Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.07.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wydanie I.
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017
358 stran : barevné ilustrace, 1 mapa, portréty, noty, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-83-226-3125-6 (vázáno)
Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3608
Obsahuje bibliografii na stranách 333-349, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické a české resumé
001463142
Spis tresci // Wprowadzenie... 9 // RozDZiAfc 1. Specyfika badaň wlasnych... 15 // 1.1. Przedmiot, cel i zakres badaň... 15 // 1.2. Przegl d badaň i literatury. Folklorystyka polská i czeska... 17 // 1.2.1. Folklorystyka polská... 17 // 1.2.2. Folklorystyka czeska i morawska... 19 // 1.3. Dobór materialów zródlowych wydanych... 21 // 1.4. Uwagi metodologiczne... 22 // 1.5. Terminologia. Folklor, folkloryzm, folk... 26 // RozDziAt 2. Šl sk Cieszynski na tie Polski - uwarunkowania historyczne, geograficzne // i kulturowe... 37 // 2.1. Regiony etnograficzne w Polsce... 37 // 2.1.1. Polska muzyka ludowa, badania, programy, zbiory... 40 // 2.1.2. Specyfika polskiej muzyki ludowej... 44 // 2.2. Šl sk a Šl sk Cieszynski - zawirowania historyczne... 55 // 2.2.1. Nazewnictwo... 55 // 2.2.2. Pocz tki Sl ska. Pierwsze granice... 56 // 2.2.3. Piastowie i Habsburgowie... 57 // 2.2.4. Zmiany spoleczne... 59 // 2.2.5. Warstwy spoleczne - specyfika... 60 // 2.2.6. Pod wladz austriaci... 63 // 2.2.7. Problémy spoleczno-ekonomiczne... 64 // 2.3. Položenie Šl ska Cieszyňskiego... 66 // 2.3.1. Cieszyn jako centrálny ošrodek kulturowy. Pocz tki... 66 // 2.3.2. Mieszczaňstwo... 69 // 2.4. Polskie žycie kulturalne i polityczne na Šl sku Cieszyňskim od 1848 do 1920 roku 71 // 2.5. Rok 1920 ... 74 // 2.6. Okres II wojny šwiatowej... 75 // 2.7. Lata powojenne (do 1989 roku)... 77 // 6 // Spis tresci // 2.8. Trójwieš (Istebna, Koniaków, Jaworzynka) - položenie i specyfika regionálna
// w kontekšcie Beskidu Šl skiego... // 2.9. Elementy beskidzkiej kultury materiálnej i duchowej... // 2.9.1. Stroj ludowy (przesztosč - teražniejszosč)... // 2.9.2. J$zyk. Gwara... // 2.9.3. Instrumentarium ludowe... // 2.9.4. Tance... // 2.10. Zespoly, imprezy, organizacje... // RozDZiAt 3. Rozwój folklorystyki muzycznej na Šlqsku Cieszyňskim - historia i zródla . // 3.1. Cieszyňskie zbiory piešniowe oraz materiály prasowe. Dzialacze folkloryšci . . // 3.2. Czeskie i morawskie piešni ludowe - badania... // RozDziAt 4. Specyfika cieszynskiej piesni ludowej. Przeglqd materialów zastaných. Charak-terystyka zebranego zbioru piesni... // 4.1. Piešň ludowa. Przeglqd wybranych systematyk... // 4.1.1. Systematyka funkcjonalno-trešciowa... // 4.1.2. Systematyka haslowa... // 4.1.3. Systematyka wariantowa... // 4.1.4. Systematyka wedlug kryteriów muzycznych... // 4.2. Specyfika piešni cieszynskiej - cechy... // 4.3. Material badawczy - systematyka i charakterystyka... // 4.3.1. Systematyka piešni wedlug funkcji i trešci... // 4.3.2. Material wlasny a materiály žródlowe... // 4.3.3. Konkluzja... // 4.4. Analiza zbioru - kryteria muzyczne... // 4.4.1. Tonalnošč... // 4.4.2. Linia melodyczna..., ’ . // 4.4.3. Zwroty inicjalne i zwroty kadencyjne oraz interwaty najcz sciej w nich wy- // stepuj ... // 4.4.4. Metrorytmika... // 4.4.5. Forma... // 4.5. Podsumowanie... // 115 // 115 // 115 // 117 // 117 // 118 120 // 123 // 124 129 155 157 157 161 // 162 // 165
167 // 169 // RozDziAt 5. Przeksztakenia rcpertuaru žródlowego we wspókzesnošci. Drugi byt folklo-ru - kapele ludowe i zespoly folkowe. Opinie... // 5.1. Zmiany endogenne i egzogenne a problem pogranicza... // 5.2. Kapele ludowe... // 5.2.1. Specyfika regionálna w Polsce... // 5.2.2. Wybitni muzykanci zwi zani z Beskidem Šl skim... // 5.2.3. Kapele dzialaj ce wspólczešnie - drugi byt folklóru... // 5.3. Kapele folkowe - Beskid... // 5.4. Hybrydy... // 5.5. Podsumowanie... // 173 // 173 // 186 // 187 // 189 // 190 192 194 197 // Spis trešci___ 7 // Rozdzial 6. Przekaz mi dzypokoleniowy a koncepcje wychowania muzycznego oparte na // folklorze...199 // 6.1. Przekaz mi dzypokoleniowy...199 // 6.2. Przeg4d wybraných koncepcji muzycznych opartych na folklorze...200 // 6.3. Koncepcje polskie - geneza i wplywy...204 // 6.4. Koncepcje wychowania muzycznego - Šl sk Cieszynski...208 // RozDziAt 7. Znajomošc piešniowego repertuaru ludowego wšród dzieci i mlodziežy Šl ska // Cieszyňskiego. Metody i wyniki przeprowadzonych badaň wlasnych . . 213 // 7.1. Podstawy metodologiczne badaň wlasnych...213 // 7.2. Analiza i interpretacja wyników przeprowadzonych badaň wlasnych...217 // 7.3. Weryfikacja hipotez. Uogólnienia i wnioski z przeprowadzonych badaň wlasnych . 238 // Wnioski koňcowe...241 // Aneksy...245 // Aneks 1. Materiály žródlowe - spiewniki...245 // Aneks 2. Materiály žródlowe - badania terenowe...277 // Aneks 3. Fotografie...319 // Bibliografia...333
Indeks nazwisk...351 // Spis rycin, tabel i wykresów...357 // Summary...359 // Shrnutí...361

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC