Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., 2016
790 stran ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7412-251-4 (vázáno)
Prameny spirituality ; XLV.
angličtina
Obsahuje bibliografii na stranách 735-772, bibliografické odkazy a rejstřík
Vydavatel: Centrum Aletti
001462663
Obsah // Kapitola I. Úvod...5 // Část L Vlivy z doby před středověkem // Kapitola II. Patristické období...21 // Křestanství a řecká filosofie - Recti apologeti (Ariste ides, sv. Justin Mučedník, Tacián, Athenagoras, Theofil) — Gnosticismus aprotignos-tičtí autoři (sv. Irene], Hippolyt) — Latinští apologeti (Minucius Felix, Tertulián, Arnobius, Lactantius) — Katechetická škola v Alexandrii (Klement, Origenes) — Řečtí otcové (sv. Bažil, Eusebius, sv. Řehoř z Nyssy) - Latinští otcové (sv. Ambrož) - Sv. Jan Damašský - Shrnutí // Kapitola III. Sv. Augustin I...55 // Život a dílo — Sv. Augustin a fibsofie // Kapitola IV. Sv. Augustin II: Poznání...69 // Poznání s ohledem na blaženost — Proti skepticismu — Zkušenostní poznání — Povaha vjemu — Boží ideje — Iluminace a abstrakce // Kapitola V. Sv. Augustin III: Bůh...90 // Důkaz o Bohu z věčných pravd — Důkazy ze tvorů a z univerzálního souhlasu — Různé důkazy jako stadia jednoho procesu — Boží atributy - Exemplarismus // Kapitola VI. Sv. Augustin IV: Svět...98 // Svobodné stvoření z ničeho - Látka - Rationes seminales - Čísla -Duše a tělo - Nesmrtelnost - Původ duše // Kapitola VII. Sv. Augustin V: Morální teorie...107 // Štěstí a Bůh - Svoboda a povinnost - Potřeba Boží milosti - Zlo -Dvě města // 783 // Obsah // Kapitola Vili. Sv. Augustín VI: Stát... // Stát a město Babylon nejsou totožné - Pohanský stát neztělesňuje
pravou spravedlnost — Církev nadřazená státu // Kapitola IX. Pseudo-Dionýsios... // Díla a autor — Afirmativní cesta — Negativní cesta — Novoplatónská interpretace Trojice — Nejasné učení o stvoření - Problém zla - Pravo-věrnost nebo nepravověrnost? // Kapitola X. Boěthius, Cassiodorus, Isidor...I33 // Boéthiovo převedení Aristotelových idejí — Přirozená teologie — Vliv na středověk - Cassiodorus o sedmi svobodných uměních a o duchovosti duse — Isidor a jeho Etymologie a Sentence // Část II. Karolínská renesance // Kapitola XI. Karolínská renesance...143 // Karel Veliký — Alcuin a palatinská škola — Další školy, školní osnovy, knihovny — Rabanus Maurus // Kapitola XII. Jan Scotus Eriugena I...150 // Život a dílo // Kapitola XIII. Jan Scotus Eriugena II...154 // Přirozenost — Bůh a stvoření — Poznání Boha afirmativní a negativní cestou; nepoužitelnost kategorií na Boha — Jak se dá o Bohu říci, ze stvořil svět? — Božské ideje ve Slovu — Tvorové jako participace a teofanie; tvorové jsou v Bohu — Přirozenost člověka — Návrat všech věcí k Bohu — Věčné zatracení ve světle kosmické obnovy — Interpretace systému Jana Scota // Část III. Desáté, jedenácté a dvanácté století // Kapitola XIV. Problém univerzálií... // Situace po smrti Karla Velikého — Původ diskuze v textech Porjyria a Boéthia — Důležitost problému — Přehnaný realismus — Roscellinův
nominalismus — Přístup sv. Petra Damiána k dialektice — Vilém ze Champeaux—Abélard — Gilbert z Poitiers a fan ze Salisbury — Hugo ze Sv. Viktora — Sv. Tomáš Akvinský // 784 // Obsah // Kapitola XV. Sv. Anselm z Canterbury...208 // Sv. Anselm jako filosof- Důkazy Bozi existence v Monologiu - Důkaz Boží existence v Proslogiu - Idea pravdy a další augustinovsképrvky v myslení sv. Anseima // Kapitola XVI. Škola v Chartres ...220 // Univerzalismus Paříže a systematizace véd ve dvanáctém století — Regionalismus, humanismus — Platonismus v Chartres - Hylémor-fiismus v Chartres — Panteismus prima facie — Politická teorie Jana ze Salisbury // Kapitola XVII. Škola Sv. Viktora...231 // Hugo ze Sv. Viktora; důkazy Boží existence, víra, mysticismus — Richard ze Sv. Viktora, důkazy Boží existence — Gottfried ze Sv. Viktora a Walter ze Sv. Viktora // Kapitola XVIII. Dualisté a panteisté...242 // Albigenští a kataři — Amalrich z Bene — David z Dinantu // Část IV. Islámská a židovská filosofie a její překlady // Kapitola XIX. Islámská filosofie...249 // Důvody pro diskuzi o islámské filosofii — Původy islámské filosofie — Al-Fárábí — Avicenna — Averroes — Dante a arabštífilosofové // Kapitola XX. Židovská filosofie...267 // Kabala - Avicebron - Maimonides // Kapitola XXI. Překlady...272 // Přeložená díla — Překlady z řečtiny a arabštiny - Vlivy překladů a opozice vůči aristotelismu
// Část V. Třinácté století // Kapitola XXII. Úvod...283 // Univerzita v Paříži — Univerzity jako uzavřené a privilegované korporace — Školní osnovy — Řeholní řády v Paříži — Myšlenkové proudy třináctého století // 785 // Obsah // Kapitola XXIII. Vilém z Auvergne...290 // Důvody pro pojednání o Vilémovi z Auvergne - Bůh a stvorení; esence a existence - Stvoření Bohem přímo a v case - Důkazy Bozi existence - Hylémorfismus - Duse - Poznání - Vilém z Auvergne jako myslitel přerodu // Kapitola XXIV. Robert Grosseteste a Alexander z Hales...303 // (a) Život a dílo Roberta Grossetesta - Nauka o světle - Bůh a stvoření — Nauka o pravdě a iluminaci // (b) Postoj Alexandera z Hales k filosofii — Důkazy Bozi existence — Božské atributy — Složenost ve tvorech — Duse, intelekt, vůle — Cha- // rakter Alexanderovy filosofie // Kapitola XXV. Sv. Bonaventura 1...319 // Život a dílo - Duch - Teologie a filosofie - Postoj k aristotelismu // Kapitola XXVI. Sv. Bonaventura II: Boží existence...332 // Charakter Bonaventurových důkazů Bozi existence — Důkazy ze smyslového světa - Poznání Boha a priori -Anselmovský důkaz - Důkaz z pravdy // Kapitola XXVII. Sv. Bonaventura III: Vztah stvoření ? Bohu...343 // Exemplarismus - Božské poznání - Nemožnost stvoření od věčnosti // — Omyly vyplývající z popření exemplarismu a stvoření — Podobnost tvorů Bohu, analogie - Je tento svět nej lepší
z možných světů? // Kapitola XXVIII. Sv. Bonaventura IV: Materiální stvoření... 360 // Hylémorfické složení všech tvorů — Individualizace — Světlo — Pluralita forem — Rationes seminales // Kapitola XXIX. Sv. Bonaventura V: Lidská duše...369 // Jednota lidské duse — Vztah mezi dusí a tělem — Nesmrtelnost lidské duše — Chybnost Averroova monopsychismu — Poznání smyslových objektů a prvních logických principů — Poznání duchovních skutečností — Iluminace — Výstup duše k Bohu — Bonaventura jako filosof křesťanského života // Kapitola XXX. Sv. Albert Veliký...388 // Život a intelektuální činnost — Filosofie a teologie — Bůh — Stvoření // — Duše — Reputace a význam sv. Alberta // 786 // Obsah // Kapitola XXXI. Sv. Tomáš Akvinský 1...399 // Život - Dílo - Způsob pojímání filosofie sv. Tomáše - Charakter filosofie sv. Tomáše // Kapitola XXXII. Sv. Tomáš Akvinský II: // Filosofie a teologie ...411 // Rozdíl mezi filosofií a teologií - Morální nutnost Zjevení - Neslučitelnost víry a vědy ve stejné mysli týkající se stejného objektu - Přirozený a nadpřirozený cíl — Sv. Tomáš a sv. Bonaventura — Sv. Tomas jako „inovátor“ // Kapitola XXXIII. Sv. Tomáš Akvinský III: // Principy stvořeného bytí...426 // Důvody, proč začít s materiálním bytím - Hylémorfismus - Zavržení rationes seminales - Zavržení plurality substanciálních forem // — Omezení
hylémorfického složení na materiální substance - Akt a potence — Esence a existence // Kapitola XXXIV. Sv. Tomáš Akvinský IV: // Důkazy Boží existence...441 // Potřeba důkazu - Důkaz sv. Anseima - Možnost důkazu - První tři důkazy — Čtvrtý důkaz — Důkaz z konečnosti — Základ „třetího způsobu “ // Kapitola XXXV. Sv. Tomáš Akvinský V: Boží přirozenost...435 // Negativní cesta — Afirmativní cesta — Analogie — Typy analogie — Úskalí — Boží ideje — Žádné reálné rozlišení mezi Božími atributy // — Bůh jako existence sama o sobě // Kapitola XXXVI. Sv. Tomáš Akvinský VI: Stvoření...475 // Stvoření z ničeho — Pouze Bůh může stvořit — Bůh stvořil svobodně— Důvod stvoření — Nemožnost stvoření od věčnosti nebyla prokázána // — Mohl Bůh stvořit skutečně nekonečné množství? — Boží vsemohouc-nost — Problém zla // Kapitola XXXVII. Sv. Tomáš Akvinský VII: Psychologie...490 // Jedna substanciální forma v člověku — Schopnosti duse — Vnitřní smysly — Svobodná vůle — Nejvznesenějsí mohutnost — Nesmrtelnost // — Činný a trpný rozum není numericky stejný ? všech lidí // 1%1 // Obsah // Kapitola XXXVIII. Sv. Tomáš Akvinský VIII: Poznání...507 // „ Teorie poznáni’ u sv. Tomáše — Proces poznání; poznání univerzálního a partikulárního — Duse poznává sebe samu — Možnost metafyziky // Kapitola XXXIX. Sv. Tomáš Akvinský
IX: Morální nauka ... 519 // Eudaimonismus — Nazírání Boha — Dobro a zlo — Ctnosti — Přirozený zákon — Večný zákon a základ morálky v Bohu — Přirozené ctnosti uznávané sv. Tomášem, které neuznal Aristotelés; ctnost zbožnosti // Kapitola XL. Sv. Tomáš Akvinský X: Politická teorie ...537 // Sv. Tomáš a Aristotelés — Přirozený původ lidské společnosti a vlády — Lidská společnost a politická autorita z Boží vůle — Církev a stát— Jednotlivec a stát — Zákon — Suverenita — Státní zřízení — Politická // teorie sv. Tomáše jako integrální část jeho celého systému // Kapitola XLI. Sv. Tomáš a Aristotelés: Kontroverze...552 // Využití Aristotela sv. Tomášem — Nearistotelské prvky v tomismu — Latentní napétí v tomistické syntéze — Opozice vůči tomistickým „novotám" // Kapitola XLII. Latinský averroismus : Siger Brabantský...566 // Zásady „latinských averroistů“ — Siger Brabantský — Dante a Siger Brabantský — Opozice vůči averroismu; odsouzení // Kapitola XLIII. Františkánští myslitelé...575 // Roger Bacon, život a dílo — Filosofie Rogera Bacona — Matéj z Aquasparty — Petr Jan Olivi — Roger z Marstonu — Richard z Middle to nu — Rajmund Lullus // Kapitola XLIV. Aegidius Romanus a Jindřich z Gentu...598 // (a) Aegidius Romanus, život a dílo — Nezávislost Aegidia jako myslitele — Esence a existence — Forma a látka; duse a tělo — Politická
teorie // (b) Jindřich z Centu, život a dílo — Eklekticismus, znázorněný naukami o iluminaci a vrozenosti - Idea metafyziky - Esence a existence — Důkazy o Boží existenci — Všeobecný charakter a význam Jindřichovy filosofie // Kapitola XLV. Scotus I... // Život — Dílo — Charakter Scotovy filosofie // 788 // Obsah // Kapitola XLVL Scotus II: Poznání...631 // Primární objekt lidského rozumu — Proč je rozum závislý na fantasmatu — Neschopnost duše poznat sebe samu v tomto živote — Rozumové chápání jednotlivé věci — Je teologie vědou? — Naše poznání je založeno na smyslovém vnímání a pro rozumovou činnost není třeba žádné speciální iluminace — Intuitivní a abstraktní poznání — Indukce // Kapitola XLVII. Scotus III: Metafyzika...648 // Bytí a jeho transcendentálni atributy — Jednoznačný pojem bytí — Formální objektivní rozlišení — Esence a existence — Univerzálu — Hylémorfismus — Zavržení rationales seminales, zachování plurality forem — Individualizace // Kapitola XLVIII. Scotus IV: Přirozená teologie...672 // Metafyzika a Bůh — Poznání Boha ve tvorech — Důkaz Boží existence —Jednoduchost a inteligence Boha — Boží nekonečnost—Anselmovský argument — Boží atributy, které se nedajífilosoficky dokázat— Rozdíl mezi Božími atributy — Boží ideje — Boží vůle — Stvoření // Kapitola XLIX. Scotus V: Duše...694 // Druhová forma člověka —
Jednota duše a těla — Vůle a rozum — Nesmrtelnost duše není jasně dokázána // Kapitola L. Scotus VI: Etika...707 // Etika lidských skutků — Indiferentní skutky — Morální zákon a vůle Boží — Politická autorita // Kapitola LI. Závěrečné shrnutí...716 // Teologie a filosofie - „Křestanská filosofie“ - Tomistická syntéza -Různé způsoby pojímání a interpretace středověké filosofie // Dodatek I. Zdvořilostní tituly udělené ve středověku filosofům uvedeným v tomto dílu...734 // Dodatek II. Krátká bibliografie...735 // Všeobecná díla o středověké filosofii...735 // Kapitola II: Patristické období...736 // Kapitoly III-VIII: Sv. Augustin...741 // 789 // Obsah // Kapitola IX: Pseudo-Dionýsios...744 // Kapitola X: Boethius, Cassiodorus, Isidor...745 // Kapitola XI: Karolínská renesance...745 // Kapitoly XII-XIII: Jan Scotus Eriugena...74 // Kapitola XIV: Problém univerzálií...74 // Kapitola XV: Sv. Anselm z Canterbury...74g // Kapitola XVI: Škola v Chartres...74g // Kapitola XVII: Škola Sv. Viktora...749 // Kapitola XVIII: Dualisté a panteisté...75O // Kapitola XIX: Islámská filosofie...750 // Kapitola XX: Židovská filosofie...753 // Kapitola XXI: Překlady...753 // Kapitola XXII: Úvod (do třináctého století)...754 // Kapitola XXIII: Vilém z Auvergne...754 // Kapitola XXIV: Robert Grosseteste a Alexander z Hales...755 // Kapitoly XXV-XXIX: Sv. Bonaventura...755 // Kapitola XXX: Sv. Albert Veliký...756
// Kapitoly XXXI-XLI: Sv. Tomáš Abinský...757 // Kapitola XLII: Latinský averroismus: Siger Brabantský...763 // Kapitola XLIII: Františkánští myslitelé...765 // Kapitola XLIV: Aegidius Romanus a Jindřich z Gentu...769 // Kapitoly XĽV-L: Jan Duns Scotus...770 // Rejstřík...773 // 790
(OCoLC)972618013
cnb002867077

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC