Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.05.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání: první
Opava : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav ošetřovatelství, 2008
133 stran : ilustrace ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7248-482-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 130-132
001462507
SOCIOEKONOMICKÝ POHLED NA ZDRAVÍ A NEMOC -- Důsledky rozvoje civilizace ve vztahu ke zdraví a nemoci -- Hlavní negativní důsledky současné úrovně společenského rozvoje a faktory ovlivňující vznik civilizačních nemocí -- Adolescence a zdraví poškozující chování -- Některé z příčin vedoucích k poškození zdraví -- Kouření -- Konzumace alkoholu a drog -- Sebevražednost -- Otravy a úrazy -- Význam prevence v koncepci zdravotní politiky -- Hodnota zdraví v moderní společnosti -- Hodnota zdraví a důsledky poruch zdraví -- Přílohy -- Kolik stojí pobyt v nemocnici v zemích Evropské unie? -- HISTORICKÝ PŘEHLED FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ -- Od Rakouska-Uherska po rok 1989 -- Období první republiky -- Poválečné období -- Socialistické zdravotnictví -- Reformy 90. let -- Období 1990-1993 -- Období 1994-1996 -- Období 1997-2000 -- Současná situace v České republice -- Přílohy -- Stabilizace a reforma českého zdravotnictví -- MODELY FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE -- Vnímání rozvoje medicíny ve společnosti století a vznik sociálního lékařství -- Modely financování v současnosti -- Tržní model zdravotnictví -- Státní model zdravotnictví -- Veřejné zdravotnictví Národní zdravotní služba Anglický model -- Model národního zdravotního pojištění s více zdravotními pojišťovnami -- Charakteristické znaky financování zdravotní péče -- Liberálně tržní zdravotnictví (tržní model
zdravotnictví) -- Povinné zákonné veřejné pojištění (veřejné zdravotnictví) -- Státní zdravotnictví (Státní model zdravotnictví) -- Systém státního zdravotnictví socialistického typu -- Smíšené zdravotnické systémy -- Základní kritéria zdravotnických systémů v současnosti -- Sociální ekvita -- Ukazatelé zdravotnického systému pro mezinárodní srovnávání -- Další a podrobnější ukazatelé zdravotnického systému -- Souhrn silných a slabých stránek zdravotnického systému v České republice -- Silné stránky zdravotnického systému v ČR -- Slabé stránky zdravotnického systému v ČR -- Důvody vyšších výdajů ve zdravotnictví -- Přílohy -- Charakteristika současného stavu systému veřejného zdravotního pojištění -- VÝZNAM EKONOMIE A EKONOMIKY ZDRAVOTNICTVÍ PŘI ZDOKONALOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH SYSTÉMŮ, ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A ŘÍZENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE -- Význam ekonomie a ekonomiky ve zdravotnictví -- Ekonomická logika a lékařská etika -- Základy řízení zdravotnictví -- Proč se řízení zdravotnictví stává velmi závažnou problematikou? -- Podmínky ke zkvalitnění efektivity systému -- Cíle k racionálnímu řízení -- Zdravotnická informační soustava -- Statisticky sledované ukazatele -- Vlastnosti vedoucího pracovníka potřebné k řízení zdravotnictví -- VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ -- Institucionální ukotvení veřejného zdravotního pojištění , -- Postavení
zdravotních pojišťoven -- Realizace veřejného zdravotního pojištění a Všeobecná zdravotní pojišťovna , -- Systém a význam přerozdělování pojistného , -- Zdroje neefektivnosti v systému poskytování zdravotní péče , -- Ambulantní specialisté -- Léčiva -- Příliš mnoho lékařů a nemocničních lůžek -- Odpovědnost státní správy -- Seznam některých základních právních předpisů pro praxi platných při poskytování a kontrole zdravotní péče v systému veřejného zdravotnictví a zdravotního pojištění Přílohy -- Clintonova navrhla zdravotní pojištění pro všechny Američany -- ČLENĚNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE, DRUHY ÚHRAD A REGULACE -- Zdravotní péče a její poskytování pojištěncům -- Poskytování zdravotní péče -- Rozčlenění zdravotní péče -- Zdravotní péče podle rozsahu -- Zdravotní péče podle úhrady -- Ambulantní péče -- Některé zvláštní druhy zdravotní péče -- Ústavní péče -- Zdravotní péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách -- Lázeňská péče -- VÝVOJOVÉ TRENDY V OBLASTI NEMOCNIČNÍ PÉČE -- Role a funkce nemocnic -- Vývojové trendy v oblasti nemocničního sektoru -- Faktory vedoucí ke změnám v nemocničním sektoru -- Faktory na straně pacientů -- Faktory na straně poskytovatelů služeb -- Širší společenské faktory -- Faktory ovlivňující vývoj v oblasti nemocničních služeb -- Trendy dominující ve vývoji v oblasti nemocniční
péče -- Autonomie nemocnic a perspektivy vývoje zdravotní politiky v souvislosti s organizací a řízením nemocnic -- Standardizace veřejných služeb -- Faktory vynucující standardizaci -- PROBLEMATIKA POTŘEBY A SPOTŘEBY ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE VE STÁŘÍ -- Problematika potřeby a spotřeby zdravotně sociální péče ve stáří -- Hlavní trendy rozvoje ústavní sociální péče o seniory v České republice -- ZVLÁŠTNÍ AMBULANTNÍ PÉČE DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE -- Domácí zdravotní péče v podmínkách veřejného zdravotního pojištění -- Filosofie, cíle a organizace domácí zdravotní péče -- Úhrada vykázané zdravotní péče -- Kontrola poskytování a úhrady domácí zdravotní péče -- Podmínky související s indikací a úhradou domácí zdravotní péče -- Doporučení domácí zdravotní péče ošetřujícím lékařem po ukončení hospitalizace a platnost vystaveného poukazu -- Vymezení následné lůžkové péče -- Dlouhodobě nemocní, organizace a vykazování poskytované péče v LDN Druhy péče v LDN -- Paliativní terapie definice a její rozdělení -- Hospicová práce a péče -- Zdravotní indikace pro přijetí na lůžko paliativní a hospicové péče -- Sociální lůžko a podmínky k přijetí na sociální lůžko -- Kontraindikace pro přijetí pacientů do ústavů sociální péče (příloha č. 7 vyhlášky MPSV č. 28/1993 Sb., v platném znění) -- LÉKOVÁ
POLITIKA -- Analýza procesu tvorby a realizace lékové politiky v české republice -- Nejdůležitější součásti lékové politiky , -- Ovlivňování nákladů na léky , -- Léková politika ČR -- Regulace nákladů na léky v evropských zemích -- Přílohy -- Vývoj nákladů na léčiva a spotřebu léčiv -- Základní pojmy ve vztahu k lékové problematice a kontrole -- Stanovení maximální ceny léčiv -- KONTROLA -- Kontrola a revizní činnost, revizní lékařství a revizní lékaři -- Obsah revizní činnosti -- Jednotlivé součásti revizní činnosti -- EKONOMIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -- Sociální služby způsoby pomoci -- Sociálně zdravotní služby -- Sociální rehabilitace -- Osobní asistence -- Pečovatelská služba -- Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba -- Služby rané péče -- Podporované bydlení -- Odlehčovací služby -- Centra denních služeb -- Stacionáře denní a týdenní -- Domovy pro osoby se zdravotním postižením -- Domovy pro seniory -- Azylové domy -- Domy na půl cesty -- Chráněné bydlení -- Kontaktní centra -- Telefonická krizová intervence -- Krizová pomoc -- Nízkoprahová denní centra -- Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež -- Noclehárny -- Služby následné péče a doléčovací -- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi -- Terapeutické komunity -- Terénní programy -- Sociální služby poskytovatelé a dostupnost -- Kdo sociální služby poskytuje
-- Informace o sociálních službách -- Žádost o sociální službu -- Zajištění kvality sociálních služeb -- Zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb Přílohy -- Vyhláška č. 505/2006 §6 Pečovatelská služba -- Příklady ceníků úkonů pečovatelských služeb -- Spektrum úkonů a ceník pečovatelské služby v Ostravě -- Ceník sociálních služeb v domovech pro seniory v Praze.Ceník pobytových odlehčovacích služeb v Praze
(OCoLC)276817057
cnb001819042

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC