Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
143 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86473-57-0 (brožováno)
Na obálce nad názvem: Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, Katedra anglického jazyka a literatury
Obsahuje bibliografii na stranách 141-142
001462916
Obsah Úvodu do studia anglického jazyka // Slovo úvodem ...7 // 1. kapitola: Anglický jazyk a jazyky obecně...9 // 2. kapitola: Současný jazyk a vývoj jazyka...16 // 3. kapitola: Obecné rysy jazyka...18 // 3. 1 Typy komunikace...18 // 3. 2 Jazyk jako znakový systém arbitrárni povahy...19 // 3. 3 Jazyk jako strukturovaný systém...20 // 3. 4 Jazykové roviny...20 // 3. 5 Dva jazykové plány...21 // 3. 6 Dualita jazykových jednotek...21 // 3.7 Fonotax ...22 // 3.8 Nadčasovost jazykového sdělení...22 // 3. 9 Proces osvojování jazyka...22 // 3.10 Syntagmatická a paradigmatická osa jazyka ...24 // 3.11 Charakteristické rysy jazyka souhrnně...25 // 3.12 Obecné rysy jazyka a Strukturalismus ...26 // 4. kapitola: Foneticko-fonologická rovina...28 // 4. 1 Zvuky a hlásky ...28 // 4. 2 Jednotky segmentální a suprasegmentální...29 // 4. 3 Hlásky a fonémy...32 // 4. 4 Fonémy a alofony... 33 // 4. 5 Volná variace a komplementární distribuce...33 // 4. 6 Protiklady a jejich neutralizace...35 // 4. 7 Ráz a prozodém ...36 // 4. 8 Kombinace fonémů a prozodémů...37 // 4. 9 Rozlišovací rysy fonému ...38 // 4.10 Mezinárodní fonetická abeceda...41 // 4.11 Fonologie a subštandardní formy jazyka...42 // 5. kapitola: Rovina morfologická...44 // 5. 1 Morfém a jeho vztah ke slabice a slovu ...45 // 5. 2 Volné a vázané morfémy...46 // 5. 3 Gramatické a odvozovací morfémy ...47 // 5. 4 Určování mofémů...47 // 5. 5 Morfém, morf a alomorf...50
// 5. 6 Morfologická závislost alomorfu a unikátní morfém .. .50 // 5. 7 Morfologie a lexikológie...51 // 5. 8 Morfologie a strukturní typologie ...53 // 5. 9 Neutralizace morfologických protikladů // a redukce morfému...60 // 5.10 Morfém a morfoném ...60 // 5.11 Morfologie a slovní druhy...60 // 5.12 Morfologie a cizí slova...61 // 5.13 Změny v morfologii jazyka ...61 // 5.14 Morfologie a teorie amorfních jazyků ...64 // 5.15 Gramatické kategorie...65 // 6. kapitola: Rovina lexikální ...69 // 6.1 Slovní druhy...69 // 6. 2 Slovní druhy a větné členy...70 // 6. 3 Konverze slovních druhů...71 // 6. 4 Slova s lexikálním a gramatickým významem...71 // 6. 5 Otevřené a zavřené slovní druhy ...72 // 6. 6 Slovo, slovní zásoba a slovník ...72 // 6. 7 Typy slov - homonyma, synonyma a diafona...74 // 6. 8 Vztah lexikální roviny a frazeologie...75 // 6. 9 Lexikální rovina a lexikografie ...76 // 6.10 Slovo, jeho vznik, vývoj a zánik...78 // 6.11 Slovo a slovotvoření...82 // 6.12 Hybridní a zvláštní slova...89 // 7. kapitola: Rovina sémantická... // 7. 1 Sémantika a slovo... // 7. 2 Sémantika a fráze nebo věta prostá // 7. 3 Sémantika a syntax... // 7. 4 Lexikální a gramatický význam .. . // 7. 5 Význam a vnější svět ... // 8. kapitola: Rovina syntaktická... // 8. 1 Syntaktické prostředky... // 8. 2 Základní větné členy ... // 8. 3 Podmět věty... // .91 // .92 // .93 // .93 // .94 // .95 // .97 // .97 // 100 // 100
// 8. 4 Předmět věty...101 // 8. 5 Syntaktická predikace...103 // 8.6 Větné členy doplňující ...105 // 8.7 Syntaktické teorie...106 // 8. 8 Syntax a promluva ...110 // 8. 9 Syntax a stylistika...110 // 9. kapitola: Konfrontační a kontrastivní lingvistika // 10. kapitola: Grafika angličtiny...118 // 11. kapitola: Místo angličtiny mezi indoevropskými jazyky .. . il23 // 11.1 Angličtina a germánské jazyky ...12A // 12. kapitola: Hlavní body vnitřního vývoje angličtiny...130 // 12.1 Británie před příchodem Germánů...130 // 12. 2 Anglosasové v Británii...131 // 12. 3 Vikingové v Británii...131 // 12. 4 Normané a období středoanglické ...132 // 13. kapitola: Varianty angličtiny...134 // 13. 1 Varianty britské angličtiny...134 // 13. 2 Americká angličtina...136 // 13. 3 Ostatní varianty angličtiny ...138 // 14. kapitola: Česká anglistika ...139 // Doporučená literatura // 141
(OCoLC)56863062
cnb001294421

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC