Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.06.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
1. vydání
Brno : Computer Press, 2015
336 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-4609-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 313-314 a rejstřík
001462890
Obsah // Pracovní soubory ke stažení 11 // Předmluva 13 // Úvod 15 // O programu 19 // // PŘÍPRAVA dat // Před analýzou dat 30 // KAPITOLA 1 // Soubory 31 // Manuální zápis dat do souboru 31 // Převzetí datového souboru do programu 35 // Vybavení souboru - Variable View 36 // Datasety 40 // Transpozice 41 // Restrukturace 43 // Spojování souborů 52 // Agregace případů 56 // KAPITOLA 2 // Případy 61 // Manuální úpravy 61 // Uspořádání případů 62 // Výběr případů - práce s podmnožinou záznamů 63 // Štěpení souboru pro přímou práci 67 // Vážení 68 // Obsah // KAPITOLA 3 // Proměnné // Transform // Změna existující a tvorba nové proměnné výpočtem // Rekódování // Počet výskytů // Pořadí // Třídní intervaly Automatické rekódování Konstrukce dummy proměnných z-skóry // 71 // 73 // 75 // 78 // 80 // 82 // 85 // 86 88 // ČÁST II // STATISTICKÉ TABELACE A ANALÝZY // Od jednoduchého přehledu ? vícerozměrné analýze // KAPITOLA 4 // Statistické tabelace a přehledy // Analyze -... // Codebook - rychlý přehled vlastností jednotlivých proměnných // Case Summaries - výpisy a sumarizace dat // Frequencies - tabulky četností pro kategorizované proměnné // Descriptives - základní popisné statistiky // Means - tabulky statistik ve skupinách // Explore - popis rozložení pomocí kvantilů // Ratio - výpočet a testování poměrových statistik // Multiple Response //
KAPITOLA 5 // Testování komparačních hypotéz // Analyze -... // Crosstabs - kontingenční tabulky: komparace četnostních distribucí a asociace nominálních a ordinálních proměnných // 119 // 119 // 120 // Obsah // One-Sample T test - testování průměru s vnějším kritériem 127 // Independent-Samples T test - porovnání průměrů dvou souborů 128 // Paired-Samples I test - porovnání průměrů u dvou proměnných jednoho souboru // One-Way ANOVA - komparace průměrů více souborů 133 // Neparametrické testy - analýza založená na pořadí 139 // A) Nonparametric Tests: One Sample 140 // B) Nonparametric Tests: Independent Samples 143 // C) Nonparametric Tests: Related Samples 153 // Nonparametric Tests: Legacy Dialogs 156 // A) Procedura Legacy Dialogs - Chi-square - test dobré shody chĺ-kvadrát 158 // B) Procedura Legacy Dialogs - Binomial 153 // C) Procedura Legacy Dialogs - Runs 159 // D) Procedura Legacy Dialogs - 1 -Sample K-S 160 // E) Procedura Legacy Dialogs - 2 Independent Samples 161 // F) Procedura Legacy Dialogs - ? Independent Samples 162 // G) Procedura Legacy Dialogs - 2 Related Samples 162 // H) Procedura Legacy Dialogs - ? Related Samples 164 // KAPITOLA 6 // Vícerozměrná statistická analýza 165 // Analyze-... 165 // Korelační analýza - procedura Bivariate 166 // Lineární regresní analýza - procedura Linear 168 // Vyhlazení dat křivkou - procedura Curve Estimation 173 // Optimální redukce vícerozměrné informace a hledání vnitřních příčin variability datového vektoru - procedura Factor 179 // Seskupování objektů podle podobností jejich profilů - procedura Hierarchical Cluster 183 // Seskupování objektů podle podobností jejich profilů - procedura ?-means Cluster 187 // Vlivy vnějších faktorů na variabilitu číselné proměnné - procedura Univariate 193 // Obsah // ČÁSTÍM // VÝSTUPY A JEJICH ÚPRAVY //
Obsah // ČÁSTÍM // VÝSTUPY A JEJICH ÚPRAVY // Editace výstupu a efektivní předání výsledků uživatelům analýzy // 202 // KAPITOLA 7 // Výstupní okno - Viewer // Struktura výstupního okna Objekty výstupního okna // Otevření a používání výstupního okna a směrování objektů // do výstupních oken // Úpravy a organizace výstupního okna // Hromadná úprava objektů výstupního okna // Podmíněné formátování (Conditional Styling) // Kopírování objektů okna do externích aplikací Export celého výstupu nebo jednotlivých objektů Nastavení výstupního okna Výstupní okno v aplikaci Smartreader // 203 // 203 // 205 // 206 206 208 210 212 // 213 // 214 214 // KAPITOLA 8 // Pivotní tabulky // Struktura pivotní tabulky // Oblasti pivotní tabulky // Editace pivotní tabulky // Označení polí pro editaci // Změna struktury pivotní tabulky - pivotace // Změna pozice řádků a sloupců // Odstranění sloupců a řádků nebo jejich skrytí // Vytváření nových sloupců a řádků // Seskupování řádků nebo sloupců // Seřazení řádků // Změna šířky sloupců // Úprava obsahu a vzhledu jednotlivých polí // 217 // 218 // 218 // 219 // 220 220 221 222 222 223 // 223 // 224 224 // Obsah // Úprava vlastností tabulky 225 // Šablona tabulek 226 // Doplnění nadpisu tabulky, komentáře a poznámky pod čarou 227 // Vytvoření grafu z tabulky 228 // Výchozí nastavení tabulek 229 // KAPITOLA 9 // Grafická vizualizace dat 231 // Grafy v IBM SPSS Statistics 232 // Typy a zadávání prezentačních grafů 233 // Obecné volby při tvorbě grafů 233 // Sloupcový graf (Bar) 235 // 3-D sloupcový graf (3-D Bar) 238 // Spojnicový graf (Line) 239 // Plošný graf (Area) 240 // Kruhový (koláčový) graf (Pie) 240 // Graf rozpětí (High-Low) 240 // Graf rozptýlení - krabicový graf (Boxplot) 242 // Graf rozptýlení - intervalový graf (Error Bar) 243//
Populační pyramida (Population Pyramid) 243 // Bodový graf a bodový graf hustoty (Scatter/Dot) 244 // Histogram (Histogram) 245 // Sekvenční graf 245 // PP a QQ grafy 246 // Paretův graf 246 // Grafy kontroly kvality - regulační diagramy (control charts) 247 // Editace grafu z prezentační grafiky 247 // Editační okno grafu - Chart editor 248 // Doplnění objektů do grafu 249 // Editace grafu nebo jeho objektů z nabídky 250 // Výběr objektů grafu pro editaci 250 // Editace objektů grafu v editačním okně a jejich odstranění 251 // Editace objektů v okně vlastností 252 // Obsah // Zvláštní módy editačního okna 255 // Šablony grafů 255 // Volby nastavení grafů pro práci 256 // Chart Builder 257 // Graphboard Template Chooser 257 // APENDIX A // Syntaktický jazyk 261 // Struktura syntaxe 262 // Jazyk syntaxe 263 // Proměnné 265 // Klíčová slova mimo dialogová okna 265 // Nápověda k syntaxi - struktura příkazu v nápovědě 268 // Editor syntaxe 270 // Syntaxe ve výstupovém okně a žurnál 272 // Efektivní práce se syntaxí 277 // APENDIX ? // Funkce kalkulačky pro transformace proměnných // (Compute Variables, Select Cases) 279 // Dialogové okno kalkulačky 279 // Pravidla zápisu vzorců v kalkulačce procedury Transform - // Compute Variables 281 // Transformační postupy v syntaktickém jazyce 282 // Přehled funkcí a konstant systému 286 // Arithmetic functions - aritmetické funkce 286 // CDF & Noncentral CDF - kumulativní distribuční funkce 287 // Conversion - konverze formátů 288 // Current data and time - aktuální datum a čas 288 // Date Arithmetic - operace s daty 289 // Date Creation - tvorba proměnných data 289 // Obsah // Date Extraction - extrakce data 289 // Inverse DF - inverzní distribuční funkce 290 // Miscellaneous - různé funkce 290 // Missing Values - funkce chybějících hodnot 290 //
PDF & Noncentral PDF - hustoty pravděpodobností // a pravděpodobnostní funkce 291 // Random Numbers - generování náhodných čísel 291 // Search - vyhledávací funkce 291 // Signifikance - výpočet dosažené statistické významnosti 292 // Statistical - statistické funkce pro data v řádku (vybrané proměnné) 292 Scoring - skórovací formule 293 // String - funkce textových proměnných 293 // Time Duration Creation - tvorba proměnných délky časového intervalu 295 // Time Duration Extraction - extrakce proměnných délky časového intervalu 295 // APENDIX C // Přehled modulů IBM SPSS Statistics 297 // Obsah a role modulů systému 297 // Analytické doplňky 298 // Sdílení výstupů 298 // APENDIX D // Přehled procedur // IBM SPSS Statistics Base 299 // Procedury záložky Data v IBM SPSS Statistics Base 299 // Procedury záložky Transform v IBM SPSS Statistics Base 301 // Procedury záložky Analyze v IBM SPSS Statistics Base 301 // APENDIXE // Přehled procedur v jazyce Python zařazených do IBM SPSS Statistics // 305 // Obsah // APENDIX F // Přehled procedur v jazyce R zařazených do IBM SPSS Statistics 309 // Literatura externí 313 // Manuály IBM SPSS 313 // Aerea CR Výukové materiály 314 // Rejstřík 315 // Obrazová příloha 327 // I - Tlačítka pro práci se systémem část 327 // II - Úprava vzhledu pivotních tabulek pomocí šablon 329 // III - Sloupcový graf - dvojí uspořádání téže základní informace 330 // IV - Třírozměrný sloupcový graf 331 // V- Kruhový (koláčový) graf s 3D efektem 331 // VI - Hi-Lo graf ve dvou uspořádáních kategorií: a) oficiální seznam krajů, // b) pořadí krajů podle klesajícího procenta u ČSSD 332 //
VII -Dvě varianty souřadnicového grafu: a) graf s proloženým trendem // a pojmenovanými odlehlými hodnotami, b) graf s boxploty marginálních statistických řad 333 // Vlil - Maticový souřadnicový graf s histogramy jednotlivých vstupů 334 // IX - Komparace oblastí v krabicovém grafu pro skupinku tří stran 335 // X - Kartodiagram 335 // XI - Hvězdicový graf 336 // 10
(OCoLC)939572137
cnb002755911

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC