Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.01.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
2., přepracované vydání
Brno : Masarykova univerzita, 2019
573 stran : barevné ilustrace ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-9247-1 (brožováno)
ISBN 978-80-210-9248-8 (vázáno)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
001471085
Obsah // Úvod... 11 // Kapitola 1 // Než začneme... 17 // Memento na začátek...17 // 1.1 Logika kvantitativního výzkumu...25 // 1.2 Hromadná data...26 // 1.3 Soubory a způsoby výběru jednotek...28 // 1.4 Měření...30 // 1.4.1 Koncepty a jejich operacionalizace - indikátory...31 // 1.4.2 Proměnná...33 // 1.4.3 Typy škál - proč jsou důležité...35 // 1.4.4 Aspekty měření...38 // 1.5 Hypotézy a modely...40 // 1.5.1 Od tématu přes problém ? výzkumné hypotéze...40 // 1.5.2 Typy hypotéz...41 // 1.5.3 Složitější modely ...43 // 1.6 Jak získat data pro analýzu...46 // 1.6.1 Sekundární analýza dat...47 // Literatura...49 // Kapitola 2 // Práce s hromadnými daty před analýzou...51 // 2.1 Stručné seznámení s programem IBM SPSS Statistics...51 // 2.2 Data...58 // 2.2.1 Matice dat...58 // 2.2.2 Definice jednotlivých proměnných...62 // 2.2.3 Plnění matice dat...64 // 2.3 Práce se systémovými soubory...64 // 2.3.1 Slučování souborů (procedura Merge Files)...66 // 2.3.2 Záměna řádků a sloupců matice (procedura Transponse)...68 // 2.4 Výběr případů z výběrového souboru...69 // 2.4.1 Výběr případů prostřednictvím pravděpodobnostního // (náhodného) výběru (procedura Random sample of cases)...69 // 2.4.2 Výběr případů za pomoci podmínky (procedura Select cases if)...70 // Kapitola 3 // Základy jednorozměrné analýzy...75 // 3.1 Rozložení kategorizovaných dat...77 // 3.1.1 Čištění dat-jak na to...77
// 3.1.2 Deskripce struktury souboru - explorace pomocí grafu...81 // 3.2 Popis rozložení proměnných prostřednictvím čísel...88 // 3.3 Zpracování vícenásobných odpovědí...93 // 3.4 Rozložení spojitých proměnných...98 // 3.4.1 Kontrola nekategorizovaných proměnných...98 // 3.4.2 Popis rozložení kardinální proměnné...101 // 3.5 Střední hodnoty a míry variability...101 // 3.5.1 Nominální proměnné ...101 // 3.5.2 Ordinální proměnné...105 // 3.5.3 Kardinální proměnné...107 // 3.6 Výpočty středních hodnot a variability v SPSS... 113 // 3.6.1 ?rocQá\xrdi Frequencies... 113 // 3.6.2 Analýza kardinální proměnné v procedurách De5cn/7//ve5 a Lx/?/ore ...116 // 3.6.3 Dodatek: Analýza ordinální proměnné s dlouhou stupnicí... 118 // Literatura... 122 // Kapitola 4 // Normální a standardizované normální rozdělení...123 // 4.1 Normální rozdělení...123 // 4.1.1 Jak zjistit, zdali je rozdělení normální?...126 // 4.1.2 Co dělat, když zjistíme, že rozdělení není normální?...132 // 4.2 Standardizované (normované) normální rozdělení...134 // 4.2.1 Standardizovaná náhodná veličina neboli z-skóre...135 // 4.2.2 ? čemu může z-skóre být?...139 // 4.3 Parametrické a neparametrické testy... 140 // Literatura...141 // Kapitola 5 // Inferenční statistika a testování hypotéz... 143 // 5.1 Populace a výběry ... 146 // 5.2 Centrální limitní věta...149 // 5.3 Inference ze statistiky (výběru) na
hodnotu parametru v základním souboru...152 // 5.3.1 Výběrová chyba... 153 // 5.4 Statistická hypotéza a základy jejího testování... 167 // 5.4.1 Nulová hypotéza... 168 // 5.4.2 Dvoustranné a jednostranné alternativní hypotézy, resp. testy...169 // 5.4.3 Postup testování... 171 // 5.4.4 Statisticky významné nemusí být věcně významným ...174 // Literatura...176 // Kapitola 6 // Transformace proměnných a příbuzné procedury...177 // 6.1 Procedura Recode (změna kódovacího schématu proměnné)...178 // 6.1.1 Proměnné s mnoha kategoriemi...181 // 6.1.2 Změna kódů ...187 // 6.1.3 Změna pořadí kódů... 189 // 6.1.4 Přetočení stupnice (obrácené pořadí kódů)...190 // 6.2 Vytvoření nové proměnné načítáním hodnot (procedura Cow«/)...191 // 6.3 Vytvoření nové proměnné početními operacemi (procedura Cowpwte)...194 // 6.4 Vytvoření nové proměnné prostřednictvím logických podmínek (procedura If) - // vytváření typů...197 // 6.5 Vychýlený výběr a co s tím...201 // 6.5.1 Vážení souboru podle jedné proměnné...201 // 6.5.2 Vážení souboru podle více proměnných...203 // 6.5.3 Typy vah pro data...204 // 6.5.4 Manipulace s datovým souborem...205 // Literatura...207 // Kapitola 7 // Srovnávání středních hodnot spojitých znaků a testování jejich shody v základním souboru . .. 209 // 7.1 Porovnání průměrů - procedura Means... 210 // 12 T-test neboli testování hypotézy o shodě dvou populačních
průměrů...218 // 7.2.1 T-test pro jediný výběr - One-Sample T Test...219 // 122 T-test pro dva nezávislé výběry - Independent-Samples T Test...221 // 7.3 Parametrické a neparametrické testy pro střední hodnoty...228 // 7.3.1 Jednostranný a dvoustranný test (hypotézy)...230 // 7.3.2 Obecné pravidlo o nulové hypotéze...231 // 7.4 Testování shody několika populačních průměrů - analýza rozptylu (ANOVA)...232 // 7.5 Kruskalův-Wallisův test aneb Neparametrický „bratranec“ jednofaktorové // analýzy rozptylu...242 // 7.6 Exkurz o chybě prvního a druhého druhu (Statistika jako analogie trestního soudnictví)... 245 // Literatura...247 // Kapitola 8 // Základy dvourozměrné (bivariační) analýzy kategoriálních proměnných...249 // 8.1 Test nezávislosti chí-kvadrát (x2)...258 // 8.2 Poměr šancí (odds ratio)...266 // 8.2.1 Použití testu chí-kvadrát v jednorozměrné analýze...269 // Literatura...274 // Kapitola 9 // Měření vztahů mezi dvěma proměnnými (analýza závislostí, korelační analýza)...275 // 9.1 Asociace a korelace...275 // 9.2 Míry kontingence pro nominální znaky...278 // 9.2.1 Míry založené na chí-kvadrátu...278 // 9.2.2 Další koeficienty pro nominální znaky...281 // 9.3 Míry souvislosti pro ordinální znaky...283 // 9.4 Míra souhlasu...289 // 9.5 Míra souvislosti pro intervalové znaky ...291 // 9.6 Souvislost nominálního znaku s kardinální proměnnou...301 // 9.7 Shrnutí...302 // Literatura...311
// Kapitola 10 // Jak odhalit vliv třetí proměnné (elaborace)...313 // 10.1 Co je elaborace...313 // 10.2 Podmíněné kontingenční tabulky...315 // 10.3 Podmíněné korelační koeficienty...322 // 10.4 Využití dílčích (parciálních) koeficientů...328 // 10.5 Příklad výpočtu parciální korelace v SPSS...330 // Literatura...336 // Kapitola 11 // Základy lineární regrese...337 // 11.1 Základní podstata regresní analýzy - regresní přímka a její rovnice...337 // 11.2 Regresní diagnostika - predikované hodnoty a rezidua...347 // 11.2.1 Dílčí shrnutí ...363 // 11.3 Dodatek: Analýza po skupinách a použití jiné než lineární funkce...364 // Literatura...373 // Kapitola 12 // Mnohonásobná lineární regrese...375 // 12.1 Předpoklady regresní analýzy...376 // 12.1.1 Jak testovat předpoklady...377 // 12.1.2 Různé formy mnohonásobné regrese...378 // 12.2 Provedení regrese a její výstupy v SPSS ...385 // 12.2.1 Jak zadat výpočet...386 // 12.2.2 Regresní koeficienty...390 // 12.2.3 Hodnocení výstupu regresní analýzy...395 // Literatura...405 // Kapitola 13 // Binární logistická regrese...407 // 13.1 Proč pro dichotomickou závisle proměnnou nelze využít lineární regresi?...407 // 13.1.2 Logit, pravděpodobnost a šance...409 // 13.2 Předpoklady binární logistické regrese ...412 // 13.3 Realizace logistické regrese...413 // Literatura...426 // Příloha kapitoly 13: // Základní popisné statistiky nezávisle proměnných
a korelace kardinálních // a ordinálních proměnných se závisle proměnnou...427 // Kapitola 14 // Multinomiální logistická regrese...429 // 14.1 Předpoklady multinomiální logistické regrese...430 // 14.2 Realizace multinomiální logistické regrese...430 // Literatura...443 // Kapitola 15 // Explorační faktorová analýza...445 // 15.1 Extrakce (nalezení) faktorů...453 // 15.2 Pojmenování faktorů...460 // 15.2.1 Rotace faktorů...461 // 15.3 Závěrečné poznámky...470 // 15.3.1 Exkurz: vnitřní konzistence škál - Cronbachovo alfa a faktorová analýza ... 471 // Literatura...477 // Kapitola 16 // Seskupovací analýza...479 // 16.1 Hierarchická seskupovací analýza...480 // 16.1.1 Způsoby měření vzdálenosti v mnohorozměrném prostoru...482 // 16.1.2 Seskupování případů-jednotlivé techniky...486 // 16.1.3 Nalezení „ideálního“ počtu seskupení a práce s nimi...494 // 16.1.4 Poznámky závěrem ? hierarchickému seskupování...499 // 16.2 Relokační seskupování (K-průměry, ?-means nebo quick cluster)...500 // 16.3 Seskupování proměnných jako alternativa ? faktorové analýze...504 // 16.4 Dvoustupňová seskupovací analýza (ftvo step cluster) a další příbuzné postupy.505 // 16.5 Stručné shrnutí ? seskupovacím metodám...507 // 16.6 Dodatek o tvorbě agregovaných dat...508 // Literatura...510 // Dodatek I // Custom Tables - moderní možnost zobrazování dat...511 // 1.1 Četnostní tabulka pro jednu proměnnou...513
// 1.1.1 Záměna řádků a sloupců...517 // 1.1.2 Nastavení hodnot ve výstupu...518 // 1.2 Četnostní tabulky pro více proměnných s různými stupnicemi odpovědí...519 // 1.2.1 Možnost zobrazení výsledků pro dílčí podskupiny, zanořování ...520 // 1.3 Četnostní tabulky pro více proměnných se stejnými stupnicemi odpovědí v jedné tabulce ... 524 // 1.4 Kontingenční tabulky pro dvě a více proměnných včetně statistických testů...526 // 1.5 Tabulky s charakteristikami kardinálních proměnných...535 // Dodatek II // Příkazy v SPSS - základní přehled a pravidla pro používání...539 // II. 1 Pravidla pro psaní a užívání příkazů...540 // 11.2 Práce s datovým souborem (otevření, uložení a spojení)...541 // 11.3 Popsání proměnných a jejich kategorií, přejmenování proměnné...543 // 11.4 Základní úpravy proměnných...544 // 11.5 Tři typy příkazů aneb Možné zrady při zpracování dat...548 // 11.6 Uživatelská definice chybějících hodnot ...549 // 11.7 Výběr části dat a třídění...550 // 11.8 Základní popisné statistiky...554 // 11.9 Složitější statistické operace...555 // Dodatek III // Přehled statistického softwaru pro analýzu dat...557 // III. 1 Obecné statistické balíky...557 // III. 2 Speciální statistický software...561 // 111.2.1 Speciální software pro strukturní modely...561 // 111.2.2 Speciální software pro víceúrovňové modely...562 // IH.2.3 Speciální software
pro analýzu latentních tříd...563 // Dodatek IV // Kde hledat data pro analýzu?...565 // IV. 1 Data z velkých mezinárodních výzkumů...565 // IV.2 Datové archivy...567 // IV.3 Statistická data...568 // Literatura ...568 // Písmena řecké abecedy...569 // Rejstřík ...570
cnb003112534

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC