Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání 1.
Praha : Národní archiv, 2015
542 stran : ilustrace, portréty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7469-028-0 (vázáno)
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 441-466, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001462934
Poděkování...3 // Úvodem...7 // I. Archivní zdroje a sekundární literatura k poznání Fr. Bědy Dudíka...49 // 1.1. Dudíkova pozůstalost v Moravském zemském archivu v Brně a původní materiály knihovny benediktinského opatství a archivu v Rajhradu se vztahem k Bědu Dudíkovi...49 // 1.2. Rodový archiv Dudíků v soukromém držení...51 // 1.3. Další využité archivní fondy...52 // 1.4. Pokusy o životopis a dosavadní stručné biogramy Bědy Dudíka...54 // 1.5. Odborná literatura ? tématu a edice korespondence...59 // II. K pojetí a zpracování biografie Bědy Dudíka...87 // III. Dudíkova studia a pedagogické působeni v Brně a ve Vídni v letech 1841-1856 ... 97 // III. 1. Dudíkové v Kojetíně a školní léta Bědy Dudíka...97 // III. 2. Ve viru pedagogické činnosti a zemského vlastenectví...126 // IH.2.1. Složitá cesta k výuce českého jazyka v Brně (1844-1848)...126 // 111.2.2. Dudíkovo působení na vyšším gymnáziu v Brně (1849-1854)...153 // 111.2.3. Dudíkovo působení na univerzitě ve Vídni (1855-1856)...159 // 111.2.4. Dudíkova nevydaná učebnice k dějinám české literatury (1847-1848)...167 // IV. Dudíkova vědecká činnost do jmenování zemským historiografem (1855)...177 // IV. l. Počátky vědecké a publikační činnosti (1844-1850)...177 // 1V.2. Dudikův podíl na převzetí a katalogizaci části Cerroniho sbírky rukopisů (1849-1850)...201 // IV.3. Porevoluční změna postojů a Dudíkova cesta sbližování se s německy píšícími badateli (1849-1860)...212 // IV.4. Výzkumně cest)’ do Švédska a Itálie (1851-1853)...223 // 1V.4.1. Bádáni ve Švédsku (1851)...223 // IV.4.2. Bádání v Itálii (1852-1853)...248 // IV. 5. Bádání v centrálním archivu řádu Německých rytířů (1853-1859) a Dudíkovy studie a příspěvky k dějinám tohoto rytířského řádu...257 //
V. Problematika třicetileté války v díle Bědy Dudíka... 271 // VI, Olomoucké kroniky a jejich zpřístupňování Bědou Dudíkem...271 // V. 2. Dudíkovy publikace o frýdlantském vévodovi Albrechtu z Valdštejna...279 // V.3. Dudíkova publikace ke švédské okupaci českých zemí v 1.1640-1650...286 // VI. Dudíkem zpřístupněné relace o pruském vpádu na Moravu z let 1741-1742...291 // VII. Dudíkovo zpřístupnění dalších rukopisů k dějinám českých zemí a podunajské monarchie...295 // VIII. Dlouhá cesta ke vzniku moravských dějin (1850-1888)...301 // V1I1.1. Dudíkova publikace o státoprávním poměru Opavska k Moravě...301 // V1II.2. Dudíkova starší podání českých a moravských dějin (1848-1850)...312 // VUI.3. Německá redakce moravských dějin, inspirační zdroje a reakce na ni v českém a moravském prostředí (1860-1888)...319 // VI11.4. Česká redakce moravských dějin (1871-1884)...337 // VIII. 5. Dudikův zájem o rodící se moravskou archeologii...347 // IX. D udíkovo bádáni v zámeckých a stavovských knihovnách // v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století...359 // IX. 1. Dudíkovy studie o významu knihovnictví a o dějinách knihtisku...359 // IX.2. Dudíkovy soupisy rukopisů Ditrichštejnské knihovny v Mikulově, archivu a knihovny arcibiskupského zámku v Kroměříži...363 // IX.3. Dudíkovo bádání v carské verejné knihovně v Petrohradu a v soukromé knihovně Karla staršího ze Žerotína ve Vratislavi... // X. Dudíkovo zpřístupňování synodálních statut české a moravské (arci) diecéze... // XI. Významná diplomatická a organizační pověření z podnětu císaře nebo vídeňské vlády v letech 1860-1874... // XI. 1. Návrhy reorganizace archivnictví v podunajské monarchii (1854—1874)... //
XI. 2. Válečným korespondentem a archivářem u rakouské jižní armády arcivévody Albrechta Habsburského v roce 1866... // XI. 3. Pověřen zjištěním oprávněnosti majetkoprávních nároků krakovského biskupství na diecézni majetek v Rusku (1866)... // XI. 4. Spolu s císařem ke slavnostnímu otevření Suezského průplavu a na Blízký východ v roce 1869 // XII. Ostatní Dudíkovy aktivity v letech 1870-1890 a poslední léta jeho života... // Závěr... // Seznam použitých pramenů a odborné literatury... // Archivní fondy...-... // Bibliografie a archivní pomůcky (katalogy, inventáře, průvodci po archivních fondech) // Tištěrtfprameny... // Dobová denní publicistika... // Neotištěné kvalifikační práce... // Encyklopedie a biografické slovníky... // Odborné články... // Sborníky... // Samostatné studie a monografie... // Seznam použitých zkratek... // Seznam použitých příloh... // Textové přílohy... // Obrazové přílohy... // Přílohy... // Textové přílohy: Soupis zjištěné Dudíkovy publikační činnosti (1844-1888)... // Obrazové přílohy... // Jmenný rejstřík... // Místní rejstřík...
(OCoLC)932000532
cnb002736015

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC