Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
V Praze : Fragment, 2019
263 stran : ilustrace, 1 mapa ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-253-4322-7 (brožováno)
V kostce
"Podle státní maturity"--Obálka
Obsahuje bibliografii na straně 256, bibliografické odkazy a rejstřík
001480515
OBSAH // OBECNÉ VÝKLADY 0 JAZYCE 4 // Komunikace 4 // Jazyk, mluva, řeč 5 // Jazykověda ajejí disciplíny 6 // Klasifikacejazyků  // Diferenciace češtiny H // Jazyková kultura 13 // VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA // VE VZTAHU ? VÝVOJI SPOLEČNOSTI 16 // Období staroslověnštiny a pračeštiny 16 // Období staročeštiny 19 // Období tzv. humanistické češtiny 21 // Období češtiny doby barokní 22 // Období novočeštiny 23 // ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA // (FONETIKAA FONOLOGIE) 28 // Systém českých hlásek 29 // Zvuková stránka slova 31 // Zvuková stránka věty 32 // Hlavní zásady spisovné výslovnosti 33 // GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA 37 // Pravopis lexikální 37 // Pravopis morfologický 63 // Pravopis syntaktický 65 // NAUKA 0 SLOVNÍ ZÁSOBĚ // (LEXIKOLOGIE) 70 // Slovnízásoba ajejíjednotky 70 // Slovní zásoba češtiny 79 // Obohacování slovní zásoby 83 // Zpracování slovní zásoby ve slovnících 84 // TVOŘENÍ SLOV (SLOVOTVORBA) 88 // Slovotvorné způsoby - jak v češtině vznikají // nová slova 88 // Stavba slova 98 // TVAROSLOVÍ (MORFOLOGIE) 100 // Kritéria třídění slovních druhů 101 // Podstatnájména (substantiva) 103 // Přídavnájména (adjektiva) 116 // Zájmena (pronomina) 121 // Číslovky (numeralia) 125 // Slovesa (verba) 128 // Příslovce (adverbia) 142 // Předložky (prepozice) 144 // Spojky (konjunkce) 145 // Částice (partikule) 147 // Citoslovce (interjekce) 148 // SKLADBA (SYNTAX) 149 // Věta a výpověď 149
// Větné členy 152 // Přísudek (predikát) 156 // Podmět (subjekt) 158 // Předmět (objekt) 160 // Přívlastek (atribut) 161 // Doplněk (atribut verbální) 164 // Příslovečné určení (adverbiale) 165 // Přístavek (atribut) 167 // Větný rozbor 167 // Věta záporná (negace) 171 // (Nepravidelnosti větné stavby 171 // Aktuální členění výpovědi 173 // Pořádek slov ve větě - slovosled 174 // Valenční syntax 175 // Čárka ve větě jednoduché 178 // Souvětí 180 // Syntax nepřipraveného mluveného projevu 189 // Textová syntax (hypersyntax) 190 // NAUKA O STYLU (STYLISTIKA) 199 // Slohotvorní (stylotvorní) činitelé 200 // Projevy mluvené a psané 201 // Funkční styly spisovného jazyka 202 // Slohové postupy a slohové útvary 203 // Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 205 // Prostěsdělovacístyl 206 // Odborný styl 210 // Administrativní styl 216 // Publicistický styl (publicistika) 219 // Umělecký styl 225 // Řečnický styl 228 // NEJČASTĚJŠÍ SLOHOVÉ ÚTVARY 232 // Vypravování 232 // Popis 237 // Úvaha 241 // Zpráva 243 // Článek 245 // Formální dopis 247 // Životopis 250 // Kontrola psaných textů 251 // VYSVĚTLIVKY 255 // POUŽITÁ LITERATURA 256 // REJSTŘÍK 257
cnb003122882

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC