 -- 1.3.4.3 Fraktálová komprese (PIFS) -- 2 Algoritmy pro vykreslování vektorových prvků -- 2.1 Rasterizace vektorových prvků -- 2.1.1 Typy rasterizace -- 2.1.2 Rasterizace linií -- 2.1.2.1 Rasterizace linie algoritmem DDA -- 2.1.2.2 Bresenhamův rasterizační algoritmus pro linie -- 2.1.3 Rasterizace přerušovaných a silných linií -- 2.1.3.1 Rasterizace přerušovaných linií -- 2.1.3.2 Rasterizace silných linií -- 2.1.4 Rasterizace křivek -- 2.1.4.1 Rasterizace kružnice -- 3 Klasifikační algoritmy v tematických mapách -- 3.1 Klasifikační metody a postupy -- 3.1.1 Klasifikace s konstantní velikostí třídy -- 3.1.2 Klasifikace s proměnnou velikostí třídy -- 3.2 Klasifikace a kartogramy -- 4 Triangulace množiny bodů -- 4.1 Posuzování vlastností a kvality triangulace -- 4.1.1 Lokální kritéria -- 4.1.2 Globální kritéria -- 4.2 Hladová triangulace (Greedy Triangulation) -- 4.3 elaunayova triangulace (DT) -- 4.3.1 Delaunayova triangulace a Thaletova kružnice -- 4.3.2 Matematický popis DT -- 4.3.3 Konstrukce DT -- 4.3.3.1 Konstrukce DT metodou lokálního zlepšování -- 4.3.3.2 Konstrukce DT metodou inkrementální konstrukce -- 4.3.3.3 Konstrukce DT metodou inkrementálního vkládání -- 4.4 Triangulace s definovanou vstupní podmínkou -- 4.4.1 Greedy triangulace se vstupní podmínkou //
4.4.2 Delaunayova triangulace se vstupní podmínkou -- 4.4.3 Delaunayova triangulace nekonvexní oblasti -- 5 Rovinné teselace -- 5.1 Teselace a jejich dělení -- 5.2 Penrose teselace -- 5.3 Voronoiova teselace -- 5.3.1 Metody konstrukce Voronoiovy teselace -- 5.3.1.1 Konstrukce VT inkrementálním algoritmem -- 5.3.1.2 Konstrukce VT Fortunovým algoritmem -- 5.3.1.3 Konstrukce VD diagramu metodou rozděl a panuj -- Zobecněné Voronoiovy teselace -- Použití Voronoiových diagramů -- 5.4 5.5 -- 6 Skeletonizace -- 6.1 Medial Axis Transformation -- 6.1.1 Nevýhody střední osy -- 6.2 Straight Skeleton -- 6.2.1 Konstrukce straight skeletonu metodou Felkel&Obdržálek -- 6.3 Chordal -- Transformation -- 6.3.1 Diskrétní varianta chordal axis -- 6.4 Využití topologické kostry -- 7 Operace s body, liniemi, uzavřenými oblastmi -- 7.1 Analýzy vzájemné polohy bodů, linií a oblastí -- 7.1.1 Analýza vzájemné polohy bodu a přímky -- 7.1.2 Analýza vzájemné polohy bodu a trojúhelníku -- 7.1.3 Analýza vzájemné polohy bodu a kružnice -- 7.1.4 Analýza vzájemné polohy dvou přímek -- 7.1.5 Analýza vzájemné polohy dvou úseček -- 7.1.6 Analýza vzájemné polohy dvou kružnic -- 7.1.7 Analýza vzájemné polohy přímky a kružnice -- 7.1.8 Analýza vzájemné polohy bodu a uzavřené nekonvexní oblasti -- 7.1.9 Analýza vzájemné polohy linie a uzavřené oblasti -- 7.1.10 Analýza vzájemné polohy dvou uzavřených oblastí -- 7.2 Výpočet vzájemných průsečíků množiny linií -- 7.3 Množinové operace s uzavřenými oblastmi ve 2D -- 7.3.1 Weiler-Athertonův algoritmus -- 7.4 Vytvoření obalové plochy -- 7.4.1 Vytvoření obalové plochy kolem bodového prvku -- 7.4.2 Vytvoření obalové plochy kolem liniového prvku -- 7.4.3 Vytvoření obalové plochy kolem uzavřené oblasti -- 7.5 Konvexní obálka množiny bodů -- 7.5.1 Grahamovo prohledávání //
7.5.2 Jarvisovo prohledávání -- 7.5.3 QuickHull -- 8 Digitální modely terénu -- 8.1 Charakteristika a členění DMT -- 8.2 Tvorba polyedrického modelu -- 8.3 Tvorba rastrového modelu -- 8.4 Tvorba plátového modelu -- 8.4.1 Plochy a DMT -- 8.4.2 Tvorba plátového modelu nad rastrovým modelem -- 8.4.2.1 Bézierův bikubický plát -- 8.4.2.2 Coonsův bikubický plát -- 8.4.3 Tvorba plátového modelu nad polyedrickým modelem 8.4.3.1 Bézierův trojúhelníkový plát -- 8.5 Tvorba izočar -- 8.5.1 Vrstevnice a jejich parametry -- 8.5.2 Algoritmus generující lomené vrstevnice lineární interpolací -- 8.5.3 Algoritmus generující hladké vrstevnice lineární interpolací -- 9 Kartografické generalizační algoritmy -- 9.1 Kartografická generalizace a její algoritmizace -- 9.2 Metody kartografické generalizace -- 9.2.1 Generalizační schémata -- 9.3 Generalizace reklasifikací -- 9.4 Geometrická generalizace -- 9.4.1 Přehled algoritmů pro zjednodušení tvaru prvku -- 9.5 Algoritmy pro zjednodušení tvaru lomených čar -- 9.5.1 Vedlejší efekty při kartografické generalizaci lomených čar -- 9.5.2 Algoritmy nezávislé na tvaru prvku -- 9.5.3 Lokální algoritmy -- 9.5.4 Rozšířené lokální algoritmy -- 9.5.5 Globální algoritmy -- 9.6 Algoritmy pro zjednodušení tvaru uzavřených oblastí -- 9.6.1 Generalizace oblasti dekompozicí na lomené čáry -- 9.6.2 Modifikované algoritmy pro lomené čáry -- 9.6.3 Generalizace zjednodušením tvaru s využitím skeletonu -- 9.7 Generalizace prostorovou redukcí -- 9.7.1 Generalizace redukcí oblasti na lomenou čáru -- 9.8 Generalizace oblasti odstraněním -- 9.8.1 Generalizace sjednocením oblasti se sousední oblastí -- 9.8.2 Generalizace rozdělením oblasti sousedním oblastem -- 10 Vyhlazovací algoritmy -- 10.1 Vyhlazování průměrováním bodů -- 10.2 Vyhlazování zadaným délkovým krokem //
10.2.1 Vyhlazování za použití aproximačních křivek -- 10.2.1.1 Bézierova kubika -- 10.2.2 Coonsova kubika -- 10.2.3 Vyhlazování za použití interpolačních křivek -- 10.2.4 Kubický interpolační spline -- 11 Grafy a jejich analýzy -- 11.1 Členění grafů a jejich vlastnosti -- 11.2 Neorientované grafy -- 11.3 Orientované grafy -- 11.4 Reprezentace grafů -- 11.4.1 Maticová reprezentace grafu -- 11.4.1.1 Matice neorientovaných grafů -- 11.4.1.2 Matice orientovaných grafů -- 11.4.2 Spojová reprezentace grafu -- 11.5 Prohledávání grafu -- 11.5.1 Prohledávání grafu do šířky (Breadth First Search) -- 11.5.2 Prohledávání grafu do hloubky (Depth First Search) -- 11.6 Nejkratší cesty grafem -- 11.6.1 Nejkratší cesta z jednoho uzlu do druhého uzlu -- 11.6.1.1 Dijkstrův algoritmus -- 11.6.2 Nejkratší cesta mezi všemi dvojicemi uzlů -- 11.6.2.1 Metoda opakovaného zpřesňování w-délek -- 11.6.2.2 Floydův-Warshalův algoritmus -- 11.7 Minimální kostra grafu -- 11.7.1 Borůvkův-Kruskalův algoritmus -- 11.7.2 Jarníkův-Primův algoritmus -- 11.8 Analýzy toků v síti -- 11.8.1 Ford-Fulkersonův algoritmus -- 11.9 Eulerovské tahy -- 11.10NP úplné úlohy nad grafy -- 11.10.1 Hamiltonovské cesty -- 11.10.2 Obarvení grafu -- 12 Seznam vybraných algoritmů
(OCoLC)237076525
cnb001803228

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC