Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Legislativa
2. aktualizované vydání
Olomouc : ANAG, [2016]
807 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7554-022-5 (brožováno)
Právo
Obsahuje bibliografické odkazy a přehled souvisejících právních předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
001464274
Obsah // Obsah // Předmluva...9 // Historický vývoj sociálně-právní ochrany dětí ...13 // Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí...22 // Část první - Úvodní ustanovení...22 // Část druhá - Základní ustanovení sociálně-právní ochrany...38 // Část třetí - Opatření sociálně-právní ochrany...55 // Hlava I - Preventivní a poradenská činnost...55 // Hlava II - Opatření na ochranu dětí ...88 // Hlava III - Činnost orgánů sociálně-právní ochrany při svěření dítěte // do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte...123 // Hlava IV - Zprostředkování osvojení a pěstounské péče...129 // Hlava V - Pěstounská péče na přechodnou dobu ...191 // Hlava VI - Ústavní výchova a ochranná výchova...197 // Hlava VII - Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost...224 // Hlava VIII - Sociálně-právní ochrana ve vztahu ? cizině...244 // Hlava IX - Sociálně-právní ochrana ve zvláštních případech...255 // Hlava X - Komise pro sociálně-právní ochranu dětí // a poradní sbory...257 // Část čtvrtá - Zařízení sociálně-právní ochrany...266 // Část pátá - Pěstounská péče...330 // Hlava I - Práva a povinnosti při výkonu pěstounské péče...330 // Hlava II - Dávky pěstounské péče... 354 // Hlava III - Společná ustanovení o dávkách pěstounské péče...372 // Část šestá - Poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými // osobami...394// Část sedmá - Inspekce poskytování sociálně-právní ochrany...409 // Část osmá - Společná ustanovení...411 // Část devátá - Správní delikty...463 // Hlava I - Přestupky...453 // 3 // Obsah // Hlava II - Správni delikty právnických osob a podnikajících // fyzických osob...478 // Hlava III - Společná ustanovení ...488 // Část desátá - Řízení a místní příslušnost...491 //
Část jedenáctá - Přechodná a závěrečná ustanovení...501 // Vybraná ustanovení novel...507 // Předpisy související...521 // Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., // o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti // ústavního pořádku České republiky...522 // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí // č. 104/1991 Sb...535 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2000 Sb.m.s...556 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1998 Sb...569 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2005 Sb.m.s...582 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/2001 Sb.m.s...595 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 132/2000 Sb.m.s...606 // Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení)...615 // Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních // (vybraná ustanovení)...674 // Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění // pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)...712 // Zákon č. 218/2003Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění // pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)...736 // Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, // ve znění pozdějších předpisů (vybraná ustanovení)...753 // 4 // Obsah // Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). // ve znění pozdějších předpisů // (vybraná ustanovení)...768 // Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších // předpisů (vybraná ustanovení)...779 // Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení // zákona o sociálně-právní ochraně dětí...784 // Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí ...807
(OCoLC)956489060
cnb002801178

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC