Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Publikace z konference
Brno : Paido, 2012
78 stran ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-7315-231-4 (brožováno) ISBN !978-80-7315-7315-231-4 (chyb.) ISBN !978-80-210-5941-2 (chyb.)
čeština
Publikace je souhrnem anotací příspěvků 6. konference s mezinárodní účastí, pořádané na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity dne 12. září 2012
CD-ROM obsahuje plná znění vybraných příspěvků
500 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 20-25
Částečně souběžný anglický text
001462809
OBSAH // TABLE OF CONTENTS // Slovo úvodem 11 // Foreword 13 // MARIE VÍTKOVÁ 15 // Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu // pro základní vzdělávání - šestý rok realizace výzkumného záměru // Special Needs of Pupils in Context of the Framework Educational Programme // for Primary Education - Sixth Year of the Research Project // ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 25 // Abstracts of articles presented at the conference // I. část: Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 29 // Part I: Professional Orientation of Pupils with Specific Learning Disorder // RŮŽENA BLAŽKOVÁ 31 // Výběr studijních oborů v rámci středoškolského vzdělávání žáků s poruchami učení v matematice // Study Programme Choice in the Frame of Secondary School Education of Pupils with Specific Learning Disorders // MARTIN DOSEDLA 32 // Preference oborů a profesí u žáků s lehkým mentálním postižením // v rozhovorech s výchovnými poradci // Preferences of Study Fields and Professions of Pupils // with Mild Intellectual Disabilities in Interviews with Counsellors // JIŘINA KLENKOVÁ, VERONIKA GIRGLOVÁ 33 // Možnosti poskytování kariérového poradenství žákům // s narušenou komunikační schopností v prostředí základní školy // Possibilities of Providing Career Guidance to Pupils // with Impaired Cmmunication Abilities in Elementary School // BLANKA KNOPOVÁ
34 // Vliv hudební výchovy na profesní orientaci žáka po ukončení povinné školní docházky // The Effect of Music Education on the Professional Orientation of Student after Completion of Compulsory Education // 5 // 35 // ZITA NOVÁKOVÁ, HANA MICHELFEITOVÁ, ANDREA STANÍKOVÁ Postoje a informovanost studentů vyššího sekundárního vzdělávání vzhledem ? fenoménu zrakového postižení Attitudes and Awareness of Upper Secondary School Students towards Visual Impairment // LUCIE PROCHÁZKOVÁ, VERONIKA SLEPIČKOVÁ 37 // Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách // Key Competences and their Development in Social Therapeutical Workplaces // DAGMAR PŘINOSILOVÁ, IVA LIDMILO VÁ 38 // Analýza faktorů podílejících se na úspěšnosti profesního uplatnění osob s tělesným postižením. // Analysis of Factors Contributing to Successful Integration of Individuals with Physical Disability into Labour Market // DAGMAR PŘINOSILOVÁ, IVANA MÁROVÁ 39 // Analýza výskytu syndromu vyhoření u pedagogických pracovníků // základních škol speciálních v jihomoravském kraji // Analysis of Occurrence of Burnout Syndrome in Teaching Staff // in Primary Special Schools in the of South Moravian Region // KLÁRA PTÁČKOVÁ 40 // Čtenářská gramotnost neslyšících žáků jako jeden z hlavních předpokladů jejich úspěšného profesního vzdělávání // Literacy of Deaf Pupils as one of the Fundamental Prerequisites
of their Successful Professional Education // MARIE VÍTKOVÁ, JANA KYZLINKOVÁ 41 // Specifika v přípravě na státní maturitní zkoušku žáků s tělesným postižením Specifics in Preparation for State School Leaving Exams of Students with Physical Impairments // MARIE VÍTKOVÁ, PAVLA MIKUŠKOVÁ 42 // Školní vzdělávací program pro obor vzdělání Zpracovatel přírodních pletiv School Educational Programme for the Study Programme Manufacturer of Wicker // 6 // II. část: Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Part II.: Education of Pupils with Special Educational Needs // 43 // KRISTÝNA BALÁTOVÁ 45 // Diagnostika specifických poruch učení v České republice a v zahraničí // (ve Spojených státech amerických) - přehledová studie // Diagnostics of Specific Learning Disorders in the Czech Republic // and in the United States of America - Survey // MIROSLAVA BARTOŇOVÁ 46 // Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických // Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities // MIROSLAVA BARTOŇOVÁ 47 // Postoje rodičů dětí s mentálním postižením vzhledem ? sexualitě // Attitudes of Parents to Sexuality of their Children with Intellectual Disabilities // BARBORA B AZ ALOV Á 48 // Interpretace výsledků a diskuse ? šetření ve třídách
s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra // Results Interpretation and Discussion of Research in Classes with Integrated Students with Autism Spectrum Disorders // TOMÁŠ ČECH 49 // Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti Adolescents in Institutional Care and Preparation for Adulthood and Life in Society // ALENA FRANKOVÁ 50 // Legislatívny rámec vzdelávania žiakov so špeciánymi výchovno-vzdelávaciami potrebami v Slovenskej republike so zameraním na žiakov s vývinovými poruchami učenia // Legislative Framework for Education of Pupils with Special Educational Needs in the Slovak Republic with focus on Pupils with Specific Learning Disorders // LENKA GAJZLEROVÁ 51 // Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů // Analysis of the Use of Computers by Perosns with Special Educational Needs -Teacher’s Point of View // 7 // 52 // KATEŘINA HÁDKOVÁ // Čtení s porozuměním u žáků s kochleámím implantátem (analýza výsledků kaufmanova subtestu čtení/porozumění) // Reading with Comprehension of Children with Cochlear Implant Orientation (the Analysis of Kaufman Test Results) // JIŘÍ HAVEL, JANA KRATOCHVÍLOVÁ, HANA FILOVÁ 53 // Respekt jako nezbytná podmínka inkluze Respect as Inevitable Prerequisite of Inclusion // RADKA HORÁKOVÁ 54 // Včasné odhalení sluchového postižení u dětí raného věku // a korekce sluchových
vad pomocí kochleámího implantátu // Early Identification of Hearing Impairment in Children of Early Age // and Correction of Hearing Loss with Cochlear Implant // JIŘÍ HRBÁČEK 55 // Studijní opory pro výuku osob se specifickými poruchami učení // Study Materials for Education of Persons with Specific Learning Disorders // JIŘÍ HRBÁČEK 56 // Zvýšení efektivity výuky osob se specifickými poruchami učení // využitím distančních opor v prezenční výuce // Enhancing Effectiveness of Education of Persons // with Specific Learning Disorders by Using Study Materials // for Distant Students in Present Form Lectures // PETR KACHLÍK 57 // Ergonomie a potíže s páteří u žáků na základní škole Ergonomics and Problems with Spine of Pupils at Primary School // JIŘINA KLENKOVÁ, PAVLA SYCHROVÁ 58 // Analýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro žáka // s narušenou komunikační schopností v základní škole // Analysis of Support Measures and Counselling Services for Pupils // with Impaired Communication Abilities in Elementary School // LENKA KOUBOVÁ, LEA KVĚTOŇOVÁ, PAVLINA ŠUMNÍKOVÁ 60 // Schopnost chůze v přímém směru dětí se zrakovým postižením Ability of Straight Walk of Children with Visual Impairment // JANA NOVÁKOVÁ 62 // Vrstevnické interakce a šikana žáků s aspergerovým syndromem Peer Interaction and Bullying Among Pupils with Asperger Syndrome // 8 // ZITA NOVÁKOVÁ 63 // Tradiční a moderní
strategie v předškolním vzdělávání dětí se zrakovým postižením // Traditional and Current Strategies in Educating Preschool Children with Visual Impairments // ZITA NOVÁKOVÁ, ZUZANA KRAMOSILOVÁ 64 // Alternativy ve výuce prostorové orientace a samostatného pohybu žáků // se zrakovým a přidruženým postižením - příklad dobré praxe // Alternatives in Teaching Orientation and Mobility to Students // with Visual Impairments and other Disabilities - Example of Good Practice // DAGMAR OPATŘILOVÁ, ILONA FIALOVÁ 65 // Psychopedagogická korekce pomocí delfinoterapie Psycho-pedagogical Correction Using Dolphin Therapy // DAGMAR OPATŘILOVÁ 66 // Využití rolino-metody u žáků se zdravotním postižením Using Rolino-method for Pupils with Health Disability // DAGMAR PŘINOSILOVÁ, VOJTĚCH GYBAS 67 // Informační a komunikační technologie v edukaci na základní škole speciální a základní škole hlavního vzdělávacího proudu // Information and Communication Technology in Education in Special School and Mainstream Elementary School // EVŽEN ŘEHULKA 68 // Psychohygiena - její chápání odbornou a laickou veřejností Psychohygiene - its Understanding by Professionals and Lay Public // KATEŘINA SAYOUD SOLÁROVÁ 69 // Zátěž členů pečujících rodin o osoby s Alzheimerovou nemocí Caregiver’s Burden in Alzheimer’s Disease // PAVLA SYCHROVÁ 70 // Podpora žáků s narušenou komunikační schopností // v německé spolkové zemi
Baden-Württemberg // The support of Pupils with Impaired Communication Abilities // in German Land of Baden-Württemberg // HELENA VAĎUROVÁ, KAREL PANČOCHA 71 // Možnosti sebehodnocení střední odborné školy v oblasti inkluzivního vzdělávání Possibilities of Self-assessment of Vocational Colleges in the Area of Inclusive Education // 9 // MARIE VÍTKOVÁ, DANUTA BEDNARSKA // Využití modifikované Metody dobrého startu u žáků v základní škole speciální Utilization of Modified Good Start Method for Pupils in Special Schools // Seznam autorů List of Authors // Příloha CD-ROM - Příspěvky autorů v plném znění Supplement CD-ROM - Full Text Articles
(OCoLC)827261612
cnb002429551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC