Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Druhé aktualizované vydání, v nakladatelství VUTIUM první
Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2004
xiii, 224 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 80-214-2611-X (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 216-224
001462602
Obsah // К novému vydání xi // Předmluva xii // 1 Úvod I // 2 Kvantová mechanika soustav stejných částic 5 // 2.1 Princip nerozlišitelnosti ... 5 // 2.2 Bosony a fermiony... 6 // 2.2.1 Spin... 6 // 2.2.2 Soubor neinteragujících částic... 7 // 2.2.3 Statistika... 8 // 2.3 Volné elektrony v kovu... 10 // 2.4 Reprezentace obsazovacích čísel... 14 // 2.4.1 Vlnové funkce v reprezentaci obsazovacích čísel... 14 // 2.4.2 Bosony... 15 // 2.4.3 Fermiony... 16 // 2.4.4 Jednočásticové a dvoučásticové operátory... 18 // 2.5 Ideální elektronový plyn v reprezentaci obsazovacích čísel... 19 // 2.6 Hartreeho a Hartreeho-Fokova aproximace... 22 // 2.7 Harmonický oscilátor v reprezentaci obsazovacích čísel ... 25 // 2.7.1 Kreační a anihilační operátory... 25 // 2.7.2 Ekvivalentní bosonový plyn... 28 // 2.7.3 Statistika a soubor nezávislých oscilátorů... 29 // 2.8 Кvazičásticový přístup v teorii pevných látek... 31 // 3 Jednoelektronová teorie 34 // 3.1 Translační symetrie krystalové mříže a Blochovy funkce... 34 // 3.2 Reciproká mříž a Brillouinovy zóny... 37 // 3.3 Vlastnosti disperzní závislosti E = E(k) ... 40 // 3.4 Hustota stavů a kritické body... 43 // 3.5 Izolátory, polovodiče, kovy... 45 // 3.6 Příklady disperzních závislostí E = E(k)... 48 // vi Obs či h // 4 Dynamika elektronu v krystalové mříži a ve vnějším poli 51 // 4.1 Rychlost a kvaziimpulz elektronu v periodickém poli... 51 // 4.2 Semiklasická
aproximace a efektivní hmotnost... 52 // 4.3 Vnější elektrické pole ... 57 // 4.4 Elektrony a díry ... 59 // 4.5 Pohyb elektronů a děr v magnetickém poli ... 61 // 4.5.1 Cyklotronová frekvence a cyklotronová efektivní hmotnost 61 // 4.5.2 Cyklotronová rezonance... 64 // 4.5.3 Topologie orbit... 65 // 4.6 Landauovy hladiny... 67 // 5 Fonony 70 // 5.1 Klasická teorie kmitů krystalové mříže ... 70 // 5.1.1 Pohybové rovnice v harmonické aproximaci ... 70 // 5.1.2 Pohybové rovnice pro krystalovou mříž... 73 // 5.1.3 Vlastní frekvence krystalové mříže... 74 // 5.1.4 Akustické a optické kmity... 76 // 5.1.5 Normální souřadnice... 79 // 5.2 Fonony... 81 // 5.3 Fonony a fotony ... 85 // 5.4 Interakce krystalové mříže s elektromagnetickým polem... 87 // 5.4.1 Obecná formulace problému... 87 // 5.4.2 Infračervená absorpce... 89 // 5.4.3 Ramanův a Brillouinův rozptyl ... 91 // 5.4.4 Rozptyl rentgenového záření... 93 // 5.4.5 Rozptyl neutronů... 95 // 5.5 Polaritony... 95 // 5.6 Fonon-fononová interakce... 98 // 6 Elektronová kapalina 102 // 6.1 Elektronový piyn s coulombovskou interakcí...102 // 6.2 Operátory pole a operátor hustoty částic...104 // 6.3 Hartreeho a Haitreeho-Fokova aproximace...106 // 6.3.1 Korekce 1. řádu ...106 // 6.3.2 Disperzní závislost pro HF-kvazielektrony...108 // 6.4 Divergence korekcí druhého a vyšších řádů...109 // 6.5 Metoda pohybových rovnic ...112 // 6.6 Plazmony...113 // 6.6.1 Aproximace
náhodných fází (RPA)...113 // 6.6.2 Kmity plazmatu a stíněný potenciál...115 // 6.7 Lineární odezva na vnější podnět ...118 // Obsah vi і // 6.7.1 Odezvová funkce...і і 8 // 6.7.2 Harmonický oscilátor...119 // 6.8 Zobecněná permitivita...124 // 6.8.1 Základní obecné vztahy...124 // 6.8.2 Permitivita elektronové kapaliny...125 // 6.8.3 £HF ä £rpa ...126 // 7 Magnony 129 // 7.1 Výměnná interakce a Heisenbergův hamiltonián ...129 // 7.2 Spinové vlny...131 // 7.3 Magnony...136 // 7.3.1 Kreační a anihilační operátory...136 // 7.3.2 Dvě spinové vlny...137 // 7.4 Několik doplňujících poznámek...139 // 7.4.1 Momenty odpovídající S >  ...139 // 7.4.2 Blochův zákon...140 // 7.4.3 Fonon-magnonová interakce...140 // 7.4.4 Spinové vlny v kovech...140 // 8 Excitony 141 // 8.1 Základní představy...141 // 8.2 Frenkelův exciton v molekulárních krystalech...143 // 8.3 Doplňující poznámky...146 // 8.3.1 Wannierův exciton...146 // 8.3.2 Exciton-fononová interakce...147 // 8.3.3 К roli excitonů v pevných látkách...147 // 9 Elektron-fononová interakce 148 // 9.1 Interakční hamiltonián...148 // 9.2 Rozptyl elektronů na kmitech mříže...151 // 9.3 Korekce 2. řádu v poruchovém počtu ...152 // 9.4 Vliv Hř_, na fononovou disperzní závislost...154 // 9.5 Polaron...156 // 9.6 Vliv Ht._/ na elektronovou disperzní závislost ...158 // 9.7 Přitažlivá elektron-elektronová interakce ...159 // 10 Supravodivost 162 // 10.1
Některé základní experimentální poznatky...162 // 10.1.1 Nulový stejnosměrný odpor...162 // 10.1.2 Absorpce v daleké infračervené oblasti...163 // 10.1.3 Kritické magnetické pole ...163 // vi i i Obsah // 10.1.4 Meissnerův-Ochsenfeldův jev...163 // 10.1.5 Hloubka proniku magnetického pole ...164 // 10.1.6 Elektronové měrné teplo...165 // 10.1.7 izotopový jev...166 // 10.2 Cooperovy páry...166 // 10.3 Bardeenův-Cooperův-Schriefferův redukovaný hamiltonián ... 168 // 10.4 Základní stav...170 // 10.5 Excitované stavy a kvazičástice...173 // 10.6 Supravodič při Г > OK ...175 // 10.7 Poznámky к interpretaci některých experimentů...176 // 10.7.1 Energiová mezera a kritická teplota...176 // 10.7.2 Kritické magnetické pole ...177 // 10.7.3 Absorpce v infračervené oblasti...178 // 10.7.4 Elektronové měrné teplo...178 // 10.7.5 Izotopový jev...178 // 10.7.6 Nulový stejnosměrný odpor...178 // 10.8 Tunelové jevy...179 // 11 Greenovyfunkce 180 // GF к jednočásticové Schrodingerově rovnici 181 // 11.1 GF v teorii diferenciálních rovnic...181 // 11.2 GF pro jednočásticovou Schrödingerovu rovnici ...183 // 11.3 Operátor GF a jeho impulzová reprezentace...185 // 11.4 Hustota energiových stavů a spektrální hustota...187 // 11.4.1 Obecné vztahy...187 // 11.4.2 Příklad: volný elektron...188 // 11.5 Iterační řada pro GF...189 // 11.6 Operátor vlastní energie a Dysonova rovnice...191 // GF pro soustavy mnoha ínteragujících
částic 194 // 11.7 GF a kvazičásticová koncepce...194 // 11.8 Jednoelektronová GF při T — 0 К...195 // 11.9 GF pro ideální elektronový plyn a její modifikace vlivem interakce . 197 // 11.9.1 Ideální plyn...197 // 11.9.2 Vliv interakce na GF...198 // 11.9.3 Střední hodnoty vyjádřené pomocí GF ...199 // 11.10 Dvoučásticová GF...200 // Obsah___ // Dodatky 203 // A Poruchový počet 204 // АЛ Porucha nezávislá na čase...204 // A.2 Porucha závislá na čase ...205 // A.3 Věta užitečná pro teorii supravodivosti ...206 // В á-funkce 207 // С Užitečný integrální vzorec 208 // D Několik vět z teorie funkcí komplexní proměnné 210 // E Fourierova řada a transformace 212 // F Spin a Pauliho matice 214 // Literatura // 217
(OCoLC)85127206
cnb001411880

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC