Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:2x 
BK
Třetí, přepracované a rozšířené vydání
Praha : Galén, [2019]
xxix, 833 stran : ilustrace (některé barevné), formuláře ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7492-422-4 (vázáno)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
001480506
IX // Obsah // OBECNÁ ČÁST // VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ // 1. // 2. // (Bohumil Seifert) // VŠEOBECNE PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ // // 2.1. Všeobecné praktické lékařství, // definice a charakteristika...5 // (Bohumil Seifert) // 2.2. Teoretická východiska všeobecného // praktického lékařství...6 // (Bohumil Seifert) // 2.3. Všeobecný praktický lékař...8 // (Bohumil Seifert) // 2.4. Historie praktického lékařství // v českých zemích...9 // (Svatopluk Býma) // 2.5. Všeobecné praktické lékařství // v České republice...11 // (Svatopluk Býma, Bohumil Seifert) // 2.6. Perspektivy všeobecného praktického // lékařství v ČR...13 // (Svatopluk Býma, Bohumil Seifert) // 2.6.1. Koncepce změn primární péče v ČR - // všeobecné praktické lékařství, 2018...13 // 2.6.2. Nové kompetence...14 // 2.6.3. Personální zajištění oboru všeobecné // praktické lékařství...15 // 2.6.4. Věcné vybavení...15 // 2.6.5. Odstranění preskripčních omezení...15 // 2.6.6. Úhrada péče...15 // 2.6.7. Lékařská pohotovostní služba...16 // 2.6.8. Specializační vzdělávání...16 // 2.7. Všeobecné praktické lékařství jako // akademický obor...16 // (Bohumil Seifert) // 2.7.1. Co může všeobecné praktické lékařství // nabídnout lékařským fakultám?...17 // 2.7.2. Co mohou univerzitní pracoviště // praktického lékařství udělat pro obor?..18 // 2.7.3. Pregraduální výuka ve všeobecném // praktickém
lékařství...18 // 2.7.4. Výuka studentů v ordinacích // všeobecných praktických lékařů...19 // 2.7.5. Náplň stáže studenta v ordinaci // praktického lékaře školitele...19 // 2.8. Specializační příprava ve všeobecném // praktickém lékařství...21 // (Josef Štolfa) // 2.8.1. Cíl specializačního vzdělávání...21 // 2.8.2. Minimální požadavky na specializační // vzdělávání...21 // 2.8.3. Kmeny pro obor Všeobecné praktické // lékařství...22 // 2.8.4. Vlastní specializovaný výcvik...23 // 2.8.5. Teoretická část vzdělávacího programu.24 // 2.8.6. Akreditace pro poskytování vzdělávání // ve všeobecném praktickém lékařství...25 // 2.8.7. Rezidenční program...26 // 2.9. Celoživotní profesionální rozvoj // všeobecného praktického lékaře...26 // (Jáchym Bednář) // ORGANIZACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ 1 // 3.1. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP...31 // (Bohumil Seifert) // 3.2. Sdružení praktických lékařů ČR...32 // (Petr Šonka) // 3.3. Mladí praktici, z. s...32 // (Norbert Král) // 3.4. Mezinárodní organizace praktických // lékařů...33 // (Bohumil Seifert) // 3.4.1. WONCA...33 // (Bohumil Seifert) // 3.4.2. Vasco da Gama Movement...34 // (Norbert Král) // x // Všeobecné praktické lékařství // PRIMÁRNÍ PÉČE // 4.1. Primární péče a její místo // ve zdravotnickém systému...37 // (Bohumil Seifert) // 4.2. Poskytovatelé primární péče...38 // (Bohumil Seifert)
// 4.3. Domácí péče...41 // (Jana Uhrová) // 4.3.1. Definice...41 // (Jana Uhrová) // 4.3.2. Základní vymezení domácí péče // v dikci právních norem...41 // (Jana Uhrová) // 4.3.3. Cíle domácí péče...41 // (Jana Uhrová) // 4.3.4. Principy domácí zdravotní péče...41 // (Jana Uhrová) // 4.3.5. Formy domácí zdravotní péče...42 // (Jana Uhrová) // 4.3.6. Kompetence v domácí zdravotní péči...42 // (Jana Uhrová) // 4.3.7. Poskytovatelé domácí zdravotní péče...43 // (Jana Uhrová) // 4.3.8. Indikace a financování domácí péče...43 // (Jana Uhrová) // 4.3.9. Poskytování domácí zdravotní // a sociální péče...44 // (Jana Uhrová) // 4.3.10. Tísňová péče jakou součást // sociálních služeb...44 // (Bohumil Seifert) // 4.4. Primární péče v Evropě a ve světě...45 // (Bohumil Seifert) // 4.5. Programy Světové zdravotnické // organizace a jejich realizace v rámci primární péče...49 // (Alena Šteflová) // VŠEOBECNÁ PRAXE // 5.1. Založení a vedení soukromé lékařské // praxe v České republice...55 // (Cyril Mucha) // 5.1.1. Možnosti lékaře po promoci...55 // 5.1.2. Založení soukromé praxe // v České republice...56 // 5.1.3. Vedení ordinace praktického lékaře...57 // 5.2. Vybrané problémy spojené s vlastnictvím // nestátního zdravotnického zařízení...58 // (Adam Doležal, Jakub Uher) // 5.2.1. Prodej lékařské praxe...58 // 5.2.2. Postup při úmrtí provozovatele // lékařské
praxe...59 // 5.3. Služby poskytované ve všeobecné praxi...59 // (Jáchym Bednář, Bohumil Seifert) // 5.3.1. Prostorové a přístrojové vybavení // všeobecné praxe...60 // (Jáchym Bednář, Bohumil Seifert) // 5.3.2. Základní dovednosti praktického lékaře ...62 (Jáchym Bednář, Bohumil Seifert) // 5.3.3. Profil práce praktického lékaře...66 // (Bohumil Seifert) // 5.3.4. Odesílání pacientů do sekundární péče.68 // (Bohumil Seifert) // 5.4. Vedení zdravotnické dokumentace...69 // (Bohumil Seifert, Jana Vojtíšková) // 5.5. Využití informačních technologií // ve všeobecné praxi...71 // (Cyril Mucha) // 5.5.1. Pozitivní a negativní aspekty informační // technologie ve všeobecné praxi...71 // 5.5.2. Ambulantní software v ordinaci // všeobecného praktického lékaře...72 // 5.6. Zdravotní sestra ve všeobecném // praktickém lékařství...73 // (Jana Vojtíšková) // 5.6.1. Role a úkoly všeobecné sestry v ordinaci // praktického lékaře...73 // 5.6.2. Profil práce všeobecné sestry...74 // 5.6.3. Celoživotní profesní rozvoj // všeobecné sestry...75 // 5.7. Optimalizace průchodu pacientů // všeobecnou praxí...76 // (Bohumil Seifert) // 6. ??? . //  ??? ??? // (Jolana Kopsa Těšinová) // 6.1. Poučení pacienta ...79 // 6.2. Právo na svobodné rozhodnutí (právo // na informovaný souhlas)...80 // 6.3. Zástupný souhlas...82 // 6.4. Stav nouze vyžadující neodkladná řešení ...82 // 6.5. Nesouhlas s poskytnutím
zdravotních // služeb (revers)...83 // 6.6. Dříve vyslovená přání...83 // 6.7. Odmítnutí přijetí pacienta do péče // a ukončení péče...84 // 6.8. Náležitá odborná úroveň (lex artis).84 // 6.9. Zdravotnická dokumentace...85 // 6.10. Povinná mlčenlivost zdravotnických // pracovníků...87 // 6.11. Právní odpovědnost...88 // ZVLÁŠTNOSTI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE CIZINCŮM // 7.1. Legislativní kontext poskytování // zdravotní péče cizincům...91 // (Jáchym Bednář) // 7.2. Úvod do péče o migranty...92 // (Jáchym Bednář) // 7.3. Komunikace s cizinci ve zdravotnictví ...95 // (Václav Beneš) // Obsah // XI // ETIKA A MORÁLKA // 8.1. Lékařská etika - mravní skelet medicíny... 99 // (Josef Kořenek, Jiří Šimek) // 8.2. Potenciál lékařských stavovských // ctností v moderní medicíně...100 // (Josef Kořenek) // 8.3. Morálka ve všeobecném praktickém // lékařství...102 // (Jiří Šimek) // KLINICKÉ NÁSTROJE A METODY PRÁCE // ... // 9.1. Klinické přístupy praktického lékaře... 107 // (Bohumil Seifert) // 9.2. Konzultace praktického lékaře...109 // 9.2.1. Obsah a způsob konzultace...109 // 9.3. Komunikace s pacientem // a jeho rodinou...111 // (Radkin Honzák) // 9.3.1. Psychologické aspekty práce // praktického lékaře...111 // 9.3.2. Umění komunikace...113 // 9.4. Psychosomatický pacient // a psychosomatická medicína...114 // (Martin Seifert) // 9.5. Cesta ? diagnóze...115 // (Bohumil Seifert)
// 9.5.1. Symptom a syndrom...116 // 9.5.2. Diagnóza v primární péči...116 // 9.6. Terapeutické volby a základní léčebné // přístupy...118 // (Bohumil Seifert) // 9.6.1. Základní léčebné přístupy...118 // (Bohumil Seifert) // 9.6.2. Alternativní medicína...119 // (Martin Seifert) // 9.7. Mezioborová spolupráce...120 // (Bohumil Seifert) // ??
cnb003119030

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC