Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2015
2 svazky ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-790-4 (vázáno)
Komentáře Wolters Kluwer. Kodex
Přehled právních předpisů
Právní stav publikace je k 1. 1. 2015
Obsahuje bibliografie a rejstřík
I. díl. (§ 1 až 232). lx, 1490, xvi stran -- II. díl. (§ 233 až 421). lvii stran, strany 1491-3108, xvi stran
001479134
OBSAH // Autori komentáre ... IX // Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory ... X // Seznam zkratek... XII // Přehled předpisů citovaných v komentáři... XIX // ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST // HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ (§ 1 až II)... I // Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona (§ I)... 2 // Dii 2 Časová působnost (§ 2-3)... 4 // Díl 3 Místní působnost (§4-11)... 19 // HLAVA II TRESTNÍ ODPOVĚDNOST (§ 12-27)... 44 // Díl 1 Základy trestní odpovědnosti (§ 12-14)... 45 // Díl 2 Zavinění (§ 15-19) ... 98 // Díl 3 Příprava a pokus trestného činu (§ 20-21 )... 145 // Díl 4 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22-27) . 179 // HLAVA lil OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ // PROTIPRÁVNOSŤ ČINU (§ 28-32) ... 246 // HLAVA IV ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI (§ 33-35)... 262 // Díl 1 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33)... 263 // Díl 2 Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34-35) ... 275 // HLAVA V TRESTNÍ SANKCE (§ 36-104)... 296 // Díl 1 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání // (§ 36-38)... 296 // Díl 2 Tresty (§ 39-95) ... 307 // Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39-45)... 307 // Oddíl 2 Upuštění od potrestání (§ 46-48) ... 376 // Oddíl 3 Dohled (§49-51) ... 402 // Oddíl 4 Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52-54)... 425 // Oddíl 5 Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55-80)... 440 // Oddíl 6 Podmíněné
odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81-87) ... 612 // Oddíl 7 Podmíněné propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu (§ 88-91 ) ... 644 // V // Obsah // Oddíl 8 Započítání vazby a trestu (§ 92-93) ... 671 // Oddíl 9 Zánik výkonu trestu (§ 94-95) ... 682 // Díl 3 Ochranná opatření (§ 96 -104) ... 688 // Oddíl 1 Obecné zásady pro ukládání ochranných opatřeni // (§ 96-97)... 688 // Oddíl 2 Ochranná opatřeni a jejich ukládáni (§ 98 -104)... 694 // HLAVA VI ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 105-106)... 726 // HLAVA VII ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH // PACHATELÍCH (§ 107-109)... 735 // HLAVA VIII VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ (§ 110-139)... 741 // ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ ČÁST // HLAVA I TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ // (§ 140-167)... 847 // Díl 1 Trestné činy proti životu (§140-144)... 848 // Díl 2 Trestné činy proti zdraví (§ 145-148)... 878 // Díl 3 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149 158) ... 895 // Díl 4 Trestné činy proti tčhotenství ženy (§ 159-163)... 917 // Díl 5 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§164-167)... 926 // HLAVA II TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ // A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ (§ 168-184)... 939 // Díl 1 Trestné činy proti svobodě (§168-179)... 940
Díl 2 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí // a listovního tajemství (§ 180-184)... 992 // HLAVA III TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI // V SEXUÁLNÍ OBLASTI (§ 185-193)... 1009 // HLAVA IV TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM // (§ 194-204)... 1045 // HLAVA V TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU (§ 205-232)... 1137 // HLAVA VI TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ (§ 233-271)... 1491 // Díl 1 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233-239). 1493 // VI // Obsah // Díl 2 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240-247) ... 1649 // Díl 3 Trestné Činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a občhu // zboží ve styku s cizinou (§ 248-267)... 1771 // Díl 4 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu // (§268-271)... 2081 // HLAVA VII TRESTNÉ ČINY OBECNÉ NEBEZPEČNÉ // (§272-292)... 2153 // Dill Trestné činy obecnč ohrožující (§272-289)... 2154 // Díl 2 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo // a pevnou plošinu (§ 290-292)... 2406 // HLAVA VIII TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ // (§ 293-308)... 2431 // HLAVA IX TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, // CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI // (§ 309-322)... 2509 // Díl 1 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu // a mezinárodní organizace (§ 309-315)... 2509 // Díl 2 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího
státu // a mezinárodní organizace (§ 316-318)... 2557 // Dii 3 Trestné činy proti obraně státu (§ 319-322)... 2575 // HLAVA X TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH // VEŘEJNÝCH (§323-368)... 2589 // Díl 1 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední // osoby (§ 323-328)... 2590 // Díl 2 Trestné činy úředních osob (§ 329-330)... 2604 // Díl 3 Úplatkářství (§ 331-334) ... 2613 // Díl 4 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335-351)... 2635 // Díl 5 Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352-356)... 2753 // Díl 6 Jiná rušeni veřejného pořádku (§ 357-360) ... 2785 // Díl 7 Organizovaná zločinecká skupina (§ 361-363) ... 2810 // Díl 8 Některé další formy trestné součinnosti (§ 364-368)... 2839 // HLAVA XI TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI // (§ 369-374)... 2883 // HLAVA XII TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ (§375-399) ... 2897 // Díl I Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti // (§ 375-383)... 2899 // Díl 2 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384 387) ... 2926 Díl 3 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby // (§ 388-391)... 2935 // Vil // Obsah // Díl 4 Trestné činy ohrožující bojcschopnost ozbrojených síl // (§ 392-397)... 2945 // Díl 5 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních // sborů (§ 398-399)... 2955 // HLAVA XIII TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI,
PROTI MÍRU // A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY(§ 400-418)... 2961 // Díl 1 Trestné činy proti lidskosti (§ 400-405)... 2961 // Díl 2 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 405a-417) .. 2976 // Díl 3 Společné ustanovení (§418)... 3003 // ČÁST TŘETÍ // PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 419-421)... 3007 // Vybraná ustanovení novel... 3016 // PŘÍLOHY // Příloha ke stanovisku NS sp. zn. Tpjn 301/2013 (R 15/2014)... 3019 // Přehled společných hesel trestního zákoníku... 3045 // Včcný rejstřík (na konci I. a II. dílu) ... I // VIII
(OCoLC)918014893
cnb002707383

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC