Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
I. vydání
Brno : Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2016
790 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7204-930-1 (brožováno)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
001462224
A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // Obsah // 1. ZÁKLADNÍ POJMY PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ...5 // 1.1 Nemovitá věc, stavba, pozemek...5 // 1.1.1 Nemovité věci resp. nemovitosti podle občanského zákoníku...5 // 1.1.2 Stavby podle stavebního zákona...8 // 1.1.3 Stavby podle zákona o oceňování majetku...9 // 1.1.4 Změny staveb, jejich údržba a demolice...11 // 1.1.5 Pozemky podle zákona o oceňování majetku a podle stavebního zákona...12 // 1.2 Součást a příslušenství...13 // 1.3 VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ...16 // 1.3.1 Stav před novelou OZvroce 1991... 16 // 1.3.2 Stav po první novele OZ (1991 -1998)...17 // 1.3.3 Stav po novele OZ 1998, do roku 2013...21 // 1.3.4 Držba, vlastnictví a spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku od 1. ledna 2014...23 // 1.3.5 Bývalé osobní užívání pozemku...28 // 1.4 Podlaží, podkroví...28 // 1.5 Podlahová a obytná plocha...30 // 1.6 Zastavěná plocha...31 // 1.6.1 Zastavěná plocha pro oceňování podle současných předpisů...31 // 1.6.1.1 Zastavěná plocha podlaží...31 // 1.6.1.1.1 Zastavěná plocha podlaží podle ČSN 73 4055...31 // 1.6.1.1.2 Zastavěná plocha podlaží podle vyhlášky 5. 178/1994 Sb. až č. 441/2013 Sb...33 // 1.6.1.2 Zastavěná plocha objektu...33 // 1.6.2 Zastavěná plocha pro oceňování ve stopcenách...34 // 1.7 Obestavěný prostor stavby...34 // 1.7.1 Obestavěný prostor podle ČSN 73 4055...34
// 1.7.2 Obestavěný prostor při oceňování ve stopcenách...37 // 1.7.3 Obestavěný prostor podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. až č. 441/2013 Sb...38 // 1.7.4 Obestavěný prostor podle DIN 277/1950...40 // 1.8 Byty a nebytové prostory (provozní místnosti)...40 // 1.8.1 Pojem nebytové prostory (provozní místnosti) do 31. 12. 1992...40 // 1.8.2 Pojem provozní místnosti od 1. 1. 1993...41 // 1.8.3 Pojem bytu a nebytového prostoru podle vyhlášky č. 178/1994 Sb...41 // 1.8.4 Byt a nebytový prostor podle zákona o oceňování majetku...42 // 1.8.5 Byt podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby...42 // 1.8.6 Byt a nebytový prostor podle zákona č. 72/1994 Sb. resp. NOZ...42 // 1.8.7 Obytná místnost...42 // 1.9 Obytný dům, bytový dům a dům s nájemními byty...44 // 1.9.1 Budova...44 // 1.9.2 Obytný dům...44 // 1.9.2.1 Obytný dům do 31. 12. 1992...44 // 1.9.2.2 Obytný dům od 1. 1. 1993 do 31. 10. 1994...46 // 1.9.3 Bytový dům...47 // 1.9.4 Dům s nájemními byty (nájemní dům)...47 // 1.10 Rodinný domek a rodinný dům...48 // 1.10.1 Rodinný domek...48 // 1.10.1.1 Rodinný domek podle býv. zákona o hospodaření s byty a dřívějšího znění OZ...48 // 1.10.1.2 Rodinný domek podle některých dalších dřívějších předpisů...49 // 1.10.2 Rodinný dům...50 // 1.10.2.1 Rodinný dům pro oceňování podle vyhlášky č. 393/1991 Sb. ve znění vyhlášky č. 611/1992 Sb...50 // 1.10.2.2 Rodinný dům
pro oceňování podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. a navazujících...50 // 1.10.2.3 Rodinný dům podle předpisů platných od 1. 7. 1998...50 // 1.10.2.4 Rodinný dům podle stavebních předpisů platných od 10. 11. 2006...50 // 1.10.2.5 Rodinný dům podle aktuálního oceňovacího předpisu...50 // 1.11 Byt, bytový dům, rodinný dům podle zákona o DPH...51 // 1.12 Stavby pro individuální resp. rodinnou rekreaci...51 // 1.12.1 Stav před novelizací stavebního zákona (do 30. 6. 1998)...5 / // 1.12.2 Stav po novelizaci stavebního zákona z roku 1998 ... 52 // 779 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňováni nemovitých věci // ___ Obsah // 1.12.3 Stav podle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (od 1. 1. 2007)... // 1.12.4 Stavby pro individuální rekreaci podle oceňovací vyhlášky od 1. 1. 2007... // 1.12.5 Stavba pro rodinnou rekreaci podle oceňovací vyhlášky č. 3/2008 Sb... // 1.12.6 Stavba pro rodinnou rekreaci podle oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb... // 1.13 Cena a hodnota... // 1.13.1 Obecně...53 // 1.13.2 Cenaahodnota...54 // 1.13.3 Cena zjištěná (administrativní, úřední)...54 // 1.13.4 Cena pořizovací...59 // 1.13.5 Cena reprodukční...•’...60 // 1.13.6 Věcná hodnota...60 // 1.13.7 Výnosová hodnota...60 // 1.13.8 Cena obvyklá (obecná, tržní)...61 // 1.13.9 Výchozí cena...65 // 1.13.10 Stopcena...66 // 1.13.11 Jednotková cena, základní cena...66 // 1.13.12 Goodwill...66 // 1.13.13 Koeficient prodejnosti...66
// 1.13.14 Konstrukční prvek, konstrukce a vybavení...67 // 1.13.15 Cenový podíl konstrukčního prvku, konstrukce, vybavení...67 // 1.13.16 Prvky dlouhodobé a krátkodobé životnosti...67 // 1.14 Základní metody oceňování nemovitého majetku...68 // 2. PODKLADY PRO OCEŇOVÁNÍ A OHLEDÁNÍ NEMOVITOSTÍ...71 // 2.1 Obecně к podkladům pro ocenění...71 // 2.2 Katastr nemovitostí...72 // 2.2.1 Stručná historie katastru nemovitostí...72 // 2.2.2 Současný stav katastru nemovitostí...75 // 2.3 Pozemková kniha...89 // 2.4 Podklady z dálkového průzkumu Země...91 // Letecké snímky barevné...92 // Letecké snímky barevné s pásmem NIR...92 // Družicové snímky...93 // 2.5 Ohledání nemovitostí pro ocenění...95 // 2.5.1 Praktické rady pro ohledání...95 // 2.5.2 Pomůcky к měření...99 // 2.5.3 Vztahy pro výpočet podlahových a zastavěných ploch...102 // 2.5.4 Výpočty obestavěného prostoru...105 // 2.5.5 Měření nemovitostí pro účely ocenění podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...109 // 2.5.5.1 Znění předpisu...109 // 2.5.5.2 Výpočet průměrné výšky a průměrné zastavěné plochy podlaží...110 // 2.5.5.2.1 Průměrování...110 // 2.5.5.2.2 Výpočet průměrné zastavěné plochy a průměrné výšky podlaží dle předpisu...111 // 3. ZJIŠTĚNÍ VÝCHOZÍ HODNOTY STAVBY PŘI NÁKLADOVÉM OCENĚNÍ ...113 // 3.1 Úvodem...113 // 3.2 Cenové indexy...113 // 3.3 Cenové podíly stavebních konstrukcí...116 // 3.3.1
Obecně o cenových podílech konstrukcí...116 // 3.3.2 Cenové podíly prvků staveb podle publikace „ Oceňování nemovitostí" z roku 1976...123 // 3.3.3 Cenové podíly konstrukcí a vybavení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...132 // 3.4 Cena za stavebné technickou hodnotu (reprodukční cena)...144 // 3.4.1 Individuální cenová kalkulace...144 // 3.4.2 Podrobný položkový rozpočet...146 // 3.4.3 Souhrnný rozpočet...147 // 3.4.4 Metody agregovaných položek...148 // 3.4.5 Propočet ceny...150 // 3.4.5.1 Úvod...150 // 3.4.5.2 Jednotková cena srovnatelného objektu (THU)...150 // 780 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // 3.4.5.3 Vybavení objektu...151 // 3.4.5.4 Vliv velikosti zastavěné plochy...151 // 3.4.5.5 Vliv výšky podlaží...156 // 3.4.5.6 Zjištěni jednotkové ceny oceňovaného objektu odvozením z objektu srovnávacího...158 // 3.5 Zjištění výchozí ceny stavby podle oceňovací vyhlášky...158 // 3.5.1 Obecně...158 // 3.5.2 Výpočet cenového (objemového) podílu konstrukcí neuvedených...172 // 3.5.3 Úprava koeficientem K4 podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...177 // 3.6 Bodovací metodika zjištění ceny objektu...180 // 3.7 Zjištění ceny na základě obytné plochy stavby...187 // 3.8 Oceňování rozestavených staveb...191 // 3.8.1 Metodika oceňování rozestavěných staveb...191 // 3.8.2 Rozestavěná stavba - bodovací metodika (vyhlášky č. 128/1984 Sb. až č. 393/1991
Sb.)...192 // 3.8.3 Rozestavěná stavba - cenové podíly konstrukcí (postup při oceněni podle THU)...194 // 3.8.4 Rozestavěná stavba - výpočet podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...195 // 3.9 Oceňování staveb určených к odstranění...196 // 4. ŽIVOTNOST STAVEB...199 // 4.1 Všeobecně к životnosti staveb...199 // 4.2 Předpokládaná životnost...201 // 4.2.1 Předpokládaná životnost dle literatury...201 // 4.2.2 Předpokládaná životnost dle ČSN 73 0031...207 // 4.2.3 Předpokládaná životnost podle cenových předpisů...207 // 4.3 Životnost přestárlých staveb...208 // 4.3.1 Obecně к určování životnosti přestárlých staveb...208 // 4.3.2 Smejkalova bodovací metoda...209 // 4.3.3 Kubická metoda pro zjištění životnosti staveb...213 // 4.3.3.1 Úvodem ke kubické metodě...213 // 4.3.3.2 Odvození vztahů pro zjištění životnosti...215 // 4.3.3.3 Vliv stavu PDŽ na životnost u kubické metody...218 // 4.3.3.4 Vztahy pro výpočet životnosti kubickou metodou a postup výpočtu...219 // 5. OPOTŘEBENÍ STAVEB...227 // 5.1 VŠEOBECNĚ К OPOTŘEBENÍ STAVEB...227 // 5.2 Klasické metody výpočtu opotřebení...228 // 5.2.1 Metoda lineární...228 // 5.2.2 Kusýnova metoda...231 // 5.2.3 Metoda Kusýn - Röttingerova...231 // 5.2.4 Rossova metoda...231 // 5.2.5 Metoda kvadratická (Eytelweinova, Stárková)...232 // 5.2.6 Metoda semikvadratická (Ungerova, A belesova)...234 // 5.2.7 Metoda lineární se zbytkem... 235 // 5.2.8 Metoda
logaritmická... 235 // 5.2.9 Porovnání klasických metod výpočtu opotřebení...235 // 5.3 Analytické metody výpočtu opotřebení staveb...236 // 5.3.1 Obecně...236 // 5.3.2 Výpočet opotřebení staveb podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...236 // 5.3.2.1 Předpis pro výpočet opotřebení pň nákladovém způsobu ocenění...236 // 5.3.2.2 Postup při analytické metodě...240 // 5.3.2.3 Příklady výpočtu opotřebení analytickou metodou podle cenového předpisu...242 // 5.3.2.3.1 Objekt standardní, bez jakýchkoliv výměn prvků...242 // 5.3.2.3.2 Objekt standardní, bez úprav, s jednou konstrukcí neuvedenou...244 // 5.3.2.3.3 Objekt nestandardní, bez úprav, s konstrukcí neuvedenou...246 // 5.3.2.3.4 Objekt nestandardní, bez úprav, odborný odhad opotřebení prvků...248 // 5.3.2.3.5 Objekt nestandardní, různé stáří prvků, mechanický výpočet...250 // 5.3.2.3.6 Objekt nestandardní, různé stáří prvků, mechanický výpočet a odhad...252 // 5.3.2.3.7 Objekt nestandardní, různé stáří a provedení u jednoho prvku...254 // 5.3.2.3.8 Objekt nový nedokončený...257 // 5.3.2.3.9 Objekt v rekonstrukci...259 // 781 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // 5.4 Výpočet opotřebení u staveb s provedenými úpravami...264 // 5.4.1 Obecně к oceňování upravených staveb...264 // 5.4.2 Kolodzejova logaritmická metoda...265 // 5.4.3 Kasova analytická metoda...266 // 5.4.4 Oceňování přístaveb
a nástaveb...270 // 5.4.4.1 Nástavby a přístavby při oceňování za obytnou plochu...270 // 5.4.4.2 Nástavby a přístavby při bodovací metodice...271 // 5.4.4.3 Nástavby a přístavby podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. v původním znění...272 // 5.4.4.4 Nástavby, přístavby a vestavby podle cenového předpisu od roku 1999 ...273 // 5.5 NovéjšI názory na metodiku výpočtu opotřebení staveb...273 // 5.6 Metoda fiktivního stáří...274 // 5.7 Hodnocení velkých (generálních) oprav...275 // 5.8 К MOŽNOSTEM OBECNÉ METODIKY VÝPOČTU OPOTŘEBENÍ...276 // 5.9 Opotřebení staveb při ocenění porovnávacím způsobem podle oceňovací vyhlášky...276 // 6. OCENĚNÍ VÝNOSOVÝM ZPŮSOBEM...281 // 6.1 Úvodem к ocenění výnosovým způsobem...281 // 6.2 Názvosloví výnosového oceňování :...285 // 6.3 Definice výnosové hodnoty...288 // 6.4 Základy finanční aritmetiky...289 // 6.4.1 Procentový počet...289 // 6.4.2 Průměrování...292 // 6.4.3 Základní pojmy úrokového počtu...294 // 6.4.4 Složené úrokování...295 // 6.4.5 Střádání (spoření) při složeném úrokováni...296 // 6.4.6 Umořování půjčky...299 // 6.5 Diskontování budoucích výnosů...300 // 6.5.1 Diskontování (odúročení) budoucího výnosu...300 // 6.5.2 Součet diskontovaných budoucích výnosů...305 // 6.6 Kapitalizovaný budoucí výnos...31 o // 6.6.1 Obecně...310 // 6.6.2 Vztahy pro výpočet výnosové hodnoty...ЗЮ // 6.6.3 Metoda diskontovaného
cash-flow...3/2 // 6.7 Míra kapitalizace...313 // 6.7. / Citlivost výsledku na použitou míru kapitalizace...313 // 6.7.2 Vztah nominální a reálné úrokové míry...3/4 // 6.7.3 Zjištění míry kapitalizace porovnáním...3/7 // 6.7.4 Míra kapitalizace podle cenového předpisu...318 // 6.7.5 Míra kapitalizace používaná pro stanovení obvyklé ceny v ČR...3/9 // 6.7.6 Nominální nebo reálná míra kapitalizace...320 // 6.7.7 Vnitřní míra výnosnosti investice...322 // 6.7.8 RPSN - roční procento skutečných nákladů...322 // 6.8 Výnosy pro výpočet výnosové hodnoty nemovitostí...324 // 6.9 Náklady na dosažení výnosů z nájemného...327 // 6.9.1 Daň z nemovitých věcí...327 // 6.9.2 Pojištění stavby...32 7 // 6.9.3 Opravy a údržba...328 // 6.9.4 Rezervy...;...330 // 6.9.5 Osvětlení, vytápění a úklid společných prostor...331 // 6.9.6 Správa nemovitosti...33 / // 6.9.7 Amortizace...33 / // 6.9.8 Provize za pronajmutí...334 // 6.9.9 Neúplné pronajmutí...334 // 6.9.10 Opoždění v platbách nájemného...335 // 6.9.11 Pronajmutí pozemku...335 // 6.10 Odpočet nákladů na uvedení do pronajímatelného stavu...335 // 6.11 Příklady výpočtu obecné výnosové hodnoty...336 // 6.11.1 Výpočet věčnou rentou...336 // 6.11.2 Výpočet pro nekonstantní výnosy po určitou dobu...343 // 782 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // 6.12 Výpočty ceny výnosovým způsobem podle oceňovacího
předpisu...347 // 6.12.1 Oceněni podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. (1.11.1994-31.12.1997)...347 // 6.12.2 Ocenění podle vyhlášky č. 279/1997 Sb. (1.1.1998 - 30.6.1999)...347 // 6.12.3 Ocenění po novele č. 127/1999 Sb. (1.7.1999 - 30.6.2000)...347 // 6.12.4 Ocenění po novele č. 173/2000 Sb...347 // 6.12.5 Ocenění výnosovým způsobem podle vyhlášky č. 540/2002 Sb...348 // 6.12.6 Příklad výnosového ocenění budovy podle vyhlášky č. 540/2002 Sb. - jedna budova // s příslušenstvím...348 // 6.12.7 Ocenění pronajatých budov a hal podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...349 // 7. POROVNÁVACÍ (KOMPARATIVNÍ) METODY...353 // 7.1 Obecné к ocenění cenovým porovnáním...353 // 7.2 Názvosloví komparativních metod oceňování...354 // 7.2.1 Nemovitost oceňovaná...354 // 7.2.2 Nemovitost srovnávací...354 // 7.2.3 Metoda monokriteriální...354 // 7.2.4 Metoda multikriteriální...354 // 7.2.5 Metoda přímého porovnání...354 // 7.2.6 Metoda nepřímého porovnání...354 // 7.2.7 Databáze nemovitostí...355 // 7.2.8 Tržní (obvyklá, obecná) cena nemovitosti...355 // 7.2.9 Jednotková cena...355 // 7.2.10 Jednotková tržní cena...356 // 7.2.11 Koeficient odlišnosti...356 // 7.2.12 Index odlišnosti...357 // 7.2.13 Indexovaná tržní cena...358 // 7.2.14 Indexovaná jednotková tržní cena...358 // 7.2.15 Standardní tržní cena...358 // 7.2.16 Standardní jednotková tržní cena...360 // 7.2.17 Koeficient prodejnosti...361 // 7.3 Podklady
pro cenové porovnání...361 // 7.3.1 Tržní ceny nemovitostí...361 // 7.3.2 Realitní inzerce...363 // 7.3.3 Cenové mapy pozemků...363 // 7.3.4 Vlastní databáze znalce...363 // 7.4 Zpracování databází cen nemovitostí...364 // 7.4.1 Základy statistického zpracování dat...364 // 7.4.2 Příklad zpracování výsledků pozorování...372 // 7.4.3 Vyloučení extrémních hodnot datového souboru...373 // 7.4.3.1 Obecně...373 // 7.4.3.2 Grubbsův test...374 // 7.4.3.3 Dean-Dixonův test...375 // 7.5 Metody cenového porovnání...375 // 7.5.1 Porovnání nemovitostíjako celku...375 // 7.5.1.1 Porovnání odbornou rozvahou...375 // 7.5.1.2 Porovnání pomocí indexu odlišnosti...377 // 7.5.1.3 Klimešova srovnávací metodika...379 // 7.5.2 Metoda porovnáni pomocí standardní jednotkové tržní ceny...383 // 7.5.2.1 Princip metody...383 // 7.5.2.2 Obecný postup...384 // 7.5.2.3 Systém přepočítacích indexů...384 // 7.5.2.4 Kriteria porovnávání...385 // 7.5.2.5 Postup při ocenění porovnávací metodou SJTC...392 // 7.5.3 К indexování hodnot...397 // 7.5.3.1 Závislost počtu a velikosti koeficientů к výpočtu indexu...397 // 7.5.3.2 Statistické hodnocení koeficientů prodejnosti...399 // 7.5.3.3 Další prameny kritérií a koeficientů...400 // 7.6 Cenové porovnání podle oceňovacích vyhlášek...401 // 7.6.1 Nákladové ocenění s koeficientem prodejnosti (1997-2013)...401 // 7.6.2 Ocenění porovnávacím způsobem podle vyhlášky
č. 540/2002 Sb...401 // 783 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // 7.6.3 Ocenění porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 3/2008 Sb. po novele č. 456/2008 Sb 406 // 7.6.4 Ocenění staveb porovnávacím způsobem podle vyhlášky č. 441/2013 Sb...408 // 8. OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ...413 // 8.1 Obecně к cenám pozemků...413 // 8.2 Oceňování stavebních pozemků...415 // 8.2.1 Oceňování stavebních pozemků podle cenových předpisů...415 // 8.2.1.1 Předchozí předpisy...415 // 8.2.1.2 Ocenění stavebních pozemků podle současného předpisu...418 // 8.2.1.2.1 Znění předpisu к ocenění stavebních pozemků...418 // 8.2.1.2.2 Příklad ocenění stavebního pozemků podle současného předpisu v nevyjmenované obci...420 // 8.2.2 Metoda třídy polohy...423 // 8.2.2.1 Původní Naegeliho metoda třídy polohy...423 // 8.2.2.2 Některé možné aplikace Naegeliho metody...429 // 8.2.2.2.1 Úprava metody třídy polohy pro ČR...429 // 8.2.2.2.2 Zjištění ceny pozemku ze smluvní ceny pomocí metody třídy polohy...430 // 8.2.2.2.3 Tvorba databáze pro oceňování pozemků metodou třídy polohy...432 // 8.2.2.3 Sammetova metoda ...434 // 8.2.3 Indexová porovnávací metoda pro zjištění hodnoty pozemků...435 // 8.2.3.1 Obecně к indexové metodě...435 // 8.2.3.2 Porovnání dvou pozemků navzájem indexovou porovnávací metodou...436 // 8.2.3.3 Tvorba databáze pro porovnání cen pozemků indexovou
metodou...438 // 8.2.3.4 Ocenění pozemků indexovou metodou pomocí průměrné standardní jednotkové tržní ceny...440 // 8.2.3.5 Modifikace indexové metody...440 // 8.2.3.6 Metodika ocenění pozemků, používaná u České spořitelny, a.s...442 // 8.2.3.6.1 Ocenění pozemků přímým porovnáním...442 // 8.2.4 Cenové mapy stavebních pozemků...443 // 8.2.4.1 Obecně к cenovým mapám pozemků...443 // 8.2.4.2 Cenové mapy podle vyhlášky č. 393/1991 Sb...444 // 8.2.4.3 Cenové mapy podle vyhlášky č. 178/1994 Sb...446 // 8.2.4.4 Cenové mapy podle zákona č. 151 /1997 Sb...446 // 8.2.4.5 Příklady cenových map...451 // 8.2.4.5.1 Cenová mapa pozemků města Brna 2015...451 // 8.2.4.5.2 Cenová mapa města Bonn 1992...452 // 8.2.4.6 Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ČR...454 // 8.3 Ceny zemědělských pozemků...457 // 8.3.1 Obecně o cenách zemědělských pozemků...457 // 8.3.2 Ceny zemědělských pozemků podle bonity...458 // 8.4 Oceňování lesních pozemků...461 // 8.4.1 Obecně o cenách lesních pozemků...461 // 8.4.2 Oceňování lesních pozemků podle oceňovací vyhlášky č. 441/2014 Sb...461 // 8.5 Stopceny pozemků...463 // 8.5.1 Obecně o stopcenách pozemků...463 // 8.5.2 Cenová mapa stopcen pozemků hl. m. Prahy z roku 1939...464 // 9. OBVYKLÁ CENA NEMOVITOSTÍ...467 // 9.1 DEFrNICE CENY OBVYKLÉ...467 // 9.2 Alternativy pojmu cena a hodnota...468 // 9.3 Komentář Ministerstva financí к určení obvyklé ceny...471
// 9.4 Hodnota a cena z hlediska daně při nabytí nemovitých věcí...472 // 9.5 Vlivy působící na obvyklou cenu nemovitostí...473 // 9.6 Metody vedoucí ke zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny...476 // 9.6.1 Srovnávací (komparativní) metoda...476 // 9.6.2 Zjištění věcné hodnoty...477 // 9.6.3 Zjištění výnosové hodnoty...477 // 9.6.4 Výběr metody pro ocenění nemovitosti...477 // 9.6.4.1 Úvodem...477 // 9.6.4.2 Metoda střední hodnoty...478 // 9.6.4.3 Naegeliho metoda váženého průměru...479 // 9.6.4.4 Bradáčova úprava metody váženého průměru...481 // 9.6.5 Metoda zbytku (reziduálni)...485 // 784 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // 9.7 Znalecký posudek ke zjištění obvyklé ceny...485 // 9.8 Ocenění kombinací podle cenového předpisu...489 // 9.9 Analýza nejvyššího a nejlepšího využití majetku (metoda HÁBU)...494 // 9.10 Obvyklá cena v mezinárodních oceňovacích standardech...494 // 9.10.1 Mezinárodní oceňovací standardy IVS...494 // 9.10.2 Evropské oceňovací standardy EVS...495 // 9.11 Vady znaleckého odhadu obvyklé ceny nemovitosti...498 // 9.12 Doba platnosti znaleckého posudku o ceně nemovitosti...501 // 10. NÁJEMNÉ Z NEMOVITOSTI...503 // 10.1 Úvodem...503 // 10.2 Nájemné nákladové...504 // 10.3 Nájemné ekonomické...506 // 10.4 Nájemné obvyklé...508 // 10.4.1 Obecné к obvyklému nájemnému...508 // 10.4.2 Cenové mapy nájemného z bytů...508
// 10.4.3 Vztah obvyklého nájemného a ceny bytu...513 // 10.5 К nájemnému z nebytových prostor...514 // 10.6 К NÁJEMNÉMU Z POZEMKŮ...514 // 10.7 Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy // související s užíváním bytu...516 // 11. OCEŇOVÁNÍ PRÁVA STAVBY...519 // 11.1 Úvodem...519 // 11.2 Vstupní veličiny výpočtů...522 // 11.2.1 Doba trvání práva stavby...522 // 11.2.2 Velikost pozemku zatíženého právem stavby...522 // 11.2.3 Jaká stavba je, resp. bude na základě práva stavby postavena...522 // 11.2.4 Za jak dlouhou dobu má být stavba postavena...522 // 11.2.5 Zánik práva stavby a odkup stavby...522 // 11.2.6 Jak je resp. bude sjednána úhrada za zřízení práva stavby...523 // 11.3 К určení ceny pozemku zatíženého právem stavby...523 // 11.3.1 Úvodem к ocenění zatíženého pozemku...523 // 11.3.2 Varianta A - právo stavby bylo uhrazeno jednorázově...524 // 11.3.3 К použité míře kapitalizace (úrokové míře)...526 // 11.3.4 Varianta В: bezplatné zřízení práva stavby, následně stavební plat...529 // 11.3.5 Varianta С - kombinace: část při zřízení práva stavby, následně stavební plat...531 // 11.4 Ocenění práva stavby...531 // 11.4.1 Úvodem...531 // 11.4.2 Varianta: Úhrada práva stavby jednorázově při uzavření smlouvy...531 // 11.4.3 Varianta: Úhrada práva stavby stavebním platem po dobu trvání práva stavby...534 // 11.4.4 Cena práva stavby v průběhu
doby jeho trvání...535 // 11.5 К CENĚ PRÁVA STAVBY ZJIŠTĚNÉ PODLE OCEŇOVACÍ VYHLÁŠKY...535 // 12. OCEŇOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN (SLUŽEBNOSTÍ A REÁLNÝCH BŘEMEN)...537 // 12.1 Úvodem к oceňování věcných břemen...537 // 12.2 Podstata ocenění služebnosti...544 // 12.2.1 Ocenění věcných břemen pro účely zákona č. 151/1997 Sb...546 // 12.2.1.1 Obecně к oceňování věcných břemen podle zákona č. 151/1997 Sb...546 // 12.2.1.2 Komentář z Cenového věstníku к oceňování věcných břemen podle zákona č. 151/1997 Sb...547 // 12.2.2 Výpočet obvyklé hodnoty služebnosti...553 // 12.2.3 Zjištěni ceny služebnosti jako závady váznoucí na nemovitosti...554 // 12.2.4 Odhad hodnoty nemovitosti s věcným břemenem...555 // 12.2.5 Ocenění služebnosti pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti...555 // 12.2.6 Příklady ocenění služebnosti...556 // 12.3 Ocenění reálného břemene...561 // 12.4 Věcné břemeno na délku života oprávněného...561 // 785 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňováni nemovitých věcí // Obsah // 13. ZJIŠTĚNÍ VÝŠE MAJETKOVÉ ÚJMY...565 // 13.1 Obecně к náhradě škody a majetkové újmě...565 // 13.2 Náhrada škody v právním řádu...565 // 13.2.1 Náhrada škody v občanském zákoníku...565 // 13.3 Postup znaleckého výpočtu výše majetkové újmy...569 // 13.3.1 Obecně...569 // 13.3.2 Ocenění nemovitosti před poškozením (Cl)...573 // 13.3.3 Ocenění nemovitosti
po opravě poškození (C2)...573 // 13.3.4 Zjištění výše nákladů na opravu poškození...573 // 13.3.5 Zjištění výše zhodnocení ev. znehodnocení provedenou opravou...573 // 13.3.6 Ocenění využitelných zbytků...573 // 13.4 Vlastní výpočet výše majetkové újmy...574 // 13.4.1 Úvodní fáze...574 // 13.4.2 Totální (úplná) škoda...574 // 13.4.3 Zjednodušený výpočet výše majetkové újmy...575 // 13.4.4 Obecný výpočet...575 // 13.4.5 Výše majetkové újmy jako rozdíl ceny před a po poškození...575 // 13.5 Příklady... 576 // 13.6 Specifika při výpočtu důlní škody...577 // 13.6.1 Obecně к důlní škodě...J77 // 13.6.2 Vznik a náhrada škod v horním zákonu...579 // 13.6.3 Postup zjištění výše náhrady za důlní škody...580 // 14. BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ...583 // 14.1 Bezdůvodné obohacení podle NOZ...583 // 14.2 Bezdůvodné obohacení v předchozím občanském zákoníku...584 // 14.3 Skutková podstata bezdůvodného obohacení...585 // 14.4 Negativní vymezení bezdůvodného obohacení...586 // 14.5 Vnucené bezdůvodné obohacení...587 // 14.6 Rozdíl mezi náhradou škody a bezdůvodným obohacením dle předchozích předpisů...587 // 14.7 Způsob vydání bezdůvodného obohacení...588 // 14.8 Případy bezdůvodného obohacení ve stavebnictví...588 // 14.9 Stanovení výše bezdůvodného obohacení...589 // 14.10 К ROZDÍLU MEZI BEZDŮVODNÝM OBOHACENÍM A NÁHRADOU ŠKODY...592 // 14.11 Úsměvný
příklad bezdůvodného obohacení na závěr...593 // 14.12 Literatura ke kapitole 14...593 // 15. OCEŇOVÁNÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR...595 // 15.1 Vlastnictví bytů a nebytových prostor podle zákona...595 // 15.2 Oceňování bytů a nebytových prostor podle cenových předpisů...603 // 15.2.1 Oceňování bytů a nebytových prostor podle vyhlášky č. 393/1991Sb. (do 31. 10. 1994)...603 // 15.2.2 Oceňování bytů a nebytových prostor podle vyhlášky č. 178/1994 Sb. // (od 1. 11. 1994 do 31. 12. 1997)...610 // 15.2.3 Oceňováni bytů a nebytových prostor podle zákona o oceňování majetku...611 // 15.3 OCEŇOVÁNÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR OBVYKLOU CENOU...616 // 16. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ PŘI OCENĚNÍ ZÁVODU (PODNIKU)...617 // 16.1 Obecně к ocenění závodu (podniku)...617 // 16.2 Příprava ocenění nemovitostí pro ocenění závodu...619 // 16.3 Vlastní ocenění nemovitostí pro ocenění závodu...619 // 16.4 Informace z veřejných databází...623 // 16.5 Metody ocenění nemovitostí pro ocenění závodu...624 // 16.5.1 Ocenění nemovitostí pro ocenění závodu podle zákona o oceňování majetku...624 // 16.5.2 Ocenění nemovitostí pro ocenění závodu v ostatních případech...625 // 16.6 Vybrané problémy při oceňování nemovitostí v rámci ocenění závodu...625 // 16.6.1 Komplikace při obstarávání podkladů...625 // 16.6.2 Vypovídací schopnost inventárních seznamů majetku...626 // 16.6.3 Majetkové nesrovnalosti...626
// 786 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věcí // Obsah // 17. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ S EKOLOGICKOU ZÁTĚŽÍ...627 // 17.1 Úvodem...627 // 17.2 Znečištění a kontaminace...627 // 17.3 Kde nalezneme kontaminaci...628 // 17.4 Proč se zabýváme kontaminací... 628 // 17.5 Šíře zájmu...629 // 17.5.1 Záleží na společenských hodnotách...629 // 17.5.2 Ekonomická proveditelnost...630 // 17.6 Jak kontaminaci objevíme...631 // 17.7 Co DĚLAT, KDYŽ ZNEČIŠTĚNÍ OBJEVÍME...632 // 17.7.1 Charakterizace kontaminačních látek...632 // 17.7.2 Plán čistění...633 // 17.7.3 Financování...633 // 17.8 Čistění - odstranění...634 // 17.9 Vliv znečištění na hodnotu nemovitosti...634 // 17.9.1 Kontaminace není odstraněna...635 // 17.9.2 Kontaminace je odstraněna a sanační projekt je ukončen...635 // 17.10 Příklad...636 // 18. VYPOŘÁDÁNÍ SPOLUVLASTNICTVÍ A SPOLEČNÉHO JMĚNÍ MANŽELŮ...641 // 18.1 Posouzení při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí...641 // 18.2 Oceňování při dělení společného jmění manželů (SJM)...644 // 19. OCEŇOVÁNÍ PŘI VYVLASTNĚNÍ NEMOVITOSTÍ...647 // 19.1 Důvody vzniku zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva к pozemku nebo stavbě...647 // 19.2 Účel vyvlastnění a základní pojmy...648 // 19.3 Některá vybraná ustanovení zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění...649 // 19.4 Některá vybraná ustanovení zákona č.
416/2009 Sb., o urychlení výstavby...651 // 20. OCEŇOVÁNÍ PRO ÚVĚROVÉ ŘÍZENÍ...653 // 20.1 Úvodem...653 // 20.2 Definice pojmů...653 // 20.2.1 Bankovní definice tržní hodnoty...653 // 20.2.2 Právně zajištěný přístup...654 // 20.3 Nemovité věci nevhodné pro účely hypotečního financování...654 // 20.4 Specifické nemovité věci podléhající internímu schválení...655 // 20.5 К vlastnímu ocenění...656 // 20.6 Literatura ke kapitole 20...659 // 21. OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ PRO EXEKUCI A DRAŽBU...661 // 21.1 Ocenění nemovitostí pro výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti...661 // 21.1.1 Prodej podle občanského soudního řádu...661 // 21.1.2 Daňová exekuce prodejem nemovitých věcí...664 // 21.2 Ocenění nemovitostí pro veřejnou dražbu...665 // 22. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ VE VYBRANÝCH PŘÍPADECH...669 // 22.1 Ocenění nemovitosti podle současného cenového předpisu...669 // 22.2 Ocenění nemovitostí nákladovým způsobem (časová cena, věcná hodnota)...669 // 22.3 Ocenění nemovitostí výnosovým způsobem (výnosová hodnota)...670 // 22.4 Ocenění nemovitostí porovnávacím způsobem...670 // 22.5 Ocenění nemovitostí obvyklou cenou...670 // 22.6 Ocenění nemovitosti s nedokončenou stavbou obvyklou cenou...671 // 22.7 Oceňování pro účetnictví...671 // 22.8 Oceňování pro pojišťovny...672 // 22.9 Oceňování pro dědické řízení... 673 // 22.10Ocenění provedených stavebních prací...673
22.11 Posouzení, zda se jedná o stavbu původní nebo novou...673 // 22.12 Restituce a mimosoudní rehabilitace...674 // 787 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňováni nemovitých věcí // Obsah // 23. KLASIFIKACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ...677 // 23.1 JKSO - Jednotná klasifikace stavebních objektů...677 // 23.2 Standardní klasifikace produkce (SKP) a Klasifikace stavebních dél (KSD)...681 // 23.3 Klasifikace CZ-CC...682 // 24. VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ...687 // 24.1 Úvodem...687 // 24.2 Výpočetní systémy pro cenu podle cenového předpisu, případně cenu obvyklou...687 // 24.2.1 Přehled programů...687 // 24.2.2 Program ABN...688 // 24.2.3 Systém ACONS... 689 // 24.2.4 Program NEMEXpress AC...•...690 // 24.2.5 Program Delta-NEM...690 // 24.2.6 Informační systém (IS) MOISES...691 // 24.2.7 Program NemKalk...691 // 24.2.8 NEMO systém...692 // 24.2.9 Program ONEM. ,...692 // 24.2.10 Program TOMAS-majetek...692 // 24.3 Výpočetní systémy umožňující zjištění ceny stavby rozpočtem...693 // 24.3.1 Přehled programů...693 // 24.3.2 Programy ÚRS PRAHA, a.s...693 , // 24.3.3 Programy firmy RTS, a.s. Brno...694 // 24.3.4 Programy firmy CALLIDA, s.r.o...695 // 24.3.5 Programy firmy PORINGS, s.r.o...696 // 25. OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ V ZAHRANIČÍ...697 // 25.1 Obecné...697 // 25.2 Slovenská republika...698 // 25.2.1 Pojmy...698 // 25.2.2 Všeobecná hodnota majetku podniku a časti podniku...699 // 25.2.3 Všeobecná
hodnota zložiek majetku podniku alebo iného majetku...700 // 25.2.4 Všeobecná hodnota nehnuteľností a stavieb...701 // 25.2.5 Literatura ku kapitole 10.2...714 // 25.3 Spojené království Velké Británie a Severního Irska...714 // 25.4 USA a Kanada...716 // 25.5 Spolková republika Německo...718 // 25.5.1 Obecně к oceňování ve SRN...718 // 25.5.2 Technické ohodnocení metodikou SRN...721 // 25.5.3 Nákladová metoda dle BKJ...733 // 25.6 Švýcarsko...734 // 25.6.1 Úvod ...:...734 // 25.6.2 Přehled základních pojmů...734 // 25.6.3 Stanovení věcné hodnoty и nemovitostí...735 // 25.6.4 Oceňování pozemků...742 // 25.6.5 Výnosové oceňování (der Ertragswert)...744 // 25.6.6 Cena obvyklá (der Verkehrswert)...747 // 25.7 Ruská federace...748 // 25.8 Republika Kazachstán...748 // 25.9 Nový Zéland...749 // 25.10 Itálie...752 // 25.11 Mezinárodní oceňovací standardy...75 7 // 25.11.1 Úvodem к mezinárodním oceňovacím standardům...757 // 25.11.2 1VSC - International Valuation Standards Committee...757 // 25.11.3 TEGoVA - The European Group of Valuers Associations...759 // 25.11.4 Spolupráce při vytváření mezinárodních standardů...760 // 25.11.5 Závěrem...760 // 788 // A. Bradáč a kol.: Teorie a praxe oceňování nemovitých věc( // Obsah // 26. SEZNAM LITERATURY...761 // 26.1 Obecné...761 // 26.2 Oceňování do roku 1964...763 // 26.3 Oceňování 1964-1984...763 // 26.4 Oceňování 1984 - 1994...763 // 26.5 Oceňování
od roku 1994...764 // 26.6 Oceňování od roku 1997...765 // 26.7 Oceňování od 1. 7. 1999...765 // 26.8 Oceňování od 1. 7. 2000...765 // 26.9 Nájemné z bytů, staveb a pozemků, závislost nájemného a ceny...767 // 26.10 Výnosové ocenění, míra kapitalizace...
(OCoLC)958227536
cnb002773583

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC