Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
380 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3223-0 (brožováno)
ISBN 9788024632537 (ebook)
ISBN 8024632535 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 373-376 a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001462924
Obsah // Obsah 5 // Předmluva 11 // Značení // 17 // 1 Základy kvantové mechaniky 21 // 1.1 Základní princípy... 21 // 1.2 Matematické schéma kvantové teorie... 24 // 1.2.1 Sternovy-Gerlachovy experimenty ... 24 // 1.2.2 Operátory... 31 // 1.2.3 Časový vývoj v kvantové teórii... 31 // 1.2.4 Stacionárni stavy... 32 // 1.2.5 Vlastnosti hermitovských operátorů ... 34 // 1.2.6 Nejednoznačnost v určení stavu... 36 // 1.2.7 Rabiho metoda měření magnetických momentů... 37 // 1.3 Systémy s větším počtem stupňů volnosti... 39 // 1.3.1 Střední hodnoty operátorů a jejich časový vývoj ... 3?) // 1.3.2 Kanonické kvantování... 40 // 1.3.3 Harmonický oscilátor... 42 // 1.3.4 Abstraktní řešení... 43 // 1.3.5 Maticová reprezentace... 45 // 1.3.6 Diracova á-funkce ... 40 // 1.3.7 Souřadnicová reprezentace... 47 // 1.3.8 Hybnostní reprezentace... 50 // 1.3.9 Gaussovo klubko a vztah neurčitosti... 51 // 1.4 Poznámky na závěr... 53 // 2 Přibližné metody kvantové mechaniky // 2.1 Variační metoda... // 2.1.1 Ritzův variační princip... // 2.1.2 Optimalizace nelineárních parametrů // 2.1.3 Optimalizace lineárních parametrů . // 2.2 Poruchová metoda... // 2.2.1 Samostatné hladiny ... // 50 // 50 // 56 // 57 01 01 // 2.2.2 Degenerované hladiny... 63 // 2.2.3 Poznámka o chybě poruchové metódy... 65 // 3 Atom vodíku a struktura jeho spektrálních čar 67 // 3.1 Částice v elektromagnetickém poli... 67 // 3.2 Hrubá struktura...
68 // 3.2.1 Problém 2 částic... 68 // 3.2.2 Elektrostatický potenciál ... 69 // 3.2.3 Jednotky... 70 // 3.2.4 Sférické souřadnice... 71 // 3.2.5 Řešení pro s-stavy... 72 // 3.2.6 Porovnání s experimentem... 74 // 3.3 Hyperjernná struktura... 75 // 3.3.1 Magnetické pole dipólu ... 75 // 3.3.2 Hamiltonian častice se špiněni ve vnějším elektromagnetickém // poli ... 78 // 3.3.3 Hyperjenmé štěpení základního stavu atomu vodíku... 80 // 3.3.4 Klasifikace stavů pomocí integrálů pohybu... 82 // 3.4 Orbitální moment hybnosti ... 87 // 3.4.1 Význam momentu hybnosti... 87 // 3.4.2 Úhlové funkce p-stavů... 89 // 3.4.3 Náhodná degenerace... 91 // 3.5 Jemná struktura... 92 // 3.5.1 Relativistické korekce ... 92 // 3.5.2 Jemné štěpení hladiny n = 2... 95 // 3.5.3 Klasifikace stavů pomocí integrálů pohybu... 97 // 3.6 Hamiltonián dvou částic s přesností do o’1... 98 // 3.6.1 Magnetické pole pohybujícího se náboje... 99 // 3.6.2 Hamiltonián dvou částic ve vnějším elektrostatickém poli . . . 101 // 3.6.3 Případ heliu podobného atomu...103 // 3.6.4 Případ vodíku podobného atomu...104 // 3.6.5 Poznámky na závěr...104 // 4 Poklady ukryté v komutátorech 105 // 4.1 Obecné řešení momentu hybnosti...105 // 4.2 Skládání momentů hybnosti...108 // 4.3 Rungeho-Lenzův vektor...114 // 4.3.1 Rungeho-Lenzův vektor v klasické mechanice...114 // 4.3.2 Rungeho-Lenzův vektor v kvantové mechanice ...116 // 4.4 Maticové elementy
vektorových operátorů...117 // 4.4.1 Motivace ...117 // 4.4.2 Komutační relace...118 // 4.4.3 Výběrová pravidla v m ...118 // 4.4.4 Výběrová pravidla v /...119 // 4.4.5 Nenulové maticové elementy závislost na rn...120 // 4.4.6 Zobecnění...122 // 4.4.7 Zeemanův jev...12.4 // 4.4.8 Nenulové maticové elementy závislost na /an ...125 // 4.4.9 Tvar kulových funkcí...125 // 4.5 Atom vodíku obecné řešení...127 // 4.5.1 Maticové elementy Rungeho-Lenzova vektoru...127 // 4.5.2 Energetické spektrum atomu vodíku...128 // 4.5.3 Stárkův jev...129 // 4.5.4 Radiální funkce atomu vodíku...130 // 4.5.5 Parabolické souřadnice...131 // 4.0 Rozklad rovinné vlny do kulových vln...132 // 4.7 Ještě jeden způsob řešení atomu vodíku...135 // 4.7.1 Algebra radiálních operátorů a úplná diskrétní báze...135 // 4.7.2 Vztah vodíkové a úplné diskrétní báze...137 // 4.8 Poznámky na závěr...138 // 5 Atom helia 139 // 5.1 Oddělení pohybu těžiště...140 // 5.2 Symetrie v atomu helia...140 // 5.2.1 Antisymetrie vlnové funkce a hodnota celkového spinu...141 // 5.2.2 Odkud se bere nerozlišitelnost?...143 // 5.2.3 Další symetrie ...143 // 5.2.4 Spektroskopické značení...143 // 5.3 Variační metoda s Hartree-Fokovou funkcí...144 // 5.3.1 Multipólový rozvoj...145 // 5.3.2 Poznámka o Legendreových polynomech...147 // 5.3.3 Výpočet integrálů ...148 // 5.3.4 Optimalizace parametrů...150 // 5.4 Variační metoda konfigurační interakce...152
// 5.4.1 Přizpůsobení báze symetrii...153 // 5.4.2 Cihlová integrace Wignerův-Eckartův teorém...155 // 5.4.3 Úhlová integrace výpočet redukovaných maticových elementů 158 // 5.4.4 Výpočet jednoelektronových maticových elementů...159 // 5.4.5 Integrace přes radiální proměnné...159 // 5.4.6 Konvergence variační metody...163 // 5.4.7 Porovnání s experimentem...104 // 5.4.8 Poznámka o paritě...165 // 5.4.9 Poznámka o složitějších atomech...165 // 5.5 Poznámky na závěr...166 // 6 Dynamika - nerelativistická teorie 169 // 6.1 Kvantování elektromagnetického pole...170 // 6.1.1 Proč kvantovat?...171) // 6.1.2 Jak kvantovat?...170 // 6.1.3 Klasická elektrodynamika v obvyklém formalismu...170 // 6.1.4 Kalibrační invariance a počet stupňů volnosti...172 // 6.1.5 Coulombova kalibrace...172 // ().!.() Hamiltonián volného elektromagnetického pole...173 // G.1.7 Klasická elektrodynamika v Hamiltonově formalismu ...174 // 6.1.8 Polari/acre...177 // 6.1.9 Kvantované elektromagnetické pole...177 // 6.1.10 Přechod ke komplexní bázi ...178 // 6.1.11 Přechod ke spojité bázi...180 // 6.1.12 Stavy pole...ISO // (i.2 Spontánní emise ...1S1 // 6.2.1 Úvodní poznámky...1S1 // (i.2.2 Interakční reprezentace ...182 // 6.2.3 Časová poruchová metoda a Fermiho zlaté pravidlo...183 // 6.2.4 Integrace stupňů volnosti EM pole...184 // 6.2.5 Elektrické dipólové záření...185 // 6.2.6 Polarizace a úhlové rozdělení vylétávajících
fotonů...187 // 6.2.7 Doba života stavů...188 // 6.2.8 Kruhové stavy a souvislost s klasickou teorií...190 // 6.2.9 Zakázané přechody...192 // 6.2.10 Záření spojené se změnou spinu...193 // 6.3 Fotoelektrický jev...194 // 6.3.1 Úvodní poznámky...194 // 6.3.2 Parabolické souřadnice...198 // 6.3.3 Vlnové funkce spojitého spektra ...199 // 6.3.4 Přechod z diskrétní do spojité části spektra...203 // 6.3.5 Úhlové a energetické rozdělení vylétáva)ících elektronů...206 // 6.3.6 Převod jednotek...207 // 6.3.7 Excitace a ionizace atomu elektronem...209 // 6.4 Rozptyl fotonu na atomu ...213 // 6.4.1 Lippmannova-Sehwingerova rovnice ...213 // 6.4.2 Integrace stupňů volnosti EM pole...215 // 6.4.3 Rayleighňv, Ramanův a rezonanční rozptyl...219 // 6.4.4 Sčítání a středování přes polarizace a úhly...223 // 6.4.5 Výpočet výrazů obsahujících funkci Hamiltonova operátoru . . 224 // 6.4.6 Vlnové funkce spojitého a diskrétního spektra ve sférických souřadnicích ...225 // 6.4.7 Rozptyl fotonu na atomu vodíku...229 // 6.4.8 Thomsonův rozptyl...231 // 6.5 Virtuální procesy...232 // 6.5.1 Úvodní poznámky...232 // 6.5.2 Lambův-Rctherfordův experiment,...233 // 6.5.3 Vlastní energie Betheho odhad...233 // 6.5.4 Vylepšený Betheho odhad...237 // 6.5.5 Výměna fotonu okamžité působení...239 // 6.5.6 Výměna fotonu vliv zpoždění...241 // 6.5.7 Výměna dvou fotonů - nízké energie...244 // 6.6 Formalismus druhého kvantování...247
// 6.6.1 Kvantování volných polí...247 // ().().2 Stavy volného elektronového pole...250 // Elektronové pole působící samo na sobe...251 // (>.7 Poznámky na závěr...253 // 7 Dynamika - relativistická teorie 255 // 7.1 Relativistická rovnice pro elektron ...256 // 7.1.1 Relativistické značení ...256 // 7.1.2 Kleinova-Gordonova rovnice...258 // 7.1.3 Diracova rovnice...259 // 7.1.4 Vnější EM pole...261 // 7.1.5 Potíže s fyzikálním výkladem Diracovy rovnice a jejich rozuzlení 262 // 7.2 Hamiltonián kvantové elektrodynamiky ...263 // 7.2.1 Kvantování elektron-pozitronového pole...263 // 7.2.2 Interakční hamiltonián...266 // 7.2.3 Poznámka o nábojové symetrii...268 // 7.2.4 Poznámka o kalibrační invarianci...270 // 7.3 Obyčejná poruchová metoda...271 // 7.3.1 Interakce vázaného elektronu s fluktuacemi polí...272 // 7.3.2 Pozitronium I...277 // 7.4 Feynmanův časoprostorový přístup...287 // 7.4.1 Elektron ve vnějším EM poli...287 // 7.4.2 Elektron interagující se svým vlastním EM polem...294 // 7.4.3 Propagátor fotonu a časově uspořádaný součin operátorů . . . 295 // 7.4.4 Vlastní energie elektronu vyjádření pomocí Greenových funkcí 297 // 7.4.5 Integrace přes ??...298 // 7.4.6 Vlastní energie elektronu vyrušení nekovariantních členů . . . 300 // 7.4.7 Polarizace vakua kovariantní vyjádření...302 // 7.4.8 Diskuse relativistické invariance...303 // 7.4.9 Jaký pohled na pozitrony je správný?...305
// 7.4.10 Poznámka o Feynmanových diagramech a Feynmanových pravidlech ...306 // 7.5 Vlastní energie elektronu výpočet...309 // 7.5.1 Regularizace ...309 // 7.5.2 Integrace čtyř-hybnosti virtuálního fotonu...310 // 7.5.3 Renormalizaee hmotnosti...315 // 7.5.4 Výpočet pozorovatelné části efektu...318 // 7.5.5 Nízkocnergetická část efektu...323 // 7.5.6 Vysokoenergetická část efektu...325 // 7.5.7 Anomální magnetický moment elektronu...326 // 7.5.8 Lambův posun...327 // 7.5.9 Započtení pohybu jádra...328 // 7.6 Polarizace vakua - výpočet...329 // 7.6.1 Rozvoj propagátoru...329 // 7.6.2 Kalibrační invariance a stupeň divergence...334 // 7.6.3 Poznámka o hmotném vektorovém poli...335 // 7.6.4 Renormalizaee náboje...336 // 7.6.5 Výpočet pozorovatelné části efektu...538 // 7.6.6 Porovnání s experimentem...339 // 7.7 Výměna dvou fotonů vysoké energie...341 // 7.7.1 Podélné fotony...342 // 7.7.2 Výměna dvou fotonů ve Feynmanově pohledu...343 // 7.7.3 Propagátor fotonu a časově uspořádaný součin operátorů . . . 343 // 7.7.4 Poznámka o kalibrační invarianci...347 // 7.7.5 Podélná část interakce...348 // 7.7.6 Zbývající část interakce...351 // 7.7.7 Porovnání s experimentem...352 // 7.8 Pozitronium 11 ...353 // 7.8.1 Virtuální anihilace pozitronia ve Feynmanově pohledu..353 // 7.8.2 Korekce od polarizace vakua...354 // 7.8.3 Korekce od výměny fotonu mezi elektronem a pozitronem . . . 356 // 7.8.4 Korekce od dvoufotonové anihilace...366 // 7.8.5 Porovnání s experimentem...367 // 7.9 Poznámky na závěr...369 // Seznam úkolů 371 // Literatura 373 // Rejstřík // 377
(OCoLC)960190464
(OCoLC)969641387
cnb002828723

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC