Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.7) Půjčeno:51x 
BK
EB
2., přepracované a aktualizované vydání
Praha : Grada, 2018
387 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-271-0378-2 (brožováno)
ISBN 978-80-247-3050-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-3043-1 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 365-376, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463484
Obsah // Úvod 13 // Kompatibilita textu publikace s klasifikacemi využívanými ve zdravotnictví, v sociální péči a ve školství Milan Valenta // Referenční rámec MKF 15 // Referenční rámec SIS 17 // Referenční rámec Katalogu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb (část diagnostické domény pro žáky s mentálním postižením) 19 // L ČÁST // Teoreticko-systémový kontext // 1. Pojem inteligence 22 // Martin Lečbych // Vývoj testování inteligence 23 // Faktorově analytické modely inteligence 25 // Gardnerův multidimenzionální model inteligence 26 // Sternbergova triarchická teorie inteligence 27 // Kritika konceptu inteligence 27 // Testování inteligence u osob s mentální retardací 29 // 2. Koncept mentálního postižení a terminologie 31 // Milan Valenta // Mentální postižení a oslabení kognitivního výkonu 33 // Mentální retardace 34 // MKN-10 (F70-F79) 35 // DSM-5 (2013) 37 // AAMR/AAIDD 37 // Modely mentální retardace 39 // Martin Lečbych // Diagnostika mentální retardace 47 // Diferenciální diagnostika dalších duševních poruch v souvislosti s mentální retardací 50 // Martin Lečbych // Některá specifika a problematické okruhy diagnostikování Romů 59 // Milan Valenta // Marginálie k pojmům relevantním mentálnímu postižení 61 // ---5 ... // Obsah // Etiologie mentální retardace 63 // Milan Valenta, Oldřich Müller // 3. Právní úprava postavení osob s mentálním postižením 71 // Jan Michalik // Mezinárodní přístup k ochraně práv osob s mentálním postižením 73 // Svéprávnost 78 // Předběžné prohlášení 80 // Nápomoc při rozhodování 81 // Zastoupení členem domácnosti 82 // Omezení svéprávnosti 83 // Opatrovnictví 87 // Princip ochrany a minimálního zásahu do ústavního práva osoby 95 // Právní a faktické důsledky omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům 96 //
Odpovědnost za škodu u osob s mentální retardací 97 // Občan s mentální retardací v rodinněprávních vztazích 103 // Občan s mentální retardací v trestněprávních vztazích 105 // Mentální retardace a její vymezení pro účely trestního zákoníku 105 // Ochrana osob s mentální retardací ve skutkové podstatě vybraných trestných činů 108 // Občan s mentální retardací a poskytování zdravotní péče 113 // Souhlas pacienta 113 // Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče 118 // 4. Edukace, sociální služby a intervenční strategie pro osoby s mentálním // postižením 122 // Edukace osob s mentálním postižením 122 // Milan Valenta // Příklady obsahu / tematických okruhů 124 // Podpůrná opatření 128 // Milan Valenta // Systém sociálních služeb 131 // Jan Michalik // Služby sociální péče do roku 2006 131 // Základní principy organizace nového systému sociálních služeb 132 // Druhy sociálních služeb 133 // Příspěvek na péči 138 // Standardy kvality sociálních služeb 143 // 6 // Psychoterapeutické přístupy k osobám s mentální retardací 146 // Martin Lečbych // Adaptace rogeriánského přístupu - preterapie 147 // Kognitivně-behaviorální terapie 148 // Rodinná terapie 153 // Další terapeutické přístupy ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením 156 // Oldřich Müller // Klasifikace a charakteristika terapií využitelných // ve speciálněpedagogické péči o osoby s mentálním postižením 158 // 5. Partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením 172 // Zdeňka Kozáková // Vývoj přístupu k partnerským vztahům a sexualitě osob s mentálním postižením 172 // Nej častější předsudky v oblasti partnerských vztahů a sexuality osob s mentálním postižením 174 // Sexuální vývoj jedince s mentálním postižením 178 //
Partnerské vztahy osob s mentálním postižením 180 // Manželství a rodičovství osob s mentálním postižením 182 // Sexuální zneužívání osob s mentálním postižením 185 // Doporučení pro omezení výskytu sexuálního zneužívání 188 // Podpora v oblasti partnerství a sexuality osob s mentálním postižením 191 // Specifika podpory v pobytových službách 193 // II. ČÁST // Domény osobnostní struktury osob s mentálním postižením a jejich diagnostikování // Smyslová percepce 198 // Petr Petráš // Deskripce domény 198 // Specifika u osob s mentálním postižením 199 // Vizuální percepce 200 // Deskripce subdomény 200 // Specifika u osob s mentálním postižením 201 // Diagnostické nástroje 202 // Sluchová percepce 207 // Deskripce subdomény 207 // Specifika u osob s mentálním postižením 208 // 7 // Obsah // Diagnostické nástroje // 209 // 7. Motorika 212 // Eva Stupňánková, Magda Navrátilová, Miroslav Procházka Hrubá motorika 212 // Obecná charakteristika subdomény 212 // Motorické schopnosti 212 // Specifika u osob s mentálním postižením 214 // Diagnostické nástroje 214 // Jemná motorika 219 // Deskripce subdomény 219 // Specifika u osob s mentálním postižením 219 // Diagnostické nástroje 220 // Grafomotorika 222 // Deskripce subdomény 222 // Specifika u osob s mentálním postižením 223 // Diagnostické nástroje 223 // Psychomotorika 224 // Charakteristika subdomén 224 // Specifika u osob s mentálním postižením 225 // Diagnostické nástroje 225 // 8. Lateralita 227 // Milan Valenta // Deskripce domény 227 // Specifika osob s mentálním postižením 228 // Diagnostické nástroje 229 // 9. Orientační funkce - orientace časem, místem, osobou 230 // Martin Lečbych // Charakteristika domény 230 // Poruchy v rámci domény 231 // Specifika u osob s mentálním postižením 233 // Osoby s lehkou mentální retardací 234 //
Osoby se středně těžkou mentální retardací 234 // Diagnostika a diferenciální diagnostika orientačních funkcí 235 // Testové metody 236 // Diferenciální diagnostika 236 // 8 // 10. Intelektové poznávací funkce 238 // Miroslav Procházka, Jana Petrášová // Obecná charakteristika domény 238 // Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením 239 // Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika 239 // Struktura intelektu 240 // Charakteristika subdomény 240 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 241 // Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika 241 // Myšlenkové operace 246 // Charakteristika subdomény 246 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 247 // Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika 248 // Organizace a plánování 249 // Charakteristika subdomény 249 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 249 // Diagnostické nástroje a diferenciální diagnostika 250 // Üsudek 250 // Deskripce subdomény 250 // Specifika subdomény u osob s mentálním postižením 251 // Řešení problémů 253 // Deskripce subdomény 253 // Specifika subdomény u osob s mentálním postižením 255 // Exekutivní funkce 255 // Diagnostické nástroje 256 // Kognitivní styl 257 // Deskripce subdomény 257 // Specifika subdomény u osob s mentálním postižením 258 // Diagnostické nástroje 258 // 11. Pozornost 260 // Miroslav Procházka // Obecná charakteristika domény 260 // Rámcová specifika domény u klientů s mentálním postižením 261 // Diagnostické nástroje 261 // Udržení záměrné pozornosti 265// Charakteristika subdomény 265 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 265 // Diagnostické nástroje 265 // Přesouvání pozornosti 266 // Charakteristika subdomény 266 // // 9 // Obsah // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 266 // Diagnostické nástroje 267 //
Rozdělení pozornosti 267 // Charakteristika subdomény 267 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 268 // Diagnostické nástroje 268 // 12. Paměť 269 // Pavel Svoboda // Deskripce subdomény 269 // Tradiční dělení paměti 270 // Krátkodobá (pracovní) paměť 271 // Střednědobá paměť 273 // Dlouhodobá paměť 274 // Specifika paměti u osob s mentálním postižením 275 // Diagnostické nástroje 278 // Poznámky k testování 279 // Střednědobá paměť 282 // Dlouhodobá paměť 283 // 13. Fatické funkce 286 // Olga Kalíšková // Deskripce domény 286 // Druhy komunikace 287 // Poruchy fatických funkcí 288 // Specifika fatických funkcí u klientů s mentálním postižením 289 // Řeč osob s mentálním postižením 289 // Diagnostika a diferenciální diagnostika 293 // Silné a slabé stránky diagnostiky fatických funkcí u osob s mentálním postižením 294 // Diagnostické prostředky 295 // 14. Emoce 300 // Jana Petrášová // Obecná charakteristika domény 300 // Dělení emocí 300 // Vývoj emocí 302 // Emoce jako projev funkčního systému mozku 302 // Emoce a poznávací procesy 303 // Emoce a motivace 303 // Emoční inteligence 304 //Poruchy emocí podle kritéria intenzity a časového průběhu 304 // Rámcová specifika u klientů s mentálním postižením 306 // Diagnostické nástroje 306 // 15. Adaptace a adaptabilita 309 // Alena Petrová // Deskripce domény 309 // Vývoj a determinace adaptability 310 // Míra adaptability a její aspekty 311 // Poruchy adaptace 312 // Specifika domény - problematika adaptace v kontextu mentální retardace 317 Diagnostika domény 319 // Testy inteligence a specifických schopností 320 // Testy sociálních vztahů a testy emoční inteligence 321 // 16. Konace a aspirace 323 // Martin Lečbych // Charakteristika domény 323 // Specifika poruch u osob s mentální retardací 323 // Poruchy cíleného jednání 324 //
Aspirace 325 // Diagnostika poruch volního jednání 326 // 17. Sebaobsluha 328 // Petr Petráš // Deskripce domény 328 // Specifika u osob s mentálním postižením 328 // Diagnostické nástroje 331 // Vývojové škály 331 // Klinické metody 335 // Diferenciální diagnostika 336 // 18. Rodinné prostředí 337 // Božena Doleželová, Jan Michalik, Milan Valenta // Charakteristika domény 337 // Výchovně-socializační funkce rodiny 337 // Styly výchovných interakcí 338 // Dítě s mentálním postižením v rodině 339 // Fáze šoku a popření 341 // Fáze bezmocnosti 341 // Fáze postupné adaptace a vyrovnávání se s problémem 342 // Obsah // Fáze smlouvání 343 Fáze smíření 344 // Rodinná diagnostika 346 // Obecné principy rodinné diagnostiky a výběr diagnostických metod 347 // Diagnostické metody 349 // 19. Edukační schéma - dovednosti, vědomosti, návyky, zájmy 353 // Jitka Jarmarová // Charakteristika domény 353 // Trivium 354 // Charakteristika subdomény 354 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 354 // Rámcové vzdělávací programy 354 // Diagnostické nástroje 355 // Společenskovědní a přírodovědná oblast, oblast zdraví, práce a kultury 357 // Charakteristika domény 357 // Diagnostické nástroje 359 // Zájmy 359 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 359 // Diagnostické nástroje 359 // Návyky 361 // Specifika subdomény u klientů s mentálním postižením 361 // Summary 363 // Seznam použité literatury 365 // Rejstřík věcný 377 // Rejstřík jmenný 385 // 12
(OCoLC)1043902101
cnb002991847

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC