Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.04.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Volgograd : Izdatel’stvo Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta, 2016
233 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-5-9669-1631-2 (brožováno)
300 výtisků
Nad názvem: Ministerstvo obrazovanija i nauki Rossijskoj federacii, Federal’noje gosudarsvennoje avtonomnoje obrazovatel’noje učreždenije vysšego obrazovanija "Volgogradskij gosudarstvennyj universitet"
Obsahuje bibliografie
001462317
ÎĂËŔÂËĹÍČĹ // ÎŇ ŔÂŇÎĐÎÂ...5 // Ăëŕâŕ 1. ĚÍÎĂÎßÇŰ×ÍŰÉ // ŇÓĐČŃŇČ×ĹŃĘČÉ ČÍŇĹĐÍĹŇ-ĐĹŃÓĐŃ //  ĘÎÎĐÄČÍŔŇŔŐ ĂËÎÁŔËČÇŔÖČČ...9 // § 1. Ëîăčńňčęŕ ěíîăî˙çű÷íîăî // ňóđčńňč÷ĺńęîăî đĺńóđńŕ: ěĺćęóëüňóđíűé äčńęóđń â ęîîđäčíŕňŕő ăëîáŕëčçŕöčč // {ÂË. Ěčň˙ăččŕ)...9 // § 2. Číňĺđíŕöčîíŕëčçŕöč˙ // ňóđčńňč÷ĺńęîăî ăčďĺđňĺęńňŕ (íŕ ěŕňĺđčŕëĺ ňóđčńňč÷ĺńęčő číôîđěŕöčîííűő đĺńóđńîâ Âîëăîăđŕäńęîé îáëŕńňč) // (Č.Ä. Đîěŕäčíŕ)...25 // § 3. Ăîńňĺďđččěńňâî č ňóđčçě // ęŕę ňĺőíčęč ďđčçíŕíč˙ äđóăîăî // (Ě.Ţ. Ńâčíęčíŕ)...42 // Ăëŕâŕ 2. ĚĹĆĘÓËÜŇÓĐÍŰÉ // ŇÓĐČŃŇČ×ĹŃĘČÉ ÄČŃĘÓĐŃ: // ĚÍÎĂÎßÇŰ×ÍÎĹ ĎÎËČĆŔÍĐÎÂÎĹ // ĎĐÎŃŇĐŔÍŃŇÂÎ Č ŃÔĹĐŔ ĎĹĐĹÂÎÄŔ...62 // § 1. Ćŕíđű ňóđčńňč÷ĺńęîăî äčńęóđńŕ â äčíŕěč÷ĺńęîě ŕńďĺęňĺ // (JI.A. Ęî÷ĺňîâŕ, Ŕ Ŕ. Ďëŕâčëŕ)...62 // § 2. Číňĺđíĺň-ńŕéň îňĺë˙ ęŕę çíŕ÷čěűé ęëŕńňĺđ ňóđčńňč÷ĺńęîăî äčńęóđńŕ: // ëčíăâčńňč÷ĺńęčé č ňđŕíńëŕňîëîăč÷ĺńęčé ŕńďĺęňű // (Ŕ Ŕ. Íîâîćčëîâŕ)...81 // § 3.
Ďĺđĺâîä ďóňĺâîäčňĺë˙: // ńëîćíîńňč ęóëüňóđíîăî ňđŕíńôĺđŕ // (ŃŔ. Ęîđîëüęîâŕ, ŔË. Íŕóěîâŕ)...104 // § 4. Ďđŕăěŕňčęŕ ďĺđĺâîäŕ // číâĺńňčöčîííîăî ďŕńďîđňŕ // (ŔË. Řîâăĺččč, ĹŔ. Řîâ/ĺíčíŕ)...130 // § 5. Ăŕńňđîíîěč÷ĺńęčé ňóđčçě // č íŕöčîíŕëüíŕ˙ ëčíăâîęóëüňóđŕ // (AM. Řĺéęî)...141 // Ăëŕâŕ 3. ĘÎĚĚÓÍČĘŔŇČÂÍÎ-ĎĐŔĂĚŔŇČ×ĹŃĘŔß ĎŔĐŔÄČĂĚŔ ĎĹĐĹÂÎÄŔ  ĚĹĆĘÓËÜŇÓĐÍÎĚ // ŇÓĐČŃŇČ×ĹŃĘÎĚ ÄČŃĘÓĐŃĹ...153 // § 1. Ăîđîäńęîé ňóđčçě č ňĺđđčňîđčŕëüíűé áđĺíäčíă: đîëü č ôóíęöčč ěíîăî˙çű÷íîăî ňóđčńňč÷ĺńęîăî číňĺđíĺň-ďîđňŕëŕ // (Ý.Ţ. Íîâčęîâŕ)...153 // § 2. Ćŕíđîâîĺ ěíîăîîáđŕçčĺ // ăîđîäńęîăî ňóđčńňč÷ĺńęîăî číňĺđíĺň-ďîđňŕëŕ // (Ý.Ţ. Íîâčęîâŕ)...160 // § 3. Ďĺđĺâîä / ëîęŕëčçŕöč˙ âĺá-ďîđňŕëŕ: ęîíâĺíöčîíŕëüíűĺ ŕńďĺęňű // ďĺđĺâîä÷ĺńęîé ëîăčńňčęč (Ý.Ţ. Íîâčęîâŕ).173 // Ăëŕâŕ 4. ÍÎĚČÍŔŇČÂÍŔß // ŐŔĐŔĘŇĹĐČŃŇČĘŔ ĚĹĆĘÓËÜŇÓĐÍÎĂÎ ŇÓĐČŃŇČ×ĹŃĘÎĂÎ ÄČŃĘÓĐŃŔ: // ŃĎĹÖČÔČĘŔ ĐĹĂČÎÍŔËÜÍÎĂÎ ĎÎĐŇŔËŔ // (ÂÎËĂÎĂĐŔÄ
Č ÂÎËĂÎĂĐŔÄŃĘŔß ÎÁËŔŃŇÜ)...182 // § 1. Đĺăčîíŕëüíűé ňîďîíčěčęîí: // ëîăčęŕ ôîđěčđîâŕíč˙ č ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ // (Ä.Ţ. Čëüčí)...182 // § 2. Ňĺđěčíîëîăč˙ ňóđčçěŕ: îńîáĺííîńňč ôîđěčđîâŕíč˙ // (Ŕ.Ë. Ăóđĺĺâŕ, Ň.Ń. Ńčäîđîâč÷)...212 // ÎÁ ŔÂŇÎĐŔŐ...231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC