Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Ústav ošetřovatelství, 2008
223 stran : ilustrace ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-494-2 (brožováno)
Obsahuje bibliografie
001462506
1 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ -- 1.1 Zdravotně sociální problematika -- 1.2 Kvalita života -- 2 ZDRAVÍ A NEMOC -- 2.1 Zdraví jako biopsychosociální kategorie -- 2.2 Determinanty zdraví -- 2.2.1 Dělení determinant zdraví -- 2.2.2 Determinanty jako rizikové faktory ovlivňující člověka -- 2.2.3 Možnosti ovlivnitelnosti determinant zdraví -- 2.2.4 Společenský význam hodnoty zdraví, kritéria a důsledky společenské a ekonomické závažnosti poruch zdraví -- 3 EKVITA A ÚLOHA ZDRAVÍ VE SPOLEČNOSTI -- 3.1 Ekvita ve zdraví -- 3.1.1 Pojem ekvita, pracovní definice publikovaná SZO -- 3.1.2 Ekvita ve zdraví a zdravotnických službách v České republice -- 3.2 Zdravotní stav obyvatelstva zemí Evropské unie a úroveň populačního zdraví -- 3.2.1 Charakteristické rysy zdravotního stavu obyvatel různých věkových skupin -- 3.2.2 Determinanty zdraví -- 3.2.3 Zaměření zdravotní politiky zemí EU v prvním desetiletí třetího tisíciletí -- 4 PROGRAMY SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE, PROGRAMY SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE A EVROPSKÁ ZDRAVOTNÍ STRATEGIE -- 4.1 Úloha, cíle a orgány SZO -- 4.2 Úkoly regionální úřadovny pro Evropu v politice Zdraví pro 21. století -- 4.3 Historické a obsahové kořeny programu Zdraví 21 -- 4.3.1 Příčiny vzniku vytváření cílových programů -- 4.3.2 Funkce cílově programového plánování ve zdravotnictví -- 4.3.3 Metody tvorby zdravotnických programů -- 4.3.4 Zdravotnické programy
v praxi -- 4.4 Zdraví pro všechny do roku 2000 -- 4.4.1 Zaměření a struktura evropské zdravotní strategie -- 4.4.2 Strategie programu SZO „Zdraví pro všechny" -- 4.4.3 Světová deklarace zdraví (World Health Declaration) a politika Zdraví pro 21. století -- 4.5 Evropská úřadovna WHO zhodnotila a novelizovala politiku „Zdraví pro všechny" -- 5 STRUČNÁ HISTORIE SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, ZÁKLADNÍ MODELY ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ -- 5.1 Stručná historie vývoje českého zdravotnictví a sociálního zabezpečení -- 5.2 Modely zdravotnických systémů -- 5.2.1 Klady a zápory zdravotnických systémů -- 5.2.2 Ukazatelé zdravotnického systému pro mezinárodní srovnám -- 5.2.3 Souhrn silných a slabých stránek zdravotnického systému v České republice -- 5.2.4 Důvody vyšších výdajů ve zdravotnictví -- 5.3 Sociální zabezpečení a pojištění v budoucnosti -- Přílohy -- Příloha č. 1: Stručné charakteristiky zdravotnických systémů -- 6 SYSTÉM PÉČE OZDRAVÍ A ZDRAVOTNICTVÍ, ŘÍZENÍ, STRUKTUR A SOUSTAVA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR, SUBSYSTÉMY ZDRAVOTNÍ PÉČE, PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ -- v -- 6.1 Systém péče o zdraví a zdravotnictví, struktura v CR -- 6.2 Zdravotní péče -- 6.2.1 Zdravotní péče základní pojmy -- 6.2.2 Soustava zdravotnických zařízení -- 6.2.3 Státní zdravotní správa a orgány veřejného zdraví, jejich úkoly -- 6.2.4 Diferencovaná péče -- 6.3 Zdravotnická zařízení
v České republice -- 6.4 Subsystémy zdravotní péče -- 6.5 Podpora zdraví a výchova ke zdraví -- 6.5.1 Hlavní zásady zdravotní výchovy -- 6.5.2 Metody a prostředky zdravotní výchovy -- 6.6 Preventivní péče -- 6.6.1 Rozdělení prevence -- 6.7 Dispenzární péče -- 6.8 Léčebná péče -- 6.9 Rehabilitační péče -- 6.10 Primární zdravotní péče -- 6.11 Sekundární péče -- 6.12 Terciární zdravotní péče -- 6.13 Pracovníci ve zdravotnictví -- 6.13.1 Činnost zdravotnických pracovníků -- 6.13.2 Základní právní předpisy spjaté s problematikou výkonu povolání a vzdělávání ve zdravotnictví. Přílohy -- Příloha č. 1: Sekundární prevence -- Příloha č. 2: Systém veřejného zdravotního pojištění a realizované screeningové onkologické programy -- v rámci preventivních prohlídek -- Příloha č. 3: Sekundární prevence ve starším a pokročilém věku -- Příloha č. 4: Preventivní prohlídky dospělých v systému veřejného zdravotního pojištění -- Příloha č. 5: Obsah preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví a ve stomatologii Příloha č. 6: Definice a význam screeningů -- 7 STUDIUM ZDRAVOTNÍHO STAVU OBYVATELSTVA -- 7.1 Studium zdravotního stavu obyvatelstva -- 7.1.1 Ukazatelé zdravotního stavu -- 7.2 Demografie -- 7.2.1 Způsoby zjišťování demografických jevů -- 7.2.2 Pohyb obyvatelstva -- 7.2.3 Statistika nemocnosti -- 7.2.4 Statistika povinně hlášených nemocí --
7.2.5 Statistika hospitalizovaných osob -- 7.2.6 Ukazatelé zdravotního stavu používané v mezinárodních srovnáních -- 7.3 Základní rysy demografického vývoje z pohledu současnosti -- Přílohy -- Příloha č. 1: Souhrnný pohled na zdravotní stav obyvatel ČR, věková pyramida-strom života -- Příloha č. 2: Porovnání střední délky života při narození -- Příloha č. 3: Hlavní rysy demografického vývoje -- Příloha č. 4: Formulář dokladu Hlášení novotvaru -- Příloha č. 5: Zhoubné novotvary v České republice -- Příloha č. 6: Úmrtnost na nemoci oběhové soustavy -- Příloha č. 7: Zdravotnictví ve světě -- 8 INFORMAČNÍ SYSTÉM VE ZDRAVOTNICTVÍ, SOCIOLOGICKÉ METODY, OCHRANA DAT, MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ A DIAGNÓZ -- 8.1 Národní zdravotnický informační systém (NZIS) -- 8.2 Ochrana osobních údajů -- 8.3 Využití sociologických metod ke zjišťování zdravotního stavu populačních skupin -- 8.4 Mezinárodní klasifikace nemocí -- 8.5 Klasifikace zhoubných novotvarů, TNM systém -- 8.5.1 Základní pravidla použitelná pro všechny anatomické oblasti -- Přílohy -- Příloha č. 1: Co je potřeba vědět o právech ke zpracování osobních údajů -- Příloha č. 2: Využití standardizovaného rozhovoru při hodnocení průzkumu provádění preventivních -- prohlídek -- Příloha č. 3: Světové šetření o zdraví v ČR -- Příloha č. 4: Seznam kapitol, podkapitol a skupin, třímístných
položek a podpoložek Příloha č. 5: Přehled jednotlivých kapitol MKN 10. revize (s uvedením rozsahu podle třímístného kódu) -- 9 LEGISLATIVA VE ZDRAVOTNICTVÍ -- 9.1 Rozdělení právních předpisů podle právní síly, -- 9.2 Seznam některých základních právních předpisů platných při poskytování a kontrole zdravotní péče v systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění Přílohy -- Příloha č. 1: Listina základních práv a svobod (články vztahující se ke zdravotnictví) -- 10 VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ -- 10.1 Zdravotní pojišťovny jako veřejnoprávní instituce, legislativa, pojistné a mechanismus přerozdělování -- 10.2 Zdravotní péče a její poskytování pojištěncům -- 10.2.1 Poskytování zdravotní péče -- 10.2.2 Rozčlenění zdravotní péče -- 10.2.3 Zdravotní péče podle rozsahu -- 10.2.4 Zdravotní péče podle úhrady -- 10.3 Ambulantní péče -- 10.4 Některé zvláštní druhy zdravotní péče -- 10.5 Ústavní péče -- 10.6 Zdravotní péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách -- 10.7 Lázeňská péče -- 10.8 Nejčastěji kladené otázky z oblasti sociální politiky spojené s poskytováním péče v zahraničí -- 10.9 Kontrolní a revizní činnost -- 10.10 Charakteristika současného stavu systému veřejného zdravotního pojištění Přílohy -- Příloha č. 1: Často kladené otázky z oblasti sociální politiky -- 11 ETIKA A ZDRAVOTNICTVÍ -- 11.1 Etika
jako filosofická disciplína -- 11.2 Etika z pohledu historie a současnosti -- 11.3 Moderní historie lékařské etiky -- 11.3.1 Transformace zdravotnictví a renesance lékařské etiky -- 11.3.2 Etické kodexy a jejich vliv na české zdravotnictví -- 11.3.3 Lékařská etika a současnost -- 11.3.4 Faktory ovlivňující etiku lékaře -- 11.3.5 Cíle etiky ve zdravotnictví -- 11.3.6 Kvalita zdravotní péče -- 12 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ V ČR -- 12.1 Systém sociálního zabezpečení v CR , -- 12.2 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) -- 12.2.1 Působnost ČSSZ -- 12.2.2 Ostatní úkoly České správy sociálního zabezpečení -- 12.2.3 Vztahy České správy sociálního zabezpečení k jiným subjektům -- 12.3 Pojistné -- 12.3.1 ČSSZ -- 12.3.2 Obecní úřady -- 12.3.3 Zdravotní pojišťovny -- 12.3.4 Úřady práce -- 12.3.5 Lékařská posudková služba ČSSZ, ÚP, OÚ
(OCoLC)316300744
cnb001831593

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC