Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016
413 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3268-1 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3295-7 (online ; pdf)
ISBN 8024632950 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 361-399, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001479730
OBSAH // 1. ÚVOD il // 1.1 VYMEZENÍ OBECNÉ PSYCHOLOGIE 11 // 1.2 METODY POUŽÍVANÉ K HODNOCENÍ // PSYCHICKÝCH PROCESŮ A FUNKCÍ 12 // 1.3 DÍLČÍ OBLASTI, NA NĚŽ JE ZAMĚŘENA // OBECNÁ PSYCHOLOGIE 14 // 1.3.1 Psychologie poznávacích procesů a funkcí 14 // 1.3.2 Psychologie emocí a motivace 16 // 2. VĚDOMÍ 19 // 2.1 VĚDOMÍJAKO STAV AKTIVACE MOZKU 20 // 2.2 VĚDOMÍJAKO STAV MYSLI 21 // 2.3 VĚDOMÍ A NEVĚDOMÍ 25 // 3. MOZEK JAKO ORGÁNOVÝ ZÁKLAD PSYCHIKY 29 // 3.1 ROZDÍLNÝ VÝZNAM MOZKOVÝCH HEMISFÉR 31 // 3.2 PRO PSYCHICKÉ FUNKCE JSOU VÝZNAMNÉ // RŮZNÉ OBLASTI MOZKU 35 // 3.3 MOZKOVÝ METABOLISMUS // A JEHO VÝZNAM PRO PSYCHICKÉ FUNKCE 39 // 4. POZORNOST 43 // 4.1 POZORNOSTJE SLOŽITÝ FUNKČNÍ SYSTÉM 44 // 4.2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ UPOUTÁVÁNÍ // A UDRŽOVÁNÍ POZORNOSTI 49 // 4.3 VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI POZORNOSTI 51 // 4.3.1 Koncentrace pozornosti 51 // 4.3.2 Selektivita pozornosti 52 // 4.3.3 Distribuce pozornosti 55 // 4.3.4 Tenacita pozornosti 58 // 4.4 VÝVOJ POZORNOSTI A JEJÍ PROMĚNY // V PRŮBĚHU ŽIVOTA 60 // 5. VNÍMÁNÍ A SMYSLOVÉ POZNÁVÁNÍ 63 // 5.1 ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 65 // 5.1.1 Způsob zpracování vizuální informace 66 // 5.1.2 Psychologické zákonitosti zrakového vnímání 68 // 5.1.3 Rozpoznávání objektů a situací 71 // 5.1.4 Rozpoznávání tváří jako specifická funkce 76 // 5.1.5 Vnímání prostoru 79 // 5.1.6 Vnímání pohybu 83 // 5.1.7 Konstantnost a nepřesnost zrakového vnímání 84 // 5.1.8 Vývoj
zrakového vnímání 8 7 // 5.2 SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ 89 // 5.2.1 Vývoj sluchového vnímání 91 // 6. PAMĚŤ 93 // 6.1 PAMĚŤ JE SLOŽITÝ FUNKČNÍ SYSTÉM 94 // 6.2 ULOŽENÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ DO PAMĚTI // A JEJICH UCHOVÁNÍ 95 // 6.2.1 Faktory ovlivňující zapamatování K)0 // 6.2.2 Zapomínání 102 // 6.3 VZPOMÍNÁNÍ A VYBAVENÍ ZAPAMATOVANÉHO 105 // 6.3.1 Zkreslení a ztráta vzpomínek 109 // 6.4 PAMĚŤOVÉ SYSTÉMY 113 // 6.4.1 Pracovní paměť 114 // 6.4.2 Dlouhodobá paměť 118 // 6.5 PROMĚNY PAMĚŤOVÝCH FUNKCÍ // V PRŮBĚHU ŽIVOTA 126 // 6.5.1 Vývoj paměti 126 // 6.5.2 Proměny paměti v průběhu stárnutí 129 // 7. UČENÍ 133 // 7.1 ASOCIAČNÍ UČENÍ JAKO ZÁKLADNÍ VARIANTA 136 // 7.1.1 Klasické podmiňování 136 // 7.1.2 Operant ní podmiňování 138 // 7.2 UČENÍ JAKO ZÁKLAD KOGNITIVNÍHO VÝVOJE 141 // 7.3 SOCIÁLNÍ UČENÍ 143 // 7.3.1 Učení nápodobou 144 // 7.3.2 Učení na základě identifikace 146 // 8. ZPRACOVÁNÍ POZNATKŮ A JEJICH MENTÁLNÍ // REPREZENTACE 147 // 8.1 REPREZENTACE SMYSLOVÝCH POZNATKŮ - // VYTVÁŘENÍ PŘEDSTAV 149 // 8.1.1 Vzpomínkové představy 150 // 8.1.2 Fantazijní představy 151 // 8.2 PROCES KATEGORIZACE A POJEM JAKO JEDNOTKA // ZOBECNĚNÉHO POZNÁNÍ 152 // 8.2.1 Schémata a scénáře jako souhrn zobecněných poznatků 154 // 8.2.2 Neuropsychologie sémantické kognice 156 // 8.2.3 Vývoj zpracování sémantických poznatků a jejich kategorizace 157 // 8.3  MENTALIZ??? JAKO SPECIFICKÁ
KATEGORIE // ZPRACOVÁNÍ POZNATKŮ 159 // 8.3.1 Vývoj mentalizace 161 // 9. MYŠLENÍ 163 // 9.1 UVAŽOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ 168 // 9.1.1 Heuristické strategie 172 // 9.1.2 Analytické uvažování 175 // 9.2 VÝVOJ UVAŽOVÁNÍ A JEHO PROMĚNY // V PRŮBĚHU ŽIVOTA 180 // 9.3 KOGNITIVNÍ STYL JAKO INDIVIDUÁLNÍ // CHARAKTERISTIKA 183 // 9.3.1 Způsob uvažování může být vázaný na určité situace // či osobnost 187 // 9.4 PROSPEKTIVNÍ MYŠLENÍ - ÚVAHY A PŘEDSTAVY // O BUDOUCNOSTI 191 // 9.5 ÍLEŠENÍ PROBLÉMŮ 193 // 9.5.1 Průběh řešení problémů 194 // 9.5.2 Různé problémy vyžadují různý přístup 196 // 9.5.3 Tvořivý přístup ? řešení problémů 202 // 9.5.4 Vývoj přístupu ? řešení problémů a jeho proměny // v průběhu života 207 // 9.6 METAKOGNICE 208 // 9.6.1 Vývoj metakognice a j ejí proměny v průběhu života 214 // 9.7 EXEKUTIVNÍ FUNKCE A JEJICH VLIV NA VYUŽITÍ // KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ 215 // 9.7.1 Vývoj exekutivních funkcí ajejich proměny v průběhu života 217 // 10. INTELIGENCE 219 // 10.1 ZÁKLADNÍ MODELY INTELIGENCE 221 // 10.1.1 Faktorově analytický model inteligence 221 // 10.1.2 Triarchický model inteligence, který vychází // z kognitivní psychologie 222 // 10.2 NEUROPSYCHOLOGIE INTELIGENCE, MYŠLENÍ // A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 225 // 10.2.1 Prefrontální kůra a její význam pro uvažování a řešení problémů 230 // 11. JAZYK A ŘEČ 235 // 11.1 VZTAH MEZI JAZYKEM A MYŠLENÍM 237
// 11.2 VERBÁLNÍ VYJADŘOVÁNÍ 240 // 11.3 PERCEPCE A POROZUMĚNÍ VERBÁLNÍMU SDĚLENÍ 241 // 11.3.1 Rozpoznávání slov 243 // 11.3.2 Význam vět 244 // 11.3.3 Porozumění příběhům 246 // 11.4 PSANÍ A ČTENÍ 247 // 11.5 VÝVOJ JAZYKA A ŘEČI AJEJICH PROMĚNY // V PRŮBĚHU ŽIVOTA 252 // 11.6 NEUROPSYCHOLOGIE JAZYKA A ŘEČI 257 // 11.6.1 Neuropsychologie zpracování verbálního sdělení 259 // 11.6.2 Lateralizace jazykových funkcí 261 // 12. EMOCE 263 // 12.1 NEUROPSYCHOLOGICKÝ ZÁKLAD EMOCÍ 264 // 12.2 FYZIOLOGICKÉ PROJEVY EMOCÍ 269 // 12.3 VNĚJŠÍ PROJEVY EMOCÍ 271 // 12.4 FUNKCE EMOCÍ 274 // 12.4.1 Informační funkce emocí 274 // 12.4.2 Regulační a motivační funkce emocí 275 // 12.5 POROZUMĚNÍ EMOCÍM A ROZPOZNÁVÁNÍ // EMOČNÍCH PROŽITKŮ 276 // 12.6 ZÁKLADNÍ DIMENZE CITOVÉHO PROŽÍVÁNÍ 280 // 12.7 KLASIFIKACE EMOCÍ: ZÁKLADNÍ EMOCE 283 // 12.7.1 Sekundární emoce 291 // 12.8 CITOVÉ STAVY A DISPOZICE ? URČITÉMU // ZPŮSOBU PROŽÍVÁNÍ 294 // 12.9 EMOČNÍ REGULACE 299 // 12.10 VÝVOJ EMOCÍ AJEJICH PROMĚNY // V PRŮBĚHU ŽIVOTA 304 // 12.10.1 Vývoj emocí v dětském věku a dospívání 305 // 12.10.2 Proměny emocí v průběhu stárnutí 310 // 12.11 VZTAH EMOČNÍ A KOGNITIVNÍ SLOŽKY 312 // 12.11.1 Vliv emocí na různé kognitivní funkce 315 // 12.12 EMOČNÍ INTELIGENCE 320 // 12.12.1 Rozdílné přístupy ? vymezení emoční inteligence 323 // 12.12.2 Vliv emoční inteligence na úspěšnost v různých
oblastech života 326 // 13. MOTIVACE 329 // 13.1 POJETÍ MOTIVACE MŮŽE BÝT RŮZNÉ 333 // 13.1.1 Pojetí motivace v klasické psychoanalýze 333 // 13.1.2 Pojetí motivace H. Murrayho 335 // 13.1.3 Pojetí motivace v humanisticky zaměřené psychologii // C. Rogerse a A. Maslowa 336 // 13.1.4 Pojetí motivace E. Deciho a R. Ryana 339 // 13.2 BIOLOGICKÉ POTÍLEBY 341 // 13.2.1 Základní pudy a jejich psychologický význam 342 // 13.3 NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PSYCHICKÉ POTÍLEBY 345 // 13.3.1 Základní psychické potřeby 345 // 13.3.2 Potřeby související se vztahem ? jiným lidem 347 // 13.3.3 Potřeby, které souvisí s vlastním rozvojem a uplatněním 349 // 13.4 ROZHODOVÁNÍ A REALIZACE MOTIVOVANÉHO // CHOVÁNÍ 352 // 13.5 VÝVOJOVĚ PODMÍNĚNÁ PROMĚNA PSYCHICKÝCH // POTŘEB A MOTIVAČNÍHO CHOVÁNÍ 354 // 13.6 HODNOTY JAKO MOTIVAČNÍ FAKTOR 357 // OBECNÁ PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA 361 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 401 // JMENNÝ REJSTŘÍK 405
(OCoLC)972599099
cnb002865616

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC