Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2016
499 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-01-05991-3 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001473069
Obsah // Úvod...13 // Introduction...14 // 1 // 2 // 3 // DIDAKTIKA A JEJÍ MÍSTO V SYSTÉMU VĚD O VZDĚLÁVÁNÍ...16 // 1.1 ??? JAKO VĚDA O VZDĚLÁVÁNÍ...16 // 1.1.1 Základní didaktické kategorie, termíny a pojmy...18 // 1.1.2 Význam studia didaktiky...23 // 1.2 SOUDOBÉ TEORIE VZDĚLÁVÁNÍ...24 // 1.2.1 Spiritualistické teorie...25 // 1.2.2 Personali stické teorie...26 // 1.2.3 Kognitivně psychologické teorie...27 // 1.2.4 Technologické teorie...28 // 1.2.5 Sociokognitivní teorie...28 // 1.2.6 Sociální teorie vzdělávání...29 // 1.2.7 Akademické teorie vzdělávání...30 // 1.2.8 Která teorie je nejlepší?...31 // 1.3 VÝCHOVNÁ FUNKCE VYUČOVÁNÍ...31 // 1.3.1 Globalizace ve vzdělávání...32 // 1.3.2 Výchova a svobodný rozvoj člověka...33 // 1.3.3 Obsahové zaměření výchovného vyučování...33 // 1.3.4 Výchova žáků ke kritickému myšlení... 35 // 1.4 VĚDECKÝ VÝZKUM V DIDAKTICE...37 // 1.4.1 Druhy a strategie pedagogického výzkumu...41 // 1.4.2 Základní pojmy pedagogické metodologie...47 // 1.4.3 Fáze a metody výzkumné činnosti...54 // 1.4.3.1 Kvantitativní metody v didaktickém výzkumu...56 // 1.4.3.2 Kvalitativní metody v didaktickém výzkumu...76 // Literatura k první kapitole...78 // UČIVO A ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE... // 2.1 UČIVO, OBSAH VYUČOVÁNÍ... // 2.2 STRUKTURA UČIVA (OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ)... // 2.3 KONKRETIZACE UČIVA V PEDAGOGICKÝCH DOKUMENTECH // 2.3.1 Školský zákon a Strategie
vzdělávací politiky ČR.. // 2.3.2 Rámcové vzdělávací programy... // 2.3.3 Rámcový učební plán pro střední odborné školy... // 2.3.4 Školní vzdělávací program... // 2.3.5 Učební plán a učební osnovy... // 2.3.6 Časově-tematické plány... // 2.3.7 Didaktická analýza učiva... // Literatura ke druhé kapitole... // 81 // ..81 // ..83 // ..86 // ..87 // ..88 // ..93 // ..96 // ..98 // 107 // 109 // 111 // CÍLE VÝUKY...112 // 3.1 VYMEZENÍ POJMU CÍLE VÝUKY, KLASIFKACE CÍLŮ VÝUKY...112 // 3.2 KLÍČOVÉ KOMPETENCE A ODBORNÉ KOMPETENCE...115 // 3.3 TAXONOMIE VÝUKOVÝCH CÍLŮ ...118 // 3.3.1 Taxonomie poznávacích cílů...119 // 3.3.2 Taxonomie činnostních cílů...126 // 3.3.3 Taxonomie hodnotových cílů...129 // 3.4 VYMEZOVÁNÍ SPECIFICKÝCH CÍLŮ...131 // 3.5 KONKRETIZACE CÍLŮ PŘI PŘÍPRAVĚ UČITELE NA VYUČOVACÍ // HODINY...135 // 3.6 PRÁCE UČITELE S VÝUKOVÝM CÍLEM...137 // Literatura ke třetí kapitole...138 // 4 DIDAKTICKÉ ZÁSADY...139 // 4.1 VYMEZENÍ POJMU A SYSTÉMU DIDAKTICKÝCH ZÁSAD...139 // 4.2 ZÁSADA SPOJENÍ TEORIE S PRAXÍ...141 // 4.3 ZÁSADA NÁZORNOSTI...142 // 4.4 ZÁSADA AKTIVITY A ŽÁKOVY UVĚDOMĚLÉ PRÁCE...145 // 4.5 ZÁSADA PŘIMĚŘENOSTI A INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU...146 // 4.6 ZÁSADA VĚDECKOSTI... 147 // 4.7 ZÁSADA SOUSTAVNOSTI (SYSTEMATIČNOSTI)...148 // 4.8 ZÁSADA TRVALOSTI...149 // 4.9 NĚKTERÉ DALŠÍ DIDAKTICKÉ ZÁSADY...150 // Literatura ke čtvrté kapitole...151 // 5 METODY
VÝUKY... 152 // 5.1 VYMEZENÍ POJMU METODA VÝUKY A KLASIFIKACE METOD VÝUKY... 152 // 5.2 DĚLENÍ METOD VÝUKY PODLE POVAHY A STRUKTURY POZNATKŮ // A PRAMENE POZNÁNÍ...155 // 5.2.1 Metody slovní (metody slovního projevu)...155 // 5.2.2 Metody názorně-demonstrační...163 // 5.2.3 Metody praktické činnosti žáků (metody dovednostně-praktické).168 // 5.3 DĚLENÍ METOD VÝUKY PODLE OBSAHU VZDĚLÁNÍ...174 // 5.3.1 Metoda informačně receptivní...175 // 5.3.2 Metoda reproduktivní...176 // 5.3.3 Metoda problémového výkladu...177 // 5.3.4 Metoda heuristická...190 // 5.3.5 Metoda výzkumná (částečně badatelská)...196 // 5.4 DĚLENÍ METOD VÝUKY PODLE ROZVÍJENÍ MYŠLENKOVÝCH // OPERACÍ...198 // 5.4.1 Induktivní postup...198 // 5.4.2 Deduktivní postup...199 // 5.5 METODY ŘEŠENI ÚLOH...200 // 5.5.1 Třídění úloh podle jej ich operační struktury...201 // 5.5.2 Metody řešení úloh...202 // 5.5.3 Strategie řešení kvantitativních úloh...208 // 5.6 METODY ROZBOROVÉ, SITUAČNÍ, PROJEKTOVÉ A INSCENAČNÍ. // DIDAKTICKÉ HRY...217 // 5.7 ZÁVĚR ? METODÁM VÝUKY...219 // Literatura ? páté kapitole...223 // 6 ORGANIZAČNÍ FORMY VYUČOVÁNÍ...224 // 6.1 KLASIFIKACE ORGANIZAČNÍCH FOREM VYUČOVÁNÍ...228 // 6.1.1 Individuální a individualizovaná forma vyučování...229 // 6.1.2 Skupinová forma vyučování...230 // 6.1.3 Frontální (hromadná) forma vyučování...232 // 6.2 NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÉ ORGANIZAČNÍ FORMY // V ODBORNÉM
VZDĚLÁVÁNÍ...232 // 6.2.1 Vyučovací hodina, vyučovací jednotka...232 // 6.2.2 Exkurze...235 // 6.2.3 Odborná praxe a duální vzdělávání jako forma organizace výuky // v odborném vzdělávání...238 // 6.2.4 Další organizační formy výuky v odborném vzdělávání...241 // 6.3 DIFERENCOVANÉ VYUČOVÁNÍ A MASTERY LEARNING...246 // Literatura ? 6. kapitole...252 // 7 DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY...254 // 7.1 VYMEZENÍ POJMU DIDAKTICKÝ PROSTŘEDEK...254 // 7.2 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY...256 // 7.2.1 Klasifikace technických prostředků... 256 // 7.2.2 Klasifikace technických pomůcek...256 // 7.3 PŘEHLED A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ TECHNICKÝCH POMŮCEK // VE VÝUCE...257 // 7.4 UČEBNÍ POMŮCKA...281 // 7.4.1 Klasifikace učebních pomůcek...281 // 7.4.2 Základní didaktické funkce učebních pomůcek...284 // 7.4.3 Kategorizace učebních pomůcek ...286 // 7.4.4 Úloha učebních pomůcek ve vyučovacím procesu...288 // 7.5 DIDAKTIKA PRÁCE V LABORATOŘI A JEJÍ SPECIFIKA...296 // 7.5.1 Motivace v laboratoři...296 // 7.5.2 Výuková laboratoř...298 // 7.5.3 Učební strategie při výuce v laboratoři...299 // Literatura ? 7. kapitole...303 // 8 OSOBNOST UČITELE A STUDENTA...304 // 8.1 CHARAKTERISTIKA PROFESE VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITELE // TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ A MOTIVACE ? JEJÍMU VYKONÁVÁNÍ...304 // 8.2 CHARAKTEROVĚ VOLNÍ VLASTNOSTI VYSOKOŠKOLSKÉHO // UČITELE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ...305 // 8.3 AUTOREGULAČNÍ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI // VYSOKOŠKOLSKÉHO
UČITELE...307 // 8.4 PSYCHICKÉ PROCESY V PRÁCI UČITELE TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ...309 // 8.4.1 Vnímání...309 // 8.4.2 Učení - technika samostatného studia...311 // 8.4.3 Paměť...313 // 8.4.4 Myšlení a řeč...316 // 8.5 VÝKON, OBECNÉ A SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI UČITELE...319 // 8.6 TVOŘIVOST UČITELE...322 // 8.6.1 Poj em tvořivost...322 // 8.6.2 Metody rozvíjení myšlenkové tvořivosti učitele...323 // 8.7 STYLY UČENÍ...324 // 8.7.1 Styly poznávání a styly učení...324 // 8.7.2 Definice poznávacích (kognitivních) stylů a stylů učení, typologie // stylů učení...325 // 8.7.3 Styly učení podle smyslových preferencí...326 // 8.7.4 Styly učení podle typů inteligence...328 // 8.7.5 Kolbova typologie...330 // 8.7.6 Povrchový a hloubkový přístup ? učení...332 // 8.8 OSOBNOST STUDENTA A JEHO PŘIPRAVENOST KE STUDIU // NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉHO ZAMĚŘENÍ...333 // 8.8.1 Nonkognitivní rámec a připravenost studenta ke studiu...335 // 8.9 STUDENTSKÉ: PODVÁDĚNÍ...339 // 8.9.1 Studentské klasické podvádění...339 // 8.9.2 Studentské elektronické podvádění...340 // 8.9.3 Plagiátorství...341 // 8.9.4 Typy plagiátorství...342 // 8.9.5 Odhalování elektronického podvádění...344 // 8.9.6 Antiplagiátorské systémy...345 // 8.9.7 Faktory ovlivňující podvádění...346 // 8.9.8 Postoj studentů ? podvádění...347 // 8.9.9 Postoj učitelů ? podvádění...349 // 8.9.10 Podvádění při uveřejňování vědeckých
článků...351 // Literatura ? 8. kapitole...353 // 9 DIAGNOSTIKA VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ...355 // 9.1 DRUHY A FORMY ZKOUŠKY...356 // 9.2 POŽADAVKY KLADENÉ NA TVORBU A PRŮBĚH ZKOUŠKY...359 // 9.3 DIDAKTICKÝ TEST A JEHO VLASTNOSTI...369 // 9.4 VLASTNOSTI DOBRÉHO DIDAKTICKÉHO TESTU...374 // 9.5 TVORBA DIDAKTICKÉHO TESTU...377 // 9.5.1 Plánování testu...378 // 9.5.2 Konstrukce didaktického testu...380 // 9.5.3 Skoro vání položek testu...390 // 9.5.4 Ověřování a optimalizace didaktického testu...392 // 9.6 OBTÍŽNOST POLOŽEK TESTU...393 // 9.7 CITLIVOST TESTOVÝCH POLOŽEK...395 // 9.8 ANALÝZA NENORMOVANÝCH POLOŽEK...398 // 9.9 STANDARDIZACE DroAKTICKÉHO TESTU...399 // 9.10 ŠKOLNÍ KLASIFIKACE PODLE VÝSLEDKŮ TESTU...405 // 9.11 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ NE STANDARDIZOVANÉHO TESTU...411 // 9.12 VÝHODY A NEDOSTATKY TESTOVÁNÍ...412 // Literatura ? deváté kapitole...414 // 10 VZDĚLÁVACÍ PARADIGMATA A MODERNÍ KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ...415 // 10.1 PARADIGMATA A VZDĚLÁVÁNÍ...415 // 10.1.1 Didaktika a behaviorální psychologie...417 // 10.1.2 Humanistická pedagogika a nativistické pojetí učení...420 // 10.1.3 Kognitivní edukace a konstruktivismus...422 // 10.2 VIRTUÁLNÍ PROSTŘEDÍ A VZDĚLÁVÁNÍ...436 // 10.2.1 E-leaming...438 // 10.2.2 Stručná historie, vznik a vývoj e-leamingu...441 // 10.2.3 LMS systémy...449 // 10.2.4 Specifika a strategie tvorby elektronických materiálů (E-Content).453 // 10.2.5 Vybrané e-leamingové aplikace...460
// 10.2.6 Vzdálené experimenty, vzdálené laboratoře...463 // 10.2.7 Příklad tvorby vzdáleného experimentu...469 // 10.2.8 Příklady vzdálených experimentů v laboratořích na Internetu...478 // 10.2.9 Počítačem podporovaná interaktivní metoda...480 // Literatura ? desáté kapitole...483 // ZÁVĚR...488 // SUMMARY...491 // REJSTŘÍK...494
(OCoLC)970639249
(OCoLC)972597108
cnb002858301

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC