Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.08.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
První vydání
[Kostelec nad Černými lesy] : Lesnická práce, 2017
362 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-7458-103-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 338-345 a rejstřík
Anglické resumé
001462935
OBSAH // PŘEDMLUVA ... // 1 PŮDA V LESNICKÉM POJETÍ: ÚVOD DO PROBLEMATIKY LESNICKÉ PEDOLOGIE . . . // 1.1 Základní pojmy ... // 1.2 Funkce půdy v lesním prostředí ... // 2 VZNIK A VÝVOJ PŮDY ... // 2.1 Půdotvorné faktory ... // 2.1.1 Matečná hornina ... // 2.1.2 Klima ... // 2.1.3 Topografie ... // 2.1.4 Organismy ... // 2.1.5 Čas ... // 2.2 Základní procesy formace půdního tělesa ... // 2.2.1 Zvětrávací půdotvorný proces ... // 2.3 Půdní složky... // 2.3.1 Anorganická složka ... // 2.3.2 Organická složka ... // 2.3.3 Kapalná složka lesních půd ... // 2.3.4 Plynná složka lesních půd ... // 3 MINERÁLNÍ PODÍL PŮDY, KOLOIDNÍ SYSTÉM... // 3.1 Půda a matečná hornina ... // 3.2 Členění minerální půdní složky ... // 3.2.1 Skelet v půdě ... // 3.2.2 Mineralogie jemnozemě ... // 3.3 Jílové minerály ... ... // 3.3.1 Struktura j ílových minerálů ... // 3.3.2 Členění jílových minerálů ... // 3.4 Koloidní systém půdy ... // 4 VODAV PŮDĚ ... // 4.1 Zdroje a ztráty půdní vody ... // 4.2 Obsah a formy vody v půdě ... // 4.3 Potenciál půdní vody ... // 4.4 Pohyb vody v půdě, vodní režim ... // 4.5 Půdní vododržnost, půdní hydrolimity ... // 4.6 Kapilarita půdy ... // 4.7 Vybrané aspekty problematiky vody v lesních půdách ... // 5 PŮDNÍ VZDUCH, TEPLOTA PŮDY ... // 5.1 Půdní vzduch ... // 5.1.1 Oxidačně-redukční procesy v půdě ... // 5.2 Teplota a tepelný režim půdy... // 5.2.1 Faktory ovlivňující teplotu půdy ... // 5.2.2 Tepelný režim a jeho dynamika ... // 6 PŮDOTVORNÉ PROCESY, PŮDNÍ TAXONOMIE ... 101 // 6.1 Půdotvorné procesy ... 102 // 6.1.1 Procesy akumulace sedimentovaného materiálu ... 103 // 6.1.2 Procesy rozpadu a chemické přeměny (chemického zvětrávání) hornin ... 105 // 6.1.2.1 Procesy chemické přeměny hornin ... 108 // 6.1.2.2 Vývoj a změna jílových minerálů ... 108 //
6.1.3 Migrace prvků a sloučenin ... 109 // 6.1.4 Metamorfické půdotvorné procesy ... 113 // 6.1.5 Půdotvorné procesy v hydrických podmínkách ... 114 // 6.1.6 Zasolování a odsolování půd... 117 // 6.1.7 Procesy míšení půdní hmoty - pedoturbace ... 119 // 6.1.8 Základní aspekty problematiky paleosolů ... 121 // 6.2 Taxonomie půd ... 124 // 6.2.1 Mezinárodní systémy ... 124 // 6.2.1.1 World Reference Base for Soil Classification (WRB) ... 125 // 6.2.1.2 Soil Taxonomy ... 126 // 6.2.2 Taxonomický klasifikační systém půd České republiky... 127 // 7 ORGANICKÁ HMOTA LESNÍCH PŮD ...131 // 7.1 Uhlík jako základní složka organické hmoty ... 132 // 7.2 Vznik a rozklad organické hmoty, humus ... 133 // 7.2.1 Aerobní procesy přeměny organických látek ... 134 // 7.2.2 Humusové frakce ... 140 // 7.2.3 Anaerobní procesy přeměny organických látek ... 145 // 7.3 Lesní humus ... 145 // 7.3.1 Organické a humózní půdní horizonty ... 145 // 7.3.1.1 Organické půdní horizonty ... 146 // 7.3.1.2 Humózní (organominerální) půdní horizonty ... 148 // 7.3.2 Humusové formy lesních půd... 150 // 7.3.2.1 Anhydrogenní humusové formy ... 150 // 7.3.2.2 Hydrogenní humusové formy... 156 // 7.3.2.3 Biologické aspekty problematiky humusových forem ... 157 // 7.3.2.4 Některé aspekty problematiky humusových forem z hlediska lesnické praxe . 158 // 7.3.3 Klíč ? určování skupin humusových forem ... 159 // 8 PŮDNÍ ORGANISMY A EKOLOGIE LESNÍCH PŮD ...163 // 8.1 Diverzita půdních organismů ... 164 // 8.2 Skupiny půdních organismů ... 165 // 8.3 Půdní enzymy ... 177 // 9 PŮDNÍ HORIZONTY, PŮDNÍ PROFIL ...181 // 9.1 Horizonty lesních půd ... 182 // 9.1.1 Organické horizonty lesních půd ... 183 // 9.1.2 Organominerální povrchové horizonty ... 184 // 9.1.3 Podpovrchové horizonty ... 184 // 9.1.3.1 Eluviální horizonty ... 185 //
9.1.3.2 Horizonty B ... 185 // 9.1.3.3 Hydrogenní (vodou ovlivněné) horizonty diagnostické ... 187 // 9.1.3.4 Substrátové horizonty ... 188 // 9.1.3.5 Přechodové horizonty ... 188 // 9.1.3.6 Vícenásobné horizonty ... 189 // 9.1.3.7 Fosilní horizonty ... 189 // 9.2 Stratigrafie půdního profilu ... 191 // 10 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PÚD ... 193 // 10.1 Barva půdy ... 194 // 10.1.1 Barva jako indikátor půdních vlastností ... 194 // 10.1.2 Klasifikace barvy půdy ... 194 // 10.2 Zrnitost půdy ... 196 // 10.3 Půdní struktura... 199 // 10.4 Měrná hmotnost (ps) ... 201 // 10.5 Objemová hmotnost (pw), objemová hmotnost redukovaná (pd) ... 201 // 10.6 Pórovitost (P) ... 203 // 10.7 Objemová vlhkost, momentální provzdušněnost, minimální vzdušná kapacita ... 205 // 11 FYZIICÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI PIJD ...207 // 11.1 Půdní reakce ... 208 // 11.1.1 Formy půdní reakce ... 211 // 11.1.2 Půdní pufrovitost ... 212 // 11.2 Půdní sorpce ... 213 // 11.2.1 Mechanická sorpce... 215 // 11.2.2 Fyzikální sorpce ... 216 // 11.2.3 Chemická sorpce ... 217 // 11.2.4 Fyzikálně-chemická sorpce ... 218 // 11.2.5 Organická sorpce ... 221 // 11.2.6 Biologická sorpce ... 222 // 11.2.7 Charakteristiky sorpčního komplexu ... 223 // 12 CHEMICKÉ VLASTNOSTI PŮD ...225 // 12.1 Základní aspekty koloběhu živin v lesních ekosystémech... 226 // 12.2 Makrobioelementy lesních půd ... 227 // 12.2.1 Koloběh a přeměny uhlíku v půdě ... 227 // 12.2.2 Cyklus dusíku a jeho přístupnost v půdě ... 229 // 12.2.2.1 Zdroje dusíku v ekosystémech ... 229 // 12.2.2.2 Ztráty dusíku z ekosystémů... 231 // 12.2.2.3 Vnitřní cykly dusíku (přeměny forem) ... 232 // 12.3 Poměr uhlíku a dusíku, C/N ... 233 // 12.4 Charakteristika dalších makroživin (Mg, P, S, Ca, K) ... 234 // 12.5 Mikrobioelementy lesních půd ... 237 //
13 VÝŽIVA A HNOJENÍ ROSTLINY LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ...239 // 13.1 Metody hnojení ... 241 // 13.1.1 Základní hnojení ... 241 // 13.1.2 Operativní hnojení, karence ... 243 // 13.2 Hodnocení zásoby živin v půdě ... 249 // 13.2.1 Normativy pro obsah živin v půdě ... 249 // 13.2.2 Plánování hnojení... 255 // 13.3 Typy hnojiv ... 256 // 13.3.1 Průmyslová hnojiva a jejich použití ... 256 // 13.3.2 Nové typy hnojiv používaných v lesním hospodářství ... 264 // 13.3.3 Růstové stimulátory používané v lesnictví ... 266 // 13.3.3.1 Fyziologické účinky fytohormonů ... 266 // 13.3.3.2 Přípravky s fytostimulačním účinkem: účinky a způsob aplikace ... 267 // 13.4 Kompostování ... 268 // 13.4.1 Fáze kompostování ... 268 // 13.4.2 Zakládání kompostů, zásady pro kompostování... 270 // 13.4.3 Hodnocení kvality a zralosti kompostu ... 273 // 13.4.4 Druhy kompostů ... 274 // 14 LESNICKO-PEDOLOGICKÉ ASPEKTY MINERÁLNÍ VÝŽIVY LESNÍCH DŘEVIN ... 277 // 14.1 Hlavní aspekty výživy rostlin ... 278 // 14.2 Problematika příjmu živin rostlinou ... 279 // 14.2.1 Kořenová výživa ... 279 // 14.2.2 Foliální výživa ... 281 // 14.3 Výživa rostlin a Liebigův zákon ... 281 // 14.4 Faktory ovlivňující příjem živin ... 282 // 15 DEGRADACE A OCHRANA PŮDY, ENVIRONMENTÁLNÍ POJETÍ PŮDY...287 // 15.1 Chemická degradace půdy ... 288 // 15.1.1 Acidifikace ... 289 // 15.1.1.1 Příčiny acidifikace... 289 // 15.1.1.2 Antropogenní acidifikace, imise - vliv základních polutantů S a N na lesní půdu . . . 293 // 15.1.1.3 Opatření omezující acidifikaci ... 296 // 15.1.2 Karbonáty v půdě, vápnění lesních půd ... 296 // 15.1.3 Hliník v půdě ... 304 // 15.1.4 Těžké kovy v půdě ... 304 // 15.1.5 Zasolení půd ... 312 // 15.2 Fyzikální degradace půdy ... 314 // 15.2.1 Specifika extrémně lehkých a těžkých půd ... 314 //
15.2.2 Degradace fyzikálních vlastností půd vlivem těžební činnosti ... 316 // 15.3 Půdní eroze ... 319 // 15.3.1 Vodní eroze ... 321 // 15.3.2 Větrná eroze... 326 // 15.3.3 Introskeletová eroze ... 327 // 15.4 Lesní půdy v kontextu klimatických změn ... 328 // 15.4.1 Hydrický režim lesů a lesních půd ... 329 // 15.4.1.1 Hydrický režim horských lesů ... 329 // 15.4.1.2 Hydrický režim lužních lesů ... 330 // 15.4.2 Klimatické změny: odezva lesních ekosystémů ... 331 // 15.4.2.1 Lesní společenstva v ekosystémovém pojetí ... 331 // 15.4.2.2 Perturbace ... 331 // 15.4.2.3 Adaptační kapacita ... 333 // SUMMARY ...336 // LITERATURA ...338 // REJSTŘÍK ...346
(OCoLC)1031046272
cnb002983133

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC