Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2016
275 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-904-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 241-251, bibliografické odkazy a rejstříky
Částečný český a ukrajinský text, ruské, české a anglické resumé
001462276
ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ // ÂÂĹÄĹÍČĹ // 9 // 1. ÝŇÍÎËČÍĂÂČŃŇČĘŔ Č ĘÓËÜŇÓĐÎËÎĂČß... // 1.1. Ďîí˙ňčĺ ýňíîëčíăâčńňčęč č ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč.. // 1.2. Čńňîęč č ńňŕíîâëĺíčĺ ýňíîďńčőîëčíăâčńňčęč... // 1.3. Čńňîęč ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč č ĺ¸ ńňŕíîâëĺíčĺ... // 1.4. Îňëč÷čĺ ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč îň ýňíîëčíăâčńňčęč. // 1.5. Çŕäŕ÷č č öĺëč ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč... // 1.6. Îáúĺęň č ďđĺäěĺň čńńëĺäîâŕíč˙ ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč... // 1.7. Ěĺňîäîëîăč˙ č ěĺňîäű ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč... // 1.8. Đŕçíîâčäíîńňč ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč... // 1.9. Íŕđîäíŕ˙ ďđčěĺňŕ ń ďîçčöčč ëčíăâîęóëüňóđîëîăčč. // Îňëč÷čĺ íŕđîäíîé ďđčěĺňű îň äđóăčő ńěĺćíűő ôîëüęëîđíűő ćŕíđîâ... // 1.10. Ę âîďđîńó î ęëŕńńčôčęŕöčč íŕđîäíűő ďđčěĺň... // 2. ĎÓÁËČĘŔÖČß ÍŔĐÎÄÍŰŐ ĎĐČĚĹŇ... // 2.1. Čç čńňîđčč ďóáëčęŕöčé íŕđîäíűő ďđčěĺň â ęîíňĺęńňĺ // đóńńęîé ďŕđĺěčîëîăč÷ĺńęîé ňđŕäčöčč... // 2.2. Čç čńňîđčč ďóáëčęŕöčé íŕđîäíűő ďđčěĺň // â ęîíňĺęńňĺ óęđŕčíńęîé
ďŕđĺěčîëîăč÷ĺńęîé ňđŕäčöčč... // 2.3. Čç čńňîđčč ďóáëčęŕöčé íŕđîäíűő ďđčěĺň // â ęîíňĺęńňĺ ÷ĺřńęîé ďŕđĺěčîëîăč÷ĺńęîé ňđŕäčöčč... // Âűâîäű ďî ăëŕâĺ... // 3. ĎĐÎÇÂČŮŔ ŃÂßŇŰŐ Â ĐÓŃŃĘÎĚ Č ÓĘĐŔČÍŃĘÎĚ ÍŔĐÎÄÍŰŐ ĘŔËĹÍÄŔĐßŐ Č ČŐ ÎŇĐŔĆĹÍČĹ //  ĎĐČĚĹŇŔŐ Î ĎÎĂÎÄĹ... // 19 // 19 // 22 // 27 // 30 // 32 // 33 35 38 // 38 // 44 // 49 // 49 // 61 // 69 // 82 // 85 // 3.1. Ęëŕńńčôčęŕöč˙ äŕííűő ďî ďđîçâčůŕě č ĺ¸ âîçěîćíîńňč...90 // 3.2. Ŕíŕëčç ďîëó÷ĺííűő ăđóďď ń ňî÷ęč çđĺíč˙ čő ńîäĺđćŕíč˙.91 // 3.2.1. ßçű÷ĺńňâî...91 // 3.2.2. Îáű÷ŕé...93 // 3.2.3. Ďđčđîäŕ...95 // 3.2.4. ßâëĺíč˙ ćčâîé ďđčđîäű...104 // 3.2.5. Őîç˙éńňâĺííŕ˙ äĺ˙ňĺëüíîńňü ÷ĺëîâĺęŕ...107 // Âűâîäű ďî ăëŕâĺ...123 // 4. ĐČÔĚŰ Č ŃĐĹÄŃŇÂŔ ČŐ ĐĹŔËČÇŔÖČČ Â ÍŔĐÎÄÍŰŐ ĎĐČĚĹŇŔŐ Î ĎÎĂÎÄĹ Â ĐÓŃŃĘÎĚ, ÓĘĐŔČÍŃĘÎĚ Č ×ĹŘŃĘÎĚ // ÍŔĐÎÄÍŰŐ ĘŔËĹÍÄŔĐßŐ... 125 // I. Ôîíĺňč÷ĺńęčé óđîâĺíü...131 // 1.1. Ďđčěĺňű ń ěóćńęîé (îęńčňîííîé) đčôěîé...132 // 1.2. Ďđčěĺňű ń ćĺíńęîé (ďŕđîęńčňîííîé) đčôěîé...133 // 1.3. Ďđčěĺňű
ń äŕęňčëč÷ĺńęîé đčôěîé...134 // 1.4. Ďđčěĺňű ń ăčďĺđäŕęňčëč÷ĺńęîé đčôěîé...135 // II. Ŕíŕëčç ńîáđŕííîăî ěŕňĺđčŕëŕ ń ňî÷ęč çđĺíč˙ ëĺęńčęî-ńĺěŕíňč÷ĺńęîăî óđîâí˙ ďîçâîëčë // îďđĺäĺëčňü ńëĺäóţůčĺ âčäű đčôě...135 // II. 1. Ňŕâňîëîăč÷ĺńęŕ˙ đčôěŕ...135 // Ď.2. Îěîíčěč÷ĺńęŕ˙ đčôěŕ...136 // Í.Ç. Ďîëóňŕâňîëîăč÷ĺńęŕ˙ đčôěŕ (îäíîęîđíĺâŕ˙)...137 // II. 4. Ăđŕěěŕňč÷ĺńęŕ˙ đčôěŕ čëč ńóôôčęńŕëüíî- // -ôëĺęńčâíŕ˙ (ďŕđŕëëĺëüíŕ˙, îäíîđîäíŕ˙)...138 // Ď.5. Ăëŕăîëüíŕ˙ đčôěŕ...139 // Ď.6. Ńîńňŕâíŕ˙ đčôěŕ...140 // Ď.7. Đŕçíîóäŕđíŕ˙ đčôěŕ... 140 // III. Ěîđôîëîăč÷ĺńęčé óđîâĺíü...141 // III. 1. Čě˙ ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ...141 // III. 1.1. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ...141 // III. 1.2. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ...142 // III. 1.3. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - ÷čńëčňĺëüíîĺ...143 // III. 1.4. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - ěĺńňîčěĺíčĺ...143 // III. 1.5. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - ăëŕăîë ...144 // III. 1.6. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - íŕđĺ÷čĺ...145 // III. 1.7. Ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ - ÷ŕńňčöŕ...145
// III.2. Čě˙ ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ...146 // IIL2.1. Ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ - ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ...146 // Ř.2.2. Ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ - ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ...147 // Ř.2.3. Ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ - ěĺńňîčěĺíčĺ... 147 // Ř.2.4. Ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ - ăëŕăîë...148 // III.2.5. Ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ - íŕđĺ÷čĺ...148 // Ř.Ç. Čě˙ ÷čńëčňĺëüíîĺ...149 // 111.4. Ěĺńňîčěĺíčĺ...149 // 111.5. Ăëŕăîë...149 // 111.5.1. Ăëŕăîë - ăëŕăîë...150 // 111.5.2. Ăëŕăîë - ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ...151 // 111.5.3. Ăëŕăîë - ďđčëŕăŕňĺëüíîĺ č // 111.5.4. Ăëŕăîë - ěĺńňîčěĺíčĺ...152 // 111.5.5. Ăëŕăîë - íŕđĺ÷čĺ ...152 // 111.6. Íŕđĺ÷čĺ...152 // Ř.6.1. Íŕđĺ÷čĺ - íŕđĺ÷čĺ...152 // Ř.6.2. Íŕđĺ÷čĺ - ńóůĺńňâčňĺëüíîĺ...153 // Ř.6.3. Íŕđĺ÷čĺ - ăëŕăîë...153 // 111.7. ×ŕńňčöŕ č III.8. Ěĺćäîěĺňčĺ...153 // Âűâîäű ďî ăëŕâĺ...155 // 5. ŃĹĚŔÍŇČĘÎ ŃČÍŇŔĘŃČ×ĹŃĘČĹ ÎŃÎÁĹÍÍÎŃŇČ // ÍŔĐÎÄÍŰŐ ĎĐČĚĹŇ Î ĎÎĂÎÄĹ...159 // 5.1. Ńĺěŕíňčęî-ńčíňŕęńč÷ĺńęčĺ ěîäĺëč // íŕđîäíűő ďđčěĺň î ďîăîäĺ...159 // 5.1.1. Ęîíńňŕňŕöč˙ đĺăóë˙đíî ďđîčńőîä˙ůĺăî // â îďđĺäĺëĺííîĺ âđĺě˙ äĺéńňâč˙...167 // 5.1.2. Îáóńëîâëĺííîńňü
čäĺíňč÷íîńňč őŕđŕęňĺđčńňčę // äâóő äĺéńňâčé, ďđîčńőîä˙ůčő â đŕçíîĺ âđĺě˙...183 // 5.1.3. Ęîíńňŕňŕöč˙ óńëîâíî-ńëĺäńňâĺííîé ńâ˙çč ěĺćäó őŕđŕęňĺđčńňčęŕěč äâóő äĺéńňâčé, ďđîčńőîä˙ůčő // â đŕçíîĺ âđĺě˙...192 // 5.1.4. Îáóńëîâëĺííîńňü đĺęîěĺíäîâŕííűő äĺéńňâčé // őŕđŕęňĺđčńňčęŕěč ďđĺäřĺńňâóţůĺăî äĺéńňâč˙...202 // 5.1.5. Îáóńëîâëĺííîńňü ńďîńîáŕ äĺéńňâč˙ // čëč îňíîřĺíč˙ ę äĺéńňâčţ...208 // Âűâîäű ďî ăëŕâĺ...214 // ÇŔĘËŢ×ĹÍČĹ // 217 // SHRNUTI // 225 // SUMMARY...233 // ÁČÁËČÎĂĐŔÔČß...241 // Óęđŕčíńęčĺ čńňî÷íčęč...245 // ×ĺřńęčĺ čńňî÷íčęč...247 // ŃËÎÂŔĐČ, ÝÍÖČĘËÎĎĹÄČČ...249 // Đóńńęčĺ...249 // Óęđŕčíńęčĺ...250 // ×ĺřńęčĺ...250 // Číňĺđíĺň-čńňî÷íčęč...250 // ČĚĹÍÍÎÉ ÓĘŔÇŔŇĹËÜ...253 // ČĚĹÍÍÎÉ ÓĘŔÇŔŇĹËÜ ×ĹŘŃĘČŐ ŃÂßŇŰŐ...261 // ČĚĹÍÍÎÉ ÓĘŔÇŔŇĹËÜ ĐÓŃŃĘČŐ ŃÂßŇŰŐ...265 // ČĚĹÍÍÎÉ ÓĘŔÇŔŇĹËÜ ÓĘĐŔČÍŃĘČŐ ŃÂßŇŰŐ...271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC