Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vydání
Praha : Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2019
553 stran : ilustrace, mapy, portréty, faksimile ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-01-06557-0 (vázáno)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001480512
Obsah // Předmluva 13 // Věda v českých zemích, slovo úvodem 15 // Fyzika 21 // Ityzika v českých zemích v letech 1348-1618 23 // První fyzik na vysokém učení pražském...24 // Fýzik Johannes Kepler...28 // Fyzika v českých zemích v letech 1618-1750 31 // Jezuitské školství...31 // Exaktní vědy v Klementinu...33 // Orbis pictius a Fyzika podle božího světla opravená...33 // Fyzikus i fyzik Jan Marek Marci...36 // Fyzikální přednášky lékaře Jana Antonína Scrinciho...39 // Scrinciho nejúspěšnější žák Jan Křtitel Antonín Boháč...41 // Curriculum vitae Prokopa Diviše...42 // Experimenty Divišových současníků Benjamina Franklina a Georga Richmana . 45 // Fyzika v českých zemích v letech 1750-1848 49 // Vědecký odkaz přírodovědců J. Steplinga, J. Tesánka a A. Strnada...50 // Společnosti učenců...55 // Počátky našeho inženýrského vzdělávání...58 // Fyzika na pražské univerzitě v druhé polovině 18. a začátkem 19. století ... 63 Christian Andreas Doppler - nejslavnější profesor pražské polytechniky ... 65 // Fyzika v českých zemích v letech 1848-1918 69 // Výuka fyziky na Karlo-Ferdinandově univerzitě...69 // Zakládání vědeckých a odborných společností - Lotos a Jednota ...71 // Výuka fyziky na české Karlo-Ferdinandově univerzitě...72 // Výuka fyziky na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě...74 // Výuka fyziky na pražské technice...75 // Výuka fyziky na české technice
v Praze ...76 // Výuka fyziky na německé technice v Praze...77 // Výuka fyziky na českých vysokých školách báňských...78 // Výuka fyziky na brněnských technikách...78 // 5 // 6 // Obsah // Radiologie - ohlasy na objevy Wilhelma Conrada Röntgena // a Henriho Becquerela...79 // Fyzika v Československu v první polovine 20. století 81 // Vysoké školy mezi dvěma světovými válkami...81 // Česká fyzika a fyzikové za druhé světové války ...83 // Vliv objevu rentgenového záření na vývoj české fyziky...85 // Československo země radia...87 // TVojhvězdí československé meziválečné fyziky...89 // Fyzika a jaderné vědy v českých zemích po roce 1952 93 // Fyzikální ústav Akademie věd české republiky a jeho předchůdci...93 // Výuka fyziky a výzkum na vysokých školách ...95 // fyzika v ústavech mimo vysoké školy a akademii věd...99 // Jaderné obory výzkum a výuka...101 // Technická zařízení československé konstrukce a výroby...104 // Čeští fyzici v zahraničí ...108 // Literatura 111 // Seznam ilustrací 112 // Geografie 115 // Geografie v českých zemích do počátku 17. století 117 // Geografie, věda o Zemi...117 // Obraz českých zemí a středověká geografie...118 // Středověká geografie v českých zemích...122 // České země a evropská geografie ve stoletích zámořských objevů ...124 // Geografie v českých zemích v předbělohorském období...126 // Geografie v českých zemích od
Bílé hory do poloviny 18. století 129 // Geografie a třicetiletá válka...129 // Geografie od poloviny 17. století: české země a svět - rozevřené nůžky...131 // Geografie v životě společnosti...133 // Geografie v českých zemích na přelomu epoch 137 // Evropská geografie na vědeckých základech...137 // Za poznáním a dobrodružstvím...139 // Geografie v českých zemích: nové obzory...140 // Geografie v dobových topografiích, vlastivědných dílech, // učebnicích a průvodcích...142 // Geografie a kartografie...147 // Geografie v českých zemích od poloviny 19. století do roku 1918 149 // Mezinárodní trendy a zrod vědecké geografie v českých zemích ...149 // Geografie ve vysokoškolském prostředí...150 // Geografie, vědecké instituce a společnosti ...155 // Geografie očima cestovatelů a objevitelů...158 // Obsah // 7 // Geografie a příbuzné disciplíny...159 // Československá geografie v první polovine 20. století 163 // Trendy, instituce, osobnosti...163 // Československá společnost zeměpisná. Publikační platformy...168 // Geografické sjezdy - příležitost k tříbení vědeckých diskursů...169 // Geografie, historická geografie a toponomastika...170 // Geografie, kartografie a dějiny kartografie...171 // Československá a česká geografie ve druhé polovině 20. století 173 // Trendy, instituce, osobnosti...173 // Od Československé společnosti zeměpisné ? České geografické společnosti . . .
.176 // Geografie, historická geografie a toponomastika...179 // Významné osobnosti geografických věd ve druhé polovině 20. století ...182 // Staletí geografických studií v českých zemích ...184 // Literatura 185 // Seznam ilustrací 192 // Geologie 195 // Geologie 1348-1618 197 // Když geologie nebyla ještě geologií...197 // Geologické proroctví kněžny Libuše...197 // Geologové dob kamenných...198 // Geologická doba železná...199 // Cín a měď nad zlato...199 // Doba zlatá ...200 // Doba stříbrná...201 // Doba drahokamová...204 // Co ještě staří geologové objevili?...204 // Geologie 1618-1750 207 // Pomalý pokrok v poznávání neživé přírody ...207 // Jezuitský pohled na přírodu...207 // Kameny obyčejné...208 // Kameny drahé, kameny z nebe spadlé a sklo...’...209 // Rudné hornictví ...210 // Od dřeva ? uhlí?...211 // Od kamenů ? pramenům...211 // Pokrok v učení o přírodě...211 // Geologie 1750-1848 213 // Geologie se stává vědou...213 // Od Boháče ? Bornovi ...213 // Obrozenecká geologie Ignáce Antonína Borna...214 // Mapy jako syntézy geologických výzkumů...216 // Jiné mapy více či méně geologické ...217 // 8 // Obsah // Hrabě, přírodovědec, zakladatel i podnikatel...218 // Česky píšící přírodovědec i geolog...220 // Johanu Wolfgang von Goethe v české geologii...220 // Zippe, geolog méně známý, ale významný...222 // Doba uhelná ...222 // Oživení a soumrak těžby rud...223
// Nerudy, drahé kameny a mineralogie...224 // I paleontologie je již vědou...225 // Od zkamenělin ? vodám...226 // U kořenů geofyziky...227 // O kamenech a železech z nebe spadlých ...227 // Geologie 1848-1918 // Plodné roky české geologie... // Základní suroviny, rudy a uhlí... // Vznik rud ve správném pojetí Františka Pošepného... // Začátek doby ropné ... // Převrat v organizaci české geologie, založení Říšského geologického // Sial, sima, nife... // „Otec“ české geologie a jeho děti... // Jméno nejznámější... // Od Barrandienu ke karbonu a křídě ... // České středohoří a Josef Emanuel Hibsch ... // Zrození moderní petrografie... // Hydrogeologie v teorii i praxi... // Ještě několik zajímavostí... // Geologické vzdělávání a založení báňské akademie... // 229 // ...229 // ...229 // ...231 // ...231 // ústavu . . . 232 // ...233 // ...233 // ...235 // ...236 // ...237 // ...238 // ...238 // ...239 // ...239 // Geologie 1918-1952 241 // Geologie 20. století...241 // Nerostné suroviny jako základna vědecké geologie...241 // Uhlí na prvním místě ...242 // Ropa a plyn...243 // Založení státní geologické služby...243 // Česká vysokoškolská geologie...244 // Kettnerién „stratigrafický stupeň“ v geologickém vývoji...244 // Česká mineralogie na svém vrcholu...245 // Poválečná léta Karlovy univerzity...246 // Vysoké učení technické v Praze...247 // Masarykova univerzita v Brně...248
// Kopeckého pedologie...248 // Geologie 1952-dodnes 249 // Česká geologie, stav a výhledy ...249 // Geologická administrativa...249 // Geologové na Německé univerzitě v Praze...250 // Obnovení činnosti na Vysoké škole báňské...250 // Geologické týmy doma, v cizině, na moři a na Měsíci...250 // Desková tektonika a mimořádné události...251 // Obsah // 9 // Chlupáčovo muzeum historie Země...252 // Geologické mapy - dva světové primáty...253 // Geologické mapy a 23. mezinárodní geologický kongres (1968)... 255 // Konečně „půlmilionka“...255 // KTB znamená kontinentální hluboký vrt...255 // Ve stopách Joachima Barranda...256 // Karbon a perm, česká paleobotanika...257 // Česká křída...258 // Třetihory - ráz Českého masivu se blíží dnešnímu...259 // Mladé české vulkány...260 // Čtvrtohory...261 // Podklad Českého masivu...262 // Granity kdysi v hloubce, dnes na povrchu...263 // Karpatská geologie...264 // Mineralogie a ložiska...264 // Geologie a přírodní rizika...265 // Geologie a životní prostředí...266 // Radonové riziko a radioaktivita...267 // Zpět do doby kamenné a vpřed novými metodami ...267 // Literatura 270 // Seznam ilustrací 271 // Chemie 273 // Chemie v období 1750-1848 275 // Lavoisierovská chemická revoluce a její vliv na vývoj chemie v českých zemích . 275 Počátky vysokoškolské výuky chemie na lékařské fakultě pražské univerzity . . 276 // Chemie ve službách praxe,
praxe ve službách chemie...279 // Chemie v technické výuce a šíření chemických poznatků...281 // Chemická terminologie na sklonku 18. a v první polovině 19. století...284 // Charakter chemie v českých zemích v létech 1750-1848 ... 286 // Chemie v období 1848—1918 287 // Průlomové aspekty ve vývoji chemie druhé poloviny 19. století...287 // Nástup Liebigovy éry v českých zemích ...287 // České chemické názvosloví ...290 // Chemie na jazykově rozdělených vysokých školách technických ...292 // Chemie na pražské univerzitě po roce 1860 ... 298 // Vznik profesionálního společenství českých chemiků...302 // Chemie v období 1918—1952 307 // Chemie a vědecká revoluce 20. století...307 // Institucionální základna chemické výuky a chemického výzkumu ...308 // Chemická odborná komunita a literatura...313 // Vědecká práce v oboru, její trendy a výsledky ...316 // Chemie a chemici v době druhé světové války...322 // 10 // Obsah // První poválečná léta...325 // Chemie po roce 1952 327 // Mezioborové vědy ve druhé polovině 20. století...327 // Hlavní tendence rozvoje chemie a chemického průmyslu v komunistickém // Československu...328 // Institucionální základna chemického výzkumu a výuky chemie...332 // Nejvýznamnější směry bádání a vynikající vědecké výsledky ...333 // Chemie jako perspektivní vědecká disciplína...350 // Literatura 351 // Seznam ilustrací 359 // Matematika 363
// Matematika v období 1348 až 1620 365 // Matematika v našich zemích před založením pražské univerzity...365 // Matematika na pražské univerzitě ve 14. století...366 // Nejvýznamnější matematici pražské univerzity ve 14. a na počátku 15. století . 368 // Matematika a její osobnosti na pražské univerzitě v 15. století...369 // Matematika na pražské univerzitě v 16. století ...370 // Matematici na pražské univerzitě v 16. století a na počátku 17. století.371 // Elementární matematika mimo pražskou univerzitu - první početnice ...373 // Vyšší matematika mimo pražskou univerzitu...378 // Matematici z našich zemí působící v zahraničí...381 // Matematika v období 1620 až 1750 385 // Matematika v 17. století...385 // Matematika v našich zemích v 17. století a v první polovině 18. století.385 // Matematika a její osobnosti na pražské univerzitě v 17. století...387 // Matematika a její osobnosti na pražské univerzitě v první polovině 18. století . 393 // Matematika a její osobnosti na pražské inženýrské škole...394 // Matematika a její osobnosti na univerzitě v Olomouci...395 // Praktická matematika... 398 // Matematika mimo vzdělávací instituce...399 // Matematika v období 1750 až 1850 403 // Reformy vyučování...403 // Matematika na pražské univerzitě ve druhé polovině 18. století...403 // Matematika na pražské inženýrské škole ve druhé polovině 18. století.407 // Matematika na univerzitě
v Olomouci ve druhé polovině 18. století...408 // Matematika mimo vzdělávací instituce ve druhé polovině 18. století...410 // Matematika na pražské univerzitě v první polovině 19. století...410 // Bernard Bolzano - matematik světové úrovně...414 // Matematika na pražské technice v první polovině 19. století...417 // Matematika na univerzitě v Olomouci v první polovině 19. století...419 // Matematika a Královská česká společnost nauk...421 // České učebnice matematiky...422 // Obsah // 11 // Matematika v období 1850 až 1918 427 // Národní školství...427 // Matematika a její osobnosti na technice v Praze ...428 // Stolice elementárni matematiky na technice v Praze...429 // Stolice vyšší matematiky na technice v Praze...430 // Německé stolice matematiky na technice, resp. Německé technice v Praze ... 431 // České stolice matematiky na technice, resp. České technice v Praze...434 // Stolice deskriptívni geometrie na technice v Praze ...439 // Německá stolice deskriptívni geometrie na technice, resp. Německé // technice v Praze ...441 // České stolice deskriptívni geometrie na technice, resp. České technice v Praze . 441 // Matematika a její osobnosti na pražské univerzitě...444 // Stolice elementárni matematiky na pražské univerzitě ...445 // Stolice vyšší matematiky na pražské univerzitě...446 // Německé stolice matematiky na univerzitě, resp. Německé univerzitě v Praze . 446 // České stolice
matematiky na univerzitě, resp. České univerzitě v Praze..447 // Matematika a její osobnosti na Německé technice v Brně...451 // První stolice matematiky na Německé technice v Brně...452 // Druhá stolice matematiky na Německé technice v Brně...453 // Stolice deskriptívni geometrie na Německé technice v Brně...454 // Matematika a její osobnosti na České technice v Brně...454 // První ústav matematiky na České technice v Brně...455 // Druhý ústav matematiky na České technice v Brně...456 // Ústav deskriptívni geometrie na České technice v Brně...457 // Matematika a její osobnosti na Báňské akademii v Příbrami...458 // Česká odborná matematická produkce...459 // Odborné spolky a společnosti...459 // Odborná matematická periodika...460 // České učebnice matematiky a překlady zahraničních monografií...462 // Naši matematici „v zahraničí“...464 // Matematika v období 1918 až 1950 467 // Historické souvislosti...467 // Matematika a její osobnosti na Univerzitě Karlově...468 // Matematika a její osobnosti na Německé univerzitě v Praze...474 // Matematika a její osobnosti na Českém vysokém učení technickém v Praze ... 478 // Matematické ústavy ČVUT...478 // Ústav deskriptívni geometrie ČVUT...479 // Aplikovaná matematika na ČVUT...480 // Pojistná matematika na ČVUT...481 // Matematika a její osobnosti na Německé technice v Praze...481 // Matematika a její osobnosti na Masarykově univerzitě
v Brně ...482 // Matematika a její osobnosti na Vysoké škole technické v Brně ...485 // První ústav matematiky na Vysoké škole technické v Brně ...485 // Druhý ústav matematiky na Vysoké škole technické v Brně...487 // Ústav deskriptívni geometrie na Vysoké škole technické v Brně...487 // Matematika a její osobnosti na Německé technice v Brně...487 // První stolice matematiky na Německé technice v Brně...488 // Druhá stolice matematiky na Nemecké technice v Brně...488 // 12 // Obsah // Stolice deskriptívni geometrie na Německé technice v Brně...489 // Jednota československých matematiků a fyziků...489 // Matematika od roku 1950 493 // Poválečné změny...493 // Matematické ústavy a Akademie věd...494 // Jednota československých matematiků a fyziků...495 // Univerzita Karlova...500 // Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy...500 // České vysoké učení technické v Praze...505 // Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně...506 // Matematika na Vysokém učení technickém v Brně...507 // Další brněnská pracoviště...507 // Matematika na univerzitě v Olomouci...508 // Literatura 511 // Seznam ilustrací 514 // Summary 517 // Science in the Czech Lands...517 // The history of physics...517 // The history of geography ...518 // The history of geology...519 // The history of chemistry...520 // The history of mathematics...521 // Jmenné rejstříky 523 // Fyzika...523 // Geografie...527 // Geologie...533
// Chemie ...535 // Matematika...541
(OCoLC)1107818943
cnb003097881

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC